Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

 

 

Основними формами самостійної роботи студентів над вивченням модуля 2 "Основи безпеки праці, пожежної безпеки" є:

1.     Вивчення окремих тем та окремих питань за рекомендованими навчальними посібниками та нормативно-правовими актами з охорони праці.

2.     Конспектування окремих питань за рекомендованими навчальними посібниками та нормативно-правовими актами з охорони праці.

3.     Написання рефератів.

4.     Розв'язання розрахункових задач та проблемних ситуацій з охорони праці.

5.     Підготовка до лабораторно-практичних аудиторних робіт та їх виконання.

6.     Підготовка до тестового модульного контролю № 2.

7.     Підготовка до іспиту.

Самостійна робота студентів включає завдання трьох рівнів складності: репродуктивного, евристичного та творчого. Перший рівень складності передбачає складання конспекту з питань, винесених на самостійне опрацювання. Другий рівень складності включає підготовку реферату за обраною темою. Третій рівеньскладності передбачає розробку реферату та розв' язання задачі чи проблемної ситуації.

Для кожного виду самостійної роботи розроблено 20 варіантів завдань. Номер варіанта завдання співпадає з порядковим номером прізвища студента в обліковому журналі академічної групи.

 

 

 

2. Тематика завдань для самостійної роботи

 

 

І рівень (репродуктивний)

 

варіанта

Тематика питань для конспектування

1        Безпечність технологічного обладнання

2        Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом

3        Умови ураження людини електричним струмом

4

Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою

5

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом

6

Вогнестійкість будівель та споруд

7

Безпечність виробничих процесів

8

Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів

9

Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини

10

Теоретичні основи процесу горіння

11

Безпека при експлуатації систем під тиском

12

Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок за нормальними режимами роботи

13       Безпека під час експлуатації балонів

14       Стан забезпечення пожежної безпеки в Україні та інших країнах

15       Пожежна охорона

16       Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу

17       Безпека при експлуатації трубопроводів

18

Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при переході напруги на нормальнонеструмоведучі частини

19

Вплив кріогенних продуктів на організм людини та методи безпечної роботи з ними

20       Загальні відомості про процес горіння

ІІ рівень (евристичний)

 

варіанта

Тематика рефератів

1

Правила безпеки при експлуатації систем під тиском

2

Система засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок

3

Основні поняття та значення пожежної безпеки

4

Безпека при експлуатації котельних установок

5

Організація безпечної експлуатації електроустановок

6

Пожежонебезпечні властивості матеріалів та речовин

7

Правила безпеки при експлуатації компресорних установок

8

Перша допомога при ураженні електричним струмом

9

Пожежовибухонебезпечність об' єкта

10

Безпека при експлуатації трубопроводів

11

Система попередження пожеж

12

Правила безпеки при експлуатації балонів

13

Система пожежного захисту

14

Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах

15

Система організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки

16

Правила безпеки підіймально-транспортного обладнання

17

Способи і засоби гасіння пожежі

18

Безпека внутрішньозаводського та внутрішньоцехового транспорту

19

Пожежна сигналізація

20

Система електрозахисних засобів

ІІІ рівень (творчий)

варіанта

Тематика завдання

1

Тема реферату. Правила безпеки підіймально-транспортного обладнання

Проблемна ситуація. Під час ремонту телевізора стався сильний розряд електричного струму. Майстер знепритомнів і впав біля столу. Його рука продовжує міцно стискувати пучок дротів з деталями. Обличчя спотворене судомою. Які дії необхідно виконати, аби врятувати людину.

2

Тема реферату. Способи і засоби гасіння пожежі Задача. Розрахувати систему захисного заземлення для таких умов: заземлення передбачається здійснити за допомогою металевих труб довжиною lmp = 200 см і діаметром d = 5 см. Труби закладені в землю на глибину h = 40 см, ґрунт - чорнозем з питомим опором р = 2104 Ом-см. Ширина горизонтальної з'єднувальної полоси b = 0,9 см.


варіанта

Тематика завдання

3

Тема реферату. Безпека внутрішньозаводського та внутрішньоцехового транспорту

Задача. Розрахувати величину крокової напруги за наступних умов замикання дроту на землю: струм замикання - 150 А, відстань від точки замикання до розташування людини 4 м, питомий опір ґрунту 100 Ом-м. Визначити величину струму людини, що протікає через тіло.

4

Тема реферату. Пожежна сигналізація

Проблемна ситуація. В який термін переглядаються інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідйомних кранів; осіб, відповідальних за утримання вантажопідйомних кранів у справному стані; осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщенням вантажів кранами?

5

Тема реферату. Система електрозахисних засобів Задача. Визначити опір розтіканню струму одиночного заземлювача вертикального типу довжиною 3 м і діаметром 10 мм, у ґрунті з питомим опором 100 Ом-м.

6

Тема реферату. Правила безпеки при експлуатації систем під тиском Проблемна ситуація. Чи можна призначати одного і того ж інженерно-технічного працівника відповідальним за справний стан і безпечну роботу посудин, що працюють під тиском, і одночасно відповідальним з нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, враховуючи, що таких посудин на підприємстві невелика кількість?

7

Тема реферату. Система засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок

Задача. Розрахувати опір трьох вертикальних заземлювачів довжиною 2 м, розташованих на відстані 1 м один від одного і з' єднаних між собою сталевою смугою, з шириною 4 см по поверхні ґрунту. Питомий опір землі 100 Ом-м, діаметр стержнів 10 мм.

8

Тема реферату. Основні поняття та значення пожежної безпеки Проблемна ситуація. Як здійснюється технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском.

9

Тема реферату. Безпека при експлуатації котельних установок Задача. Людина доторкнулася до однієї з фаз трифазної системи із заземленою нейтраллю з лінійною напругою 380 В, маючи опір взуттю 10 кОм. Визначте напругу дотику, що виникає при цьому. Зробити висновок про характер дії струму на організм людини.


варіанта

Тематика завдання

10

Тема реферату. Організація безпечної експлуатації електроустановок Проблемна ситуація. Як проводиться випробування балонів на міцність?

11

Тема реферату. Система попередження пожеж Задача. Трубчастий заземлювач вертикального типу, розташований на глибині 1,5 м, має опір розтіканню струму 12 Ом. Розрахувати величину опору природного заземлювача, після з'єднання з яким, опір розтіканню струму задовольняв би нормативним вимогам.

12

Тема реферату. Правила безпеки при експлуатації балонів Задача. Розрахувати систему захисного заземлення для таких умов: заземлення передбачається здійснити за допомогою металевих труб довжиною lmp = 200 см і діаметром d = 5 см. Труби закладені в землю на глибину h = 40 см, ґрунт - чорнозем з питомим опором р = 2-104 Ом-см. Ширина горизонтальної з'єднувальної полоси b = 0,9 см.

13

Тема реферату. Система пожежного захисту

Проблемна ситуація. В який термін переглядаються інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідйомних кранів; осіб, відповідальних за утримання вантажопідйомних кранів у справному стані; осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщенням вантажів кранами?

14

Тема реферату. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах Задача. Людина попала під крокову напругу в результаті замикання дроту на землю на відстані 12 м. Визначити величину струму, що проходить через тіло людини, якщо сила струму замикання 250 А, питомий опір ґрунту 100 Ом-м. Зробити висновок про характер пошкодження в цьому випадку.

15

Тема реферату. Система організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки

Проблемна ситуація. Поясніть, яка небезпека виникає при експлуатації вантажопідіймальних кранів?

16

Тема реферату. Пожежонебезпечні властивості матеріалів та речовин

Задача. Визначити необхідну довжину заземлювача вертикального типу для забезпечення опору 10 Ом у глинистому ґрунті. Діаметр заземлювача (труба) 20 мм, глибина залягання - 90 см.

17

Тема реферату. Правила безпеки при експлуатації компресорних установок

Проблемна ситуація. Як здійснюється реєстрація та пуск у роботу вантажопідіймальних кранів?


варіанта

Тематика завдання

18

Тема реферату. Перша допомога при ураженні електричним струмом Задача. Горизонтальна смуга для заземлення розташована на глибині 2 м і має питомий опір розтіканню струму 10 Ом. Визначити довжину смуги, якщо питомий опір ґрунту дорівнює 100 Ом-м, ширина смуги - 4 см.

19

Тема реферату. Пожежовибухонебезпечність об'єкта Задача. Розрахувати опір трьох вертикальних заземлювачів довжиною 2 м, розташованих на відстані 1 м один від одного і з' єднаних між собою сталевою смугою, з шириною 4 см по поверхні ґрунту. Питомий опір землі 100 Ом-м, діаметр стержнів 10 мм.

20

Тема реферату. Безпека при експлуатації трубопроводів Проблемна ситуація. Вимогами Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07­94) передбачено, що пуск в експлуатацію посудин, що підлягають реєстрації в експертно-технічному центрі (ЕТЦ), проводиться за наказом власника підприємства (організації), виданим за результатами технічного опосвідчення і проведеного експертом ЕТЦ обстеження готовності посудини до експлуатації і відповідності обслуговування, нагляду і установки вимогам цих Правил і проекту. Пуск в експлуатацію яких посудин, що працюють під тиском, проводиться за наказом власника підприємства (організації): знов змонтованих; посудин, які відпрацювали розрахунковий термін служби (30 років) і пройшли діагностування на можливість їх подальшої експлуатації; всіх судин, що працюють під тиском, за результатами технічного огляду і проведеного експертом ЕТЦ обстеження готовності судини до експлуатації?

 

 

3. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи

 

 

3.1. Вимоги до написання реферату

Реферат - стислий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги. При написанні реферату студент закріплює теоретичні знання і набуває практичні навички самостійного вирішення питань з охорони праці.

Зміст реферату повинен відображати: знання сучасного стану проблеми; обґрунтування вибраної теми; актуальність поставленоїпроблеми; повноту цитованої літератури; матеріал, який підтверджує наукове або практичне значення на даний час. Реферат повинен мати наступну структуру:

                титульний аркуш;

                план;

                вступ;

                основна текстова частина, написана відповідно до плану;

                висновки та рекомендації;

                список використаних джерел, оформлений відповідно до стандарту.

Робота оформлюється на білому папері (формат А-4) на одній стороні аркуша. На титульному аркуші вказується: ім'я, прізвище, по батькові автора реферату; назва навчального закладу; тема реферату; ім' я, прізвище, по батькові наукового керівника. Обсяг реферату повинен складати 12-15 сторінок, набраних шрифтом 14 Times New Roman через 1,5 інтервалу.

При підготовці реферату необхідно використовувати нормативно-правові акти з охорони праці, статті, статистичні дані з журналів "Охорона праці", "Технополіс", "Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві ", "Промислова безпека праці" за останні 2-3 роки. Доцільно також проаналізувати рекомендовані до даної теми навчальні посібники з охорони праці.

3.2. Вимоги до написання конспекту

Конспект - це стислий писаний виклад змісту першоджерела (лекції, виступу, промови, книги, статті тощо).

У конспекті мають бути відображені основні положення тексту відповідно до питання, що вивчається. Ці положення можуть бути доповнені, аргументовані 1-2 найяскравішими і в той же час короткими прикладами.

Конспект повинен мати наступну структуру:

-          - заголовок: назва конспекту;джерело: вказується автор, назва навчального посібника, видавництво або назва законодавчого або нормативно-правового акту з охорони праці;

 

-    основна частина тексту;

-    висновки.

Рекомендований обсяг конспекту 5-7 сторінок набраних шрифтом 14 Times New Roman через 1,5 інтервалу.

3.3. Вимоги до розв язання задач та проблемних ситуацій

У завданнях третього рівня складності пропонується розв' язати:

-    задачі з визначення опору заземлюючих пристроїв та розрахунку систем захисного заземлення електроприладів напругою до 1000 В;

-    проблемні ситуації з експлуатації технологічного обладнання, організації електробезпеки та пожежної безпеки.

При розв' язанні даних задач та проблемних ситуацій, окрім теоретичного матеріалу наведеного в інформативно-теоретичних блоках, необхідно використовувати рекомендовану додаткову літературу та законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці.

У звіті до самостійної роботи мають бути відображені:

-       для розв' язання задачі: номер варіанта, умови завдання, розрахункові формули, пояснення до формул, розрахункові таблиці, вказівки до розв' язування задач, список використаних джерел;

для розв' язання проблемної ситуації: номер варіанта, умови проблемної ситуації, послідовність вирішення проблемної ситуації з наведенням фактів та з посиланням на законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, список використаних джерел.КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮЮЧИЙ БЛОК

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці