А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

Стимулювання праці - цілеспрямований вплив на людину або групу людей задля підтримання необхідних рівня її трудових зусиль, досягнення визначених показників продуктивності та інтенсивності праці.

Стільниковий зв'язок - різновид мобільного радіозв'язку, особливість якого полягає у тому, що зона покриття ділиться на «стільники» (зони покриття окремих базових станцій).

Стратегічне планування являє собою набір дій і рішень керівництва, спрямованих на розробку специфічних стратегій, призначених для досягнення цілей організації.

Стратегія - детальний та комплексний план, призначений для забезпечення реалізації місії організації та досягнення її цілей.

Структура - взаєморозміщення та певний взаємозв'язок складових частин цілого, внутрішня будова.

Структура організації - логічні взаємини рівнів управління і функціональних областей, побудовані в формі, яка дозволяє найефективніше досягати цілей організації.

Субгєкт управління (керуюча система) - фізична особа чи організація, яка приймає рішення та керує процесами шляхом здійснення владних впливів на об'єкт управління.

Схильність (обдарованість) - наявний потенціал людини щодо виконання якої-небудь конкретної роботи.

 

Т

Таємна інформація - відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, а їхнє розголошення завдає шкоди особі, суспільству або державі.

Теорія ігор - метод моделювання оцінки впливу прийнятого рішення на конкурентів

Тестування - процедура встановлення та вимірювання індивідуально-психологічних   особливостей    при    відборі кадрів,професійному орієнтуванні, психологічному оцінюванні, на основі якої здійснюється оцінка здібностей підлеглих та планування керівником власних дій щодо останніх.

Технічні навички - навички, що охоплюють знання та майстерність у деякій спеціалізованій сфері.

Технологія - спосіб перетворення речовини, енергії, інформації в процесі виготовлення продукції, обробки та переробки матеріалів, збирання готових виробів, контролю якості та управління.

Традиція - елементи культури, що передаються від покоління до покоління і зберігаються протягом тривалого часу.

Трансфер технологій - найважливіша частина інноваційного процесу і по своїй суті є реалізацією процедури передачі нових науково-технічних знань від власника (розробника) до виробника (замовника).

Трудомісткість - це показник, який характеризує затрати часу на одиницю продукції (тобто обернена величина виробітку).

 

У

Управлінська відповідальність - відповідальність керівника за прийняте ним управлінське рішення, постановку робочого завдання, підбір виконавців, забезпечення виконавців необхідними ресурсами та налагодження каналів обміну інформацією для оперативного контролю виконання робіт.

Управлінська інформація - нові корисні дані, що надходять в інформаційні канали та підтверджують або змінюють управлінські рішення менеджерів.

Управлінське дослідження - методична оцінка функціональних зон організації, призначена для виявлення її сильних і слабких сторін.

Управлінське рішення - вибір, котрий повинен зробити керівник для виконання зумовлених посадою обов'язків.

Управлінські процедури - сукупність стандартизованих дій, що виконуються керівниками організації на основі формалізованих вказівок для реалізації стадій управлінського циклу.

 

Ф

Фізична (портретна) модель - представляє об'єкт дослідження за допомогою його збільшеного або зменшеного опису.

Фондовіддача - це відношення вартості випущеної продукції у вартісному виразі до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Вона виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів.Фондомісткість - характеризує вартість основних виробничих засобів (основного капіталу) на одиницю обсягу виробництва продукції.

Формальні групи - робочі колективи, які формуються керівництвом організації для виконання визначених функцій.

Формулювання гіпотези - встановлення взаємозв'язку між компонентами проблеми.

Функціональна відповідальність - зобов'язання виконавця застосувати наявні фахові знання для виконання дорученого завдання визначеним способом протягом визначеного періоду часу та в межах наданих організацією повноважень.

Функціональна департаменталізація - процес групування персоналу за тими широкими роботами, які він виконує, шляхом розподілу організації на окремі елементи, кожний з яких має своє конкретне завдання та обов'язки.

Функціональна команда - різновид робочої команди, усі члени якої працюють в одному функціональному підрозділі фірми.

Функціональний конфлікт - призводить до підвищення ефективності організації.

Функціональні обов'язки посадової особи - перелік дій, які мають бути виконані даною посадовою особою для досягнення чітко визначеного кінцевого результату.

Функціональні повноваження - функції управління поділяються не за об'єктами, а за спеціальностями: кожний менеджер керує діяльністю всіх працівників організації у межах своєї компетенції.

Функція організування - вид управлінської діяльності, спрямований на формування структури управління організацією та встановлення у ній системи зв'язків і відносин, що дає змогу ефективно працювати для досягнення поставлених цілей.

 

Х

Харизма - особистісна характеристика, завдяки якій людина оцінюється як наділена надприродними, надлюдськими або унікальними силами та властивостями, не притаманними іншим людям.

Ц

Централізовані організації - організації, керівництво вищої ланки яких залишає за собою основну частину повноважень, необхідних для прийняття найважливіших рішень.

Центри прибутку - центри відповідальності в організації, для яких здійснюється відокремлений облік витрат та доходів, а результати діяльності такого підрозділу оцінюються як різниця між його доходами та витратами.Цілевизначення - послідовність дій керівника спрямованих на формулювання конкретних вимірюваних результатів управлінської діяльності (діяльності організації-), їх ранжування за рівнем складності та важливістю, визначення переліку робіт, необхідних для виконання, та структурування цих робіт у вигляді складної мережевої системи динамічних підзадач із визначенням часу початку та завершення робіт, послідовності їх реалізації та засобів контролю якості виконання робіт.

Цілі (мета) організації - конкретні результати діяльності, які не суперечать між собою, є реальними і досяжними, визначеними у часі та виміряними у кількісних або якісних показниках.

Ціннісна орієнтація - вибіркове ставлення до носія цінності, який може бути реальним предметом задоволення потреб окремої людини чи соціальної спільності; вона дозволяє судити про ступінь втілення соціально необхідних норм, регламентацій, зразків поведінки в індивідуальній свідомості.

 

Ш

Школа наукового управління - досліджувала можливості застосування наукових методів в організації праці робітників, приділяла особливу увагу нормуванню праці, визначенню системи винагород і покарань, відбору та навчанню робітників.

Школа людських відносин - система поглядів на менеджмент, що досліджували переважно проблеми індивідуальної психології працівників організації.

Школа науки управління (кількісний підхід) - система поглядів на менеджмент, що розглядали управління як систему математичних моделей та процесів. В центрі уваги цієї школи знаходиться математична модель, за допомогою якої управлінську проблему можна відобразити (передати) у вигляді основних її цілей та взаємозв'язків.

Школа організаційної поведінки - система поглядів на менеджмент, що концентрували увагу на вивченні типів групової поведінки, на розумінні організації як складного соціального організму, який знаходиться під впливом певних уявлень, звичок, конфліктів, культурного оточення тощо.

 

Я

Якісні методи обґрунтування управлінських рішень -використовують у випадку, якщо фактори впливу на прийняття рішення не можна кількісно охарактеризувати або вони не піддаються кількісному вимірюванню.Бардась А.В., Бойченко М.В., Дудник А.В. Менеджмент

 

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

АБ


Апарат

адміністративний          192
Ансамбль

мотиваційний                234, 235

 

Бюджет 174 Бюджетування 108ВВинагородження Відповідальність Влада

законна примусова експертна особистого прикладу 296 винагородження 294Вплив


290-299ГГрупа


315, 316, 319
Д

 

 

 

 

Е

 

 

 

Є З


Ґратка

Управлінська

 

Делегування Департаменталізація Дерево рішень

 

Ефект

системний Ефективність

 

Єдиноначальність

 

Закон

Закономірність 307, 308

 

183, 184,185, 190, 191, 193 198

140, 141

 

13, 331 69

13, 329, 331 61, 191

 

87, 88, 90, 91, 92, 93 94ЗасібІ

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

М

 

 

 

 

Н


підкріплення передачі інформації

 

Інформація

конфіденційна публічна релевантна службова таємна

 

Канал

Керівники

вищої ланки низової ланки середньої ланки

Команда

міжфункціональна

функціональна

робоча

самоврядна Контроль

підсумковий

попередній

поточний

бюрократичний

клановий

ринковий Контролювання Конфлікт

 

Лідерство

 

Модель Моделювання Мотив

 

Навички

концептуальні комунікаційні технічні

Носій інформації

237

265, 266

 

11, 29, 66, 68, 121, 130, 143, 259, 262

262

262

260

262

262

 

265, 266, 267

 

27, 42 26, 27, 28 26, 27, 48 315

 

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник