Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 3

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

-      професійним відбором та навчанням працівників;

-      застосуванням надійно діючих контрольно-вимірювальних приборів, пристроїв протиаварійного захисту;

-      використанням засобів захисту працівників;включенням вимог безпеки в нормативну-технічну документацію.

При проектуванні, організації та проведенні технологічних процесів для забезпечення безпеки необхідно передбачати наступні заходи:

-      усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, які чинять на них небезпечний та шкідливий вплив;

-      заміну технологічних процесів та операцій, пов'язаних з виникненням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, процесами та операціями, при виконанні яких дані фактори відсутні або мають меншу інтенсивність;

-      застосування комплексної механізації, автоматизації виробництва;

-      застосування дистанційного керування технологічними процесами при наявності небезпечних та шкідливих виробничих чинників у робочій зоні;

-       раціональну організацію праці та відпочинку з метою профілактики монотонності та гіподинамії, зниження важкості праці;

-      запровадження систем керування технологічними процесами, які забезпечують захист працівників та аварійне вимкнення виробничого устаткування;

-      застосування засобів колективного захисту працівників;

-      своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих виробничих чинників;

своєчасне видалення та знешкодження відходів виробництва, які є джерелами небезпечних та шкідливих виробничих чинників.5.2.  Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском

 

 

5.2.1. Класифікація посудин


Посудина, що працює під тиском - герметично закрита ємність, призначена для ведення хімічних, теплових та інших технологічних процесів, а також для зберігання і перевезення газоподібних, рідких та інших речовин (рис. 5.1).

Вимоги до проектування, будови, виготовлення, реконструкції, налагоджування, монтажу, ремонту, експлуатації посудин, цистерн, бочок, балонів, працюючих під тиском (надлишковий) встановлюються НПАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".

1)      Дані Правила поширюються на:посудини, які працюють під тиском води з температурою вище 115°С або іншої рідини з температурою, що перебільшує температуру кипіння при тиску 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), без урахування гідростатичного тиску;

2)      посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

3)      балони, призначені для транспортування і збереження зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,07 МПа

(0,7 кгс/см2);

4)           цистерни та бочки для транспортування і збереження зріджених газів, тиск пари яких при температурі до 50°С перевищує тиск понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

5)           цистерни і посудини для транспортування і збереження зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск вище 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) утворюється періодично для їх випорожнення;

6)   барокамери.


Посудини в залежності від розрахункового тиску, температури стінки і характеру середовища поділяються на групи (табл. 5.1).


Група посуди ни

Розрахунковий тиск, МПа (кгс/см2)

Температура стінки, oC

Характер робочого середовища

3

До 1,6 (16)

Від мінус 70 до

мінус 20

Від 200 до 400

Будь-яка, за винятком указаної для 1-ї групи посудин

 

Понад 1,6 (16) до 2,5 (25)

Понад 2,5 (25) до 4 (40)

Понад 4 (40) до 5 (50)

Від мінус 70 до 400 Від мінус 70 до 200 Від мінус 40 до 200

 

4

До 1,6 (16)

Від мінус 20 до 200

 

 

 

 

 

5.2.2. Паспорт посудини

 

Кожна посудина має постачатися підприємством-виробником замовнику з паспортом установленої форми відповідно до НПАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".

До паспорта повинна бути прикладена інструкція з монтажу та експлуатації. Паспорт посудини повинен бути складений українською мовою або, за вимогою замовника, іншою мовою. Допускається до паспорта прикладати роздруківки розрахунків, виконаних на ЕОМ.

На кожній посудині повинна бути прикріплена табличка, виконана відповідно до ГОСТ 12971. Для посудин із зовнішнім діаметром менше 325 мм допускається табличку не встановлювати. При цьому всі необхідні дані повинні бути нанесені на корпус посудини. На табличці повинні бути нанесені:

-      товарний знак або назва підприємства-виробника;

-      назва або позначення посудини;

-   порядковий номер посудини за системою нумерації підприємства-виготовлювача;

-      рік виготовлення;

2

-      робочий тиск, МПа (кгс/см );розрахунковий тиск, МПа (кгс/см );

2

-      пробний тиск, МПа (кгс/см );

-      допустима максимальна і (або) мінімальна робоча температура стінки, °С;

-      маса посудини, кг.

 

 

 

 

5.2.3. Арматура, запобіжні пристрої,

контрольно-вимірювальні прилади

 

Для керування роботою та забезпечення нормальних умов експлуатації посудини в залежності від призначення повинні бути оснащені:

-    запірною або запірно-регулювальною арматурою;

-    приладами для вимірювання тиску;

-    приладами для вимірювання температури;

-    запобіжними пристроями;

-    покажчиками рівня рідини.

Запірна і запірно-регулювальна арматура (вентилі, засувки) повинна встановлюватися на штуцерах, безпосередньо приєднаних до посудини, або на трубопроводах, які підводять і відводять від посудини робоче середовище (рис. 5.2). Кількість, тип арматури і місце встановлення повинні обиратися розробником проекту посудини, виходячи з конкретних умов експлуатації і вимог НПАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".

Посудини для вибухонебезпечних, пожежонебезпечних речовин, речовин 1 і 2-го класів небезпечності за ГОСТ 12.1.007, а також випарники з вогневим чи газовим обігрівом повинні мати на підвідній лінії від насоса або компресора зворотний клапан, який автоматично закривається тиском з посудини. Зворотний клапан повинен встановлюватися між насосом (компресором) і запірною арматурою посудини.
Кожну посудину і самостійну порожнину з різним тиском треба опоряджувати манометрами прямої дії. Манометр може бути встановлений на штуцері посудини або трубопроводі до запірної арматури.

Манометр треба вибирати з такою шкалою, щоб межа вимірювання робочого тиску знаходилась у другій третині шкали. На шкалі манометра власником посудини має бути нанесена червона риска, яка б вказувала на робочий тиск у посудині. Замість червоної риски дозволяється прикріплювати до корпусу манометра металеву пластинку, пофарбовану в червоний колір і щільно прилягаючу до скла манометра (рис. 5.3).
Манометр повинен бути встановлений так, щоб його показання можна було чітко бачити обслуговуючому персоналу. Манометр не дозволяється застосовувати у випадках, коли:

-     відсутня пломба або клеймо з відміткою про проведення перевірки;

-      прострочений термін перевірки;

-      стрілка манометра під час його виключення не повертається на нульову відмітку шкали на величину, яка перевищує половину погрішності, що допускається для цього приладу;

-      розбито скло або є інші пошкодження, що можуть позначитись на правильності його показань.

Між манометром і посудиною має бути встановлений триходовий кран або інший аналогічний пристрій, що дозволяє проводити періодичну перевірку манометрів за допомогою контрольного.

Перевірка манометрів з їх опломбуванням або клеймуванням повинна проводитись не рідше ніж один раз на 12 місяців. Крім того, не рідше одного разу на 6 місяців власник посудини має проводити додаткову перевірку робочих манометрів контрольним манометром із занесенням результатів до журналу контрольних перевірок. Якщонемає контрольного манометра, допускається додаткову перевірку проводити перевіреним робочим манометром, який має однакову шкалу і клас точності з манометром, що перевіряється.


Посудини, що працюють при змінюваній температурі стінок, мають бути забезпечені приладами для контролю швидкості та рівномірності прогрівання по довжині і висоті посудини і реперами для контролю теплових переміщень (рис. 5.4).

Балончик термометра має бути постійно втоплений у машинному маслі. На шкалу наносять червону риску, яка відповідає максимально допустимій температурі.

У разі необхідності контролю рівня рідини в посудинах, що мають границю поділу середовищ, повинні застосовуватися покажчики рівня рідини (рис. 5.5). Конструкція, кількість і місця встановлення покажчиків рівня визначаються розробником проекту посудини.Рис. 5.5. Покажчик рівня рідини: 1 — покажчики рівня, 2 — видима кромка скла, 3 — спусковий кран (служить для продування), 4 — паровий кран, 5 — водяний кран,

А не менше 25 мм

 

На кожному покажчику рівня повинні бути вказані допустимі верхній і нижній рівні. Висота прозорого покажчика рівня рідини повинна бути не менше ніж на 25 мм відповідно нижче нижнього і вище верхнього допустимих рівнів рідини.

Покажчики рівня повинні бути обладнані арматурою (кранами і вентилями) для їх відключення від посудини і продувки з відведенням середовища в безпечне місце. При застосуванні в покажчиках рівня як прозорого елемента скла або слюди для запобігання травмування персоналу при їх розриві має бути передбачений захисний пристрій.

Посудини, споряджені швидкознімними затворами, повинні мати запобіжні пристрої, що виключають можливість включення посудини під тиск при неповному закритті кришки і відкривання її при наявності в посудині тиску. Як запобіжні пристрої застосовуються (рис. 5.6):

-    пружинні запобіжні клапани;

-    важільно-вантажні запобіжні клапани;

- імпульсні запобіжні пристрої, що складаються із головного запобіжного клапана і керуючого імпульсного клапана прямої дії;
- запобіжні пристрої з руйнівними мембранами (мембранні запобіжні пристрої).

Встановлення важільно-вантажних клапанів на пересувних посудинах не дозволяється.

Конструкція пружинного клапана повинна виключати можливість затягування пружини понад встановлену величину, а пружина   має    бути   захищена   від    недопустимого нагріву(охолодження) і безпосередньої дії робочого середовища, якщо воно діє шкідливо на матеріал пружини.

На запобіжні пристрої постачальник має видати замовникові паспорт та інструкцію з експлуатації. Запобіжні пристрої повинні бути розміщені в місцях, доступних для їх огляду.

Встановлення запірної арматури між посудиною і запобіжним пристроєм, а також за ним не допускається.

Необхідність і місце встановлення мембранових запобіжних пристроїв та їх конструкцію визначає проектна організація. Кожна запобіжна мембрана (пластина) повинна мати заводське клеймо із позначенням тиску спрацьовування, указанням робочої температури експлуатації, що допускається.

Порядок і терміни перевірки справності дії клапанів, запобіжних і мембранних пристроїв у залежності від умов технологічного процесу повинні бути вказані в інструкції з експлуатації запобіжних пристроїв, розробленій відповідно до вказівок підприємства-виробника і затвердженій в установленому порядку.

Результати перевірки справності запобіжних пристроїв, відомості про їх налагодження заносяться в змінний журнал роботи посудин особами, які виконують вказані операції.

 

 

 

 

5.2.4. Встановлення, реєстрація, технічне опосвідчення, обслуговування посудин

 

Посудини повинні встановлюватись на відкритих площадках у місцях, що виключають скупчення людей, або в окремо розташованих будинках. Допускається встановлення посудин:

-     у приміщеннях, що прилягають до виробничих будівель, за умови відокремлення їх від будівлі капітальною стіною;

-         -        у виробничих приміщеннях у випадках, передбачених галузевими правилами безпеки;із заглибленням у ґрунт за умови забезпечення доступу до арматури і захисту стінок посудини від корозії під дією ґрунту та блукаючих струмів.

Не дозволяється встановлювати посудини в житлових, громадських і побутових будинках, а також у прилеглих до них приміщеннях.

Посудини, на які поширюються НПАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском", до пуску їх у роботу повинні бути зареєстровані в експертно-технічному центрі (ЕТЦ). Для реєстрації повинні бути подані:

-    паспорт посудини встановленої форми;

-    посвідчення про якість монтажу;

-      схема включення посудини із зазначенням джерела тиску, параметрів її робочого середовища, арматури, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматичного керування, запобіжних та блокувальних пристроїв. Схема повинна бути затверджена власником посудини;

-      паспорт запобіжного клапана з розрахунком його пропускної здатності.

ЕТЦ зобов'язаний протягом 5 днів із дня отримання заяви розглянути подану документацію. При відповідності документації на посудину ЕТЦ в паспорті посудини ставить штамп про реєстрацію, пломбує документи і повертає їх власнику посудини. Про відмову в реєстрації повідомляється власнику посудини в письмовій формі із зазначенням причин відмови та з посиланнями на відповідні статті НПАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".

При перестановці посудини на нове місце або передаванні посудини іншому власнику, а також при внесенні змін у схему її включення посудина до пуску в роботу повинна бути перереєстрована в ЕТЦ.

Посудини, на які поширюються НПАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском", підлягають технічному опосвідченню до пуску в роботу, періодично впроцесі експлуатації і в необхідних випадках - позачерговому. Технічні опосвідчення проводяться експертами ЕТЦ.

Первинне технічне опосвідчення наново встановлених посудин проводиться експертом ЕТЦ після їх монтажу і реєстрації.

Періодичне технічне опосвідчення допускається проводити фахівцям організацій, підприємств, установ, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку.

Позачергове опосвідчення посудин, що знаходяться в експлуатації, має бути проведено в таких випадках:

-    якщо посудина не експлуатувалась більше 12 місяців;

-    якщо посудина була демонтована і встановлена на новому місці;

-    якщо проводилось виправлення випинів або вм' ятин, а також реконструкція або ремонт посудини із застосуванням зварювання чи паяння елементів, що працюють під тиском;

-    перед накладанням на стінки посудини захисного покриття;

-    після відпрацювання розрахункового строку служби посудини, встановленого проектом, документацією підприємства-виготовлювача або іншою НД;

-    після аварії посудини або елементів, що працюють під тиском, якщо за обсягом відбудовних робіт потрібен такий огляд;

-    за вимогою інспектора Держнаглядохоронпраці України або відповідального з нагляду за технічним станом та експлуатацією посудини.

Технічне опосвідчення складається із:

-    зовнішнього огляду;

-    внутрішнього огляду;

-    гідравлічного випробування.

Зовнішній і внутрішній огляди мають за мету:

- при первинному опосвідченні перевірити, що посудина встановлена та обладнана згідно з НПАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском", а також що посудина та її елементи не мають пошкоджень;- при періодичних і дострокових опосвідченнях встановити справність посудини і можливість її подальшої роботи.

Гідравлічне випробування має за мету перевірку міцності елементів посудини і щільності з'єднань. Посудини мають бути пред'явлені до гідравлічного випробування з установленою на них арматурою. Гідравлічне випробування посудин проводиться тільки при задовільних результатах зовнішнього і внутрішнього оглядів. Величина пробного тиску може визначатись, виходячи із дозволеного тиску для посудини. Під пробним тиском посудина повинна перебувати протягом 5 хв., якщо відсутні інші вказівки підприємства-виробника.

Перед внутрішнім оглядом і гідравлічним випробуванням посудина має бути зупинена, охолоджена (відігріта), звільнена від робочого середовища, що заповнює її, відключена заглушками від усіх трубопроводів, які з' єднують посудину з джерелом тиску або з іншими посудинами. Металеві посудини повинні бути очищені до металу.

Обсяг, методи і періодичність технічних опосвідчень посудин (за винятком балонів) повинні бути визначені підприємством-виробником і вказані в паспорті та інструкції з монтажу та експлуатації. У разі відсутності таких вказівок технічне опосвідчення має проводитись відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці