О Б Некрутенко - Вплив ідей ж-ж руссо на формування педагогічної концепції ос нілла - страница 1

Страницы:
1 

МАТЕШАЬУ

VIII МЩШтаАКОВО\¥ЕІ МАІЖО\¥І-РКАКТ¥СХІЧЕ1 КОШЕКЕІЧСЛ

«МАІЖОША РК2Е5ТК2ЕК ЕІІКОРУ - 2012»

07-15 кшеіпіа 2012

Уоїите 16 Рес!а§о§ісгпе паикі

Рггетубі Майка і «іисііа 2012

\¥усіалса: 8р. 2 о,о. «Наїїка і зіисііа»

Жесіакіог пасхеїпа; Рго£ сіг ЬаЬ. 8іа\¥отіг Оогшак.

2евро1 гесІаксу]пу: сіг ЬаЬ.Леггу СіЬого\¥8кі (гесіакіог ршласкаоу ш§г іш, Ріоіх ІЛаг2Є]С2ук, пщг іш 2ойа РгсуЬуккі, т§г іш Погоіа МісЬаіолузка, іщх іш ЕІгЬіеІа 2а\¥адгкі, Ашкгеі Зтоіик, Міес2узіа\¥ Ілііу, їщт і пі АпсІггеі Ьезпіак., Каіаггупа ЗгизгкіеЛісг. Кесіакфі СесЬпісззіа: Ігепа ОІ82е\¥зка, Огагупа Кіатиі Вгіаі аргесіаіу: 2Ьщшел¥ Тащаізкі

А(ігс8 ЛусіаЛтсу і гейаср: 37-700 Рг2етуз1, иі. ЬиказішкіеЛо 7 іеі (0-16) 678 33 19 е-таіі: рга1іа@гішзіаика. сот

Вгак і органа:

8р. 2 о. о. «Каика і зіисііа»

Сепа 54,90 2-І О *ут УАТ 22%)

Маіегіаіу VIII Міл<&упагосІо\уе] иамкот-ргакіусжпе] копГегепсіі «МанкоЛа ргжейгтп Еигору - 2012» Уоїите 16. РесІа§о§іс2пе ііаїхкі: Ргштуві Майка і зїисііа - 104 біт.

\У гЬюгге гікутад зіе таіегіаіу VIII МіЛсігупагосіоЛеі паикодуі-ргакїу с/лщ кешіегепс] і

«Наи.к:ол¥а рггезіхгеп Еигору - 2012». 07-15 к\¥іе1піа 2012 ро зексЛасЬ: Ре<іадо§іс2пе паикі.

ЛУвгеїкіе рга\уа газіггехопе.

2л<іпа С2ф80 апі саіозс Щ риЬ1ісао]і піе іпоге Ьус Ьег г&осіу V \Уу(іа\¥су - Щйа\\шсШ& 8р. 2 о.о. «Майка і зіисііа» - гергосіико л па.. Шуіа сіо ішіеі риЬ1 їкас]і.

І8ВК 978-966-8736-05-6

О Коїекіуі* аиіогбЛч 2012 €> Майка і зіисііа, 2012

«Мшкшш рпезіпеп Еигору - 2012» * УоШте 16. Ресіалолісте паикі

РЕ0А000ІС2МЕ МАїЖІ

МЕТ00УС2МЕ Р003ТА\Л/У \Л/УСНО\Л/А \Л/С2 Е (З О РРЮСЕЗУ Прокофьева М.А.

кандидат педагогических наук, доцент кафедри начальной военной подготовки Жетьісуского государственногоуниеерситета им, И.Жансугурова. Республика Казахстан г, Талдьїкорган Куракбаева А. Ж. кандидат педагогических наук, ст.преподаватель кафедри педагогики и психологи и Жетьісуского государственного униеерситета им. И.Жансугурова. Республика

Казахстан г. Талдьїкорган Утегенов Е.К. кандидат педагогических наук, доцент кафедри физической культури и спор- та Жетьісуского государственного униеерситета им. И.Жансугурова. Республика Казахстан ?. Талдьїкорган

методика профилактики наркомании среди

подростков допризывного возраста

Формироваиие знаний подростісов о профилактике наркомании процесе сложньш и многогранный Зто сложное интегрировакное образоваште, которое пообходимо для о 5ес печення нау чно -обоснованного управлення процессом ирофилакїических работ. Нами бьіла разработана анткнаркотическая програм- ма. которая начиналась с просветительской беседьі.

Тематика бесед по про филактике наркомании

Содержание бесед.

1

Механизм действия наркотичееких веществ на организм человека.

2.

Последствия единичного приема наркотшса.

3.

К какому типу заболеваний относится каркомакия?

4.

Можно іш снять состояние стресеа с помощью куреним табака, ириема алкого- ля? наркотика?

5.

Наркопровоцирующие факторьі.

6.

Удовольсівия.

7.

Свобода и творчество.

8.

Существует ли в Казахстане зпидемия наркомании?

З

МШегіаІу VIIIМщілтітіоууе] ішиктч-ргакіустеу коп/егепф

К.п.н. Некрутенко О. Б.

Луганський наїїіоттьтт університет імені Тараса Шевченка, Украйна

вплив ідей ж.-ж, руссо на формування педагогічної концепції о.с. нілла

Одним з яскравих представників теорії вільного виховання є Олександр Саттерленд Нілл (А. 8. МеііГ) (1883 - 1973) - британський педагог, письменник, психолог, засновник школи Саммерхілл, яка й сьогодні є відомим у світі про­гресивним та інтернаціональним навчальним закладом.

Безпосередній вшшв на формування філософських і педагогічних поглядів О. С. Іїілла справив французький філософ-просвітник Ж.-Ж. Руссо (1712 - 1778).

У педагогічній літературі Ж.-Ж. Руссо прийнято вважати безпосереднім по­передником й ідеологом створення теоретичних основ вільного виховання. Свою педагогічну концепцію він пов'язував з вихованням вільної й цільної особистості, яка може розвинутися завдяки «природному вихованню», метою якого є сприяння розвитку в дитині вроджених задатків, які не зазнали впливу дорослих. Головним вихователем є природа, і педагогові необхідно дотримуватися природи дитини, ураховуючи її вікові й індивідуальні особливості. Відомий російський педагог, дослідник творчості Руссо С. Гессен писав про це: «Завдання такого виховання -створити людину. Цим нове виховання відрізнялось від старого, яке ставило собі за мету підготовку до якоїсь професії або до якоїсь школи. Засіб цього виховання - свобода, або, що по суті те саме, винятково природне життя, яке протікає далеко від культури з її штучністю й механічністю» [1, с. 44].

На думку Ж.-Ж. Руссо, природне виховання має сприяти розвиткові розз'му, здоров'я, навичок якогось ремесла, несприйнятливості до негативного впливу соціуму. Він вважав, що виховання базується на трьох, джерелах, які діють узгоджено, - виховання природою, яке сприяє розвиткові в дитини певних здібностей і органів чуття, виховання від навколишнього світу, яке впливає на свідомість через відчуття й досвід, і виховання людьми, яке сприяє розкриттю природних потенцій і здатне дати дитині в майбутньому дорослому житті щастя й свободу [2, с. 70 - 71].

Феномен свободи французький педагог розумів як головну людську цінність, яка забезпечує умови життя, а також відсутність впливу культурного середовища й будь-якого втручання в природу індивіда. У цьому його цілком під- тримував британський педагог, який протиставляв поняття свободи й вседозволеності: «Саме відмінність між свободою й вседозволеністю й не можуть ухопити багато батьків. Надати дитині свободу і псувати дитину - різні речі. Свобода означає право робити все, що ти хочеш, якщо тільки цим не порушується свобода інших. Результат її - самодисципліна» [3, с. 90, 96]. Свобода за Ніллом не становила собою анархію, а означала те, що дитина повинна поважати права інших і не шкодити їм своїми діями.

«Л(шкон>а ргіехіпеп Еигору - 2012» е Усійте 16. Рейа§о@істе палкі

86

Ж.-Ж. Руссо належить ідея неприпустимості втручання дорослого в процес розвитку дитини. На його думку, вихованець має право робити все, що він хоче, тіш самим 'забезпечуючи свобод}' вибору відповідно до своїх інтересів. С. Гессен писав про найскладніше завдання педагога: «Уміти нічого не робити з вихованцем - ось перше й найважче мистецтво вихователя. У цій парадоксальній формулі'Ж.-Ж. Руссо виразив класичн\г модель усієї наступної педагогіки, яку до цього часу в різних варіантах неодмінно повторюють і сучасні педагоги» [1, с. 47]: 0:С, Нідл був згоден з позицією Ж.-Ж. Руссо в тому, що вихователь повинен надати необхідний матеріал для самовиховання й створити виховне й навчаюче, середовище, яке найбільше підходить дитині для накопичення її життєвого досвіду, реалізації природних здібностей та інтересів.

Ж.-Ж. Руссо вимагав відмовитися від бажання дорослих сформувати долю дитини за неї саму, у чому-його підгримував О. С. Нілл. З цього приводу він писав: «Завдання дитини полягає в тому, щоб прожити своє власне життя, а не те, яке вибрали їй турботливі батьки» [3, с. 18]. Ж.-Ж. Руссо звертав Л їкт\ ь« те, що такі спроби дорослих позбавляють дитину можливості вибору и 'авзжаЛті и природному розвитку.

Французький філософ-просвітник ввс**ав дитину досконалішою за дорос­лого через незіпсованість суспільством і наголошував, що вона має природне право бути щасливою. Він критикував те виховання, «яке теперішнім жертвує для невідомого майбутнього, яке накладає на дитину всілякі пута й починає з того, що робить її нещасливою, щоб підготувати їй вдалечині якесь уявне щастя, яким вона, вірогідно, ніколи не скористається» [4, с. 76]. О.С. Нілл цілком погоджувався з цією думкою, яка стала основоположним фундаментом його педагогічних поглядів: «Моя головна мета - не реформувати суспільство, а принести щастя в життя хоча б кількох дітей. Мета життя полягає в тому , щоб знайти своє щастя й, отже, знайти свій інтерес у житті» [3, с. 27].

0. С. Нілл, так само, як і Ж.-Ж. Руссо, був переконаний в тому, що ефективність навчання залежить від бажання самої дитини отримувати знання. Педагог повинен не давати готові знання, а спонукати дитину самій шукати істину через власний інтерес.

Література:

1. Гессен С.И. Основи педагогики. Введение в прикладную философию і С.И. Гессен. - М. : Школа - Пресс, і 995. ~ 448 с.

2. Растригіна А. М. Педагогіка свободи : Методологічні та соціально-педагогічні основи. [Монографія] І А.М. Растригіна / Кіровоград, Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2002. - 260 с.

3. Нилл А. Саммерхилл: Воспитание свободой / А.Нилл : Пер. с англ. - М. : Педагогика - Пресс, 2000. - 296 с.

4. Руссо Ж.-Ж. Змиль, или О воспитании І Ж.-Ж. Руссо // ГІед. соч. : В 2 т. Сост. А.Н.Джуринский.: Подред, ГН.Джибладзе.-Т. 1.-М., 1981.-С, 19-592.

87ойаууе] і

УІП були   доцільними   не   тільки   з  точки зору

фізіологічної та функціональної, а й виховної та

естетичної.

Отже, різноманітні новітні технології фізичного вдосконалення, що вклю­чають різноманітні танцювальні та ритмічні вправи (різновиди аеробіки: степ-, тайбо-, аква-, бейлі-денс, шейнінг тощо) сприятимуть формуванню у дівчат правильної постави, гарної ходи, розвитку ритмічності та координації рухів. Ві-

ховують дисіщпліну і волю.

Доцільним до подальшого вивчення розглядаємо ґрунтовне ви-

Література.

1. Абасов 3. гогической деятельности / Абасов З. А. І і №1(15). ~ С. 56-62.

2. Викторова Л.

//]

3. Даниленко Л.

Инновации в образовании. - 2002. - №2. - С.б.

Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти / Даниленко

Л. І. // Після дипломна освіта в

Україні. - 2003. - №3. - С.70-74.

ряд. С. І Онерайло, А. І. ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005.™ 464 с.

5. Остапчук О. Методологія інноваційних процесів - крок до сутності / Остапчук О. і і Рідна школа. - 2004. - Листопад. - С. 3-6.

6. Остапчук О. Інноваційні процеси в освіті: пошук істини триває / Остапчук О. //Підручник для директора. - 2003. - №4. - С. 3-8.

7. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів [В 2-х ч.] / [

Шиян. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001.

100

«Мамкстт рпехігіеп Ештру- 2012» • УоЬіте 16

ЗРІЗ

РЕОАСЮС31С2МЄ НАУКІ метооус2№ рсюзтаууу ууусно\л*а\лгс2:еоо РКОСЕ8Ц

Прокофьева М.А., Куракбаева А.Ж,, Утегенов Е.К. Методика

профилактики наркомании среди подростков донризьівного возраста .................. З

А Ь одіта М.А., ІІвепоуа А.М. РзусІїоІодісаІ-ресіаЛодісаІ

Ьазез оі гицШсиІШгаІ есіисайоп оїіііе регзоп......................................................9

Діхгяренко З.М., Мошковська А.З. Рухливі ігри - один

із засобів збереження здоров'я у школярів загальноосвітніх шкіл..........................13

Діхтяренко З.М., Нестеренко О.О. Волейбол - один із засобів здоровязберігаючих технологій в умовах безперервного навчання:

особистий досвід ................................................................................. 17

Діжтмрееко З.М., Горбатюк О.В. Вплив куріння на організм студента .............21

Ворощук О., Пані»кович Н. Проблема професійного

самовизначення дітей із зниженим слухом.....................................................25

Твердохліб Т.С. Педагогічні погляди Л.Соколова...........................................27

Игнатенко М»И Фактори, влияющие на мотивацию сіудентов к обучению .. ЗО Беркимбаев С., Назарбек Т., Жакенов А. ТЬе Йіеогеїісаі Ьазіз

о£ со§піііує (іеуеіоршепі: оГ зіисіепіз іпіегезі іп іеапііпЛ таїЬетаІїсз.................33

Діхтяренко З.М., Кучерява Л.О. Вплив

шкідливих звичок на організм людини..............................................................35

Ляшенко І.В. Роль кураторів СФ ХНУВС у підвищенні

ефективності навчально-виховного процесу ...................................................... 40

Кожабаев К.Г., Мусайбеков Р.К. О формировании

и развитии культури математической речи учащихся ........................................ 42

Галеева ИЖ, Горева Т.Н. Традиции подготовки

и проведення родительских собраний в школе.....................................................48

Байбородова Е.В., Кольева Н.С. Особенности

внеклассной работьі на уроках «Информатика и ИКТ» ..................................... 51

Жу ков а Е. ГО» Педагогические условия формирования

у кадет ценностяого отношения к воинскому долгу ..........................................53

Тазабекова А.С. Развитие временньїх представлений

у детей старшего дошкольного возраста .........................................................56

Палій Н. Формування готовності майбутніх учителів музики

до організації педагогічно-корекційної діяльності.............................................58

Маїегіаіу 1111 Мщ(кушгоііопщ пшкоюі-ргакіус&іеі коп/егепф 8ТКАТЕ6ІСЗДЕ КІЕЯНМІСІ ЯЕРОКМОУУАМА БУ8ТЕМІІ

ШГУК82ТАІСЕМІА

Ганичева А.Н. йнновационньїе технологии взаимодейетвия

детскош сада и семьи в еовремешшх социокульїурньїх условиях ........................67

8ужсІукЬаеуа А.О. 8увІеіш арргоасЬ - аз іЬеогеіісаІ

101йгашедуогк рес!а§о§іса1 іЬеогу азкЗ ргаеїісе ....................................................

....................................................................... 71

Гусейнова Е.І., Лук'янсва Ю.М. Неформальна освіта

як важливий елемент безперервної освіти ...................................................... 73

Рьіскулова М.Н. ко * с щтностньїй подход

в человекосообраЛ ном с оразовании .............................................................. 75

Грачев С.С., Прасмьщкїіїі О. Т., Ржеутская Р.Е., Ялонецкий И.З.

Рейтинговая система оценки знаний студентов на кафедре анестезиолоши и реаниматологии бгму .................................... , .........................

...............................................................................78

Тверезовеька Н.Т., Тарнавська Т.В. Передумови

розвитку інформатизації освіта ............................................................... 82

Данилова С.В. Кризис в сфере образования ................................... 84'

Некрутенко О,Б, Вплив ідей Ж.-Ж.Руссо

на формування педагогічної концепції О. С. Нілла..............................................86

Баликосва М.И. Разрешение педагогических ситуаций

как единица измерения профессионального мастерства учителя ....................... 88

Головачук В.В. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» - засіб формування особи

дошкільника в процесі занять фізичними вправами .......................................91

Цибанюк О. Система освіти школярів Бу ковини

як адресат впровадження фізичного виховання ................................... і М

Віл Угорський О.М. Проблеми використання інноваційних

технологій в сучасній школі: фізична культура...................................................97

102

 

Страницы:
1 


Похожие статьи

О Б Некрутенко - Вплив ідей ж-ж руссо на формування педагогічної концепції ос нілла

О Б Некрутенко - Принцип саморегуляції та самоцінності дитинства у школі саммерхілл