Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 19

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

Вибухонебезпечна зона - простір у приміщенні або навколо зовнішньої установки, у якому присутнє вибухонебезпечне середовище або воно може утворюватися внаслідок природних чи виробничих чинників у такій кількості, яка вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його монтажу та експлуатації.

Вибухонебезпечна установка - окремий технологічний апарат або сукупність технологічного обладнання, у яких зберігаються або безпосередньо використовуються в технологічному процесі горючі гази, ЛЗР, ГР, горючі пил або волокна в кількості, за якої можливе утворення вибухонебезпечних зон.

Вибухозахищене електротехнічне обладнання - електротехнічний виріб спеціального призначення, який виконано таким чином, що усунена або утруднена можливість запалення навколишнього вибухонебезпечного середовища під час експлуатації цього виробу.Вибухонепроникна оболонка виду "d" - оболонка, яка витримує тиск вибуху в її середині та унеможливлює його розповсюдження з оболонки в навколишнє вибухонебезпечне середовище.

Горіння - це складний фізико-хімічний процес взаємодії горючої речовини і окислювача, що супроводжується виділенням теплоти і світла.

Горюче середовище - середовище, здатне самостійно горіти після видалення джерела запалення.

Горючі речовини та матеріали - речовини та матеріали, що здатні самозайматися, а також спалахувати, тліти чи обвуглюватися від джерела запалювання та самостійно горіти після його видалення.

Горючий газ - газ, який у суміші з повітрям у відповідній пропорції утворює газове вибухонебезпечне середовище.

Горюча пара - пара легкозаймистої рідини, яка в суміші з повітрям у відповідній пропорції утворює пароповітряне вибухонебезпечне середовище.

Горючий туман - краплі ЛЗР, що перебувають у завислому стані в повітрі і утворюють пароповітряне вибухонебезпечне середовище.

Горючий пил - пил, суміш повітря з яким у визначених пропорціях при атмосферних тиску та температурі створює вибухонебезпечне пилоповітряне середовище.

Горюча рідина (ГР) - рідина, яка здатна запалитися від джерела запалювання, самостійно горіти після його видалення і має температуру загорання понад +61°С у закритому або +66°С у відкритому тиглі.

Детонація - це горіння, яке поширюються зі швидкістю кілька тисяч метрів за секунду. Виникнення детонації пояснюється стисненням, нагріванням та переміщенням незгорілої суміші перед фронтом полум'я, що призводить до прискорення поширення полум' я і виникнення в суміші ударної хвилі, завдяки якій і здійснюється передача теплоти в суміші.

Захист виду "е" - вид вибухозахисту, який полягає в тому, що в електрообладнанні або його частинах нема деталей, що нормально іскрять, і вжито низку заходів додатково до використаних в електрообладнанні загального призначення, які утруднюють появу небезпечного нагрівання, електричних іскор і дуг.Захист "масляне заповнення оболонки виду "о" - вид вибухозахисту електрообладнання, за якого оболонка електрообладнання заповнюється маслом або рідким негорючим діелектриком.

Захист "заповнення або продування обладнання надлишковим тиском виду "р" - вид вибухозахисту електрообладнання, за якого оболонка електрообладнання заповнюється або продувається надлишковим тиском повітря чи інертного газу.

Захист "кварцеве заповнення оболонки виду "q" - вид вибухозахисту електрообладнання, за якого оболонка електрообладнання заповнюється кварцевим або іншим негорючим порошком.

Захист "герметизація компаундом "m" - вид вибухозахисту електрообладнання, за якого будь-яка його частина, здатна запалити вибухонебезпечне середовище через Іскріння або нагрівання, замкнена в компаундну оболонку.

Займання - початок горіння під впливом джерела запалювання.

Іскробезпечне електричне коло - електричне коло, яке виконано так, що електричний розряд або нагрівання не може запалити вибухонебезпечне середовище в умовах спеціальних випробувань.

Легкозаймиста рідина (ЛЗР) - горюча рідина, здатна запалитися від короткочасного впливу джерела загоряння тривалістю до 1 сек з низькою енергією (полум' я сірника, іскра, тліюча сигарета тощо), з температурою загорання не більше +61°С у закритому або +66°С у відкритому тиглі.

Негорючі речовини та матеріали - речовини та матеріали, нездатні до горіння чи обвуглювання у повітрі під впливом вогню або високої температури. При цьому негорючі речовини можуть бути пожежонебезпечними, наприклад, речовини, що виділяють горючі продукти при взаємодії з водою.

Нижня (верхня) концентраційна межа поширення полум'я - мінімальна (максимальна) концентрація горючої речовини в однорідній суміші з окислювальним середовищем, за якого можливе поширення полум' я по суміші на будь-яку відстань від джерела загорання.

Небезпечний чинник пожежі - чинник пожежі, дія якої призводить до травми, отруєння або загибелі людини, а також до матеріального збитку.Пожежа - це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що поширюється в часі та створює загрозу життю і здоров' ю людей, призводить до матеріальної шкоди.

Пожежна безпека об'єкта - це стан об'єкта, за яким з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Показник пожежної небезпеки - величина, що кількісно характеризує яку-небудь властивість пожежної небезпеки.

Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів - це сукупність властивостей, які характеризують їх схильність до виникнення й поширення горіння, особливості горіння і здатність піддаватися гасінню загорянь.

Пожежонебезпечна зона - простір у приміщенні або за його межами, у якому постійно або періодично знаходяться (зберігаються, використовуються або виділяються під час технологічного процесу) горючі речовини як при нормальному технологічному процесі, так і при його порушенні в такій кількості, яка вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його монтажу та експлуатації.

Пил - дрібні тверді частинки в повітрі, які осідають під дією власної ваги, але деякий час можуть перебувати в повітрі у підвішеному стані.

Спеціальний вид вибухозахисту "s" - вибухозахист, заснований на принципах, відмінних від вище наведених видів захисту електрообладнання, але достатніх для його здійснення.

Спеціальний вид вибухозахисту "n" - електрообладнання, що відповідає вимогам стандартів щодо електричних приладів, які в нормальному режимі експлуатації не мають гарячих поверхонь, здатних до загоряння, та не створюють електричних дуг або іскор.

Спалах - короткочасне інтенсивне загорання обмеженого об' єму газоповітряної суміші над поверхнею горючої речовини або пило-повітряної суміші, що супроводжується короткочасними видимими спалахами, але без ударної хвилі і стійкого горіння.

Спалахування - полум' яне горіння речовини, яке ініційоване джерелом запалення і продовжується після його видалення.

Самоспалахування - різке збільшення швидкості екзотермічних об' ємних реакцій, що супроводжується полум' яним горінням або вибухом.Самозаймання - явище різкого збільшення швидкості екзотермічних реакцій, що призводить до виникнення горіння речовини (матеріалу, суміші), за відсутності джерела запалювання.

Тління - горіння без випромінювання світла, що розпізнається з появою диму.

Температура спалаху - найнижча температура матеріалу (речовини), за якої за встановленими умовами випробувань над його поверхнею утворюється пара, здатна спричинити спалах у повітрі під впливом джерела запалювання, але швидкість утворення пари недостатня для підтримання стійкого горіння.

Температура займання - найнижча температура матеріалу (речовини), за якої за встановленими умовами випробувань над його поверхнею утворюється пара або гази з такою швидкістю, що після їх запалювання виникає стійке горіння.

Температура самозаймання - найнижча температура матеріалу (речовини), за якої за встановленими умовами випробувань відбувається різке збільшення швидкості екзотермічних реакцій окислення матеріалу (речовини), які закінчуються полуменевим горінням.

Температура тління - температура матеріалу (речовини), за якої відбувається різке збільшення швидкості екзотермічних реакцій окислення матеріалу (речовини), що призводить до його (її) тління.

Температурні межі поширення полум'я (спалахування) - температури матеріалу (речовини), за яких його (її) насичена пара утворюють в окислювальному середовищі концентрації, що дорівнюють нижній та верхній концентраційним межам поширення полум' я.

 

 

 

 

Рекомендована література до теми 7

 

Основна

1.             Гогіташвілі Г. Г. Основи охорони праці : навч. посіб. - 4-те вид., випр. і доп. / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. - К. : Знання, 2008. - 302 с.

2.            Гандзюк М. П. Основи охорони праці : підручник. - 4-е вид. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2008. - 383 с.Гряник Г. М. Охорона праці : навч. посібник для студ. та викладачів вищих навч. закладів інженерних спец. / Г. М. Гряник, С. Д. Лехман, Д. А. Бутко, В. А. Лущенков, В. І. Работягов. - К. : Урожай, 1994. - 272 с.

3.            Грищук М. В. Основи охорони праці : навч.-метод. посібник / Національний ун-т "Острозька академія". - Острог, 2003. - 224 с.

4.            Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький. -Вид. 3-е, перераб. і доп. - Львів : УАД, 2006. - 336 с.

5.            Зеркалов Д. В. Основи охорони праці : навч. посіб. / Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності. - К. : Науковий світ, 2000. -

278 с.

7.            Кузнецов В. Охрана труда на предприятии / В. Кузнецов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Харьков : Фактор, 2007. - 721 с.

8.            Керб, Л. П. Основи охорони праці : навч. посіб. / Л. П. Керб. - К. : КНЕУ, 2005. - 215 с.

9.            Медведев Э. Н. Основы охраны труда : учеб. пособие для студентов вузов / Э. Н. Медведев, Г. Ф. Сорокин. - Донецк : Норд-Пресс, 2006.

10.        Основи охорони праці : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. - К. : Основа, 2003. - 471 с.

 

Додаткова

1.             Буткевичюс В. Ю. Пожарная безопасность и противопожарная техника : [учеб. пособие для сред. ПТУ] / В. Ю. Буткевичюс. - М. : Высшая школа, 1981. - 143 с.

2.             Бондарь П. В. Организация пожарной безопасности в строительстве / П. В. Бондарь, С. Л. Медведенко. - К. : Будивэльнык, 1990. - 136 с.

3.             Гайдунов Н. С. Пожарная безопасность промышленных зданий / Н. С. Гайдунов. - К. : Будивэльнык, 1979. - 168 с.

4.             Кузьмин В. И. Охрана труда и противопожарная защита / В. И. Кузьмин. -2-е изд., перераб. и доп. - М. : Легпромиздат, 1991. - 222 с.

5.             Левин А. В. Пожарно-профилактическая работа на промышленных предприятиях / А. В. Левин, П. И. Рафа, И. В. Смирнов. - М. : Стройиздат, 1990. - 137 с.

6.             Предупреждение и тушение пожаров на промышленных предприятиях / Анисимов А. С., Выборнов Ю. Э., Гайдунов Н. С. и др. - К. : Техника, 1978. - 164 с.Пожежна безпека в Україні від "А" до "Я" / авт.-упоряд. В. Болгов. - К. : Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу. - (Від "А" до "Я"). Вип. 2. - 2003. - 62 с.

7.             Сулла М. Б. Охрана труда и пожарная безопасность / М. Б. Сулла. - М. : Россельхозиздат, 1987. - 109 с.

8.             Щербина Я. Я. Основы противопожарной защиты : [учеб. пособие для втузов] / Я. Я. Щербина, И. Я. Щербина. - К. : Вища школа, 1985. - 255 с.

 

 

 

 

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці до теми 7

       Закон України "Про пожежну безпеку".

       НАПБ А.01.00102004 "Правила пожежної безпеки в Україні".

       ДНАОП     0.00-1.32-01      "Правила     будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок".

       НАПБ   Б.07.005-86   (ОНТП   24-86    "Общесоюзные нормы

технологического проектирования. Опеределение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности".

       ГОСТ 12.1.010-76 "ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования".

       ГОСТ    12.1.044-89   "ССБТ.   Пожаровзрывоопасность   веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения".

       ГОСТ 12.1.011-78 "ССБТ. Смеси взрывопасные. Классификация и методы испытаний".

       ГОСТ   12.1.004-91   "ССБТ.   Пожарная   безопасность. Общие

требования".

       ГОСТ 27331-87 "Пожарная техника. Классификация пожаров".

       ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Степени защиты, обеспечиваемые

оболочками (код ІР)".

ДБН В.1.12-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва".ТЕМА 8. СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОЖЕЖ ТА ПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

 

План теми 8

8.1.    Загальні поняття з пожежної безпеки

8.2.    Система попередження пожеж

8.3.    Система пожежного захисту

8.4.    Попередження розповсюдження пожежі

8.5.    Забезпечення безпечної евакуації людей

8.6.    Пожежна сигналізація, оповіщення та зв'язок

8.7.    Способи та засоби гасіння пожеж

8.8.    Система організаційно-технічних заходів

 

 

Зміст

 

 

 

8.1. Загальні поняття з пожежної безпеки

 

 

Відповідно до ГОСТ 12.1.033-81. "ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения" пожежна безпека об'єкта - це стан об'єкта, за яким з регламентованою імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. Це повинно бутивідображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій.

Основними напрямами забезпечення пожежної безпеки є усунення умов виникнення пожежі та хімізація її наслідків. Об'єкти повинні мати системи пожежної безпеки, спрямовані на запобігання пожежі, дії на людей та матеріальні цінності небезпечних факторів пожежі.

Система пожежної безпеки - це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збиткам від неї.
Запобігання виникнення джерела запалювання

Попередження розвитку пожежі


Технічні заходиПожежна сигналізація

 

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці