Ю М Рудь - Вплив фактора часу на ефективність системи соціального управління персоналом підприємства - страница 1

Страницы:
1  2 

ВПЛИВ   ФАКТОРА   ЧАСУ  НА   ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО   УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПІДПРИЄМСТВА

УДК 005.336.1:658.3    "4" Рудь   Ю .  М .

Досліджено проблеми впливу фактора часу на ефективність системи соці -ального управління персоналом. Показано залежність між економічною, соціальною ефективністю та показником часу. Наведено основні підсистеми для аналізу системи соціального управління персоналом. Запропоновано різновиди ефективності з урахуванням часової складової з побудовою графічних моделей, розглянуто поняття гіперефективності, надано авторське визначення цього поняття. Подано тривимірну модель, за якою можна визначити гіперефективність системи. Побудовано графічну модель системи соціального управління персоналом   на прикладі торгівельного підприємства.

Ключові слова: ефективність, гіперефективність, фактор часу, соціальне управління, персонал, система.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА  ВРЕМЕНИ   НА  ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

УДК 005.336.1:658.3    "4" Рудь   Ю .  Н .

Исследованы проблемы влияния фактора времени на эффективность системы социального управления персоналом. Показана зависимость между экономической, социальной эффективностью и показателем времени. Приведены основные подсистемы для анализа системы социального управления персоналом. Предложены виды эффективности с учетом временной составляющей с построением графических моделей, рассмотрено понятие гиперэффективности, представлено авторское определение этого понятия. Представлена трехмерная модель, с помощью которой можно определить гиперэффективность системы. Построена графическая модель системы социального управления персоналом   на примере торгового предприятия.

Ключевые слова: эффективность, гиперэффективность, фактор времени, социальное управление, персонал, система.

THE INFLUENCE OF TIME FACTOR ON   THE EFFICIENCY OF THE SYSTEM OF SOCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISE PERSONNEL

UDC 005.336.1:658.3   "4" Yu. Rud

The problems of influence of time factor on the efficiency of the system of personnel social management are investigated. The dependence of economic and social efficiency  on  the  time  index  is shown. The  basic subsystems for analysis of the

©   Рудь Ю. М., №   4 (64), 2012

system of personnel social management are presented. The varieties of efficiency taking into account a time constituent with the construction of graphic models are offered, the concept of hyperefficiency is considered, the author's definion of this concept is presented. A three-dim ensional m odel which helps to define hyperefficiency of the system is presented. The graphic m odel of the system of personnel social m anagem ent is built on the exam ple  of trade enterprise.

Key words: efficiency, hyperefficiency, time factor, social management, personnel, system .

Становлення ринкової економіки, яке

відбувається сьогодні в Україні, зумовило потребу в розробці принципово нових підходів до управління персоналом з усвідомленням того, що головним резервом підприємства є працівники, а за його межами -споживачі продукції, якість якої забезпечує персонал. З урахуванням цього положення у сучасних умовах потрібна розгорнута система кадрової роботи, яка спирається не так на організаційні методи, як на досягнення сучасної управлінської психології та проектування методики оцінки персоналу. Тому виникає необхідність у підвищенні ефективності системи управління персоналом з урахуванням вимог ринкової економіки, що перебуває у післякризовому періоді. Важливим фактором оцінки ефективності системи соціального управління персоналом (ССУП) є час, за який така система стане ефективною, оскільки підприємства як і будь - які інші відкриті системи, розвиваються у просторово - часових орієнтирах.

Феномен часу сам по собі донедавна економічна наука не розглядала як фундаментальний методологічний принцип її еволюції. Лише останнім часом з'являються роботи, де час в економічному розумінні аналізують у трьох основних площинах: як своєрідне середовище і характеристика розвитку економічних ідей та аналізу; як економічний ресурс; як фактор, що здійснює істотний вплив на економічні процеси в певні періоди соціально -історичного розвитку [1, с. 225].

Вирішенню проблемипідвищення ефективності управління персоналом присвятили свої дослідження відомі вітчизняні та заруб іж ні вчені, а саме: І. Ансофф, Ф. Беккер, Д. Богиня, П. Друкер, П. Іванов, А. Кібанов, А. Колот, Г. Кунц, М. Малік, Р. Марра, М. Мескон, В. Нижник, Ф. Хедоурі, С. Оддонел, Г. Саймон, Є. Ходаківський, Г. Шмідт. На думку О. Л. Устенко , ефективність становить комплексне вираження кінцевих результатів використання засобів виробництва та робочої сили за певний період часу [2, с. 44]. Значення ефективності з урахуванням фактора часу розкривається Ячменьовою В. М. як комплексне поняття, що носить управлінський характер, відображає, перш за все, ступінь досягнення намічених цілей і виражена у співвідношенні (результату з цілями або результату з витратами на його отримання), тобто є величиною відносною й визначається за певний період часу [3, с. 30]. Покропивний С. Ф. розглядає ефективність діяльності підприємства, продуктивності системи як комплексне від ображення кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили (працівників) за певний проміжок часу [4, с. 5 13].

Однак слід зазначити, що при дослідженні та оцінці ефективності управління персоналом часова складова розглядається як другорядна та некерована.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні зал ежності еф ективності системи соціал ьного управл іння персоналом від фактора часу, обґрунтуванні видів ефективності   залежно    від    фактора    часу, уточненні поняття " гіперефективність" та його графічного відображення.

Вітчизняні та закордонні вчені давно займаються дослідженням ефективності з точки зору її рівня, при цьому не завжди беручи до уваги фактор часу, тобто той термін, за який підприємство зможе досягти запланованого рівня ефективності [5, c. 87]. Для оцінки ефективності системи соціального управління персоналом (ССУП) досліджуваних підприємств варто проаналізувати, на скільки ш видко існуюча або новостворена система стане ефективною і чи буде її рівень зростати в подальшому. Длябільш комплексної оцінки ефективності ССУП варто ввести таке поняття, як гіперефективність ССУП.

Поняття " гіперефективність " широко

використовується в інформаційних технологіях та маркетингу. Під гіперефективністю ССУП варто розуміти властивість системи під впливом ряда чиників досягати високого рівня ефективності й багаторазово його перевищувати за короткий проміжок часу. Причому під рівнем ефективності мається на увазі комплексне поняття, яке може включати як відношення корисного ефекту до витрат на його отримання, так і порівняння результату з поставленими ц іл я м и .

Залежно від фактора часу та стабільності рівня ефективності ССУП можна виділити такі її види (на рис. 1 -5 величини ефективності та часу мають відносне значення):

1. Рівноприскорена ефективність - величина ефективності, прискорення якої залишається незмінним за однакові проміжки часу (рис. 1). Умова F і < F

2. Рівноуповільнена ефективність - ефективність, рівень якої рівномірно зменшується за однакові проміжки часу з виконанням умови F і > F і+, (рис. 2).

3. Збалансована ефективність - ефективність, яка залишається на одному рівні довгий відрізок часу і має виконуватися умова F і = F і+, (рис. 3).

4. Незбалансована ефективність - ефективність, рі -вень якої з вільною швидкістю та напрямом за рівні проміжки часу постійнохаотично змінюється і виконується умова, за якою  F і + F і+, (рис. 4).

5. Гіперефективність - ефективність, рівень якої за певний проміжок часу досягає максимального значення і процес зростання відбувається стрибкоподібно, обов'язко-ве виконання умови   F і <  F і+, (рис. 5).

Рис. 1. Графічне зображення рівноприскореної еф ективності

 

 

 

л

 

1 4

J

 

FS

 

 

^ Ft

1

1 і

I       1       1       4       1       f 7

Рис. 2. Графічне зображення рівноуповільненої ефективності

Рис. 3. Граф ічне зображення збалансованої еф ективності

1

 

7

 

м

 

it і

 

1

 

 

"""""^ fl

 

1114 1*

Рис. 4. Графічне зображення незбалансованої ефективності

 

 

 

у 17

 

 

 

 

-"■"га

 

 

 

 

 

 

 

/ії

 

 

 

 

' F1

 

 

 

 

 

» И

 

 

 

 

 

Рис. 5. Графічне зображення гіперефективності

F і - точка на кривій, яка визначає певний рівень ефективності у певний момент часу.

Визначити величину, за якою ефективність системи управління може вважатися гіперефективною, складно. Показник гіперефективності є досить нестабільним і для кожного підприємства це явище індивідуальне, але можна визначити початкові умови для визначення гіперефективності ССУП. Визначальною характеристикою гіперефективності є швидкість досягнення поставлених цілей.

Науковці довели, що ефективність складається з економічної та соціальної складових. Якщо з визначення економічної не виникає питань, то з соціальною дуже багато протиріч. Пропонується визначати соціальну ефективність за допомогою підсистем, які входять до складу соціального управління персоналом , з присвоєнням кожному критерію бала. Зрозуміло, що на різних підприємствах ці критерії можуть відрізнятися, але все ж варто визначити основні підсистеми оцінки соціальної ефективності в динаміці.

На думку Кретової А. Ю ., соціальна ефективність проявляється: у розвитку всієї системи суспільних відносин, соціальної структури суспільства, зростанні добробуту; у комфортності умов роботи, відпочинку, охороні праці [6, с. 159-160]; у факті досягнення соц іал ьних ц ілей для вел икої кіл ькості л юдей і суспільства за найкоротший термін меншою кількістю працівників, з меншими фінансовими витратами.

Для наочності та кращого розуміння сутності гіпер -ефективності ССУП варто зіставити економічну ефективність - Е е (% ), соціальну ефективність - Ес (одиниці)    та     час     -    t    (період     часу),    при цьомувикористовуючи декартову систему координат.

Залежність між трьома показниками: економічною та соціальною ефективностями та часом , доцільно зобразити на графіку (рис. 6).

Ее - економічна ефективність;

Ес - соціальна ефективність; t - термін часу.

Рис. 6. М одель гіперефективності ССУП у тривимірній площині

Область побудови моделі розташовується у трьох координатних площинах Ох, О у, О z у вигляді прямокутної п ір а м ід и .

Припустимо, що час можна оцінювати за допомогою умовних одиниць - періодів (1 період - 6 місяців), а соціальна та економічна ефективності визначаються перевищенням попередніх показників приблизно в 2 - 3 рази.

Чим нижча та ширша фігура на графіку, тим більше ССУП наближається до гіперефективності.

Побудову практичної моделі ССУП здійснено на прикладі підприємства ТОВ " Парус " м. Слов'янська. Було обрано основні підсистеми, що визначають соціальну ефективність, оцінка яких проводилась за допомогою методу анкетування. Для оцінювання обрана 12 -бальна шкала: від 1 до 3 балів - низький рівень, від 4 до 6 -середній, від 7 до 9 - високий, від 10 до 12 - дуже високий (табл. 1).

Таблиця 1

Підсистеми оцінки соціальної ефективності на прикладі ТОВ  "Парус"

Показники аналізу

Роки

п /п

соціальної еф ективності

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 10

2 0 11

1

2

3

4

5

6

1

Підсистема оплати  праці та соціальних заходів

7

8

10

10

2

Підсистема планування й маркетингу персоналу

6

8

8

7

3

Підсистема підбору та найму персоналу

9

8

9

9

4

Підсистема оцінки та обліку персоналу

9

10

10

10

5

П ідсистема розвитку персоналу

10

9

7

6

6

Підсистема стимулювання персоналу

7

7

9

10

Закінчення табл. 1

1

2

3

4

5

6

7

Підсистема соціального партнерства

8

9

11

11

8

Підсистема організації умов праці

10

9

11

10

Середня   оцінка                                        8,2 5     8,5 0     9,3 7       9,1 2 Загальна  оцінка 8,81

Проаналізувавши дані, наведені в табл. 1 , можна зробити висновок, що на ТОВ " Парус " з 2008 по 2010 рр . відбулося зростання рівня соціальної ефективності з 8,25 до 9,37 бала. Але у 2011 р . зменшення цього рівня спричинено зниженням розвитку персоналу та планування й маркетингу персоналу. Отже, середній бал системи со -ціального управління за чотири роки склав 8,81 бала.

Показники економічної ефективності підприємства подані в табл. 2.

За даними табл. 2 можна побачити, що в 2008 р. показник економічної ефективності був найбільшим, а середній показник економічної ефективності за період з 2008 по 2011 рр. дорівнює 6,85 %.

Таблиця 2

Економічна ефективність ТОВ  " Парус "

П оказники

Роки

 

2 0 0 8

2 0 0 9             2 0 10

2 0 11

Ефективності у %

9,3

4,7 6,9

6,5

Середня ефективність

 

6 , 8 5

 

За допомогою даних табл. 2 економічну ефективність з урахуванням фактора часу можна представити графічно (рис. 7).

Рис. 7. Графічне зображення економічної ефективності ТОВ " Парус "

На основі аналізу даних (див. табл. 2) модель системи соціального управління персоналом ТОВ " Парус " представлена у вигляді незбалансованої системи.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Ю М Рудь - Вплив фактора часу на ефективність системи соціального управління персоналом підприємства

Ю М Рудь - Роль і місце судової влади в сфері захисту прав людини