Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

-         відповідність розв'язання всіх завдань вимогам виконання лабораторно-практичної роботи;

-    ступінь засвоєння теоретичних понять та фактичного матеріалу;

-    аналітичні міркування, зв'язок із практикою;

-    уміння здійснювати узагальнення навчального матеріалу, робити висновки;

-    культура оформлення звіту до лабораторно-практичної роботи відповідно до встановлених вимог.

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів Самостійна робота студентів з дисципліни "Основи охорони

праці" передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності:

репродуктивним, евристичним та творчим.

Завдання    першого    рівня    складності (репродуктивного)

передбачають   складання   конспекту   з   питань,   винесених на

самостійне опрацювання. Критеріями оцінювання конспекту є:

-         системність і логічність викладу навчального матеріалу -0,2 бала;

-         лаконічність викладу навчального матеріалу - 0,2 бала;повнота та глибина висвітлення навчального матеріалу -0,2 бала;

 

-    наочність подання матеріалу (наявність таблиць, схем, малюнків, графіків) - 0,2 бала;

-    культура оформлення матеріалу - 0,2 бала.

Максимальна кількість балів за підготовку конспекту питань, винесених на самостійне опрацювання, складає 1 бал.

Завдання другого рівня складності (евристичного) передбачають підготовку реферату за обраною темою. Оцінювання реферату проводиться за наступними критеріями:

-         системність і логічність викладу навчального матеріалу -0,4 бала;

-    науковість викладу навчального матеріалу - 0,4;

-         повнота та глибина висвітлення навчального матеріалу -0,2 бала;

-    наочність подання навчального матеріалу - 0,3 бала;

-    наявність статистичних даних - 0,3 бала;

-    обсяг та різноманітність використаних джерел - 0,2 бала;

-    культура оформлення матеріалу - 0,2 бала.

Максимальна кількість балів за розробку реферату становить 2 бали.

У завданнях третього рівня складності (творчого) пропонується розробити реферат та розв'язати задачі або проблемні ситуації. Критеріями оцінювання задачі або проблемної ситуації є:

-         правильна послідовність розв' язання задачі чи проблемної ситуації - 0,5 балів;

-    системність та логічність викладу матеріалу - 0,5 балів;

-        аналітичні міркування, порівняння, зв' язок із практикою -0,6 балів;

-    науковість викладу матеріалу - 0.6 балів;

-    творчий підхід до вирішення проблеми - 0,6 балів;

-    культура оформлення матеріалу - 0,2 бала.

Максимальна кількість балів за вирішення задачі чи проблемної ситуації складає 3 бали.Критерії оцінювання тестового контролю

Тестовий модульний контроль містить два варіанти тестів, номер якого визначає викладач. Кожний варіант тестів включає 15 завдань за трьома рівнями складності:

-    5 завдань першого рівня складності (репродуктивного);

-    5 завдань другого рівня складності (евристичного);

-    5 завдань третього рівня складності (творчого).

Завдання першого рівня складності містять такі типи питань, де респонденту необхідно вибрати тільки одну правильну відповідь із усіх запропонованих варіантів. Відповідь на завдання тесту першого рівня зараховується тільки у випадку правильного обрання варіанта з запропонованих.

Завдання другого рівня складності включають типи питань з множинним вибором відповідей. Відповідь на завдання тесту другого рівня зараховується у випадку вірного переліку всіх варіантів.

У завданнях творчого рівня складності використовуються відкритий тип питань, де респонденту пропонується самому сформувати відповідь. Відповідь на завдання тесту третього рівня зараховується за умови точного й повного викладення змісту запропонованого питання.

Кількість балів за правильну відповідь на завдання тестового контролю становить 1 бал. Оцінювання результатів тестування здійснюється на основі підрахунку суми набраних балів за кожну правильну відповідь таким чином:

              високий рівень (умовна оцінка "5") - 13-15 балів,

              достатній рівень (умовна оцінка "4") - 10-12 балів;

              середній рівень (умовна оцінка "3") - 7-9 балів;

початковий рівень (умовна оцінка "2") - 0-6 балів.ВХІДНИЙ БЛОК

 

 

 

Метою вивчення модуля 2 "Основи безпеки праці, пожежної безпеки" є формування в майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з питань техніки безпеки, електробезпеки, пожежної безпеки.

У результаті вивчення модуля 2 "Основи безпеки праці, пожежної безпеки" студенти повинні знати:

      складові безпечності технологічного процесу;

      складові безпечності технологічного об'єднання;

      загальні вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском;

      запобіжні засоби і контрольні прилади систем, що працюють під тиском;

      технічне опосвідчення систем, що працюють під тиском;

      організація безпечного проведення вантажно-розвантажувальних робіт;

      значення питань електробезпеки;

      фактори, що впливають на характер ураження електричним струмом;

      порогові значення струму за дією на організм людини;

      види електротравм;

      класифікація приміщень за небезпечністю ураження електричним струмом;

      системи заходів безпечної експлуатації електроустановок;

      засоби попередження електротравм від дотику до струмоведучих частин;

      захисне   заземлення   електроустановок,   захисне вимикання, занулення, їх призначення;електрозахисні засоби, класифікація, перелік;

      вимоги   до   організації   безпечного   проведення   робіт в електроустановках;

      надання першої допомоги при ураженні електричним струмом;

      пожежа, шкідливі і небезпечні фактори при пожежі;

      поняття пожежної безпеки;

      особливості горіння газів, рідин, твердих горючих речовин, пилу;

      показники пожежовибухонебезпеки речовин різного агрегатного стану;

      класифікація вибухонебезпечних газо-, паро- та пилоповітряних сумішей;

      класифікація                        приміщень                      і                 виробництв за
вибухопожежонебезпечністю;

      вибухо- та пожежонебезпечність приміщень і зон за Правилами улаштування електроустановок;

      види вибухозахисту електроустаткування;

      маркування вибухозахисного електроустаткування;

      систему попередження пожеж;

      систему пожежного захисту;

      методи та речовини, що застосовуються при гасінні пожеж;

      первинні та стаціонарні засоби пожежогасіння;

      колективні та індивідуальні засоби захисту людей під час пожеж. У  результаті  вивчення  модуля  2  "Основи  безпеки праці,

пожежної безпеки" студенти повинні вміти:

      оцінити безпечність технологічного обладнання за окремими чинниками;

      оцінити   безпечність   виробничих   процесів   за окремими чинниками;

      сформулювати загальні вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском;

      вибрати тип запобіжного клапана залежно від умов експлуатації та параметрів систем, що працюють під тиском;оцінити відповідність вантажопідіймальних пристроїв вимогам безпеки;

      визначити  категорію  приміщення  за  небезпекою ураження електричним струмом;

      вибрати заходи попередження електротравматизму при переході напруги на нормальнонеструмоведучі частини;

      надати долікарську допомогу при електричних ударах;

      визначити категорію вибухопожежонебезпечності;

      визначити клас вибухо- та пожежонебезпечності приміщень і зон за Правилами улаштування електроустановок;

      визначити необхідні технічні рішення системи попередження пожежі;

визначити  необхідні  технічні  рішення  системи пожежного захисту.ТЕМА 5.

БЕЗПЕКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

План теми 5

5.1.    Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.

5.2.    Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском

5.3.    Безпека при експлуатації балонів

5.4.    Безпека при експлуатації котельних установок

5.5.    Безпека при експлуатації компресорних установок

5.6.    Безпека при експлуатації трубопроводів

5.7.    Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах

5.8.    Безпека вантажопідіймального обладнання

5.9.    Безпека внутрішньозаводського транспорту

5.10.  Безпека внутрішньоцехового транспорту

 

 

 

Зміст

 

 

 

5.1.  Загальні вимоги безпеки

до технологічного обладнання та процесів

 

 

5.1.1. Безпечність виробничого обладнання

 

Відповідно до ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять" безпечність виробничого обладнання -це  властивість  виробничого  устаткування  відповідати вимогамбезпеки праці під час монтажу (демонтажу) і експлуатації в умовах, установлених нормативною документацією.

Загальні вимоги безпеки виробничого обладнання регламентуються ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

Відповідно до даного нормативного документа безпечність виробничого обладнання забезпечується: правильним вибором принципів дії, конструктивних схем, елементів конструкції; вибором технологічних процесів виготовлення; надійністю конструкції та її елементів; використанням засобів механізації, автоматизації та дистанційного керування; дотриманням ергономічних вимог; обмеженням фізичних і нервово психічних навантажень на тих, хто працює; застосуванням у конструкції засобів захисту; укомплектуванням експлуатаційною документацією.

Матеріали конструкції виробничого устаткування не повинні викликати небезпечну і шкідливу дію на організм людини на всіх заданих режимах роботи, а також створювати пожежовибухонебезпечні ситуації.

Конструкція виробничого устаткування і його окремих частин повинна унеможливлювати їх падіння, перекидання і мимовільний зсув при всіх передбачених умовах експлуатації і монтажу (демонтажу).

Конструкція виробничого устаткування повинна виключати падіння або викидання предметів, що представляють небезпеку для працівників, а також викидів різних робочих рідин.

Виробниче устаткування, що є джерелом шуму, ультразвуку і вібрації, має бути виконане так, щоб шум, ультразвук і вібрація в передбачених умовах і режимах експлуатації не перевищували встановлені стандартами допустимі рівні.

Виробниче устаткування має бути виконане так, щоб дія на працюючих шкідливих випромінювань була виключена або обмежена безпечними рівнями.Конструкція виробничого устаткування, що приводиться в дію електричною енергією, повинна включати пристрої (засоби) для забезпечення електробезпеки.

Устаткування повинно бути оснащено засобами сигналізації про порушення нормального режиму роботи, а в необхідних випадках -засобами автоматичної зупинки, гальмування та вимкнення від джерел енергії.

Технічні характеристики та параметри устаткування повинні відповідати антропометричним, фізіологічним, психофізіологічним, психологічним можливостям.

Конструкція робочого місця, його розміри і взаємне розташування елементів (органів управління, засобів відображення інформації, допоміжного устаткування і ін.) повинні забезпечувати безпеку при використанні виробничого устаткування за призначенням, технічному обслуговуванні, ремонті і прибиранні, а також відповідати ергономічним вимогам.

Розміри робочого місця і розміщення його елементів повинні забезпечувати виконання робочих операцій у зручних робочих позах і не утрудняти рухів працівників.

Система управління повинна забезпечувати надійне і безпечне її функціонування на всіх режимах роботи виробничого устаткування і при всіх зовнішніх діях, передбачених умовами експлуатації. Система управління повинна виключати створення небезпечних ситуацій через порушення працівником послідовності дій, якими він керує.

Система управління виробничим устаткуванням повинна включати засоби екстреного гальмування і аварійного виключення, якщо їх використання може зменшити або запобігти небезпеці.

Система управління повинна включати засоби сигналізації й інші засоби інформації, які попереджують про порушення функціонування виробничого устаткування.

Засоби захисту повинні виконувати своє призначення безперервно в процесі функціонування виробничого устаткування або при виникненні небезпечної ситуації.Сигнальні пристрої, які попереджають про небезпеку, мають бути виконані і розташовані так, щоб їх сигнали були добре помітні і чутні у виробничій обстановці всіма особами, яким загрожує небезпека.

 

 

 

 

5.1.2. Безпечність виробничого процесу

 

Відповідно до ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять" безпечність виробничого процесу - це властивість виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час проведення його в умовах, установлених нормативною документацією.

Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів регламентуються ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности". Відповідно до даного документа безпека виробничих процесів забезпечується:

-      правильним вибором технологічних процесів, робочих операцій та порядку обслуговування виробничого устаткування;

-      вибором виробничих приміщень чи зовнішніх майданчиків;

-      використанням виробничого устаткування, яке не є джерелом травматизму та професійної захворюваності;

-      вибором вихідних матеріалів, заготовок, полуфабрикатів, які не викликають небезпечної або шкідливої дії на працівників;

-      раціональним розташуванням виробничого устаткування та організацією робочих місць;

-      вибором безпечних засобів зберігання та транспортування вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва;

-      розподілом функцій між людиною та устаткуванням з метою зменшення важкості праці;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці