І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

2     Господин А. Три визначні дипломати. - Вінніпеґ, 1989. - С. 27­32; Курас Г. Князь - з Україною в серці // Свобода. - Парсипані; Нью-Джерсі, 23 грудня 2005 р.; Білик О. Ще про князя І. Токаржевського-Карашевича // Там же. - 20 січня 2006 р.

3     Лист І. Токаржевського-Карашевича до Є. Архипенка з 18 квітня 1948 р. Архів Є. Архипенка. Бахмет'євський архів Колумбійського універ­ситету.

4     Токаржевський-Карашевич Ян. Curriculum vitae. Архів Є. Архипенка. Бахмет'євський архів Колумбійського університету.

5     Лист Д. Дорошенка до М. Чубатого з 21 січня 1947 р. Україн­ський музей-архів в Стемфорді.

6     Токаржевський-Карашевич. Кн. Дмитро Дорошенко (Зустріч, знайомство, приязнь!) // Український літопис. - Авгсбург, 1953. - Ч. 1. -

С. 133.

7     Вячеслав Липинський // Архів. - Т. 6. Листи Дмитра Дорошенка до В'ячеслава Липинського. - Філядельфія, 1973. - С. 75.

8     Токаржевський-Карашевич І. Царгородські спомини // Визвольний шлях (далі - ВШ). - Лондон, 1952. - № 7. - С. 27-30.

9     Токаржевський-Карашевич Ян. Curriculum vitae. Архів Є. Ар­хипенка. Бахмет'євський архів Колумбійського університету.

10    Там же.

11    Там же.

12    Лист Д. Дорошенка до М. Чубатого з 21 січня 1947 р. Україн-
ський музей-архів в Стемфорді.
13   Архів І. Токаржевського-Карашевича // Архів НТШ. - Нью-
Йорк.

14    Діярій Гетьмана Пилипа Орлика // Праці українського науково-
го інституту.
- Варшава, 1936. - Т. 17.

 

Наділ Шбайба

Запорізький національний університет Запоріжжя

н.д. ПОЛОНСЬКА-вАСИЛЕНКО: спадщина

історика південної України та проблеми її дослідження

Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко (1884 - 1973 рр.) - тала­новитий український історик, що своїми наполегливими студіями вне­сла змістовні зрушення у напряму дослідження історії Південної України XVIII століття. Значний період свого життя вчена прожила на еміграції (1945 - 1973 рр.), тісно співпрацювала із західними наукови­ми осередками й інституціями: НТШ, УВУ, УВАН, очолювала осе­редок Українського Історичного Товариства в Німеччині. Звичайно, що на еміграції дослідницькі пріоритети Н.Д. Полонської-Василенко зазнали змін, але вчена ніколи не покидала студій над одним із провід­них своїх напрямів.

Спадщина Наталі Дмитрівни Полонської-Василенко як дослідни­ці історії Південної України XVIII століття складається з багатьох пло­щин: евристичної (бібліографічної та архівної), археографічної, нау­ково-організаційної діяльності тощо. Крім історичних, в науковому доробку вченої можна виділити ґрунтовні історіографічні та джере­лознавчі студії, які не втратили своєї цінності для сучасних дослідників історії Південної України та української історіографії взагалі. Окремий інтерес мають підготовчі матеріали вченої, за різних обставин неопу-блікований доробок, епістолярний комплекс джерел, що зберігається в особових фондах історика та фондах її дописувачів.

У студіях сучасних українських істориків (В.І. Ульяновського1, І.В. Верби2, С.Г. Водотики3, А.А. Непомнящого4) життєвий та науко­вий шлях Н.Д. Полонської-Василенко неодноразово поставав об'єктом досліджень, останнє значно сприяє визначенню місця вченої в україн­ському історіографічному процесі. Але, не дивлячись на актуалізацію доробку Н.Д. Полонської-Василенко, залишається чимало проблем, пов'язаних із необхідністю повної реконструкції доробку історика, введення його до наукового обігу, відповідного історіографічного ана­лізу. Проблеми існують і у дослідженні спадщини вченої з історії Південної України XVIII століття. Напрям цей протягом багатьох де­сятиріч залишався одним із провідних для науковця, а ім'я її можнапоставити в один ряд із знаними дослідниками історії Запорожжя: Д.І. Яворницьким, М.Є. Слабченком, О.О. Рябініним-Скляревським, О.М. Апанович та В.О. Голобуцьким. Звідси актуальним для нас є огляд спадщини Н.Д. Полонської-Василенко по відповідним складовим її студій з історії Південної України XVIII століття, окреслення проблем, пов'язаних із спадщиною історика, та можливих шляхів їх подолання.

Опублікований науковий доробок вченої з історії Південної України складається з розвідок, написаних ще під час роботи над ма­гістерською дисертацією5, статей, рецензій, доповідей, археографічних публікацій, вміщених на сторінках видань 1920 - 1960-х років, збірни­ка статей та монографії, що була видана англійською й пізніше україн­ською мовою. За своєю тематикою студії ці висвітлюють соціально-економічну та політичну історію Запорожжя періоду Нової Січі6; історіографію Запорожжя, твори XVIII століття переважно російських авторів7; доробок українських істориків Запорожжя (В.О. Біднова та М.Є. Слабченка)8; колонізацію і заселення територій Запорожжя, сербських колоній та Новоросійської губернії до 1775 року9; окремі сторінки історії Південної України другої половини XVIII століття10; колонізацію і заселення Південної України в останній чверті XVIII сто-ліття11.

Аналіз цієї спадщини дає можливість з'ясувати основні напрями досліджень Н.Д. Полонської-Василенко з історії Південної України, її творчу лабораторію й методологічні засади, визначити опрацьований комплекс джерел, коло джерел, вперше введених до наукового обігу, виділити характерні риси бачення вченою історичного процесу на Півдні України, окреслити концепцію дослідниці щодо заселення регі­ону у XVIII столітті. В цьому напрямі в сучасній історіографії маємо позитивні зрушення - аналіз багатьох аспектів наукового доробку Н.Д. Полонської-Василенко12, але справу комплексного історіографіч­ного аналізу ще належить здійснити.

Окремо слід виділити неопублікований доробок вченої. Маємо на увазі ті матеріали, що залишилися або у редакціях видань, ліквідова­них на початку 1930-х років, або у науковому портфелі вченої, які вда­лося виявити. До таких матеріалів належить ґрунтовне дослідження Н.Д. Полонської-Василенко "Втікачі в Південній Україні кінця XVIII сторіччя", яке вчена здала до академічної збірки Комісії Полудневої України М.С. Грушевського. Закриття Комісії у 1930 році унеможли­вило вихід статті у світ. Публікація роботи Н.Д. Полонської-Василенко, а фактично представлення її науковому загалу більш, ніж через 70 ро­ків, аналіз роботи були здійснені 2003 року на сторінках "Записок науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ "13.

Залишається актуальним завдання виявлення оригінального тек­сту докторської дисертації Н.Д. Полонської-Василенко "Очерки по истории заселения Южной Украины в середине XVIII в. (1734 -1775 гг.)", захищеної 18 жовтня 1940 року в Інституті Історії СРСР(Москва), й відповідно текстологічного порівняння дисертації з її на­ступними англомовною (1955 р.) та україномовною (1960 р.) публіка­ціями. В той же час маємо згадку Н.Д. Полонської-Василенко про ма­теріали, місце збереження яких досі не вдалось нам встановити. У статті "Південна Україна після зруйнування Січі" (1965 р.) вчена зазна­чала, що крім докторської існував ще 2-й том "Історії заселення Південної України в другій половині XVIII ст."14. Доля праці, після її вивезення з Києва 1941 року разом з іншими документами Інституту Історії України АН УРСР, залишалась для авторки невідомою. За зміс­том праця продовжувала докторську дисертацію і мала охопити істо­рію заселення півдня до кінця XVIII століття. Але нічого схожого в особових фондах Н.Д. Полонської-Василенко та М.П. Василенка у ки­ївських архівах не міститися. Маємо лише машинописну статтю обся­гом у 23 сторінки "Заселення Південної України. ІІ. 1775 - 1800 рр."15, яка містить дуже мало посилань, за змістом схожа зі статтею, опубліко­ваною 1965 року. Ця праця була написана вченою у 1944-45 роках, під час її перебування у Львові або Празі, а потім разом з іншими матеріа­лами УВУ потрапила до архівів Радянської України. Але ж Н.Д. Полонська-Василенко згадувала не окрему статтю, а "велику працю", виявити таку поки що не вдалося.

Неопублікований науковий доробок Н.Д. Полонської-Василенко доповнює тематична збірка документів та матеріалів "Історія заселен­ня Південної України у XVIII столітті". Укладена вона була протягом 1938 - 1939 рр., але в основі збірки - архівні та опубліковані джерела, які збирались істориком, починаючи з 1914 року. Про завершення другого тому і подання його на розгляд 28. 03. 1939 р. маємо відомості із звіту вченої до Інституту історії України АН УРСР за 1939 рік16. На жаль, і досі нам не вдалось розшукати варіант збірника, який безпосе­редньо планувався до публікації і був рецензований у 1940 році про­фесором О.П. Оглоблиним17. З рецензії, принаймні, відомо, що до збірника увійшло 769 документів і матеріалів (відповідно 379 - до пер­шого тому, і 390 - до другого). Справа аналізу збірника ускладнюється тим, що навіть виявлені на сьогодні у вітчизняних архівосховищах ма­теріали не є повними, вони розпорошені по різних фондах і архівах і поки не дають нам підстав робити висновки про існування ще й тре­тього тому збірника. Хоча Н.Д. Полонська-Василенко згадувала три томи "Джерел до історії Південної України у XVIII столітті", І.В. Верба, який навів різні погляди в історіографії з цього приводу, також дотри­мувався думки про тритомний збірник18.

На сьогодні основна частина підготовчого варіанту збірника "Заселення Південної України у XVIII столітті" зберігається в Архіві Інституту історії України НАНУ (Опис 2, Од. зб. 143-146), при чому за відомостями звітів19 та наявним датуванням одиниць зберігання 145-146 цілком очевидно, що це перший і другий томи збірника, пред­ставлені дослідницею до Інституту історії у грудні 1938 р. та у березні1939 р. Матеріали ймовірного третього тому (Од. зб. 147), охарактери­зовані І.В. Вербою, дійсно збереглися у стані лише підготовчому і роз­формовані по папкам "фабрики", "пути и средства сообщения", "откуп", "внутренняя торговля, ярмарки", "торговля внешняя", без порядкових номерів, з робочими заголовками тощо. Маємо підстави припускати, що перед нами робота Н.Д. Полонської-Василенко, якою вона займа­лась в Інституті економіки АН УРСР, про що згадує в своєму звіті20, а саме матеріали, які підбирала до збірника "Народное хозяйство Южной Украины во второй половине XVIII столетия". Пізніше, вчена могла планувати додати ці матеріали до 2-томної збірки, тим паче що за змістом вони цілком вписувались до більш широкої теми заселення й розвитку краю.

Окремі розпорошені частини матеріалів двотомного збірника збе­рігаються в особових фондах вченої21. Їх приналежність до збірки оче­видна як за зовнішніми археографічними ознаками, так і за заголовка­ми і підзаголовками, що відповідають окремим пунктам деталізованого плану розміщення документів в середині публікації.

Скопійовані та підготовлені до публікації у збірнику документи, що так і залишились в дослідницькому портфелі Н.Д. Полонської-Василенко, мають не лише культурологічне значення (збереження змісту втрачених історичних джерел), а й значення історіографічне, бо в цілому відібрані документи відбивають концепцію історика щодо за­селення Південної України у XVIII столітті. Сама дослідниця зазна­чала, що не має на меті представити вичерпну документальну історію заселення краю, а лише найбільш яскраві і виразні документи цієї іс-торії22. В усякому разі актуальним залишається завдання реконструкції точного й повного змісту збірки, оформлення (бо збережені матеріали містять пропуски у нумерації документів, переставлення, загальна їх кількість менша за вказану в рецензії О.П. Оглоблина), визначення її значення з точки зору розвитку археографії та історіографії Південної України, а в подальшому - упорядкування та видання.

Наукова спадщина Н.Д. Полонської-Василенко з історії Південної України XVIII століття набуває унікального характеру в зв'язку з тим, що в окремих випадках виконує роль першоджерела. Це безпосеред­ньо пов'язано із дослідницькою евристикою вченої, актуалізованим нею комплексом джерел та введенням цих джерел до наукового обігу. Величезних втрат на українських землях зазнали архіви під час револю­цій та війн, але зміст багатьох документів з історії Запорожжя та Новоросійського краю, оригінали яких загинули, представлений на сторінках наукових робіт історика, публікаціях, у копіях, інколи витя­гах, що зберігаються у фондах вченої23. В першу чергу це стосується джерел з Катеринославського архіву губернського правління, згодом Дніпропетровського крайового архіву (фондів Новосербського корпу­су, Канцелярії Новоросійської губернії, Катеринославського намісни­цтва), який зазнав катастрофічних втрат за часів Вітчизняної війни.Матеріали Н.Д. Полонської-Василенко, які відбивають зміст втраче­них джерел, частково вже знайшли своє представлення в сучасних до-слідженнях24. Тому важливим й бажаним залишається визначення усього кола унікальної джерельної інформації, представленої у спад­щині вченої.

Спадщина Н.Д. Полонської-Василенко містить численні підготов­чі матеріали, які допомагають краще дослідити її студії з історії Південної України, реконструювати дослідницький процес, скласти більш повне уявлення про доробок історика. Ми вже згадували збірку джерел Н.Д. Полонської-Василенко, яка дійшла до нас у підготовчому стані. Крім того в особових фондах дослідниці зберігаються підготовчі матеріали до магістерської роботи, присвячені Г.О. Потьомкіну25, ма­шинописні плани майбутніх досліджень, чернетки окремих частин докторської дисертації, розпорошені по різним справам26, докладна ретроспективна бібліографія історії Південної України за 1768 -1886 роки27, тексти неопублікованих виступів та рецензій28, текст розділів підручника "Історія України у XVIII ст.", написаних Н.Д. По-лонською-Василенко напередодні еміграції до Німеччини29 тощо.

У 1929 році вчена готувала до перевидання працю Д.І. Багалія "Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры... " (1889 р.). В результаті постало значно розширене й онов­лене дослідження "Заселення Полудневої України (Запорожжя та Новоросійського краю) і перші початки її господарства і культурного розвитку". Але дуже скоро робота була розкритикована як немарксист-ська концепція заселення Південної України, й проект залишився не­реалізованим. Матеріали з доповненнями Н.Д. Полонської-Василенко збереглися30, вони надають нам можливість вивчати просування укра­їнської історіографії у даному напрямі і безпосередньо відбивають формування власної концепції вченої щодо заселення Південної України у XVIII столітті.

Окремо слід згадати виписки з джерел Київських архівів31, числен­ні копії історичних документів з Московського архіву Головного штабу (з фонду Г.О. Потьомкіна)32, з фондів архівів Сімферополя33, що закла­ли основу археографічної колекції вченої з історії Південної України.

На увагу заслуговує епістолярна спадщина вченої, вибірково лис­тування історика вже опубліковано34. Епістолярія Н.Д. Полонської-Василенко виступає унікальним джерелом до вивчення наукового шляху вченої, передумов та умов її дослідницької діяльності, зносин і стосунків з визначними українськими істориками. Важливі подробиці щодо вивчення історії Південної України постають у діловому листу­ванні з Д.І. Багалієм, Д.І. Яворницьким, Б.Д. Грековим, В.І. Пічетою, в особистому листуванні з батьками, чоловіком М.П. Василенком, дав­нім знайомим і приятелем А.І. Маркевичем. Епістолярна спадщина розпорошена по фондах вченої та її дописувачів, і актуальною залиша­ється проблема її комплексного наукового аналізу.Мемуарна спадщина Н.Д. Полонської-Василенко також висвітлює сторінки її студій над історією Південної України, докладно подає пер­ші кроки вченої на цьому довгому шляху, містить цінні згадки та осо­бисті враження стосовно окремих істориків Запорожжя - В.Й. Біднова, Д.І. Яворницького, М.Є. Слабченка35. Не дивлячись на деякі фактоло­гічні помилки у спогадах, написаних багато років потому, вони зали­шаються цінним джерелом для сучасних історіографічних студій36.

Після такого стислого огляду спадщини історика Південної України зупинимося на тих проблемах, що не були нами окреслені. Цілий ряд проблем історіографічного характеру ще вимагає докладно­го з'ясування. Актуальною є проблема еволюції історіософсько-методологічних засад вченої, визначення об'єктивних та суб'єктивних чинників, що впливали на цей процес. Ще належить визначити місце в історіографії концепції Н.Д. Полонської-Василенко щодо заселення Південної України у XVIII ст., її формування, значіння, та вплив на по­дальші студії. Проблема полягає у тому, що після еміграції вченої, ви­користовувати відкрито її доробок радянські історики не могли, хоча сліди знайомства з ним, наприклад, у Є.І. Дружиніної та О.М. Апанович є помітними. Натомість, наскільки впливала спадщина вченої з історії Південної України на студії діаспорних дослідників37 важко прослід­кувати у повній мірі.

Одна з головних перешкод, що унеможливлює комплексне, всебіч­не вивчення доробку вченої, пов'язана із Мюнхенським архівом Н.Д. Полонської-Василенко. Дослідники, які мешкають на Україні, не мають можливості ознайомитися з його матеріалами, звідси не раз на­голошувалось на нерівномірності висвітлення доробку видатного українського науковця38. В даній статті ми також підкреслюємо, що наш огляд здійснений в результаті опрацювання архівів та бібліотек України та опублікованих робіт Н.Д. Полонської-Василенко, які ви­йшли за кордоном. У якому стані перебуває архів, який його зміст, яки­ми можуть бути шляхи його опрацювання, представлення матеріалів широкому науковому загалу - ці питання не обходять жодного істори­ка, хто звертається до ґрунтовного вивчення спадщини вченої.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення