І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

Потенційний шлях розв'язання цієї проблеми бачиться в організа­ції спільного наукового проекту дослідження архівної спадщини діа-спорних вчених. Звісно, можливим він буде лише за умов співпраці і підтримки цієї ідеї в УВАН та УІТ. Результатом такого проекту можуть бути в першу чергу впорядковані архіви, складені детальні описи фон­дів, різноманітні бібліографічні покажчики, публікації епістолярних та мемуарних джерел і, звичайно, комплексні історіографічні студії, при­свячені окремим історикам та розвитку діаспорної історичної науки в цілому.

Щодо проблем спадщини Н.Д. Полонської-Василенко, то слід на­голосити на тому, що наукові праці вченої з історії запорозького коза­цтва та історії заселення Південної України у XVIII столітті перетво­рилися сьогодні на бібліографічну рідкість. Відмітимо той факт, що у наукових та обласних бібліотеках Запоріжжя, Дніпропетровська, Одеси (тобто сучасних центрах дослідження історії Південної України) можна знайти лише одну-дві роботи Наталі Дмитрівни, та й то у ви­гляді окремого відбитку (як у науковій бібліотеці Одеського національ­ного університету ім. І.І. Мечнікова), або ксероксу роботи (як у відділі краєзнавства Запорозької обласної бібліотеки ім. О.М. Горького). Це зовсім не сприяє ознайомленню наукового загалу з доробком вченої. Двотомна збірка праць Н.Д. Полонської-Василенко "Запоріжжя XVIII століття та його спадщина", видана невеликим тиражем у Мюнхені (1965 - 1967 рр.), потрапила на початку 1990-х років лише до окремих науковців і також є на сьогодні бібліографічною рідкістю. Теж стосується і монографії за темою докторської дисертації Н.Д. По-лонської-Василенко, присвяченій заселенню та колонізації Південної України. Це призводить до того, що окремі висновки, зроблені дослід­ницею у 1920 - 1940 роки, дублюються в наш час, без зазначення, що вони вже мали місце в історіографії.

Цілком правомірним і необхідним, з огляду на непересічне значен­ня доробку Н.Д. Полонської-Василенко для української історіографії, було б наукове перевидання творчої спадщини дослідниці. Тим паче, що на сьогодні Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського має досвід такої роботи і вже започаткував 20-томне серійне видання творів Д.І. Яворницького, вийшло в світ 6 томів спадщини М.С. Грушевського, готується до перевидання спад­щина Д.І. Багалія. Саме у такий спосіб могли б ми, сучасні дослідники, найкраще віддати належне багаторічній, невтомній і плідній праці ви­датного українського науковця ХХ століття.

Примітки:

1     Верба І.В. Життя і творчість Н.Д. Полонської-Василенко (1884

-   1973). - К., 2000. Його ж. Причини ліквідації козацької республіки -Запорізької Січі у творчій спадщині Н.Д. Полонської-Василенко // Українська державність: історія і сучасність. Матеріали наукової конфе­ренції. - К., 1993. - С. 79-81. Його ж. Запорізька проблематика в наукових працях Н.Д. Полонської-Василенко // Українська козацька держава: ви­токи та шляхи історичного розвитку. Матеріали ІІІ Всеукраїнських чи­тань. - К.,1993. - С. 130-132. та ін.

2     Ульяновський В.І. Наталія Полонська-Василенко: штрихи до портрета // Полонська-Василенко Н. Історія України. В 2-х тт. - К., 1995.

-   Т. 1. - CV-LXXXVIII.

3     Водотика С.Г. Нариси історії історичної науки УСРР 1920-х ро­ків. - Київ; Херсон, 1998. - 172 с.

4           Непомнящий А.А. Н.Д. Полонская-Василенко и развитие исто­рического краеведения Крыма в первой трети ХХ века // Історія України:Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. - К., 1999. - Вип. 6. -С. 302-307. Его же. Н.Д. Полонская-Василенко и Крым // Историческое наследие Крыма. - 2004. - № 8. - С. 21-24. Його ж. Невідомі сторінки біо­графії Н.Д. Полонської-Василенко // Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. - Вип. 2. -Дніпропетровськ, 2005. - С. 193-198.

5     Полонская Н.Д. Одно из культурных начинаний Вольного Экономического Общества // ИТУАК. Год 31. - Вып. 54. - Симферополь, 1918. - С.81-125.; Ее же. Первые десять лет Симферополя // ИТУАК. -Год 31. - Вып. 55. - Симферополь, 1918. - С. 135-145.

6     Василенкова-Полонська Н. З історії останніх часів Запоріжжя (з мапою) // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. - К., 1926. -Вип. IX. - С. 278-331. Гї ж. Маніфест 3 серпня в світлі тогочасних ідей // ЗІФВ ВУАН. - К., 1927. - Вип. ХІІ. Гї ж. Майно запорізької старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя (1931 р.) // Запоріжжя та його спадщина. - Мюнхен, 1965. - Т. 1. - С. 286­288. Гї ж. До історії повстання на Запоріжжі 1768 року // Там само. - С. 107-126. Гї ж. Зруйнування Запорозької Січі // Там само. - С. 127-137. Гї ж. Останній кошовий отаман Запорозької Січі П. Калнишевський // Вісник ООЧСУ. - Нью-Йорк, 1955. - № 7-8.

7     Василенкова-Полонська Н.Д. Історики Запорожжя XVIII в. // Ювілейний збірник на пошану академіка Д.І. Багалія. - К., 1927. -С. 811-824. Гї ж. Історики Запоріжжя XVIII в. Доповідь 7 червня 1927 р. // Вісник Одеської Комісії Краєзнавства при ВУАН. - 1929. - Ч. 4-5. Секція соціально-історична. - С. 18-21. Гї ж. До історіографії Запоріжжя XVIII сторіччя // Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. - Мюнхен, 1965. - Т. 1. - С. 28-44. Гї ж. Маніфест 3 серпня в світлі тогочасних ідей // Там само. - С. 158-164.

8     Полонська-Василенко Н.Д. Рецензія. В. Біднов "Атакування Запорозької Січи 1775 р." // Записки Історико-Філологічного відділу ВУАН. - Кн. XV (1927). - К., 1927. - С. 247-249. Гї ж. Рецензія. В. Біднов "Устное повествование запорожца Н.Л. Коржа" та його походження і зна­чіння" // Там само. - С. 250. Гї ж. Рецензія. Проф. М.Є. Слабченко Соціально-правова організація Січи Запорозької // ЗІФВ ВУАН. -Кн. XVI (1928). - К., 1928. - С. 291-304.

9     Полонська-Василенко Н.Д. Заселення Південної України в поло­вині XVIII століття (1734 - 1775). - Мюнхен, 1960. - Ч.1-2. - 223 с. + 187 с.; Polonska-Vasylenko N. The Settlement of the Southern Ukraine (1750 -1775) // The Annales of the Ukrainian Academy of Arts and Sciances in the US. - New York, 1955. - Vol. 4-5. - 220 p. Гї ж. Заселення Південної України в середині XVIII ст. // Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. -Мюнхен, 1967. - Т. 2. - С. 7-28. Гї ж. До історії першої Новоросійської губернії (1764 - 1774) // Там само. - С. 29-51.

10          Полонська-Василенко Н.Д. Матеріали до історії гірничої про-мисловості Донбасу // Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. -Мюнхен, 1967. - Т. 2. - С. 178-206. Гї ж. Нездійснений архітектурний про­ект (До історії Катеринослава) // Там само. - С. 170-177. Гї ж. Перша бібліотека на Південній Україні та її доля // Бібліологічні вісті, 1930. - № 4. (Теж саме - Інститут рукописів НБУ ім. В.Вернадського НАН України.

-   Ф. 42. - Оп.1. - Спр. 265. - Арк. 1-39).

11    Полонська-Василенко Н.Д. Південна Україна року 1787 (зо сту-
дій з історії колонізації) // Запоріжжя
XVIII століття та його спадщина.

-   Мюнхен, 1967. - Т. 2. - С. 90-169. Перші кроки єврейської колонізації в Південній Україні (зо студій над історією колонізації) // Там само. - С. 52­89. Південна Україна після зруйнування Січі // Там само. - С. 207-234.

12    Бойко А.В. Південна Україна останньої чверті XVIII століття:
аналіз джерел.
- К., 2000. - С. 31-33, 223-225. Верба І.В. Забута спадщина
// Наука і суспільство. - 1993. - № 7-8. - С. 53-55. Водотика С.Г. Нариси
історії історичної науки УСРР 1920-х років // Історики 1920-х років про
причини ліквідації Запорозької Січі. - Київ, Херсон, 1998. - С.52-62.
Швайба Н.І. Праця Н.Д. Полонської-Василенко "Майно запорізької
старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії
Запоріжжя" // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної
України Запорізького державного університету. Південна Україна
XVIII

-   XIX ст. - Вип. 7. - Запоріжжя, 2003. - С. 276-284. Гї ж. Запорозький зимівник у студіях Н.Д. Полонської-Василенко // Козацька спадщина. -Вип.1. - Нікополь, 2005. - С. 148-153; Гї ж. Боротьба запорожців за свої землі періоду Нової Січі у студіях Н.Д. Полонської-Василенко // Запорозька старовина. - Запоріжжя, 2005. - Вип. 3. - С. 57-63; Гї ж. Запорозька старшина XVIII століття у студіях Н.Д. Полонської-Василенко // Записки історичного факультету ЗДУ. - Вип. 18. Гї ж. Історіографічний доробок Н.Д. Полонської-Василенко з історії Південної України XVIII століття // Записки молодих вчених та аспірантів. - К., 2005. - Вип. 11. - С. 365-375. та ін.

13    Полонська-Василенко Н.Д. Втікачі в Південній Україні кінця
XVIII сторіччя // Південна Україна XVIII - ХІХ століття. Записки
науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ, 2003. -

Вип. 7. - С. 287-300.

14    Гї ж. Південна Україна після зруйнування Січі // Запоріжжя
XVIII століття та його спадщина. - Мюнхен, 1967. - Т. 2. - С. 207.

15    Центральний архів вищих органів влади та управління України
(ЦДАВО). -Ф.
3806. - Оп. 2. - Спр. 1. - Арк. 51-74.

16    Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва
України (ЦДАМЛМУ).
- Ф. 542. - Оп. 1. - Спр. 287. - Арк. 21 а.

17    Там само. - Спр. 293. - Арк. 1-13.

18    Верба І.В. Археографічна діяльність Н.Д. Полонської-Василенко
// Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської ар-
хеографічної комісії... - С. 401, 404-405.

19    ЦДАМЛМУ. - Ф. 542. - Оп. 1. - Спр. 287. - Арк. 2, 21 а.20           Там само. - Арк. 2.

21    ЦДАВО. - Ф. 3806. - Оп. 1. - Спр. 11. - Арк. 1-77; ІР НБУВ
НАНУ. - Ф.42. - Оп.1. - Спр. 276. - Арк. 1-91; Спр. 277. - Арк. 209-
223.

22    Науковий архів Інституту історії України НАНУ (далі НА ІІУ
НАНУ). - Оп. 2. - Од. зб. 143. - Арк. IV.

23    Полонська-Василенко Н.Д. Матерали до історії гірничої промис-
ловості Донбасу
// Запоріжжя XVHI століття та його спадщина. - Мюнхен,
1967. - Т. 2. - С. 184-206. Гї ж. Заселення Південної України в половині
XVIII ст.
(1734 - 1775). - Мюнхен, 1960. - Ч.І. - С.141, 142, 195-196, 207;
Ч.ІІ. - С.78, 89. НА ІІУ НАНУ. - Оп. 2. - Од. зб. 143. - Арк. 102. Там
само.
- Од. зб. 144. - Арк. 55, 66, 72-77, 79-80, 97-100, 106, 114, 121, 167.
Там само. - Од. зб. 145. - Арк. 4, 14-16, 28, 31-44, 68, 112, 198-210. Там
само. Од. зб.
146. - Арк. 217-218, 249-251, 255-259, 268-274, 282-285, 288-
290, 299-301, 309, 317.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення