Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

-      визначення обов'язків посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки;

-      організацію пожежної охорони, організацію відомчих служб пожежній безпеці відповідно до законодавства;

-      встановлення на кожному підприємстві відповідного протипожежного режиму;

-      визначення категорій будівель та приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до вимог чинних нормативних документів, встановлення класів зон за Правилами улаштування електроустановок;

 

-          паспортизацію речовин, матеріалів, виробів, технологічних процесів, будівель і споруджень об' єктів у частині забезпечення пожежної безпеки;

-          порядок зберігання речовин і матеріалів, гасіння яких недопустимо одними і тими ж засобами, залежно від їх фізико-хімічних і пожежонебезпечних властивостей;

-          залучення громадськості до питань забезпечення пожежної безпеки;

-      організацію навчання працівників правилам пожежної безпеки на виробництві, а населення - у порядку, встановленому правилами пожежної безпеки відповідних об' єктів перебування людей;

-      розробку планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі;

-      встановлення порядку (системи) оповіщення людей про пожежу, ознайомлення з ним всіх працюючих;

виготовлення і вживання засобів наочної агітації по забезпеченню пожежної безпеки.8.8.1. Обов'язки державних органів,

керівників підприємств, установ, організацій, громадян України щодо забезпечення пожежної безпеки

 

Основні обов'язки центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, організацій, установ щодо забезпечення пожежної безпеки, які зазначені у табл. 8.9, встановлюються статтями 3 та 6 Законом України "Про пожежну безпеку".

Центральні органи виконавчої влади, Рада Міністрів Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування в межах своєї компетенції організують розробку та впровадження у відповідних галузях і регіонах організаційних і науково-технічних заходів щодо запобігання пожежам та їх гасіння, забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів [стаття 4 Закону України "Про пожежну безпеку"].

Обов'язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки встановлюються статтею 6 Закону України "Про пожежну безпеку". Відповідно до цього Закону громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані:

-      виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які належать їм на правах особистої власності, первинними засобами гасіння пожеж і протипожежним інвентарем, виховувати у дітей обережність у поводженні з вогнем;

-      повідомляти в пожежну охорону про виникнення пожежі та вживати заходів до її ліквідації, рятування людей і майна.

Для координації і вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням, в апаратах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади створюються служби пожежної безпеки (СПБ). Діяльність СПБ регламентується Законом України "Про пожежну безпеку" та НАПБ Б.02.010-2003 "Типове положення про службу пожежної безпеки", в якому визначені основні завдання, напрями роботи, права та відповідальність працівників.


Обов 'язки центральних органів виконавчої влади

Обов 'язки керівників підприємств, організацій, установ

• координувати роботу щодо створення і випуску пожежної техніки та засобів протипожежного захисту, встановлення державного замовлення на їх випуск і постачання;

співпрацювати з органами пожежної безпеки інших держав.

подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними виробляється;

• здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;

• своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

•   проводити службове розслідування випадків пожеж.

8.8.2. Пожежна охорона

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про пожежну безпеку" пожежна охорона створюється з метою захисту життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах.

Основними завданнями пожежної охорони є:

здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог;

запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.

Пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, місцеву та добровільну (рис. 8.29).

 

 

Пожежна охоронаДержавна пожежна охорона

Відомча пожежна охорона

Місцева пожежна охорона

Добровільні пожежні дружиниКонтроль за діяльністю здійснюють Кабінет Мі ністрів України, Міністерство України з

пит ань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи і в межах своєї компетенції Рада Міністрів Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування,

керівники підприємств.

Контроль за діяльністю

здійснюють: міністерства, інші

центральні органи виконавчої влади, керівники підприємств, установ та організацій, органи державної пожежної охорони, місцеві органи виконавчої

влади, органи місцевого та

регіонального самоврядування.Рис. 8.29. Пожежна охоронаДержавна пожежна охорона формується на базі існуючих воєнізованої та професійної пожежної охорони, входить до системи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і здійснює державний пожежний нагляд.

Державна пожежна охорона є одночасно самостійною протипожежною службою цивільної оборони, а також службою, яка в межах своєї компетенції виконує мобілізаційну роботу. Особовий склад державної пожежної охорони, умови прийняття на службу до державної пожежної охорони, права, обов' язки та соціальний захист працівників державної пожежної охорони визначаються статтями 16­25 Закону України "Про пожежну безпеку".

На об'єктах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, створюються підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охорони, які здійснюють свою діяльність згідно з положеннями, погодженими з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Підрозділи відомчої пожежної охорони, що мають виїзну пожежну техніку, залучаються до гасіння пожеж у порядку, який встановлюється державною пожежною охороною.

У селищах і селах підрозділи місцевої пожежної охорони створюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Додатково підрозділи місцевої пожежної охорони можуть створюватися також у містах та для охорони об'єктів. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення місцевих пожежних команд здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, які відраховуються підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території району, у розмірі 0,1 відсотка від основних та оборотних коштів і трьох відсотків коштів, що виділяються на нове будівництво, відрахувань   від   платежів   з   майнових   видів   страхування нафінансування запобіжних заходів, а також за рахунок пожертвувань юридичних і фізичних осіб.

На підприємствах, в установах та організаціях з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації їх гасіння можуть створюватися з числа робітників, службовців, інженерно-технічних працівників та інших громадян добровільні пожежні дружини (команди) відповідно до НАПБ Б.02.004-2004 "Положення про добровільні пожежні дружини та положення про пожежну-технічну комісію".

У школах, дитячих таборах створюються дружини юних пожежних, що діють на підставі Положення, затверджуваного Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

 

 

 

8.8.3. Державний пожежний нагляд

 

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про пожежну безпеку" державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об' єктах незалежно від форм власності здійснюється державною пожежною охороною.

Органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких господарських органів, об' єднань громадян, політичних формувань, органів виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування.

На об' єктах приватної власності органи державного пожежного нагляду контролюють лише умови безпеки людей на випадок пожежі, а також вирішення питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян.

Посадові особи органів державного пожежного нагляду є державними інспекторами з пожежного нагляду та несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них обов' язків.Основні завдання та права органів державного пожежного нагляду наведені в табл. 8.10.

 

Таблиця 8.10

         Основні завдання та права органів державного пожежного нагляду
Права
розробляють з участю заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і затверджують загальнодержавні правила пожежної безпеки, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ, організацій та громадян;

         погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов та інших нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, а також проектні рішення, на які не встановлено норми і правила;

         встановлюють порядок опрацювання і затвердження положень, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, що діють на підприємстві, в установі та організації, розробляють типові документи з цих питань;

         здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки керівниками центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого та регіонального

 

         право проводити в будь-який час у присутності власника чи його представника пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємств, установ, організацій, будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об' єктів незалежно від форм власності, одержувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію;

         право давати (надсилати) керівникам центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ та організацій, а також громадянам обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки.

         право здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів;


Завдання

Права

самоврядування, керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ та організацій, а також громадянами;

•  проводять згідно з чинним законодавством перевірки і дізнання за повідомленнями та заявами про злочини, пов' язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки.

•    право притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, установ, організацій та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанні приписів, постанов органів державного пожежного нагляду, використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням;

•    право застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду.

 

 

 

 

 

8.8.4. Навчання з питань пожежної безпеки

 

Вивчення питань пожежної безпеки працівниками, посадовими особами; навчання з питань пожежної безпеки в закладах освіти всіх рівнів регламентується статтею 8 Закону України "Про пожежну безпеку".

Відповідно до чинного законодавства у загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладах, вищих навчальних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів організовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, а також навчання дій на випадок пожежі.У дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота, спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого ставлення до національного багатства.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування, житлові установи та організації зобов' язані за місцем проживання організовувати навчання населення правил пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.

Види і порядок проведення спеціального навчання, інструктажів з питань пожежної безпеки робітників, фахівців, керівників та інших категорій працівників встановлюється НАПБ Б.02.005-2003 "Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України".

Відповідно до даного положення всі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктажі з питань пожежної безпеки, які за призначенням та часом проведення поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов' язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Перелік посад, при призначенні на які особи зобов' язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, встановлюється НАПБ Б 06.001-2003 "Про затвердження переліку посад, при призначенні на які особи зобов' язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації".Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється. Програми навчання з питань пожежної безпеки мають погоджуватися з органами державного пожежного нагляду.

Однією з основних форм пожежно-профілактичної роботи з працівниками є протипожежна пропаганда. Вона повинна бути спрямована на виконання вимог пожежної безпеки і попередження пожеж, викриваючи, у першу чергу, такі причини їх виникнення, як необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електроустановок, невиконання протипожежних заходів під час проведення пожежонебезпечних робіт.

 

 

 

 

8.8.5. Порядок дій у разі виникнення пожеж

 

Згідно з НАПБ А.01.00102004 "Правила пожежної безпеки в Україні", у разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов'язаний:

-      негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об' єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

-      вжити (за можливості) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

-      якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового на об' єкті;

-      у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов' язана:

-       -         перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до відома власника підприємства;у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;

 

-            видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов' язаних з ліквідацією пожежі;

-      припинити роботи в будівлі (якщо це допускається технологічним процесом виробництва), крім робіт, пов' язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

-      здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будівлі;

-              перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимового захисту;

-        організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під' їзду до осередку пожежі та в установці на водні джерела;

-        одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

-        забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

З прибуттям на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об' єкта, за винятком випадків, коли відповідними державними нормативними актами встановлений особливий порядок допуску.

Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та технічний персонал підприємства, будівлі чи споруди зобов' язані брати участь у консультуванні керівника гасіння про конструктивні і технологічні особливості об' єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення до вжиття необхідних заходів,пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку, сил та засобів об'єкта.

 

 

 

 

8.8.6. Використання засобів наочної агітації, знаків пожежної небезпеки

 

Одним з основних засобів реалізації системи організаційно-технічних заходів пожежної безпеки є виготовлення і використання засобів наочної агітації із забезпечення пожежної безпеки.

ГОСТ 12.04.026-76. "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности" встановлює призначення, характеристики і порядок вживання сигнальних кольорів, а також форму, розміри, кольори і порядок вживання знаків безпеки.

аТак, для позначення різних видів пожежної техніки, інструментів, інвентарю та протипожежних засобів застосовують червоний колір (рис. 8.30).

Рис. 8.30. Приклади пофарбування пожежних інструментів, інвентарю, щитів, вогнегасників, шафок для пожежних кранів а - ящик для піску; б - шаф для вогнегасників ШПО-113Велике значення для наочної агітації щодо забезпечення пожежної безпеки має використання знаків безпеки праці, які поділяються на чотири групи:

-      забороні, які призначені для заборони працівникам певних дій у місці встановлення знака (рис. 8.31);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці