Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 26

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

-      попереджувальні, які призначені для попередження працівників про можливу небезпеку (рис. 8.32);

-      приписувальні, які призначені для дозволу на виконання певних

дій працюючих лише за умови виконання ними конкретних вимог

безпеки праці, вимог пожежної безпеки та для вказування шляхів евакуації;

- вказівні, які призначені для інформування про місце знаходження відповідних об' єктів та засобів (рис. 8.33).
вогнем
Забороняється користуватися электро-нагрівальними приладами

 

 

Рис. 8.31. Заборонні знаки безпеки праці для наочної агітації щодо забезпечення пожежної безпеки

Обережно! Обережно!
Легкозаймисті речовини                                              Небезпека вибуху

Пожежний кран      Пожежний сухо       Місце розтину

трубний стояк конструкції

 

Рис. 8.33. Вказівні знаки безпеки праці для наочної агітації щодо забезпечення пожежної безпекиЗнаки безпеки праці кожної групи мають свою форму, розміри та колір. Знаки безпеки праці встановлюються в місцях, перебування в яких пов'язано із можливою дією на працівників небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників, також на виробничому обладнанні, що є джерелом таких виробничих чинників. Вони повинні контрастно виділятися на фоні, що їх оточує та знаходитися в полі зору людей, для яких вони призначені.

 

 

 

 

 

Питання до теми 8 для самоперевірки та контролю засвоєння знань

1.    Що включає система попередження пожеж?

2.    Які умови необхідні для виникнення горіння?

3.    Перелічіть методи запобігання формуванню горючого середовища.

4.    Перелічіть методи запобігання виникненню в горючому середовищі джерела підпалювання.

5.    Що включає система пожежного захисту?

6.    Що таке вогнестійкість будівель та споруд?

7.    Які протипожежні перепони використовують у будівлях, системах вентиляції?

8.    Які методи використовують для попередження розвитку пожежі?

9.    Що являє собою пожежна сигналізація?

 

10.   Які є способи гасіння пожежі та основні вогнегасні речовини?

11.   Що входить до первинних засобів пожежогасіння?

12.   Охарактеризуйте автоматичні установки пожежогасіння.

13.   Охарактеризуйте вогнегасники.

14.   Що являє собою протипожежне водопостачання?

15.   Яким чином здійснюється евакуація людей?

Перелічіть основні організаційно-технічні заходи забезпечення пожежної безпеки.Глосарій до теми 8

 

 

Автоматичний сповіщувач - сповіщувач з автоматичним (без участі людини) формуванням сповіщення про тривогу.

Вогнестійкість конструкції - це здатність конструкції зберігати несучі та огороджувальні функції в умовах пожежі. Нормована характеристика вогнестійкості основних будівельних конструкцій називається ступенем вогнестійкості.

Вогнегасна речовина - речовина, що володіє фізико-хімічними властивостями, що дозволяють створити умови для припинення горіння.

Вогнегасник - технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування людиною.

Водяний вогнегасник - вогнегасник із зарядом водної вогнегасної речовини.

Водопінний вогнегасник - вогнегасник із зарядом водопінної вогнегасної речовини.

Вуглекислотний вогнегасник - вогнегасник із зарядом діоксиду вуглецю.

Гасіння пожежі - процес дії сил і засобів, а також використання методів і прийомів для ліквідації пожежі.

Горюче середовище - середовище, здатне самостійно горіти після видалення джерела запалення.

Джерело запалення - засіб енергетичної дії, що ініціює виникнення горіння.

Дренчерна установка пожежогасіння - установка пожежогасіння, яка обладнана насадками-дренчерами. Застосовується для гасіння пожеж по всьому об'єму приміщення або локалізації тієї частини приміщення, де виник спалах.

Дренчери - зрошувачі з відкритим вихідним отвором.

Евакуація людей при пожежі - вимушений процес руху людей із зони, де є можливість дії на них небезпечних чинників пожежі.

Евакуаційний вихід - це вихід з будинку (споруди) безпосередньо назовні або вихід з приміщення, що веде до коридору чи сходової клітки безпосередньо або через суміжне приміщення.Звуковий оповіщувач - оповіщувач, що видає звукові сигнали.

Категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою (будинку, приміщення) - класифікаційна характеристика вибухопожежної та пожежної небезпеки будинку (приміщення), що визначається кількістю та пожежовибухонебезпечними властивостями речовин і матеріалів, що знаходяться (обертаються) в них, з урахуванням особливостей технологічних процесів розміщених у них виробництв.

Лінійний сповіщувач - сповіщувач, зона виявляння якого розташована (зосереджена) вздовж визначеної лінії.

Ліквідація пожежі - дії, спрямовані на остаточне припинення горіння, а також на унеможливлення його повторного виникнення.

Локалізація пожежі - дії, спрямовані на запобігання можливості подальшого поширення горіння і створення умов для його успішної ліквідації наявними силами і засобами.

Межа вогнестійкості конструкції - показник вогнестійкості, який визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого випробування за стандартного температурного режиму до втрати конструкцією несучої здатності (R), цілісності (Е) або теплоізолюючої здатності (І).

Межа поширення вогню будівельними конструкціями - це розмір зони пошкодження зразка у площині конструкцій від межі зони нагрівання до найвіддаленішої точки пошкодження.

Мовний оповіщувач - оповіщувач, що видає мовні сигнали.

Переносний вогнегасник - вогнегасник, за масою і конструктивним виконанням придатний для перенесення та застосування однією людиною. Маса спорядженого переносного вогнегасника не перевищує 20 кг.

Пересувний вогнегасник - вогнегасник, змонтований на колесах чи візку, придатний для переміщення та застосування людиною. Маса спорядженого пересувного вогнегасника не перевищує 450 кг.

План евакуації - документ, в якому вказані евакуаційні шляхи і виходи, встановлені правила поведінки людей, а також порядок і послідовність дій обслуговуючого персоналу на об' єкті при виникненні пожежі.

Пожежна безпека об'єкта - це стан об'єкта, за яким з регламентованою імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежіта впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Пожежний оповіщувач - пристрій для масового оповіщення людей про пожежу.

Порошковий вогнегасник - вогнегасник із зарядом вогнегасного порошку.

Пожежний сповіщувач - пристрій для формування сигналу про пожежу.

Пожежний гідрант - пристрій для відбору води з водопровідної мережі для гасіння пожежі.

Пожежний кран - комплект, що складається з клапана, встановленого на пожежному трубопроводі і обладнаного пожежною сполучною голівкою, а також пожежного рукава з ручним стволом.

Пожежний рукав - гнучкий трубопровід для транспортування вогнегасних речовин, обладнаний пожежними сполучними голівками.

Пожежний ствол - пристрій, що встановлюється на кінці напірної лінії для формування і напряму вогнегасних струменів.

Прилад приймально-контрольний (концентратор, централь) охоронний і охоронно-пожежний - прилад, призначений для приймання сповіщень від сповіщувачів або інших приладів та пристроїв, збирання, обробляння, подавання цих сповіщень у заданому вигляді та їх подальшого передавання, а також для керування виносними пристроями і в деяких випадках для електроживлення сповіщувачів або виносних пристроїв.

Протипожежні стіни - це вертикальні протипожежні перешкоди, що розділяють будівлю по всій висоті та ширині. Вони можуть бути зовнішніми та внутрішніми.

Протипожежна перешкода - будівельна конструкція у вигляді протипожежної стіни, перегородки, перекриття, призначена для запобігання поширенню пожежі у прилеглих до неї приміщеннях або частини будинків протягом нормованого часу.

Протипожежний відсік - частина будинку, відокремлена від інших частин протипожежними перешкодами. Призначенням протипожежного відсіку є запобігання поширенню пожежі та її небезпечних факторів з середини назовні (у разі виникнення пожежі всередині відсіку) або всередину (у разі виникнення пожежі ззовні) протягом нормованого часу.Протипожежна секція - частина протипожежного відсіку, відокремлена від інших частин протипожежного відсіку огороджувальними конструкціями з нормованими межами вогнестійкості та поширення вогню по них.

Протипожежний тамбур-шлюз - об'ємний елемент частини приміщення, відокремлений від інших частин приміщення протипожежними перешкодами та розташований безпосередньо в місцях входу (виходу) з приміщення, сходової клітки, ліфтової шахти. Призначенням протипожежного тамбур-шлюзу є запобігання поширенню пожежі та її небезпечних факторів за межі приміщення або в середину приміщення, сходової клітки, ліфтової шахти.

Протидимний захист - комплекс організаційних заходів і технічних засобів, направлених на запобігання дії на людей диму, підвищеної температури і токсичних продуктів горіння.

Протипожежне водопостачання - комплекс інженерно-технічних споруд, призначених для забирання і транспортування води, зберігання її запасів та використання для пожежогасіння.

Розвиток пожежі - збільшення зони горіння і вірогідності дії небезпечних чинників пожежі.

Ручний сповіщувач - сповіщувач з ручним або іншим неавтоматичним (наприклад, ножним) способом формування сповіщення про тривогу.

Світловий оповіщувач - оповіщувач, що видає світлові сигнали.

Система пожежної безпеки - це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збиткам від неї.

Система попередження пожежі - комплекс організаційних заходів і технічних засобів, направлених на унеможливлення умов виникнення пожежі.

Система протипожежного захисту - це сукупність організаційних заходів, а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних чинників пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї.

Скомбінований оповіщувач - оповіщувач, що видає сигнали, які відрізняються один від одного за фізичним принципом дії (наприклад, світло-звуковий).

Скомбінований сповіщувач - сповіщувач, в якому поєднано два або більше сповіщувачів,   що   відрізняються   один  від   одного   за фізичнимпринципом дії, і кожний з яких реагує на зміну унормованого рівня середовища в своїй зоні виявляння.

Спринклерні установки пожежогасіння - це автоматична установка пожежогасінні, що складається з мережі постійно заповненою рідким вогнегасним складом трубопроводів із спеціальними насадками, які представляють собою закриті зрошувачі (спринклери).

Спринклери - зрошувачі, які мають скляну колбу, що містить рідину, яка розширюється при нагріванні, або легкоплавкий замок, які замикають отвір подачі води.

Точковий сповіщувач - сповіщувач, зона виявляння якого розташована (зосереджена) у точці, де його встановлено. Точкові пожежні сповіщувачі належить, як правило, встановлювати під покриттям (перекриттям).

Установка пожежної сигналізації - сукупність технічних засобів, встановлених на об' єкті, що захищається, для виявлення пожежі, обробки, представлення в заданому вигляді сповіщення про пожежу на цьому об' єкті, спеціальної інформації і (або) видачі команд на включення автоматичних установок пожежогасінні.

 

 

 

 

Рекомендована література до теми 8

 

Основна

1.            Гогіташвілі Г. Г. Основи охорони праці : навч. посіб. - 4-те вид., випр. і доп. / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. - К. : Знання, 2008. - 302 с.

2.            Гандзюк М. П. Основи охорони праці : підручник. - 4-е вид. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2008. - 383 с.

3.            Гряник Г. М. Охорона праці : навч. посібник для студ. та викладачів вищих навч. закладів інженерних спец. / Г. М. Гряник, С. Д. Лехман, Д. А. Бутко, В. А. Лущенков, В. І. Работягов. - К. : Урожай, 1994. - 272 с.

4.            Грищук М. В. Основи охорони праці : навч.-метод. посібник / Національний ун-т "Острозька академія". - Острог, 2003. - 224 с.

5.            Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький. -Вид. 3-е, перераб. і доп. - Львів : УАД, 2006. - 336 с.Зеркалов Дмитро Володимирович. Основи охорони праці : навч. посіб. / Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності. - К. : Науковий світ, 2000. - 278 с.

6.            Кузнецов В. Охрана труда на предприятии / В. Кузнецов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Харьков : Фактор, 2007. - 721 с.

7.            Керб Л. П. Основи охорони праці : навч. посіб. / Л. П. Керб. - К. : КНЕУ, 2005. - 215 с.

8.            Медведев Э. Н. Основы охраны труда : учеб. пособие для студентов вузов / Э. Н. Медведев, Г. Ф. Сорокин. - Донецк : Норд-Пресс, 2006.

9.            Основи охорони праці : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. - К. : Основа, 2003. - 471 с.

 

Додаткова

1.             Буткевичюс В. Ю. Пожарная безопасность и противопожарная техника : [учеб. пособие для сред. ПТУ] / В. Ю. Буткевичюс. - М. : Высшая школа, 1981. - 143 с.

2.             Бондарь П. В. Организация пожарной безопасности в строительстве / П. В. Бондарь, С. Л. Медведенко. - К. : Будивэльнык, 1990. - 136 с.

3.             Гайдунов Н. С. Пожарная безопасность промышленных зданий / Н. С. Гайдунов. - К. : Будивэльнык, 1979. - 168 с.

4.             Кузьмин В. И. Охрана труда и противопожарная защита / В. И. Кузьмин. -2-е изд., перераб. и доп. - М. : Легпромиздат, 1991. - 222 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці