Л Ю Маноха, Н Н Бровченко - Комп'ютерні науки - страница 1

Страницы:
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МЕТОДИ І ЗАСОБИ КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів напряму 0804

"Комп'ютерні науки" скороченої форми навчання

Підписи авторів_

"_"_2010 р.

Підпис завідуючого кафедри_

"_"_2010 р.

Підпис рецензентів_

"_"_2010 р.

Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри інформаційних систем Протокол № від 2010 р.

Київ НУХТ 2010 Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій.

Методичні вказівки до вивч. дисципліни та викон. контрол. робіт для студ. напряму 0804 "Комп'ютерні науки" скороч. форми навч. /Уклад. Н.Н. Бровченко, Л.Ю. Маноха - К.: НУХТ, 2009. - 69 с.

Рецензент канд. техн. наук О.А. Хлобистова

Укладачі: Л.Ю. Маноха, канд. техн. наук Н.Н. Бровченко

Відповідальний за випуск Самсонов В.В., канд. техн. наук, проф.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Курс "Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій" має на меті сформувати у студентів науково обґрунтовані погляди на сучаснітехнологічні процеси у інформаційній галузі, допомогти здобути теоретичні знання та виробити практичні навички з цих процесів. Методичні вказівки допоможуть студентам ознайомитися з основними поняттями, засвоїти принципи організації та форми їхньої реалізації, ознайомитися з основними поняттями, навчитися процесам пошуку, передавання, обробки інформації у різних інформаційних технологіях.

Методичні вказівки містять системні відомості про найтиповіші і найуживаніші програмні засоби та методи роботи з ними, розкриває стан і перспективи розвитку сучасних аспектів комп'ютерної техніки і комп'ютерної технології.

Завершаючою частиною є індивідуальні контрольні завдання, що містяться наприкінці цієї методики. Кожний студент повинен їх виконати, згідно іх своїм варіантом, номер якого збігається з двома останніми цифрами його навчального шифру (номеру залікової книжки або номеру студентського квитка), якщо такі цифри утворюють числа від 1 (тобто 01) до 30, якщо ж ці цифри утворюють число більше, ніж 30, то варіантом буде остача від ділення такого числа на 30.

Мета дисципліни - забезпечити ґрунтовну теоретичну підготовку студентів, спрямувати їх на практичне опанування теоретичних знань в області прикладної інформатики та практичних навиків для самостійної роботи на ПК з використанням сучасного програмного забезпечення.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

- знати сучасні засоби взаємодії з ПК, можливості і призначення сучасних прикладних програм при роботі з різними інформаційними об'єктами (текстами, таблицями, зображеннями), можливості і перспективи застосування обчислювальної техніки в інженерній діяльності;

- мати навички використання можливостей операційних систем для роботи з файловою системою на робочих станціях в локальній комп'ютерній мережі кафедри, використовувати відповідне програмне забезпечення для опрацювання текстової та наукової інформації, самостійної побудови електронних таблиць інженерного призначення, проведення наукових розрахунків на ПК та аналізу отриманих результатів;

- володіти сучасними пакетами прикладних програм для проведення інженерних розрахунків;

- вміти створювати текстові документи, електронні таблиці та документи MATHCAD для проведення наукових та інженерних розрахунків.

База вивчення дисципліни:

- технічна: IBM-PC - сумісні комп'ютери;

- програмна: операційні системи WINDOWS, MS-DOS, програмна оболонка FAR MANAGER, пакети MATHCAD та EXCEL, мова програмування PASCAL, середовитще TURBO- PASCAL;

- понятійна: знання, отримані в процесі вивчення математики, вищої математики, фізики.

Розподіл навчальних годин дисципліни за формами навчання та видам занять наводиться в таблиці.

 

 

 

Кількість годин

Форма

Форма навчання

 

Семестр

 

аудитор-них занять

самостійної роботи

контролю в семестрі

 

Курс

 

Всього

лекції

і

н р о

о б а л

індивідуальні завдання

контрольні

підготовка до аудиторних

залік

іспит

Денна

1

1

162

36

36

 

90

 

1

Заочна

1

1

162

8

16

8

130

1

 

Скороч

3

5

54

6

4

8

44

5

 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Лекційні заняття

Тема та зміст лекцій

Кількість годин

Література

 

 

ден.

заоч.

скор.

 

1

2

3

4

5

6

1

Вступна лекція. Інформатика: поняття і визначення. Наукові

2

 

 

3, c.11-36


 

напрямки гілок інформатики, етапи їх розвитку. Інформатика як фундаментальна дисципліна в підготовці інженера.

 

 

 

 

2

Технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Призначення та загальні характеристики його основних пристроїв. Принципи відкритої архітектури мікро-ЕОМ. Базова конфігурація ПК. Сімейства мікропроцесорів та їх характеристики. Системний блок. Пристрої пам'яті. Периферійні пристрої. Портативні комп'ютери.

2

1

 

1, c.10-16;

9, c.62-92

3

Програмне забезпечення персонального комп'ютера.

Види і призначення програмного забезпечення. Системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Системи програмування. Транслятор. Можливості сучасних трансляторів. Операційна система, її склад і функції. Типи операційних систем. Файлова структура

2

1

 

2, c.51-61, 98

4

Операційна система Windows.

Основні   елементи   і функції

4

2

1

2, c.362-462;

3, c.115-197;


 

Windows. Створення, переіменування, копіювання, переміщення, знищення папок та файлів за допомогою програм "Мій комп'ютер" та "Провідник". Робота з ярликами та програмами-додатками.

 

 

 

7, c.29-52

5

Операційна система MS-DOS.

Призначення і основні компоненти. Початкове завантаження DOS. Основні внутрішні і транзитні команди.

2

1

1

2, c.112-116;

3, c.98-112;

6, c.24-27; 1, c/245-283

6

Оболонка Far Manager. Запуск програми і вихід з неї. Управління панелями. Функціональні клавіші. Перегляд каталогів, дерева. Виконання дій наж файлами та папками.

2

1

1

2,c.167-238;

7, c.5-24; 12


1

2

3

4

5

6

7

Автоматизація інженерних та

4

2

2

3, c.503-529;

 

наукових     розрахунків за

 

 

 

5

 

допомогою програми

 

 

 

 

 

MathCad. Проведення

 

 

 

 

 

розрахунків та введення тексту.

 

 

 

 

 

Дослідження функцій, побудова

 

 

 

 

 

графіків, дії з матрицями.

 

 

 

 

8

Електронна   таблиця Excel.

Структура таблиці і основні типи даних. Робоче вікно програми. Створення таблиці. Проведення розрахунків за формулами. Копіювання даних. Використання вбудованих функцій. Форматування таблиці, Сортування даних. Зв'язування декількох таблиць на сторінках книги. Виведення результатів обчислень у вигляді графіків і діаграм. Організація розгалужень та ітерацій.

4

2

1

3, c.302-327;

4, c.86-115; 7, c.27-37


1

2

3

4

5

6

9

Програми опрацювання текстової інформації (текстові редактори). Види текстових редакторів, їх характеристики. Текстовий редактор Word. Вікно програми. Створення документа, редагування і форматування тексту. Вставка об'єктів, введення формул. Побудова таблиць і діаграм.

4

2

 

3, c.249-301;

7, c.62-80;

8, c.19-26

10

Створення презентацій.

Програма PowerPoint, її призначення, можливості. Режими роботи програми. Створення слайдів і робота з ними. Форматування і анімація. Демонстрація презентацій.

2

 

 

3, c.543-579

11

Сумісне використання Windows-додатків. Зв'язок між Windows-програмами, передача інформації між ними. Способи зв'язування, впровадження, вставки фрагментів документів.

2

 

 

 


1

2

3

4

5

6

12

Комп'ютерні мережі. Робоча станція, сервер. Класифікація мереж. Технології роботи в мережах. Електронна пошта, пошук інформації.

2

 

 

1, c.641-818

 

Всього за 1-у чверть

32

 

6

 

 

Загалом

32

12

6

 

Лабораторні заняття

 

Кількість годин за

пор.

Тема заняття

формою навчання

 

 

ден.

заоч.

скор.

1

Знайомство з основними пристроями ПК.

2

 

 

2

Організація роботи в середовищі Windows.

4

2

 

3

Операційна система MS-DOS

4

2

1

4

Програма Far Manager. Дії з панелями, папками та файлами.

4

2

1

5

Автоматизація інженерних та наукових розрахунків за допомогою програми MathCad.

6

2

2

6

Обробка інженерних даних в середовищі таблиць Excel.

6

2

 

7

Робота з текстовим редактором Word

4

2

 

8

Створення презентацій

2

 

 

9

Сумісне використання Windows-додатків.

4

 

 

 

Всього за 1-у чверть

36

12

4

 

Загалом

36

12

4

3. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

1. Інформація та дані.

2. Предмет і задачі інформатики.

3. Динамічний характер інформації.

4. Діалектична єдність даних і методів.

5. Властивості інформації.

До розділу 2

1. Поняття про комп'ютерну систему.

2. Базова конфігурація ПК. Характеристика основних пристроїв.

3. Процесор. Його призначення і складові частини.

4. Пристрої введення-виведення.

5. Материнська плата та її функції.

6. Оперативна пам'ять і пам'ять на носіях.

7. Клавіатура. Основні види клавіш та можливості їх використання.

8. Монітори, їх характеристики і режим використання.

9. Накопичувачі на дисках.

10. Жорсткі диски (вінчестери).

11. Нестандартні пристрої введення-виведення.

До розділу 3

1. Програмне забезпечення ПК. Основні поняття та класифікація.

2. Системне програмне забезпечення, його склад та функції.

3. Службове програмне забезпечення.

4. Базове програмне забезпечення.

5. Прикладне програмне забезпечення.

6. Операційна система та її основні функції.

7. Історія та прогрес розвитку операційних систем.

8. Структура операційної системи.

9. Генерація, інсталяція, ініціалізація операційної системи.

10. Типи операційних систем.

11. Одиниці зберігання даних.

12. Файли і файлова структура.

1. Особливості операційної системи Windows.

2. Характеристики основних версій Windows та їх відмінності.

3. "Робочий стіл" операційної системи Windows .

4. Меню "Пуск" та його параметри.

5. Панель задач.

6. Відкриття об'єкту "Мій комп'ютер" та його призначення.

7. Робота з програмою "Провідник".

8. Згортання, розгортання і закриття вікон.

9. Зміна розмірів вікна та його переміщення.

10. Автоматичне впорядкування змісту вікна, впорядкування вікон на "робочому столі".

11. Перегляд дисків і папок.

12. Створення, переміщення і знищення ярликів.

13. Запуск програми на виконання.

14. Створення, переіменування, переміщення і знищення папок і файлів.

15. Пошук файлів і папок.

16. Отримання інформації про файли.

17. Вилучення папок і файлів та їх відновлення. 18.Виділення, вирізання та вставка об'єктів.

До розділу 5

1. Поняття MS DOS.

2. Склад і завантаження MS DOS.

3. Особливості організації файлової структури MS DOS.

4. Команди для роботи з папками.

5. Команди для роботи з файлами.

6. Команди загального призначення.

7. Запуск програми у середовищі MS DOS.

До розділу 6

1. Far Manager (FM). Можливості FM.

2. Запуск FM, вихід з FM.

3. Використання миші, курсорної рамки та функціональних клавіш.

4. Склад панелей. Управління панелями. Перехід з диску на диск.

5. Робота з папками, файлами, групою файлів.

6. Отримання інформації про диск.

7. Отримання повної інформації про файли, впорядкування та швидкий пошук файлів.

До розділу 7

1. Робоча сторінка та панель управління програмами Mathcad.

2. Оператори спрощення, перетворень. Стандартні функції.

3. Визначення та обчислення функції.

4. Робота з матрицями.

5. Розв'язок рівнянь та систем рівнянь.

6. Побудова графіків.

7. Дослідження функцій.

До розділу 8

1. Електронні таблиці Excel. Поняття робочої книжки.

2. Запуск і завершення роботи Excel.

3. Робоча сторінка. Надання назви робочій сторінці, її копіювання, переміщення, переіменування, вилучення, додання нової сторінки.

4. Позначення рядків, стовпчиків, клітин, областей.

5. Зміна розмірів рядків та стовпчиків.

6. Додання рядків, стовпчиків, клітин, областей та їх вилучення.

7. Виконання обчислень, використання абсолютних та відносних посилань.

8. Застосування функцій.

9. Копіювання та автозаповнення.

10. Створення діаграм та графіків.

11. Упорядкування, фільтрація, групування даних, створення звітів.

12. Використання вбудованих функцій.

13. Робота з кількома таблицями, створення зведених таблиць, консолідація даних.

13. Попередній перегляд і друкування.

1. Призначення і екран Word.

2. Створення текстових документів, збереження та їх перегляд.

3. Відкриття, закриття, друкування документів.

4. Виділення фрагментів, їх копіювання, переміщення, знищення.

5. Форматування символів, абзаців, сторінок.

6. Розміщення тексту у вигляді колонок.

7. Створення списків.

8. Автотекст і автозаміна.

9. Створення закладок, організація гіперпосилань.

10. Вставка формул, математичних символів та шаблонів.

11. Робота з таблицями та діаграмами.

12. Створення малюнків.

13. Попередній перегляд і друкування.

До розділу 10

1. Визначення мультимедіа.

2. Види і типи презентацій.

3. Призначення програми Power Point.

4. Вікно програми.

5. Створення презентації.

6. Режим перегляду слайдів.

7. Вставка тексту, таблиць, діаграм, рисунків, фільмів та звуків.

8. Організаційна діаграма.

9. Робота над слайдами в режимі сортувальника.

10. Використання гіперпосилань.

11. Створення підсумкового слайду.

12. Застосування ефектів анімації.

13. Підготовка до демонстрації та демонстрація презентацій.

До розділу 11

1. Засоби передачі інформації між програмами у Windows і різниця між ними.

2. Копіювання інформації.

3. Зв'язування інформації.

4. Впровадження інформації.

До розділу 12

1. Локальні і глобальні мережі.

2. Інтернет. Основні поняття.

3. Пошук інформації у мережі.

4. Електронна пошта.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Л Ю Маноха, Н Н Бровченко - Комп'ютерні науки