Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

Питання до теми 6

для самоперевірки та контролю засвоєння знань........................................ 190

Глосарій до теми 6........................................................................................... 191

Рекомендована література до теми 6............................................................. 195

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів

з охорони праці до теми 6.............................................................................. 196

 

 

ІНФОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК............................................................... 198

 

Тема 7. Пожежна безпека............................................................................................. 198

План теми 7.................................................................................................................. 198

7.1.    Основні поняття та значення пожежної безпеки......................................... 198

7.2.    Небезпечні та шкідливі фактори, пов'язані з пожежами............................. 199

7.3.    Основні причини пожеж............................................................. 202Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин............................................................................. 204

7.4.    Пожежовибухонебезпечність об'єкта............................................................ 220

Питання до теми 7

для самоперевірки та контролю засвоєння знань..............                           229

Глосарій до теми 7 .......................................................................................... 230

Рекомендована література до теми 7 ............................................................ 234

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів

з охорони праці до теми 7 .......  236

 

 

ІНФОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК............................................................... 237

 

Тема 8. Система попередження пожеж та пожежного захисту                              237

План теми 8    237

8.1.    Загальні поняття з пожежної безпеки........................................................... 237

8.2.    Система попередження пожеж...................................................................... 239

8.3.    Система пожежного захисту.......................................................................... 245

8.4.    Попередження розповсюдження пожежі..................................................... 247

8.5.    Забезпечення безпечної евакуації людей...................................................... 256

8.6.    Пожежна сигналізація, оповіщення та зв'язок............................................. 264

8.7.    Способи та засоби гасіння пожеж................................................................. 273

8.8.    Система організаційно-технічних заходів.................................................... 307

Питання до теми 8

для самоперевірки та контролю засвоєння знань..............                           323

Глосарій до теми 8 .......................................................................................... 324

Рекомендована література до теми 8 ............................................................ 328

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів

з охорони праці до теми 8.............................................................................. 330

 

 

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК..................................................................................................... 332

 

Лабораторно-практична робота № 5

"Первинні засоби пожежогасіння"................................................................................ 332

 

 

БЛОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ........................................................ 361

 

Самостійна робота до модуля 2

1.   "Основи безпеки праці, пожежної безпеки"         361Загальні положення       361

2.   Тематика завдань для самостійної роботи ............  362

3.   Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи......................... 366

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮЮЧИЙ БЛОК....................................................................... 369

 

Тестовий контроль до модуля 2

"Основи безпеки праці, пожежної безпеки"............ 369

Тестові завдання (варіант 1)....................................................................................... 369

Тестові завдання (варіант 2)....................................................................................... 373

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 378Навчальне видання

 

 

 

Ельвіза Нуріївна Абільтарова, Микола Савич Корець, Сергій Микитович Яшанов

 

 

 

Основи охорони праці

 

МОДУЛЬ 2 ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Навчально-методичний посібник

 

Частина 2

 

 

 

 

Редактори - Т. Меркулова, Т. Ветраченко Оригінал-макет   -   Т. Меркулова

 

Підписано до друку 11 січня 2012 р. Формат 60х84/16 Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Умовн. друк. аркушів 24,18. Облік видав арк. 13,06. Наклад 300 прим. Віддруковано з оригіналів

Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9. Свідоцтво про реєстрацію № 1101 від 29.10.2002 (044) 239-30-26

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці