О М Иващенко - Впровадження принципів том при створенні системи менеджменту якості освітніх послуг - страница 1

Страницы:
1 

Західноукраїнський науковий вісник

Науковий журнал з питань права, економіки, державного управління

Вип. 2/2012

Західноукраїнський науковий вісник

Науковий журнал з питань права, економіки, державного управління

Вип. 2/2012

Західноукраїнський науковий вісник: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна економічна система та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття" (8 травня 2012 р., м Івано-Франківськ). - Івано-Франківськ: ГО "ЗУНТ", 2012. -Вип.2. - 72с,

Мови видання: українська. Головний редактор: Левкун Т. В.

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія ІФ № 580—133Р видане Головним Управлінням юстиції в Івано-Франківській області

"26"квітня 2011 року

Адреса редакції: «Західноукраїнське наукове товариство» вул. Шевченка - 7/8/4, смт. Богородчани, Івано-Франківська область, 77701 e-mail:nauktov@gmaiI.com http://naukvisnuk.blogspot.com/ http://nauktov.blogspot.com/

Рекомендовано до друку: 02.05.2012 (протокол№4) Підписано до друку: 02.05.2012. Папір офсетний. Наклад 70 прим. Формат 60X84. Гарнітура Тайме. Друк різограф. Ум. друк. арк. 5,0.

Видавець і виготовлювач друкарня «Фоліант»

м. Івано-Франківськ, вул. Старозамкова, 2, тел./факс.(0342)50-21 -65; (багатоканальний) Свідоцтво суб'єкта видавничої справи Серія ІФ №24.

ЗМІСТ

II ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО - ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Сучасна помічна система та тенденції її розвитку на початку

третього тисячоліття»

(8 травня 2012 року, м. Івано-Франківськ)

Секція 1. Теоретико-методологічні основи сучасної економічної теорії

Берна Анастасія Вікторівна, Гітка Марина Дмитрівна

ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ.......................5

Омелятук Тетяна Михайлівна

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ..............................................................................................................8

Хитра Олена Володимирівна, Пенцак Олена Петрівна

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО У СВІТЛІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ.....................10

Секція 2. Економічна безпека України Первусяк Наталія Михайлівна

ЕКОНОМЛНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ..........................13

Сидоренко Віталія Віталіївна

ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ

БЕЗПЕКИ.........................................................................................................................15

Секція 3. Економічні аспекти глобальних проблем Бабаев Вадим Володимирович

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ...........18

Вінокуров Ярослав Олегович

ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ НА РОЗВИТОК

СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ....................................................................................................20

Медведкин Тарас Сергеевич

МИГРАЦИЯ ТРУДОВЬІХ РЕСУРСОВ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУ НАР ОДНОГО ТРАНСФЕРА

ЗНАНИЙ..........................................................................................................................22

Медведкіна Євгенія Олександрівна

СИСТЕМА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ С20 В КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ

ГЛОБАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ...............................................................................25

Харламов Кирило Ігорович

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ

ПРОЦЕСАХ........................................................................................................28

Секція 4 Ци чи коливання та кризи в економіці

Безручко Дмитро Сергійович.

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ..........31

Дем 'янчук Ірина Андріївна,

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ......34

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК - Вип. 2/2012

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЦЕНТРАЛЬНИМ БАНКОМ В

КРАЇНАХ ЄС ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК...................................................37

ДІЯЛЬНІСТЬ МВФ ЯК МЕТОД СУЧАСНИХ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ......................39

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ..........42

Трозккіна А. V.

МТЕККАТКЖАЬ МОКЕТАВЛГ КЕЬАТКЖЗ................................................................................44

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОЛОДІЖНОЮ ПОЛІТИКОЮ В

ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ........................................................................................46

ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ: КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ

ВЗАЄМОДІЇ ПРАЦІ ТА КАПІТАЛУ.........................................................................49

ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ

РЕСУРСІВ................................................................................................52

НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПРОЕКТІВ

МЕСНАМЗМЗ ОГ КЕСПЬАТЮК ОРТНЕ ЕСОМОМТ...................................................55

Секція 7. Менеджмент. Маркетинг. Логістика Ковалінська Альона Сергіївна

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ... НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ

МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА..................................................................58

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ТС>М ПРИ СТВОРЕННІ СИСТЕМИ І ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ...........................................................................................64

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕВЕЛОПМЕНТУ НА РИНКУ

НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ.....................................................................................67

УТОЧНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА..................69

Иващенко Олександр Миколайович,

викладач ДВНЗ «Луганський коледж будівництва, економіки та права», Луганськ Вавулін Леонід Сергійович, викладач ЛНУ ш. Т. Шевченка, Луганськ

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ТОМ ПРИ СТВОРЕННІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Освіта - це важлива галузь трудової зайнятості більш ніж третини населення держави, найбільш масштабна і вагома складова державного устрою, його політичної, соціально-економічної, культурної і наукової організації.

Освіта є важливим чинником модернізації держави і забезпечення конкурентноздатності її економіки. Практично в усіх економічно розвинених країнах при розробці загальнодержавних концепцій і програм розвитку одним із стратегічних пріоритетів є освіта .

Вища освіта України знаходитися в соціально - економічній кризі, важливі складові якої, - зростання вартості освіти з одночасним погіршенням якості і до того ж проблеми фінансування. Тенденції останніх років в цій галузі багато в чому пов'язані із змінним сприйняттям ролі вищої освіти у бік ігнорування. Держава фактично вже не розглядає вищу освіту як важливий чинник розвитку. Соціальні проблеми освіти в Україні виявляються в зростанні диференціації можливостей різних слоїв населення здобути якісну освіту, зниженні якості освітніх послуг і обмеженні можливостей споживачів впливати на освітній ринок, низької соціальної захищеності студентів учбових закладів. Тому останнім часом закладам освіти залишається стати на одну сходинку з приватними підприємствами та будувати свою діяльність та систему управління за принципами ринкової економіки (наприклад, як у цій статті - за допомогою принципів Т(}М). Подвійний характер праці, як економічної категорії ставить освіту на місце багатьох економічних чинників розвитку суспільства. Освіта як сфера економічної діяльності має свою продуктивну природу: вона здатна приносити віддачу в короткостроковому періоді у вигляді зростання доходу, що зумовлює специфічне значення інвестицій в освіту як, високорентабельних. Але діяльність освіти як системи передбачає необхідність налагодження власного, ефективного механізму функціонування за допомогою таких ринкових інструментів, як ціноутворення, якість, конкурентоспроможність, і якість. Орієнтація на студента, тобто назадоволення його потреб і інтересів. Сучасний заклад освіти повинен задовольняти не лише поточні, але і майбутні потреби споживачів, тобто виконувати не лише їх вимоги, але і прагнути перевершити їх зачеканий відносно якості освітньої послуги. Крім того, нові стандарти орієнтують на задоволення не лише кінцевого споживача, а всіх зацікавлених сторін (наприклад батьків, роботодавців) і суспільства в цілому.

2. Провідна роль керівництва. Керівники визначають стратегію, мету, тактику, напрями розвитку, а також соціальний мікроклімат в освітньому закладі. Вони повинні створити такий мікроклімат в колективі, при якому всі працівники виявляються залученими в досягнення того, що намічене керівником. Ідеологічна прихильність і практична причетність керівників вищої ланки управління до досягнення сформульованих цілей через загальне управління якістю -  запорука успіху і процвітання системи освіти.

3. Залученість працівників. Залученість персоналу в загальні справи дає можливість повніше використовувати здібності, інтелект і досвід працівників в цілях здобуття максимальної вигоди для закладу і користі для споживачів.

4. Процесний підхід. Необхідний результат досягається швидшим і ефективнішим способом, якщо управління якістю освітніх послуг здійснюється через управління процесом виробництва цих послуг.

5. Системний підхід до управління якістю. Будь-який процес складається з окремих елементів, частин, операцій і є динамічною системою взаємодії різних чинників, явищ, підгіроцесів. Отже, результат складного процесу залежить від безлічі приватних процесів. Тому управління якістю виявляється найбільш ефективним, якщо воно здійснюється як системне управління процесом досягнення необхідної якості.

6. Постійне поліпшення. Безперервне поліпшення якості направлене на свосчасне задоволення потреб покупців (студентів), їх чекань і інтересів. Це забезпечує запас конкурентоспроможності і підвищення споживної вартості наших освітніх послуг, що сприятливо позначається на економічному стані як закладу-виробника освітніх послуг, гак і їх споживача.

1. Ухвалення управлінських рішень, заснованих на фактах. Рішення про дії, то коректують, відносно якості приймаються на основі даних, отриманих в результаті виміру

характеристик процесів і властивостей освітньої послуги, а також з урахуванням системного моніторингу.

8. Взаємовигідні стосунки з зовнішнім оточенням (інші навчальні заклади, контролюючі органи, суспільство, абітурієнти). Справедливі і взаємовигідні стосунки створюють умови для створення додаткової цінності вироблюваної послуги, тобто сприяють підвищенню її якості.

Що ж є сучасний навчальний заклад: сукупність функціональних відділів або сукупність процесів? Звичайно ж, і те, і інше. Проте погляд на нього, як на сукупність процесів, дає певні переваги. Кожен відділ неминуче прагне розширити область свого впливу і свої повноваження і в той же час оптимізувати свій власний рівень показників (як приклад: поєднання в навчальній роботі коледжу багатьох напрямків роботи виховного підрозділу, наукового сектору, які інколи зштовхуються інтересами). Кожен відділ субоптимізується в області своєї відповідальності, що веде до конфлікту цілей і конфлікту дій. У результаті кінцевий результат роботи організації не дуже відрізняється від суми результатів роботи її відділів.

Аналіз подібних і деяких інших проблем дозволив створити основу для внесення змін та переорієнтації діяльності навчального закладу до процесного підходу: кожен процес має споживача (абітурієнта, студента), і зосередження на кожному процесі сприяє кращому задоволенню споживачів; створення цінності по відношенню до кінцевого результату освіти зосереджене в її процесах; визначення кордонів процесу, а також постачальників і споживачів, дозволить забезпечити кращу взаємодію і розуміння вимог, які слід задовольнити; при управлінні цілісним процесом знижується ризик субоптимізації.

«Переваги в конкуренції не можна зрозуміти, якщо дивитися на фірму в цілому», -пише Портер. Реальні переваги в мінімізації витрат і в диференціації треба знаходити в ланцюзі дій, які здійснюються, аби доставити своїм споживачам певну цінність.

Впровадження процесного підходу в діяльності освітнього закладу робить його орієнтованим на результат. Таким чином, процссний підхід дозволяє побачити, заради чого здійснюються всі дії і який їх вклад в результати діяльності освітнього закладу.

А результат впровадження - адаптивна, прозора організація, де кожен чітко знає свої функції і їх роль в реалізації цілей освітнього закладу, де мотивація кожного чітко пов'язана з тим, наскільки він сприяє виконанню стратегії освітнього закладу. Зрозуміло, що багато ВНЗ хотіли б стати саме такими, ось чому так потрібно формувати нову систему менеджменту якості освітніх послуг на умовах реального, а не формального впровадження принципів менеджменту якості освітніх послуг, як ідеології формування місії закладу освіти.

Література:

Андерсен Бьерн. Бизнес - процессы. Инструменты совершенствования / Пер. с англ C.B. Ариничева. - ML: РИА «Стандарты и качество», 2003. -272 с.

Боголіб T.M. Принципи управління вузом: [Монографія] / Т.М. Боголіб. - К.: Знання,

2004.-281 с.

Хриков С. М. Управління навчальним закладом : [Навч. посібник] / Є.М.Хриков. - К.: Знання, 2006.-365 с.

Кратт O.A. Кваліфікація поняття «соціально-економічний потенціал вищих навчальних закладів» / O.A. Кратт, М.В. Артюхіна // Вчені записки університету «Крок». - 2008.-Вип. 18, т. 1. - С. 98-105.

Страницы:
1 


Похожие статьи

О М Иващенко - Впровадження принципів том при створенні системи менеджменту якості освітніх послуг