І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 20

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

Варто зазначити, що А. Жуковський окреме дослідження присвя­тив діяльності Українського академічного товариства в Парижі. Вчений виділив три етапи діяльності Установи: 1946 - 1951 рр. - пробний період; 1951 - 1959 рр. - період розквіту; 1960 - 1969 - період закріплення і цілеспрямованості. В основу періодизації покладено зміну напрямків діяльності Товариства. Зокрема, основними завдан­нями Товариства в період 1946 - 1951 рр. було надання допомоги сту­дентам та членам самого УАТ, а також організація культурної діяльності у формі наукових доповідей28. Другий період діяльності, на думку вче­ного, був найбільш плідним, що вчений пов'язує з перенесенням в 1951 р. осередку НТШ до Сарселю і відповідно з початком співпраці між двома товариствами, яка в основному полягала у залученні членів НТШ до наукових диспутів в УАТ. Помітною датою в діяльності Товариства, на думку А. Жуковського, був 1954 р., коли з ініціативи П. Шумовського при Товаристві створено Літературно-мистецький клуб29. Свого роду переломним роком в історії УАТ став 1960 р., коли помер багатолітній голова Товариства О. Шульгин і новим головою об­рано А. Вирсту. Після цих подій, щоб популяризувати діяльність УАТ новою формою праці обрано обговорення особливо актуальних на той час питань, наприклад, стану політичного та економічного життя в Україні, проблеми екуменічної діяльності церкви тощо30.

А. Жуковський вважав, що основною особливістю діяльності уста­нови був постійний пошук нових шляхів розвитку і в кінцевому результаті основним в діяльності стало виголошення та обговорення наукових доповідей, а також читання літературно-мистецьких творів31. Докладний список доповідей та важливих подій Товариства і Літературно-мистецького клубу дослідник також подає у своїй статті.Вчений здійснює огляд структури УАТ і виділяє такі структурні підрозділи як Генеральний секретаріат, Управу та Контрольну комісію32. А. Жуковський вказує на відсутність праць з історії УАТ і зазначає, що фактично її прослідкувати можна лише з єдиного видання Товариства - "Бюлетеня Українського академічного товариства в Парижі", який вийшов в 1958 р. за редакцією В. Маркуся і в ньому подано огляд діяльності УАТ за 1946 - 1958 рр.33 Аркадій Іларіонович схвально оцінює ініціативу УАТ щодо створення франко-українського товари­ства для зміцнення бази творчої співпраці з французькою спільнотою34. Однак це завдання не було здійснено і співпраця з французькою спільнотою здійснювалась в рамках окремих контактів наукових і куль­турних товариств, а також через Посольство України у Франції.

В цілому історія діяльності українських установ була одним з провідних напрямків в науковому доробку А.І. Жуковського. Зокрема, він досліджував діяльність НТШ в Європі, УАТ в Парижі та Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі. Найґрунтовніше вчений дослідив історію НТШ в Європі, оскільки дане Товариство було його основним місцем роботи і він мав безпосередній доступ до джерел, а також був організатором значної кількості проектів Товариства. Синтетичний виклад історії НТШ в Європі подано в праці дослідника "Нарис історії НТШ в Європі". Досить ґрунтовні дослідження, які, проте, не вилились у синтетичну працю, вчений присвятив Українській бібліотеці імені Симона Петлюри в Парижі та Українському академічному товариству, що розкривають основні аспекти діяльності цих установ. Загалом, здійснюючи виклад історії установ, Аркадій Жуковський подавав періодизацію, характеристику структури, основні напрямки діяльності та труднощі їх роботи. Дослідник особливо ак­центував увагу на видавничій сфері праці та на організації співпраці з іншими науковими установами, а також підкреслював внесок того чи іншого товариства у налагодження франко-українських наукових і культурних зв'язків. Важливим є той факт, що А. Жуковський прослідкував основні аспекти співпраці НТШ в Європі та УАТ, а та­кож НТШ в Європі та Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі. В загальному всі вище охарактеризовані праці є певною мірою й цінними інформативними джерелами з діяльності НТШ, УАТ та Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі, оскільки науковець сам був членом цих установ і мав змогу не лише опрацювати значний масив джерел, які розкривають їх діяльність, а і безпосередньо "творити" їх історію. Зважаючи на останній факт окремі праці дослідника почасти мають характер спогадів, а це, з одного боку, вимагає критичного підходу до них, а з іншого боку, вони є більш інформативними, особливо при висвітленні проблемних моментів, на­приклад, пов'язаних з спірними моментами у відносинах НТШ і Головної ради тощо.1   Винар Л., Атаманенко А. Академік Аркадій Жуковський: історик і енциклопедист // Український історик. - 2003. - № 1-5 (156-160). - С.

397-408.

2     Аркадій Жуковський. Бібліографія (До 75-річчя від дня народ­ження) / Упор. О. Кучерук. - К., 1997. - 27 с.

3     Макар Ю., Добржанський О. Патріярх українського буковиноз-навства // Український історик. - 1998. - № 1-4 (136-139). - С. 151-156.

4     Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шев­ченка в Європі. - К., 2000. - 139 с.

5     Жуковський А. Наукове товариство імені Шевченка у своє 115-ліття // Український історик. - 1988. - № 1-4 (97-100). - С. 218-221.

6     Жуковський А. Наукове товариство імені Шевченка у своє 115-ліття. Контінуїтет і осучаснення // Вісті із Сарселю. - Париж; Мюнхен, 1988. - Вересень. - Ч. 31-32. - С. 1-5.

7     Жуковський А. Пройшли ХУЧ Загальні збори НТШ на Західну Європу // Вісник НТШ. - Осінь 2000. - С. 10-11.

8     Жуковський А. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі // Український археографічний щорічник. - К.: Наукова думка, 1992. - Т. 4. - С. 439- 441.

9     Жуковський А. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі // Вісник НТШ. - 1997. - Ч. 16-17. - С. 13-15.

10    Joukovsky A. The Symon Petliura Ukrainian Library // Harvard
Ukrainian Studies.
- 1990. - Vol. 14. - № 1/2. - P. 218-235.

11    Жуковський А. Українське академічне товариство в Парижі //
Збірник на пошану Олександра Шульгина (1889 - 1960). Записки НТШ
// За ред. В. Янева. - Париж; Мюнхен, 1969. - Т. 186. - С. 116-139.

12    Жуковський А. Наукове товариство імені Шевченка у своє
115-ліття. Контінуїтет і осучаснення // Вісті із Сарселю. - Париж;
Мюнхен,
1988. - Вересень. - Ч. 31-32. - С. 3.

13    Жуковський А. Наукове товариство імені Шевченка у своє
115-ліття
// Український історик. - 1988. - № 1-4 (97-100). - С. 221.

14    Жуковський А. Пройшли XV! Загальні збори НТШ на Західну
Європу
// Вісник НТШ. - Осінь 2000. - С. 10-11.

15    Там само. - С. 10.

16    Там само. - С. 11.

17    Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка
в Європі.
- К., 2000. - 139 с.

18    Кубійович В. Наукове товариство ім. Шевченка у 1939 - 1952 рр.
// Український історик. - 1973. - 1-2 (37-38). - С. 8-42.

19    Кубійович В. В 10-ліття відновлення діяльності Наукового това-
риства імені Шевченка
(1947 - 1957 рр.) // Бюлетень Головної ради нау-
кових товариств ім. Шевченка. - Серпень 1957. - Ч. 2. - С. 4-8.

20          Струк Д. НТШ і Encyklopedia of Ukraine // Від Наукового това-
риства ім. Шевченка до Українського вільного університету: Міжнародна
наукова конференція: Пряшів, Свидник, 12-15 червня 1991 р. - Київ; Львів; Пряшів; Мюнхен; Париж; Нью-Йорк; Торонто; Сідней, 1992. - С.

200-204.

21    Кошелівець І. Наукове товариства імені Шевченка сьогодні //
Вісті із Сарселю.
- Париж; Мюнхен, 1987. - Ч. 29-30. - С. 8-12.

22    Янів В. Нарис співдії НТШ і УВУ в екзилі // Від Наукового това-
риства ім. Шевченка до Українського вільного університету: Міжнародна
наукова конференція: Пряшів, Свидник, 12-15 червня 1991 р. - Київ;
Львів; Пряшів; Мюнхен; Париж; Нью-Йорк; Торонто; Сідней,
1992. - С.
177-199.

23    Саварин П. Діяльність осередку НТШ в Західній Канаді (1955
- 1985) //
Західньоканадський збірник / Упор. Яр Славутич. - Едмонтон,
1998. - Ч. 3. - С. 311-316.

24    Рудницький Л. НТШ у США й науковий світ Заходу: спроба
аналізу // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського
вільного університету: Міжнародна наукова конференція: Пряшів,
Свидник,
12-15 червня 1991 р. - Київ; Львів; Пряшів; Мюнхен; Париж;
Нью-Йорк; Торонто; Сідней,
1992. - С. 149-156.

25    Падох Я. Незнищиме товариство: до 110-річчя НТШ. - Нью-
Йорк,
1983. - 20 с.

26    Наукове товариство ім. Шевченка у ЗДА. - Ню Йорк, 1960. - 29

с.

27    Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка

в Європі. - К., 2000. - С. 5-6.

28    Кубійович В. Наукове товариство ім. Шевченка у 1939 - 1952 рр.
// Український історик. - 1973. - 1-2 (37-38). - С. 9.

29    Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка

в Європі. - К., 2000. - С. 8-10.

30    Там само. - С. 3.

31    Там само.

32    Там само. - С. 4.

33    Там само. - С. 12.

34    Там само. - С. 17.

35    Там само. - С. 57.

36    Там само. - С. 82.

37    Там само. - С. 86.

38    Там само. - С. 98.

39    Там само. - С. 100.

40    Михальчук В. Українська бібліотека ім. Симона Петлюри в
Парижі. Заснування, розвиток, діяльність
(1926 - 1998). - К., 1999. - 654
с.

41    Йосипишин Я., Палієнко М. Українська бібліотека імені Симона
Петлюри в
Парижі в світлі джерел та спогадів. - К; Париж, 2006. - 123 c.

42    Жуковський А. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в
Парижі // Вісник НТШ. - 1997. - Ч. 16-17. - С. 13-15.43     Жуковський А. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в
Парижі
// Український археографічний щорічник. - К.: Наукова думка,
1992. - Т. 4. - С. 439- 441.

44    Там само. - С. 441.

45    Joukovsky A. The Symon Petliura Ukrainian Library // Harvard
Ukrainian Studies.
- 1990. - Vol. 14. - № 1/2. - P. 218-235.

46    Там само. - С. 218.

47    Там само. - С. 224.

48    Там само. - С. 234.

49    Жуковський А. Українське академічне товариство в Парижі //
Збірник на пошану Олександра Шульгина (1889 - 1960). Записки НТШ /
За ред. В. Янева. - Париж; Мюнхен, 1969. - Т. 186. - С. 116-139.

50

Там само.

- С.

117.

51

Там само.

- С.

119.

52

Там само.

- С.

121.

53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення