Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

5.                 Гандзюк М. П. Основи охорони праці : підручник. - 4-е вид. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2008. - 383 с.

6.                 Гогіташвілі Г. Г. Основи охорони праці : навч. посіб. - 4-те вид., випр. і доп. / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. - К. : Знання, 2008. - 302 с.

7.                 Гордон Г. Ю. Электротравматизм и его предупреждение / Г. Ю. Гордон, Л. И. Вайнштейн. - М. : Энергоатомиздат, 1986. - 256 с.

8.                 Грищук М. В. Основи охорони праці : навч.-метод. посібник / Національний ун-т "Острозька академія". - Острог, 2003. - 224 с.

9.                 Гряник Г. М. Охорона праці : навч. посібник для студ. та викладачів вищих навч. закладів інженерних спец. / Г. М. Гряник, С. Д. Лехман, Д. А. Бутко, В. А. Лущенков, В. І. Работягов. - К. : Урожай, 1994. - 272 с.

10.             Дмитрієва В. Ф. Фізика [Текст] : навч. посіб. - К. : Техніка, 2008. - 648 с.

11.             Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький. -Вид. 3-е, перераб. і доп. - Львів : УАД, 2006. - 336 с.

12.             Зацарний В. В. Охорона праці [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / В. В. Зацарний, Р. В. Сабарно. - К. : Університет "Україна", 2006. - 304 с.

13.             Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей [Текст] : навчальний посібник. -

К. : Основа, 2000. - 336 с.

14.             Керб Л. П. Основи охорони праці : навч. посіб. / Л. П. Керб. - К. : КНЕУ, 2005. - 215 с.Керівництво до практичних занять з охорони праці [Текст] : в двох частинах. - Частина І. Навчальний посібник для вузів / В. П. Якубович. -В. : ВДТУ, 2000. - 79 с.

15.             Козьяков А. А. Охрана труда в машиностроении / А. А. Козьяков, Л. Л. Морозова. - М. : Машиностроение, 1990. - 225 с.

16.             Конспект лекції "Заходи безпеки при експлуатації посудин, що працюють під тиском" з дисципліни "Охорона праці": Для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання / Український держ. ун-т харчових технологій / Анатолій Михайлович Литвиненко (уклад.), Микола Сергійович Карпович (уклад.). - К., 1995. - 15 с.

17.             Кораблев В. П. Электробезопасность на предприятиях химической промышленности: справ. изд. / В. П. Кораблев. - М. : Химия, 1991. -

240 с.

19.             Корольков В. И. Электробезопасность на промышленных предприятиях / В. И. Корольков. - М. : Машиностроение, 1970. - 520 с.

20.             Кузнецов В. Охрана труда на предприятии / В. Кузнецов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Харьков : Фактор, 2007. - 721 с.

21.             Кузьмин В. И. Охрана труда и противопожарная защита / В. И. Кузьмин. -2-е изд., перераб. и доп. - М. : Легпромиздат, 1991. - 222 с.

22.             Левин А. В. Пожарно-профилактическая работа на промышленных предприятиях / А. В. Левин, П. И. Рафа, И. В. Смирнов. - М. : Стройиздат, 1990. - 137 с.

23.             Лысяков А. Г. Техника безопасности при перемещении грузов на машиностроительных предприятиях / А. Г. Лысяков. - М. : Машиностроение, 1982. - 239 с.

24.             Манойлов В. Е. Основы электробезопасности / В. Е. Манойлов. -5-е изд., перераб. и доп. - Л. : Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1991. -

479 с.

25.             Маренко А. К. Введение в электробезопасность / А. К. Маренко. - М. : Профиздат, 1991. - 76 с.

26.             Онищенко Н. П. Охрана труда при эксплуатации котельных установок [Текст] / Н. П. Онищенко. - М. : Стройиздат, 1991. - 398 с.

27.             Основи охорони праці : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. - К. : Основа, 2003. - 471 с.

28.              Охорона праці. Лабораторний практикум [Текст] : для студентів вищих навчальних закладів освіти України / М. П. Купчик, М. П. Гандзюк, І. Ф. Степанець, В. Н. Вендичанський та ін. - К. : Основа, 1998. - 224 с.Охрана труда. Инженерные решения практических задач [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / В. Г. Иванов, А. В. Содатов, В. Н. Клименко и др. - Х. : УИПА, 2005. - 283 с.

29.              Охрана труда в машиностроении / Е. Я. Юдин, С. В. Белов. - М. : Машиностроение, 1983. - 432 с.

30.              Пожежна безпека в Україні від "А" до "Я" / авт.-упоряд. В. Болгов. - К. : Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу. - (Від "А" до "Я"). Вип. 2. - 2003. - 62 с.

31.              Полтев М. К. Охрана труда в машиностроении / М. К. Полтев. - М. : Высшая школа, 1980. - 294 с.

32.              Предупреждение и тушение пожаров на промышленных предприятиях / Анисимов А. С., Выборнов Ю. Э., Гайдунов Н. С. и др. - К. : Техника, 1978. - 164 с.

33.              Протоєрейський О. С. Охорона праці [Текст] : практикум для студентів усіх спеціальностей / О. С. Протоєрейський. - К. : НАУ, 2001. - 164 с.

34.              Салов А. И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта [ Текст] : практические расчеты / А. И. Салов, Я. М. Беркович, И. И. Васильев; под ред. А. И. Салова. - М. : Транспорт, 1977. - 184 с.

35.              Сулла М. Б. Охрана труда и пожарная безопасность / М. Б. Сулла. - М. : Россельхозиздат, 1987. - 109 с.

36.              Тести з дисципліни "Основи охорони праці" [Текст] / Буракова С. О., Супрович М. П., Марущак А. М., Замойська К. В., Тиш М. А. -м. Кам'янець-Подільський : Абетка, 2006. - 116 с.

37.              Щербина Я. Я. Основы противопожарной защиты : [учеб. пособие для вузов] / Я. Я. Щербина, И. Я. Щербина. - К. : Вища школа, 1985. - 255 с.

 

 

 

Посилання на електронні ресурси

1.                  http://www.evacoplan.ru/ogn_9.html

2.                  http://www.pcgorn.ru/ot-vp.html

3.                  http://bse.sci-lib.com/particle019153.html

4.                  http://www.vgs.ru/produkt/detail.php?ID=1124

5.                  http://www.all2water.ru/catalog.php?pid=442

6.                 http://edu-mns.org.Ua/avtomat/lessons/11/5.htmlhttp://www.stroygramota.ru/17_s/38.php

7.                 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1148-03

8.                 http://www.pojinvest.ru/evacuation.html

9.                 http://www.cleper.ru/articles/description.php?n=34

10.             http://www.pm01.ru/catalog/shkafi_pogarnie/shpo1

11.             http://www.pm01.ru/catalog/shiti_pogarnie/shiti_derevjannie

12.             http://auras.ho.ua/page.php?13

13.             http://www.tehniksb.ru/page/908.html.

14.             http://auras.ho.ua/page.php?15

15.             http://www.restkom.ru/catalog/detail.html?id=17309

16.             http://www.lanfor.ru/item.php?id=0010328

17.             http://www.safety-technology.ru/Saf008

18.             http://www.yseelectro.ru/rus/catalog/category38/category43/product

14737.shtml

20.             http://tck-zel.ru/pages/katalog/ehlektrozaschitnye-sredstva/zazemlenija-perenosnye-i-shtangi-operativnye.php

21.             http://www.ladders.ru/10.php

22.             http://www.promsiz.com.ua/goods/8/2

23.             http://www.yarti.ru/?id=17

24.             http://www.eletorg.ru/descriptions-260.html

25.             http://www.ntzemi.ru/catalog/electro-products/iatp/

26.             http://www.vmc.expo.ru/trud/sosud2.html

27.             http://www.transform.ru/pages/questionfeanswer/6larionov/6larionov. шгп#я1

28.             http://www.transform.ru/pages/question&answer/6larionov/6larionov.htm

29.             http://www.vmc.expo.ru/trud/electro1.html

30.             http://www.vmc.expo.ru/trud/med/elektrotravm.html

31.             http://www.vmc.expo.ru/trud/med/reanim.html

32.             http://www.armavirsma.ru/catalog/42/

33.              http://www.firmawell.ru/pages/27http://www.tinko.ru/files/images/catalog/8/big/23039.jpg

34.              http://resurs-td.ru/getimage.php?id=570

35.              http://www.complexdoc.ru/documents/10786/10786.files/image016.gif

36.              http://www.gostrf.com/Basesdoc/11/11903/x024.gif

http://www.stroygramota.ruЗміст

 

 

Вступ............................................................................................................................................. 3

 

 

Модульна програма дисципліни "Основи охорони праці"                   5

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

з дисципліни "Основи охорони праці"........................................................................... 12

ВХІДНИЙ БЛОК................................................................................................................. 18

ІНФОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК................................................................. 21

 

Тема 5.

Безпека технологічного обладнання та технологічних процесів............................ 21

План теми 5     21

5.1.    Загальні вимоги безпеки

до технологічного обладнання та процесів            21

5.2.    Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском............................... 26

5.3.    Безпека при експлуатації балонів.................................................................... 39

5.4.    Безпека при експлуатації котельних установок............................................. 48

5.5.    Безпека при експлуатації компресорних установок...................................... 53

5.6.    Безпека при експлуатації трубопроводів........................................................ 56

5.7.    Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах..................................... 60

5.8.    Безпека вантажопідіймального обладнання................................................... 65

5.9.    Безпека внутрішньозаводського транспорту.................................................. 74

5.10.     Безпека внутрішньоцехового транспорту.................................................... 78

Питання до теми 5

для самоперевірки та контролю засвоєння знань.......................................... 82

Глосарій до теми 5 .....  82

Рекомендована література до теми 5 ..........  86

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів

з охорони праці до теми 5            87
89Лабораторно-практична робота № 4

"Кольори безпеки та знаки безпеки праці"..................................................................... 89

 

 

ІНФОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК............................................................... 116

 

Тема 6. Електробезпека................................................................................................ 116

План теми 6.................................................................................................................. 116

6.1.    Електротравматизм та дія електричного струму

на організм людини........................................................................................ 116

6.2.    Фактори, що впливають

на наслідки ураження електричним струмом.............................................. 123

6.3.    Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження
електричним струмом ......  131

6.4.    Умови ураження людини небезпечним струмом........................................ 132

6.5.    Система засобів і заходів

безпечної експлуатації електроустановок.................................................... 143

6.6.    Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок......................... 143

6.7.    Система електрозахисних засобів................................................................. 162

6.8.    Організація безпечної експлуатації електроустановок............................... 170

6.9.    Надання першої допомоги

при ураженні електричним струмом............................................................. 178

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці