А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

Непотизм - різновид фаворитизму (кумівства), який проявляється у наданні родичам або знайомим посад незалежно від їхніх професійних здібностей.

Неформальна група - спонтанно сформована сукупність людей, які регулярно взаємодіють між собою для досягнення певної мети.

Норма керованості - кількість працівників, по відношенню до яких керівник наділений лінійними повноваженнями.

Носій інформації - матеріальний об'єкт або середовище, здатне тривалий час зберігати у своїй структурі занесену до нього (на нього) інформацію.

 

О

Об'єкт управління (керована система) - те, на що спрямований владний вплив суб'єкту управління (інформація, люди, процеси)

Одержувач - особа, для якої призначена інформація та яка інтерпретує отримане повідомлення.

Олігархія - режим, за якого влада (політична, економічна, фінансова) належить обмеженому колу осіб, як правило, поєднується з автократизмом.

Описова функція - створення чи доповнення системи категорій і понять, які дозволяють систематизувати і контролювати процеси, пов'язані з організуванням і керівництвом.

Опитування - це метод збору соціальної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (інтерв'ювання) абоопосередкованого (анкетування) спілкування менеджера з респондентом.

Організаційна культура - це система загальних для членів організації внутрішніх цінностей, які значною мірою визначають їх спосіб дій; виникає в результаті застосування методів соціально-психологічного управління організацією.

Організаційний клімат - сукупність суб'єктивних уявлень про політику, лідерство, цінності, норми та правила в організації.

Організаційно-адміністративні методи управління - представляють собою методи примусу, за допомогою яких керівник як суб'єкт влади впливає на підлеглих.

Організація - сукупність людей, об'єднаних за змістом та характером спільної діяльності, орієнтована на досягнення взаємопов'язаних специфічних цілей і на формування високоформалізованих структур.

Організування - визначення задач, які необхідно виконати та осіб, що будуть їх виконувати; групування завдань, створення структури звітності та визначення рівня прийняття організаційних рішень.

 

П

Парадигма менеджменту - основна, концептуальна модель постановки проблем та пошуку методів їх розв'язання у науці управління, яка є панівною у суспільній думці протягом певного періоду.

Паралельні повноваження - встановлення системи контролю для збалансування влади та уникнення помилок.

Первинні потреби - мають успадкований характер та пов'язані з необхідністю забезпечення людської життєдіяльності та рекуррентності (здатності до продовження роду).

Переорієнтація - довгостроковий процес, внаслідок якого відбуваються зміни у цільових настановах підприємства та створюються умови для його подальшого розвитку завдяки подоланню кризової ситуації.

Персонал - люди, які працюють в організації, вони є однією з найбільш важливих змінних внутрішнього середовища організації.

Підприємець - людина, яка бере на себе ризик, пов'язаний з організацією нового підприємства або з розробкою нової ідеї, нової продукції чи нового виду послуг, пропонованих суспільству

Підприємництво як процес - особа чи мала група осіб створюють щось нове, дещо відмінне від того, що існувало раніше, використовуючи для цього ресурси, які мають суспільну цінність.Підприємництво як форма поведінки - включає візуалізацію проблем, прийняття викликів і досягнення ефективних результатів

Підсумковий контроль - отримання керівництвом інформації про стан системи (результати роботи) після завершення роботи.

План - низка попередньо обдуманих дій, об'єднаних послідовно для досягнення мети впродовж визначеного терміну часу.

Планування - процес визначення цілей, розробки стратегії, складання планів координації різних видів діяльності.

Плинність кадрів - рух кадрів в організації, який обумовлений незадоволеністю працівників деякими елементами виробничої ситуації або незадоволеністю власника (адміністрації-) виробничою поведінкою працівника.

Повідомлення - інформація, закодована за допомогою символів.

Повноваження - обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля її співробітників на виконання визначених завдань.

Політика - загальні настанови (інструкції) для дій та прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей.

Попередній контроль - здійснюється менеджерами організації до моменту фактичного початку робіт.

Постійний бюджет- фінансовий план, який передбачає постійний рівень обсягів продажу або виробництва продукції.

Поточний контроль - здійснюється безпосередньо під час виконання завдань працівниками організації та базується на вимірі фактично досягнутих результатів та виявленні відхилень від стандартів.

Потреба - психологічне або фізіологічне відчуття людиною нестачі чогось.

Принцип «Бритви Оккама» - найпростіше описання явища є найбільш вірним.

Принципи менеджменту - керівні настанови (правила), що регламентують реальну управлінську практику у будь-якій організації та формують вимоги до системи управління, визначаючи її функції, методи та організаційну структуру.

Проблема - невідповідність між існуючим та бажаним станом справ.

Прогнозування - метод прийняття рішення, у якому використовуються накопичений в минулому досвід і теперішні припущення щодо майбутнього для його визначення.

Продуктивність праці - здатність конкретної праці до створення за одиницю часу певної кількості споживчих вартостей.

Проектна організація тимчасова структура, утворена для вирішення конкретної складної задачі із заданим рівнем якості протягомвстановленого терміну часу та в межах затвердженого кошторису на основі об'єднання в одну команду найбільш кваліфікованих співробітників організації.

Проектування робочого завдання - методи, за допомогою яких робочі задачі і операції об'єднуються у окремі робочі завдання.

Процедура - описання дії, яку варто виконувати в конкретній ситуації.

Процес -стійка, цілеспрямована сукупність взаємозалежних видів діяльності, які за визначеною технологією перетворюють входи у виходи, що представляють цінність для споживача.

Процес контролю - встановлення стандартів, вимірювання фактично досягнутих результатів та проведення корегувань у випадку, якщо досягнуті результати істотно відрізняються від встановлених стандартів.

Процес управління - комплекс взаємопов'язаних дій, що виконуються в певній послідовності і спрямовані на розв'язання конкретних проблем та досягнення поставлених цілей.

Процесний підхід - розглядає управління як серію взаємозалежних безперервних рішень, виділяючи окремі бізнес процеси, їх споживачів, власників та постачальників.

Публічна інформація - відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень передбачених законодавством обов'язків або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

 

Р

Раціональне рішення - приймається за допомогою об'єктивного аналітичного процесу та логічного мислення.

Регулювання - діяльність керівника з підтримки заданих параметрів у динамічній системі управління.

Реінжиніринг - комплексна процедура, яка передбачає розробку нових ділових процесів у фірмі або підприємстві шляхом радикального перепроектування (реінжинірінгу) існуючих процесів, зазвичай на основі інтенсивного використання у нових процесах електронних систем, зміни умов ведення бізнесу, що у свою чергу дає можливість отримання додаткових конкурентних переваг.

Рекомендаційні повноваження - лінійне керівництво звертається за консультаціями до адміністративного апарату у випадку необхідності.

Релевантна інформація - це дані, які стосуються лише визначеної проблеми, людини, роботи або періоду часу.Рентабельність - це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції

Реструктуризація - це процес здійснення організаційно-економічних, правових і технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правових форм, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягу випуску конкурентоспроможної продукції та підвищення ефективності виробництва.

Ринковий контроль передбачає виділення всередині організації так званих «центрів прибутку» (підрозділів, чия діяльність приносить доходи) та «центрів витрат» (неприбуткових підрозділів), чия діяльність оцінюється у процентному співвідношенні до загальноорганізаційних прибутків (витрат).

Рішення - вибір альтернативи, тобто одного з декількох можливих варіантів розвитку подій.

Рішення, засноване на судженні - вибір, зумовлений знаннями або накопиченим досвідом.

Робочі команди - формальні групи, які сформовані з взаємозалежних людей, які відповідають за досягнення поставленої мети.

Розпорядницьке регулювання - процес безпосереднього впливу керівника на виконавця з метою усунення відхилень від установлених стандартів роботи та/або спонукання підлеглого до дії для виконання поставленого завдання.

Роль - набір певних правил поведінки менеджера, які визначаються умовами його діяльності та очікуваннями оточення (підлеглих та інших керівників).

 

С

Самоврядна команда- тип команди, що працює без менеджера та несе відповідальність за весь робочий процес або його окрему частину, який полягає у забезпеченні продукцією або послугами зовнішнього або внутрішнього клієнта організації.

Самоефективність - це ступінь впевненості особи у тому, що вона здатна виконати поставлені перед нею задачі.

Синтез - поєднання абстрагованих сторін предмета і відображення його як конкретної цілісності; метод вивчення об'єкта у його цілісності, у єдиному і взаємному зв'язку його частин.

Система - це деяка цілісність, яка складається з взаємозалежних частин, кожна з яких вносить свій внесок у характеристики цілого.Системи зворотного зв'язку - механізми відстеження реакції об'єкта управління на розпорядчі впливи та оперативного коригування стану керованої підсистеми.

Системний підхід - метод досліджень, який полягає у вивченні об'єкту як системи, тобто сукупності елементів із урахуванням взаємних зв'язків та відношень між елементами системи.

Системний підхід - розглядає організації як складні відкриті системи, що активно взаємодіють із зовнішнім середовищем.

Ситуаційний підхід - концентрується на ситуаційних розходженнях між організаціями й всередині самих організацій, намагається визначити, якими є значимі змінні ситуації і як вони впливають на ефективність організації.

Скалярний ланцюг або ланцюг команд - ієрархія управлінських рівнів в організації.

Скалярний процес - процес створення ієрархії в організації.

Службова інформація - відомості, які містяться у документах суб'єктів владних повноважень та становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації (якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень).

Соціальне прогнозування - це дослідження перспектив соціальних процесів і явищ з метою підвищення наукової обґрунтованості та ефективності соціального програмування, планування і управління соціальною сферою.

Соціальне регулювання і нормування - це встановлення групових правил поведінки, системи цінностей, які обов'язкові для сприйняття всіма членами колективу, виконують інтеграційну функцію та регулюють взаємовідносини всередині колективу та між членами колективу і сторонніми особами.

Соціально-психологічні методи управління - це способи впливу на колективи людей, засновані на використанні наукових досягнень соціології праці та загальної психології, з метою підвищення продуктивності праці, зменшення втрат ресурсів та зростання рівня задоволеності учасників виробничих відносин.

Соціологічне дослідження - система логічно послідовних методологічних, методичних, організаційно-технічних процедур, яка передбачає отримання достовірних даних та фактів яро явища чи процеси, що вивчаються, для їх подальшого використання в соціальному управлінні.

Спостереження - об'єктивне збирання та аналіз інформаціїстосовно конкретної проблеми чи ситуації.

Сприйняття - процес усвідомлення подій та явищ навколишнього світу на основі систематизації та тлумачення людиною власних вражень.

Ставлення - оціночні висновки людини стосовно інших людей, об'єктів або подій.

Ставлення, точка зору - те, що подобається, і те, що не подобається, у будь-яких сприйманих аспектах навколишнього середовища».

Стимул - зовнішній чинник, що спонукає людину до визначених

дій.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник