А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ                                                                                          343

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ                                                                                                   343

ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ                                                                                                          344

 

ПІСЛЯМОВА                                                                                                                      348

БІБЛІОГРАФІЯ                                                                                                                 350

ГЛОСАРІЙ                                                                                                                          357

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК     377ПЕРЕДМОВА

 

Шановні студенти - майбутні менеджери, метою цієї книги є ознайомлення вас з основами обраної вами професії. Ще вчора ви сиділи за шкільними партами, а завтра - долучитеся до лав офісних працівників та управителів. Можливо, ви станете керівниками компаній, можливо - власниками бізнесу, можливо будете працювати у приватних фірмах або у державних установах. Але у будь-якому випадку, ваше особисте зростання буде пов'язане зі зростанням професійним. А основи фахових знань ви отримаєте саме впродовж свого навчання у вищій школі.

Сьогодні ми живемо у світі, який постійно змінюється на наших очах. Новітні технології, міграційні процеси, економічна глобалізація створюють нові можливості та спричиняють нові проблеми. Завданням керівника є навчитися використовувати можливості у власних інтересах та мінімізувати негативні наслідки проблем. А для цього необхідно оволодіти професійним категоріальним апаратом та засвоїти основні концептуальні підходи до управління, інакше ви витратите значну частину свого життя на відкриття речей, які були відомі розумним людям задовго до вашого народження.

Процеси глобалізації та інформатизації суспільства супроводжуються зростанням вимог до ерудиції, фахових навичок та компетенцій майбутніх керівників. Якщо декілька десятиліть тому університетський диплом був свідченням наявності у його власника необхідного запасу знань для подальшої кар'єри, то сьогодні ситуація стала іншою. Від вас вимагається знаходити нові знання, засвоювати їх та втілювати на практиці. Запам'ятайте один з принципів лідерства засновника компанії Apple Стіва Джобса: «Навчатися постійно!». Візьміть цей принцип за правило для себе. Пам'ятайте, що освіта лише починається в аудиторії, триває за її межами і продовжується протягом усього життя.

Навчиться читати книги та професійну літературу. Ви можете це робити у бібліотеках або в Інтернеті, але ви маєте навчитися цьому. Книга є квінтесенцією досвіду багатьох поколінь, вона дозволить вам бачити світ глибше та різноманітніше. А найголовніше - книга дозволить вам уникнути частини тих помилок, яких ви неодмінно припустилися б на початку своєї роботи за фахом.

Сумнівайтеся. Задавайте питання. Це дозволить вам краще зрозуміти те, що вивчаєте. І головне - навчіться мріяти. Хоча над усіма нами одне й те саме небо, втім горизонти є різними. Зробіть свій небокрай найширшим.Не бійтеся помилок. Їх не припускається лише той, хто нічого не робить. Але це зазвичай і є найбільшою помилкою такої людини.

І найголовніше - не зупиняйтеся на досягнутому. У одній давній і мудрій книзі є такі слова: «Учень не буває вищим за свого вчителя, але удосконаливши себе, кожен стане як вчитель його». Я бажаю вам досягти цього у вашому житті.

Нехай ця книга стане в нагоді для досягнення ваших цілей. Гарний підручник має бути не лише конспектом лекцій - він має навчати. А досягти цього можливо лише вплинувши на читача. Для того, аби дана книга була більш цікавою та змістовною, матеріал було поділено на окремі навчальні елементи:

Мета та вміння- навчальні цілі, тобто результати роботи студента над конкретною темою посібника. Це зроблено з метою зосередження уваги на найважливіших питаннях.

Резюме - коротке описання розглянутого матеріалу. Кожна частина книги закінчується коротким викладом питань, зазначених у навчальних цілях на початку теми.

Контрольні запитання - для перевірки рівня засвоєння основного матеріалу кожної теми вам пропонується відповісти на декілька відкритих запитань.

Тестові запитання - для допомоги студентам у складанні проміжних та підсумкових форм контролю ми пропонуємо виконати тестові завдання.

Конкретні ситуації - частина розділів містять практичні приклади роботи менеджерів та запитання для їх аналізу. Після прочитання матеріалу практичного прикладу та відповіді на запитання, ви зможете оцінити, чи розумієте викладені у посібнику теоретичні концепції менеджменту та чи здатні застосовувати їх на практиці.

У книзі наведено кілька задач, які є своєрідною ілюстрацією застосування формул для розрахунку показників ефективності менеджменту.

До числа додаткових матеріалів належить глосарій, в якому наведено перелік основних категорій менеджменту і маловживаних термінів та слів.

При написанні цієї книги було зроблено спробу зробити її більш актуальною та охопити увагою ті дослідження та публікації, які з'явилися у галузі менеджменту впродовж останніх років.

Я хочу висловити подяку своїм колегам та співавторам - доценту Бойченку М.В. та старшому викладачу Дудник А.В. за їх допомогу при опрацюванні матеріалів до нашої книги.

Ідея написання цієї книги виникла завдяки моїм колегам та друзям з Вищої банківської школи у Вроцлаві - доктору економікиВлодзімєжу Вудажевскому та магістру Ґжеґожу Вудажевскому, чиї поради та досвід вплинули на формуванн нашого розумінн сутності управлінських процесів.

Від нашого авторського колективу висловлюю вд чність фаховому редактору цього посібника - завідувачу кафедри менеджменту виробничої сфери, заслуженому економісту України, доктору економічних наук професорові Швецю В.Я., а також нашим рецензентам - завідувачці кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів Одеського національного університету ім. 1.1. Мечникова, доктору економічних наук професору Садченко О.В. та завідувачці кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького державного університету управління, доктору економічних наук професору Петенко І.В. за висловлені поради та надану експертну підтримку.

 

 

Декан факультету менеджменту Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»,

доктор економічних наук    А.В. БардасьТЕМА 1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

МЕНЕДЖМЕНТУ

Мета - сформувати у студентів розуміння сутності ролі та методологічних основ менеджменту.

Студенти мають вміти:

1.   Надати визначення менеджменту, суб'єкту та об'єкту управління.

2.   Розуміти взаємозв'язок між категоріями менеджменту та управління.

3.   Пояснити  відмінності  між поняттями  менеджмент та підприємництво, підприємництво та інтрапренерство.

4.   Розрізняти категорії організаційної ефективності та результативності.

5.   Описати системи підготовки менеджерів у світі.

6.   Розповісти у чому менеджмент є наукою, а у чому - мистецтвом.

7.   Пояснити,  що таке організація та якими є характеристики сучасної організації.

8.   Визначати рівні управління у сучасній організації.

9.   Визначати функціональні ролі керівників.

10.Розуміти методи досліджень у менеджменті.

1.1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності

Про що пишемо: Менеджмент - система наукових знань чи мистецтво управління? Взаємозв'язок між управлінням і менеджментом. Менеджери та підприємці: від консерватизму до інтрапренерства. Системи підготовки менеджерів у світі.

Менеджмент - система наукових знань чи мистецтво управління? Взаємозв'язок між управлінням і менеджментом.

Ми живемо у світі, де щороку з'являються нові терміни, запозичуються іншомовні слова та змінюється зміст вже відомих. Останні два десятиліття до таких слів належить й «менеджмент» -часом цей термін витісняє звичні ще недавно «управління» та «керівництво». Один з героїв Джорджа Оруелла у його романі-антиутопії «1984» стверджував, що «чим меншим є вибір слів, тим меншою буде спокуса замислитися». Проте справжні керівники повинні розвивати у собі не тільки здатність до осмислення ситуацій - вони мають бути здатними до критичного сприйняття дійсності, до співставлення різних точок зору, інформації з різних джерел з метою визначення об'єктивної істини. Тому нашим першим кроком в процесі вивчення нового курсу буде визначення змісту наведених вище понять та з'ясування різниці між ними.

Оскільки саме слово «менеджмент» англійського походження, необхідно буде звернутися до першоджерела - англійської мови. З ґрунтовного Оксфордського словника можна отримати такі тлумачення «менеджменту»:

1.            спосіб, манера спілкування з людьми;

2.            влада та мистецтво управління;

3.            особливого роду вміння та адміністративні навички;

орган управління, адміністративна одиниця.Окремі дослідники вважать, що в англійську мову слово «менеджмент» потрапило разом з норманами, після завоювання Англії у 1066 році, й тоді воно мало форму старофранцузького слова menagement - «мистецтво супроводжувати, скеровувати», походячи з латинської мови від виразу manu agere - «вказувати рукою».

Таким чином, з однієї сторони, існує тотожність понять «менеджмент» та «управління», але водночас не можна вести мову про їх абсолютну ідентичність. Якщо менеджмент традиційно розглядається як універсальний вид людської діяльності, в ході якого будь-яка комерційна і некомерційна організація спрямовується на досягнення поставлених цілей, ефективне використання ресурсів і високу продуктивність праці, то управління є властивістю, притаманною будь-якій системі, яка дозволяє розпізнати сукупність елементів як ціле. Розрізняють управління в біологічних, соціальних, економічних, політичних, технічних, кібернетичних та інших системах. Іншими словами, поняття управління є ширшим і охоплює системи живої та неживої природи, а менеджмент - його різновидом, концентруючись на управлінні соціотехнічними системами, тобто такими, в яких жива праця людей поєднується з використанням засобів і предметів праці, а результати діяльності таких систем мають суспільну цінність.

Найпростішу систему управління утворюють об'єкт управління та пов'язаний з ним орган управління - суб'єкт. Зв'язки між ними бувають прямими і зворотними: прямим зв'язком передаються керуючі команди (накази і розпорядження), а зворотнім - відомості про стан об'єкта.

Суб'єкт управління або керуюча система - фізична особа чи організація (група осіб чи юридична особа), яка приймає рішення та керує процесами чи відносинами шляхом здійснення владних впливів на об'єкт управління. Основою владного впливу суб'єкту управління на об'єкт є організаційно-розпорядчі, економічні та морально-етичні важелі впливу.

Обєкт управління або керована система - це те, на що спрямований владний вплив суб'єкту управління (інформація, люди, процеси). Відносини між суб'єктом і об'єктом управління у загальному вигляді можна представити так, як це показано на рисунку 1.1.

Рис. 1.1 - Взаємодія між суб'єктом і об'єктом управлінняЗовнішнє середовищеЩо ж стосується терміну «керівництво», то він означає групу осіб в організації, які наділені владними повноваженнями, а «керування» означає ще й роботу, пов'язану з управлінням технічним устаткуванням.

З'ясувавши значення та походження основних термінів, які описують процес управління, варто перейти до питання більш складного: чим є менеджмент - наукою чи мистецтвом?

Якщо наукою вважати діяльність з отримання знань та самі знання про дійсність, а мистецтвом - досконале вміння у якийсь справі або майстерність, то менеджмент, охоплюючи всі сфери діяльності організації, має ознаки і науки, і мистецтва. По-перше, він базується на використанні об'єктивних законів та закономірностей економіки, психології та суспільної взаємодії. Менеджмент як система знань виник і розвинувся в зв'язку з необхідністю пояснити, чому процвітають або руйнуються організації. Шляхом спроб та помилок дослідники управління відповідають на запитання «У чому виявляється успіх організації?» та «Що може зробити керівник для забезпечення успіху організації?». Для відповіді на них науковці накопичували емпіричні дані (тобто такі, що засновані на досвіді, вивченні фактів, безпосередньому спостереженні та проведенні експериментів), здійснюючи продукування та теоретичну систематизацію об'єктивних знань про дійсність. Таким чином, менеджмент варто розглядати як науку, оскільки він:

а)   є сферою людської діяльності;

б)  утворює нові та систематизує існуючі знання про суспільну
діяльність (тобто управління соціотехнічними системами);

в)  формує уявлення людей про середовище, у якому відбувається
взаємодія між людиною та технологічним обладнанням;

г)   втілюється в практику ведення бізнесу завдяки отриманим від
досвіду та рекомендацій результатам.

Але чи є менеджмент мистецтвом?

Крім широкого розуміння мистецтва як «майстерності у виконанні дорученої справи», існує й більш традиційне визначення, згідно з яким мистецтво виступає однією з форм суспільної свідомості, що відображає дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних етичних ідеалів. Тому найкращою відповіддю на наведене вище запитання є вислів одного з найвидатніших мислителів та теоретиків сучасності, канадського дослідника менеджменту Генрі Мінцберга: «Керівники та суспільство сприймають менеджмент як науку чи як професію, якій можна навчитися в університеті. Насправді ж, менеджмент - це найдосконаліше мистецтво, оволодіти яким без досвіду неможливо. Тільки з досвідом  може  прийти  розуміння  нескінчених нюансівуправлінського процесу та здатність застосовувати власні знання у заданому контексті »[38].

Отже, тепер ми знаємо, що менеджмент є специфічною сферою людської діяльності, носить науковий характер, вивчає управління соціотехнічними системами, сприяє зростанню продуктивності праці та більш ефективному використанню виробничих ресурсів. Проте таке визначення є доволі складним, тому його доцільніше навести у дещо іншій формі.

Менеджмент це управління соціально-технічними системами, яке полягає у здійсненні процесу планування, організації, мотивації та контролю діяльності організації з метою ефективного та результативного виконання завдань.


Щоб бути успішною протягом довгого часу, вижити і досягти своїх цілей, організація повинна бути як ефективною, так і результативною. Ефективність (efficiency) являє собою основний елемент менеджменту. Цей показник відображає співвідношення між ресурсами, що вводяться, і обсягами виробництва. Оскільки керівники мають справу з дефіцитними ресурсами - людьми, грішми, устаткуванням, - вони прагнуть використовувати їх як найефективніше.

Слова «ефект» та «ефективність» подібні між собою, але треба пам'ятати, що перше має справу з абсолютними показниками, а друге -

13з відносними. Це буде легше зрозуміти на прикладі економічного ефекту. Економічний ефект - це різниця між результатами діяльності суб'єкта господарювання та здійсненими для отримання цих результатів витратами. Коли результати перевищують витрати, виникає позитивний економічний ефект (прибуток). У випадку перевищення витрат над результатами діяльності говорять про негативний економічний ефект або збиток.

Результативність (effectiveness) - цей показник відображає наскільки організації вдалося досягти поставлених цілей. За словами популярного дослідника Пітера Друкера, результативність є наслідком того, що «робляться правильні речі» (doing the right things). А ефективність полягає в тому, щоб «речі правильно робляться» (doing things right).

Результативність (effectiveness) - цей показник відображає наскільки організації вдалося досягти поставлених цілей.

 

Менеджери та підприємці: від консерватизму до і нтрапренерства.

Менеджмент є невід'ємною частиною сучасного бізнесу. Бізнес, або, іншими словами, підприємництво, співвідноситься з менеджментом як об'єкт управління співвідноситься із суб'єктом, тобто менеджмент та підприємництво є двома різними аспектами того ж самого процесу суспільної взаємодії.

Термін підприємець був уведений французьким економістом Рішаром Кантиллоном на початку XVIII століття. І з того часу це слово означає людину, яка бере на себе ризик, зв'язаний з організацією нового підприємства або з розробкою нової ідеї, нової продукції чи нового виду послуг, пропонованих суспільству. Дуже важливо розуміти, що слова «підприємець» і «менеджер» не є синонімами.

У загальному виді, менеджер - це учасник організації, який поєднує і координує роботу інших її членів. У більшості випадків менеджер виконує управлінські функції в організації, пов'язані з менеджментом персоналу, фінансовим менеджментом, операційним та маркетинг-менеджментом, а також з питаннями корпоративного управління - і це лише мала частина тих завдань, з яких складається праця керівника. Управління, як стверджує П.Друкер, є особливим видом діяльності, що перетворює неорганізовану юрбу в ефективну, цілеспрямовану і продуктивну групу. Управління впорядковує світ, зменшуючи хаотичність й непередбачуваність у діяльності систем. Управління водночас є і стимулюючим елементом соціальних змін, і прикладом значних соціальних перетворень, причому агентами таких змін можуть бути як звичайні підприємці, й власники бізнесу (акціонери).   Проте  характер  їх  впливу  на   процес управліннякомпаніями суттєво відрізняється. Власники бізнесу можуть виступати у ролі підприємців, менеджерів чи рантьє - осіб, які отримують доходи від інвестицій у певний вид діяльності (такими особами можуть бути акціонери або вкладники банків). Власник-менеджер є доволі поширеним явищем в малих та середніх фірмах, особливо на початкових стадіях розвитку нового бізнесу. У той же час, таке суміщення вимагає від власника бути добре обізнаним з технічною стороною діяльності фірми, володіти базовими знаннями з бухгалтерського обліку, фінансів, маркетингу та управління персоналом. Окремі дослідники [38,13] зазначають, що поведінка підприємців відрізняється більшою ініціативністю та сприйняттям ризику, оскільки цього вимагає сам характер підприємницької діяльності. Сьогодні говорять, що підприємництво можна розглядати у двох вимірах: як процес та як форму поведінки.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник