Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86 "Общесоюзные нормы технологического проектирования. Опеределение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности") встановлюють методику визначення категорій приміщень і будівель (або частин будівель між протипожежними стінами - пожежних відсіків) виробничого і складського призначення за вибухопожежною і пожежною небезпекою залежно від кількості і властивостей речовин, що знаходяться в них, і матеріалів з урахуванням особливостей технологічних процесів розміщених у них виробництв.

Поділ виробництв за категоріями з вибухової та пожежної небезпеки (ОНТП 24-86)Згідно з ОНТП 24-86 за вибухопожежною і пожежною небезпекою виробничі приміщення та будівлі поділяються на категорії: А, Б, В, Г, Д (табл. 7.6).


Категорія приміщення

Характеристика речовин і матеріалів, що є у виробництві

В

Пожежонебезпечне

Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини та матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним лише горіти за умови, що приміщення, в яких вони знаходяться або використовуються, не належать до категорії А та Б.

Г

Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор, полум'я; горючі гази, рідини, тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо.

Д

Негорючі речовини та матеріали в холодному стані.

 

Категорії вибухопожежної і пожежної небезпеки приміщень і будівель визначаються для найбільш несприятливого у відношенні пожежі або вибуху періоду, виходячи з виду горючих речовин і матеріалів, які знаходяться (обертаються) у приміщенні, їх кількості та пожежонебезпечних властивостей, особливостей технологічного процесу.

Визначення категорії приміщень здійснюється шляхом послідовної перевірки належності приміщення до категорії від вищої (А) до нижчої (Д).

Для того, щоб знати до якої категорії віднести те або інше приміщення, необхідно правильно провести розрахунок утворення вибухонебезпечних сумішей, який приведений у ОНТП 24-86.

Необхідно зазначити, що при розрахунку критеріїв вибухопожежної небезпеки як розрахунковий слід вибирати найбільш сприятливий варіант аварії або період нормальної роботи апаратів, при якому у вибуху бере участь невелика кількість речовин або матеріалів, найбільш небезпечних за наслідками вибуху.

Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон встановлюється ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок".

Характеристика пожежо- та вибухонебезпеки може бути загальною для всього приміщення або різною в окремих йогочастинах. Це також стосується надвірних установок і ділянок територій. Приміщення, або їх окремі зони, поділяються на пожежонебезпечні та вибухонебезпечні. Залежно від класу зони здійснюється вибір виконання електроустановок таким чином, щоб під час їх експлуатації виключити можливість виникнення вибуху або пожежі від теплового прояву електроструму.

Вибухонебезпечна зона - простір у приміщенні або навколо зовнішньої установки, у якому присутнє вибухонебезпечне середовище або воно може утворюватися внаслідок природних чи виробничих чинників у такій кількості, яка вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його монтажу та експлуатації.

Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким виконується вибір і розміщення електроустановок, в залежності від частоти і тривалості присутнього вибухонебезпечного середовища визначається технологами разом з електриками проектної або експлуатаційної організації.

Клас вибухонебезпечних зон характерних виробництв та категорія і група вибухонебезпечної суміші повинні відображатися в нормах технологічного проектування або в галузевих переліках виробництв з вибухо-пожежонебезпеки.

Газо- та пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибухонебезпечні зони класів 0, 1, 2, а пилоповітряні -вибухонебезпечні зони класів 20, 21, 22.

Розглянемо зазначену класифікацію докладніше.

Вибухонебезпечна зона класу 0 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище присутнє постійно або протягом тривалого часу. Вибухонебезпечна зона класу 0 згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" може мати місце тільки в межах корпусів технологічного обладнання.

Вибухонебезпечна зона класу 1 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище може утворитися під час нормальноїроботи (нормальна робота - ситуація, коли установка працює відповідно до своїх розрахункових параметрів).

Вибухонебезпечна зона класу 2 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості) не повинні розглядатися під час проектування електроустановок. Частоту виникнення і тривалість вибухонебезпечного газо-, пароповітряного середовища визначають за правилами (нормами) відповідних галузей промисловості.

Вибухонебезпечна зона класу 20 - простір, у якому під час нормальної експлуатації вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній постійно або часто в кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації суміші з повітрям, і (або) простір, де можуть утворюватися пилові шари непередбаченої або надмірної товщини. Звичайно це має місце всередині обладнання, де пил може формувати вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий термін.

Вибухонебезпечна зона класу 21 - простір, у якому під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари в кількості, достатній для утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації. Ця зона може включати простір поблизу місця порошкового заповнення або осідання і простір, де під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилових шарів, які можуть утворювати небезпечну концентрацію вибухонебезпечної пилоповітряної суміші.

Вибухонебезпечна зона класу 22 - простір, у якому вибухонебезпечний пил у завислому стані може з'являтися не часто й існувати недовго або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати й утворювати вибухонебезпечні суміші в разі аварії. Ця зона може включати простір поблизу обладнання, що утримує пил, який може вивільнятися шляхом витоку і формувати пилові утворення.

Пожежонебезпечна зона - простір у приміщенні або за його межами, у якому постійно або періодично знаходяться (зберігаються,використовуються або виділяються під час технологічного процесу) горючі речовини як при нормальному технологічному процесі, так і при його порушенні в такій кількості, яка вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його монтажу та експлуатації.

Клас пожежонебезпечних зон згідно з класифікацією, наведеною нижче, та їх межі визначаються технологами разом з електриками проектної або експлуатуючої організації. Клас пожежонебезпечних зон характерних виробництв повинен відображатися в нормах технологічного проектування або в галузевих переліках виробництв за вибухопожежонебезпекою.

Розглянемо класифікацію пожежонебезпечних зон.

                Пожежонебезпечна зона класу П-І - простір у приміщенні, у якому знаходиться горюча рідина, яка має температуру спалаху більше +61°С.

                Пожежонебезпечна зона класу П-П - простір у приміщенні, у якому можуть накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна.

                Пожежонебезпечна зона класу П-Па - простір у приміщенні, у якому знаходяться тверді горючі речовини та матеріали.

                Пожежонебезпечна  зона   класу  П-ІП  -   простір поза приміщенням, в якому знаходиться горюча рідина, яка має температуру спалаху понад +61°С або тверді горючі речовини. Зони в приміщеннях або за їх межами до 5 м по горизонталі та

вертикалі від апарата, у якому знаходяться горючі речовини, але технологічний процес ведеться із застосуванням відкритого вогню, розжарених частин або технологічні апарати мають поверхні, нагріті до температури самозаймання горючої пари, пилу або волокон, не відносяться в частині їх електрообладнання до пожежонебезпечних зон. Клас середовища за межами вказаної 5-метрової зони слід визначати в залежності від технологічних процесів, які застосовуються в цьому середовищі.

Зони в приміщеннях або за їх межами, у яких тверді, рідкі та газоподібні горючі речовини спалюються як паливо або утилізуютьсяшляхом спалювання, не належать у частині їх електрообладнання до пожежонебезпечних зон.

У разі розміщення в приміщеннях або на відкритому повітрі одиничного пожежонебезпечного технологічного обладнання, коли спеціальних заходів проти розповсюдження пожежі не передбачено, зона в межах до 3 м по горизонталі і вертикалі від цього обладнання вважається пожежонебезпечною.

У вибухонебезпечних зонах та в зовнішніх установках слід використовувати вибухозахищене обладнання.

Вибухозахищене електротехнічне обладнання - електротехнічний виріб спеціального призначення, який виконано таким чином, що усунена або утруднена можливість запалення навколишнього вибухонебезпечного середовища під час експлуатації цього виробу.

Вибухозахищене електрообладнання поділяється за рівнями та видами вибухозахисту, групами і температурними класами згідно ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код ІР)", Правил улаштування електроустановок та ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок".

Визначені такі рівні вибухозахисту електрообладнання:

-     електрообладнання (електротехнічний пристрій) підвищеної надійності проти вибуху - вибухозахищене електрообладнання, у якому вибухозахист забезпечується тільки у визначеному режимі його роботи. Знак рівня - 2;

-      вибухозахищене електрообладнання (електротехнічний пристрій) - вибухозахищене електрообладнання, у якому вибухозахист забезпечується як при нормальному режимі роботи, так і при ймовірних пошкодженнях, які визначаються умовами експлуатації, крім пошкоджень засобів вибухозахисту. Знак рівня - 1;

особливо        вибухозахищене електрообладнання
(електротехнічний пристрій) - вибухозахищене електрообладнання, у
якому щодо    вибухозахищеного електрообладнання
(електротехнічного     пристрою)     вжито     додаткових заходів
вибухозахисту, які передбачені стандартами на види вибухозахисту. Знак рівня - 0.

Вид вибухозахисту електрообладнання (електротехнічного пристрою) - сукупність заходів, які встановлені нормативними документами. Ці види вибухозахисту визначені в стандартах на вибухозахищене електрообладнання.

Вибухозахищене електрообладнання має такі умовні позначення видів вибухозахисту:

 

Вибухонепроникна оболонка

-d ГОСТ 22782.6

Заповнення або продування оболонки захисним газом з надлишковим тиском

ГОСТ 22782.4

Іскробезпечне електричне коло

ГОСТ 22782.5

Кварцеве заповнення оболонки

-q ГОСТ 22782.2

Масляне заповнення оболонки

-о ГОСТ 22782.1

Захист виду "е"

-е ГОСТ 22782.7

Спеціальний вид вибухозахисту

-s ГОСТ 22782.3

Захист виду "m"

-m

Захист виду "n"

-n

 

Ступінь захисту оболонок електрообладнання, згідно з міжнародною класифікацією, позначається буквосполученням ІР (International Protection), після чого ставлять дві цифри, перша з яких характеризує ступінь захисту оболонки від проникнення твердих тіл, а друга - від проникнення рідин. Класифікація передбачає 6 ступенів захисту від проникнення в оболонку твердих тіл (1-6) і 8 ступенів захисту від проникнення в оболонку рідини (1-8).

За відсутності захисту ступінь захисту оболонки позначають ІР 00. Якщо ступінь захисту 1, від проникнення твердих тіл в оболонку можуть проникати тверді тіла розміром кілька міліметрів, а за ступеня захисту 6 оболонка захищає навіть від проникнення пилу в електрообладнання.

-   До маркування вибухозахисту електрообладнання в зазначеній нижче послідовності входять:знак рівня вибухозахисту електрообладнання (2, 1,0);

-    знак Ех, який вказує на відповідність електрообладнання стандартам на вибухозахищене електрообладнання;

-    знак виду вибухозахисту;

-    знак групи або підгрупи електрообладнання (II, ІІА, ІІВ, ІІС);

-    знак температурного класу електрообладнання (Т1, Т2, ТЗ, Т4, Т5, Т6).

У маркуванні вибухозахисту можуть мати місце додаткові знаки і написи відповідно до стандартів на електрообладнання з окремими видами вибухозахисту.

Знак "X", який може мати місце після позначення маркування вибухозахисту електротехнічного пристрою, означає, що в експлуатаційній документації на нього вказані особливі умови монтажу та (або) експлуатації, пов'язані з забезпеченням його вибухозахисту.


Маркування вибухозахищеного електрообладнання наносять на його корпусі під час виготовлення (електрографікою, у вигляді таблички тощо). Експлуатація електрообладнання в разі пошкодження маркування або його відсутності забороняється (табл. 7.7).


Рівень вибухозахисту

Вид

вибухозахисту

Група (під­група)

Температур­ний клас

Маркування вибухо­захисту

 

Продувка оболонки надлишковим тиском

II

Т6

2ЕхрІІТ6

Електрообладнання підвищеної надійності проти вибуху

Вибухонепро-

никна

оболонка й

іскробезпечне

електричне

коло

II В

Т5

2Ех<СісІІВТ5

Вибухобезпечне електрообладнання

Вибухо-

непроникна

оболонка

ПА

ТЗ

1ЕхсШАТЗ

 

Іскробезпечне

електричне

коло

II С

Т6

1ЕхівІІСТ6

 

Продувка оболонки надлишковим тиском

II

T6

1ЕхрІІТ6

 

Захист виду "е"

II

Т6

1ЕхеІІТ6

 

Кварцеве заповнення

II

Т6

1ЕхдІІТ6

 

Спеціальний           II                 T6 1ЕхвІІТ6

 

Спеціальний і вибухо-непроникна оболонка

ПА

T6

ІЕх8<СІІАТ6

 

Спеціальний,

Іскробезпечне

електричне

коло і вибухо-

непроникна

оболонка

II В

Т4

1Ех8ів(ШВТ4

Особливо

вибухобезпечне

електрообладнання

Іскробезпечне коло

II C

Т6

ОЕхіаІІСТ6


Питання до теми 7 для самоперевірки та контролю засвоєння знань

1.    Які нормативні документи регламентують вимоги щодо пожежної безпеки?

2.    Назвіть основи причини пожеж.

3.    Перелічіть небезпечні та шкідливі фактори, пов'язані з пожежами.

4.    Що таке горіння? Які види горіння?

5.    Назвіть показники пожежовибухонебезпечних властивостей матеріалів і речовин.

6.    Як класифікуються речовини та матеріали за горючістю?

7.    Як класифікуються рідини за температурою спалаху?

8.    Як класифікуються аерозолі горючих речовин?

9.    Що таке вибухонебезпечна суміш?

 

10.   Як класифікуються будівельні матеріали за горчістю, займистістю та токсичністю продуктів горіня?

11.   На які категорії поділяються приміщення та будівлі за вибухопожежною та пожежною небезпекою?

12.   Що таке вибухонебезпечна зона та на які класи поділяється?

13.   Що таке пожежонебезпечна зона та як класи поділяється?

Поясність, що означає вибухозахищене електротехнічне обладання?Глосарій до теми 7

 

 

Безпечна експериментальна максимальна щілина (БЕМЩ) -максимальний проміжок між фланцями оболонки, крізь який не передається вибух з оболонки в навколишнє середовище за будь-якої концентрації горючих газів у повітрі.

Важкогорючі речовини та матеріали - речовини та матеріали, що здатні спалахувати, тліти чи обвуглюватись у повітрі від джерела запалювання, але не здатні самостійно горіти чи обвуглюватися після його видалення (матеріали, що містять спалимі та неспалимі компоненти, наприклад, деревина при глибокому просочуванні антипіренами, фіброліт).

Вибух - процес вивільнення великої кількості енергії в обмеженому об'ємі за короткий проміжок часу.

Вибухонебезпечне середовище - об'єм, у якому середовище внаслідок природних або виробничих чинників може стати вибухонебезпечним.

Вибухонебезпечна суміш - суміш повітря з горючими газами, парою, туманами, горючим пилом та волокнами, у якій за нормальних атмосферних умов після запалення процес горіння (вибух) поширюється на весь об' єм суміші.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці