Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 14

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

-    для адміністративно-технічних працівників, які не належать до попередньої групи, а також для працівників з охорони праці, допущених до інспектування електроустановок, - один раз на три роки.

Перевірка знань з питань правил пожежної безпеки в працівників, які обслуговують електроустановки у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, здійснюється один раз на рік, в інших випадках - один раз на три роки.Забороняється допуск до роботи працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки, охорони праці, а також у разі закінчення терміну дії попередніх періодичних перевірок знань. Комісією з перевірок знань працівникові може бути присвоєна група з електробезпеки, яку він мав до перерви в роботі.

Після успішної перевірки знань працівник допускається до стажування тривалістю 2-15 змін і дублювання на робочому місці.

Допуск оформлюється наказом або розпорядженням керівника споживача (структурного підрозділу) з визначенням тривалості стажувань та призначенням працівника, відповідального за стажування.

Стажування проводиться під час спеціальної підготовки та під час підготовки на нову посаду. У процесі стажування працівник повинен:

-    закріпити знання щодо правил технічної експлуатації електрообладнання, правил безпечної експлуатації технологічного обладнання та пожежної безпеки, технологічних і посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці;

-    оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах;

-    засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси та методи безаварійного керування обладнанням з метою забезпечення вимог технічної експлуатації, безпеки праці та економічної експлуатації устаткування, що обслуговується.

Тривалість стажування працівника встановлюється індивідуально в залежності від його рівня професійної освіти, досвіду роботи, професії (посади). Після закінчення стажування і перевірки знань ремонтні працівники допускаються до самостійної роботи, а оперативні - до дублювання.

Тривалість дублювання на робочому місці встановлюється рішенням комісії з перевірки знань і залежить від кваліфікації працівника та складності обладнання, яке він обслуговуватиме, але не менше шести змін. Під час дублювання особа, що навчається, можеробити оперативні перемикання або інші роботи в електроустановці тільки з дозволу і під наглядом відповідального працівника, який її навчає. Відповідальним за правильність дій дублера і дотримання ним нормативних документів та інструкцій є як працівник, який навчає, так і сам дублер.

 

 

 

 

6.8.3. Організаційні заходи з електробезпеки

 

Для безпечного проведення робіт слід вживати таких організаційних заходів:

-    призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт;

-    видавання наряду або розпорядження;

-    видавання дозволу на підготовку робочих місць та на допуск;

-    підготовка робочого місця та допуск до роботи;

-    нагляд під час виконання роботи;

-    переведення на інше робоче місце;

-  оформлення перерв у роботі та її закінчення. Відповідальними за безпечне проведення робіт є:

-    працівник, який видає наряд, віддає розпорядження;

-    працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця та на

допуск;

-    працівник, який готує робоче місце;

-    працівник, який допускає до роботи (допускач);

-    керівник робіт;

-   працівник, який спостерігає за безпечним виконанням робіт (наглядач);

-    член бригади.

Видавання наряду або розпорядження

Право на видавання нарядів та віддавання розпоряджень надається керівникам та спеціалістам підприємства, які мають групу V. Наряд виписується у двох, а у тому разі, якщо він передається по телефону, радіо, - у трьох примірниках. Видавати наряд дозволяєтьсяна термін тривалості робіт згідно з оперативною заявкою. Наряди, роботи за якими повністю завершено, слід зберігати протягом 30 діб, після чого їх можна знищити.

Розпорядження має разовий характер, термін його дії визначається тривалістю робочого дня (зміни) виконавців. Розпорядження можна передавати безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку з наступним записом в оперативний журнал. Розпорядження на роботу віддається керівнику робіт і допускачу або працівнику, який дає дозвіл на підготовку робочого місця та на допуск.

Видавання дозволу на підготовку робочих місць

Давати дозвіл на підготовку робочих місць мають право оперативні працівники з групою V. Дозвіл можна передавати працівнику, який виконує підготовку робочого місця та допуск працівників особисто, по телефону, радіо, з нарочним або через чергового проміжної підстанції. Забороняється видавати такий дозвіл на попередньо обумовлений час. Давати дозвіл на підготовку робочих місць можна тільки за умови, якщо у працівника, який видає цей дозвіл, є оригінал або копія наряду (розпорядження) чи заявка, якими визначено зміст роботи і технічні заходи для підготовки робочого місця.

Підготовка робочого місця та допуск до роботи

Підготовка робочих місць і допуск можуть проводитися тільки з дозволу оперативних працівників, а на підприємствах, де таких працівників немає, - з дозволу особи, яка видала наряд чи розпорядження за узгодженням з особою, відповідальною за електрогосподарство.

Забороняється змінювати передбачені нарядом (розпорядженням) заходи з підготовки робочих місць. Підготовку робочих місць, як правило, виконують два працівники, які мають право на оперативні перемикання в даній електроустановці.

Допускач разом з керівником робіт повинні перевірити виконання технічних заходів з підготовки робочого місця.Допуск до роботи за нарядами та розпорядженнями слід проводити безпосередньо на робочому місці. Допуск проводиться після перевірки підготовки робочого місця. У цьому разі допускач повинен:

-    перевірити, чи відповідає склад бригади вказаному у наряді або розпорядженні. Перевірку слід проводити за іменними посвідченнями;

-    провести інструктаж: ознайомити бригаду із змістом наряду, розпорядження; вказати межі робочого місця і підходи до нього; показати найближче до робочого місця обладнання та струмовідні частини приєднань, що ремонтуються, та суміжних приєднань, до яких забороняється наближатись незалежно від того, перебувають вони під напругою чи ні;

-    довести бригаді, що напруга відсутня показом встановлених заземлень та перевіркою відсутності напруги, якщо заземлення не видно з робочих місць, а в електроустановках 35 кВ і нижче (де дозволяє конструктивне виконання без піднімання) - наступним дотиком рукою до струмовідних частин після перевірки відсутності напруги.

Допуск до роботи оформлюється в обох примірниках наряду, один з яких залишається у керівника робіт (наглядача), а другий - у допускача.

Допуск до роботи за розпорядженням оформлюється в оперативному журналі або журналі обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.

Нагляд за безпекою робіт

Після допуску до роботи нагляд за бригадою щодо виконання вимог безпеки покладається на керівника робіт (наглядача), якому слід так організувати свою роботу, щоб здійснювати контроль за членами бригади, перебуваючи (за можливості) на тій ділянці робочого місця, де виконується найбільш небезпечна робота.

Забороняється наглядачу суміщати нагляд з виконанням будь-якої роботи.Переведення на інше робоче місце

В електроустановках понад 1000 В електростанцій та підстанцій переведення бригади на інше робоче місце здійснює допускач. Переводити бригаду на інше робоче місце може також керівник робіт, якщо про це є запис у рядку "Окремі вказівки" наряду.

Оформлення перерв у роботі та її закінчення

Під час перерви у роботі протягом робочого дня (на обід, за умовами роботи) бригаду необхідно вивести з робочого місця, а двері розподільчого устаткування зачинити на замок.

Наряд залишається у керівника робіт (наглядача). Члени бригади не мають права повертатись після перерви на робоче місце без керівника робіт (наглядача). Після перерви керівник робіт зобов'язаний повторно перевірити підготовку робочого місця та здійснити допуск бригади до роботи без оформлення в наряді.

Під час перерви в роботі у зв' язку із закінченням робочого дня бригаду необхідно вивести з робочого місця. У цьому разі плакати, огородження, прапорці та заземлення не знімають.

Керівник робіт (наглядач) повинен здати наряд черговому, а у разі його відсутності залишити наряд у відведеному для цього місці, наприклад, у папці діючих нарядів. Закінчення роботи керівник роботи (наглядач) оформлює підписом у своєму примірнику наряду.

 

 

 

 

6.8.4. Технічні заходи з електробезпеки

 

До технічних заходів з електробезпеки належать: - при проведенні робіт зі знаттям напруги в діючих електроустановках вимкнення установки від джерела живлення енергії; механічне блокування приводів апаратів, які здійснюють вимкнення, зняття запобіжників, від'єднання кінців лінії, яка здійснює електропостачання та інші заходи, що унеможливлюють випадкову подачу напруги до місця проведення робіт; вивішування заборонних   плакатів;   встановлення   заземлення; обгородженняробочих місць або струмоведучих частин, що залишаються під напругою, і вивішування на огородженнях плакатів безпеки;

- при проведенні робіт без зняття напруги на струмоведучих частинах та поблизу них: виконання робіт за нарядом не менш ніж двома працівниками із застосуванням електрозахисних засобів, під постійним наглядом.

 

 

 

 

6.9.  Надання першої допомоги

при ураженні електричним струмом

 

 

6.9.1. Загальні відомості

 

Перша допомога - це комплекс заходів, спрямованих на відновлення або збереження життя та здоров' я потерпілого, які здійснюються не медичними працівниками (взаємодопомога) або самим потерпіли (самодопомога).

Одним із найважливіших елементів надання першої допомоги є її своєчасність: чим швидше вона надана, тим більше надії на благополучний результат.

У той же час, зволікання, запізніле та некваліфіковане надання допомоги може призвести до смерті потерпілого. Ось чому важливо, щоб кожен знав і вмів правильно та швидко надати необхідну допомогу потерпілому.

Усі працівники, що обслуговують електроустановки електричних станцій, підстанцій, електричних мереж, повинні періодично проходити інструктаж про способи надання першої допомоги, а також практичне навчання прийомам звільнення від електричного струму, виконання штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Відповідальність за організацію навчання несе керівник підприємства.

-    У місцях постійного чергування працівників повинні бути: - набір (аптечка) необхідних медикаментів і медичних засобів для надання першої допомоги;вивішені на видних місцях плакати, на яких зображені основні способи надання першої допомоги (виконання штучного дихання, зовнішнього масажу серця).

Для правильної організації надання першої допомоги повинні виконуватися такі умови:

-    на кожному підприємстві, у цеху, на ділянці електромережі тощо повинні бути призначені особи (у кожній зміні), відповідальні за придатність медикаментів і справний стан медичних засобів для надання першої допомоги, що зберігаються в аптечках і сумках першої допомоги, і за систематичне їх поповнення. На цих же осіб повинна покладатися відповідальність за передачу аптечок і сумок по зміні з відміткою в спеціальному журналі;

-    керівник лікувально-профілактичної установи, що обслуговує дане підприємство, повинен щороку перевіряти практичні навички працівників при наданні першої допомоги із застосування манекена-тренажера, а також стан і своєчасне поповнення аптечок і сумок необхідними медикаментами і медичними засобами;

-    допомога потерпілому, яка надається не медичними працівниками, не повинна заміняти допомогу медичних працівників і повинна надаватися лише до прибуття лікаря; ця допомога повинна обмежуватися чітко визначеними видами (заходи по оживленню при "позірній" смерті, тимчасове зупинення кровотечі, перев'язування рани, опіку чи відмороження, іммобілізація перелому, перенесення і перевезення потерпілого);

-    в аптечці, що зберігається в цеху, або в сумці першої допомоги, що знаходиться у бригадира чи майстра під час виконання роботи поза територією підприємства, повинні бути всі необхідні медикаменти.

 

 

 

 

6.9.2. Послідовність надання першої допомоги

 

Послідовність надання першої допомоги при ураженні електричним струмом представлена на рис. 6.19.Усунути дію на організм ушкоджуючих факторів, що загрожують здоров'ю і життю потерпілого


Визволити від дії електричного струму

 

Загасити одяг, що горитьВизначити характер і тяжкість травми

потерпілого і послідовність заходів щодо

його врятування


Витягти з водиВиконати необхідні заходи щодо

врятування потерпілого


Відновити прохідність дихальних шляхівПідтримати основні життєві функції

потерпілого до прибуття медичного працівника


Зробити штучне дихання

 

Зовнішній масаж серцяВикликати швидку медичну допомогу

або лікаря чи здійснити заходи щодо

транспортування потерпілого до

найближчого лікувального закладу

Зупинити кровотечу

 

Іммобілізувати місце переломуРис. 6.19. Послідовність надання першої допомоги при ураженні електричним струмом

 

 

 

 

6.9.3. Звільнення від дії електричного струму

 

При ураженні електричним струмом необхідно, перш за все, негайно звільнити потерпілого від дії струму, оскільки від тривалості такої дії вагомо залежить важкість електротравми. Необхідно пам' ятати, що діяти треба швидше, але в той же час обережно, щоб самому не потрапити під напругу. Найнебезпечніший спосіб звільнення потерпілого від дії електричного струму - це вимкнення електроустановки, до якої доторкається потерпілий за допомогою найближчого вимикача, рубильника, чи іншого апарата для знеструмлення.Якщо вимкнути установку досить швидко немає змоги, то необхідно звільнити потерпілого від струмоведучих частин, до яких він доторкається.


Для звільнення потерпілого від струмоведучих частин або проводу напругою до 1000 В необхідно скористатись палицею, дошкою, або будь-яким іншим сухим предметом, що не проводить електричний струм (рис. 6.20).

При цьому бажано ізолювати себе від землі (стати на суху дошку, неструмопровідну підстилку).


Можна також перерубати проводи сокирою з сухим дерев'яним топорищем або перекусити їх інструментом з ізолювальними рукоятками (кусачками, пасажитами). Перерубати проводи необхідно пофазно, тобто кожний провід окремо та різній висоті (рис. 6.21).
Для звільнення потерпілого від струмоведучих частин можна також відтягнути його за одяг (якщо він сухий і відстає від тіла), наприклад за поли халата чи піджака (рис. 6.22). При цьому необхідно уникати доторкання до навколишніх металевих предметів та відкритих частин тіла. Для ізоляції рук, особливо коли необхідно доторкнутися до тіла потерпілого, рятівник повинен надягнути діелектричні рукавички або обмотати руку сухим одягом. При відтягуванні потерпілого від струмоведучих частин рекомендується це робити однією рукою.

Якщо електричний струм проходить у землю через потерпілого і він судомно стискає в руці один струмоведучий елемент, то простіше припинити дію струму, відокремивши потерпілого від землі (підсунувши під нього суху дошку або відтягнувши ноги від землі мотузкою, чи за сухі штани). При цьому необхідно пам' ятати про особисту безпеку.

Для звільнення потерпілого від струмоведучих частин та проводів, що знаходяться під напругою вище 1000 В, необхідно надягнути діелектричні рукавички та боти і діяти ізольованою штангою або кліщами, що розраховані на відповідну напругу (рис. 6.23). При цьому необхідно пам'ятати про небезпеку крокової напруги, якщо провід лежить на землі.6.9.4. Визначення стану потерпілого

 

Після звільнення потерпілого від дії електричного струму необхідно оцінити його стан. Ознаки, за якими можна швидко визначити стан потерпілого, такі:

-      свідомість: ясна, порушена (потерпілий "загальмований", збуджений), відсутня;

-      колір шкіри і видимих слизових оболонок (губ, очей): рожевий, синюшний, блідий;

-      дихання: нормальне, порушене (неправильне, поверхневе, хриплячи), відсутнє;

-      пульси на сонних артеріях: добре визначається (ритм правильний або неправильний), погано визначається, відсутній;

-      зіниці: звужені, розширені.

Колір шкіри і наявність дихання (за підійманням і опусканням грудної клітки) оцінюють візуально. Не можна втрачати дорогоцінний час на прикладення до рота і носа дзеркала, блискучих металевих предметів. Про втрату свідомості теж, як правило, судять візуально, і щоб остаточно переконатися в її відсутності, можна звернутися до потерпілого з питанням про самопочуття.

Пульс на сонній артерії прощупують подушечками другого, третього і четвертого пальців руки, переміщуючи палець по шиїпотерпілого від кадика до хребта. Прийоми визначення пульсу на сонній артерії дуже легко відпрацювати на собі чи своїх близьких.

Якщо очі потерпілого закриті, ширину зіниць визначають таким чином: подушечки вказівних пальців кладуть на верхні повіки обох очей потерпілого і, злегка притискуючи їх до очних яблук, піднімають вгору. При цьому очна щілина відкривається і на білому фоні видно округлу райдужну оболонку, а в центрі її - округлої форми чорні зіниці, стан котрих (вузькі чи широкі) оцінюють за тим, яку площу райдужної оболонки вони займають.

Як правило, міру порушення свідомості, колір шкіри і стан дихання можна оцінювати одночасно прощупуванням пульсу, що віднімає не більше 1 хв. Огляд зіниць вдається провести за кілька секунд.

Якщо у потерпілого втрачена свідомість, відсутні дихання і пульс, колір шкіри синюшний, а зіниці широкі (0,5 см в діаметрі), можна вважати, що він знаходиться в стані клінічної смерті. У такому випадку треба негайно приступити до оживлення організму за допомогою штучного дихання способом "з рота в рот" або з "рота в ніс" і зовнішнього масажу серця.

Якщо потерпілий дихає дуже рідко і судомно, але у нього прощупується пульс, необхідно зразу ж почати робити штучне дихання. Не обов' язково, щоб при проведенні штучного дихання потерпілий знаходився у горизонтальному положенні.

Якщо потерпілий при свідомості із збереженням стійкого дихання і пульсу, його треба покласти на підстилку; розстебнути одяг, що заважає диханню, створити приплив свіжого повітря; зігріти тіло, якщо холодно; забезпечити прохолоду, якщо жарко; забезпечити повній спокій, безперервно спостерігаючи за пульсом і диханням; видалити зайвих людей.

Якщо потерпілий непритомний, необхідно спостерігати за його диханням. У випадку порушення дихання через западання язика, треба висунути нижню щелепу потерпілого вперед, взявшись пальцями обох рук за її кути, і підтримувати її в такому положенні доти, доки не припиниться западання язика.Ні в яком разі не можна дозволяти потерпілому рухатися, а тим паче продовжувати роботу. Тільки лікар може вирішати питання про стан здоров'я потерпілого.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці