І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

24    Мільчев В. Матеріали до історії болгарського населення України
XVIII століття. - Запоріжжя, 1999; Посунько О.М. Історія Нової Сербії
та Слов'яносербії.
- Запоріжжя, 1998. - С.37-38, 52, 54.; Посунько О.
Матеріали архівосховищ України до історії сербської колонізації середи-
ни
18 ст. та її наслідків // Сеоба Срба у Руско Царство половином 18 века.
Зборник радова са международног научног скупа у Новом Саду, 7-9 ма]а
2003. - Нови Сад, 2005. - С. 463,467; Каюк Д.Г. Поміщицька колонізація
Південної України і Запорізька Січ / Історія та культура Придніпров'я.
Науковий щорічник.
- Дніпропетровськ, 2005. - Вип.2. - С. 51.

25    ЦДАВО. - Ф. 3806. - Оп. 1. - Спр. 15. - Арк. 1-175; Спр. 16. -

Арк. 1-215.

26    ІР НБУВ НАНУ. - Ф.42. - Оп.1. - Спр. 270. - Арк.1-1 зв.
Разлогий план дослідження "Розподіл Запорозьких Вільностей" [1930-
31
рр.]; ІР НБУВ НАНУ. - Ф.42. - Оп.1. - Спр. 267. - Арк. 1-49. Розділ:
Адміністрація Нової Сербії (укр. мовою); Спр.
17. - Арк. 1-10. Розділ:
Адміністрація Новоросійської губернії; Спр. 21. - Арк. 1-15. Частина до
розділу Українське населення Нової Сербії та Слов'яносербії. ЦДАВО. -
Ф.
3806. - Оп. 1. - Спр. 3. - Арк. 1-126. + Спр. 4. - Арк. 171. Розділи І час-
тини дисертаційного дослідження (рос. мовою). Там само. - Спр. 9. -
Арк. 1-222. Розділи: Склад людності новосербських полків, Українська
людність в Новій Сербії, Перша Новоросійська губернія, Управління
Новоросійською губернією, План про заселення Новоросійської губер-
нії, Роздача земель поміщикам, Заселення державних слобод та міст,
Підсумки заселення Новоросійської губернії (укр. мовою).

27    ІР НБУВ НАНУ. - Ф. 42. - Оп. 1. - Спр. 32. - Арк. 1-85.

28    ЦДАВО. - Ф. 3806. - Оп. 1. - Спр. 10. - Арк. 75-76. "Нові мо-
менти вивчення історії Південної України"; Там само.
- Спр. 31. - Арк. 60-
79.
Рецензія на роботу С. Шамрая "До історії залюднення Степової

України в XV-XVIII ст... ".29     ЦДАВО. - Ф. 3806. - Оп. 2. - Спр. 2. - Арк.1-226.

30    ІР НБУВ. - Ф. 42. - Оп. 1. - Спр. 33. - Арк. 1-55. Там же. -
Спр. 34. - Арк. 1 - 264; Музей
історії Харківського національного універ-
ситету ім. В.Н. Каразіна.
- Ф. 8. - Оп. 2. - Папка 37. - Арк. 1-273.

31    ІР НБУВ НАНУ. - Ф.42. - Оп.1. - Спр. 277. - Арк. 1-223.

32    ЦДАВО. - Ф. 3806. - Оп. 1. - Спр. 17. - Арк. 153-156 зв., 161-
172, 250-251, 290-291, 295-300.
Там же. Спр. 21. - Арк. 1-367.; Там же.
Спр.
22. - Арк. 12, 23, 31-34, 77-78, 83-97. ІР НБУВ НАНУ. - Ф.42. -
Оп.1. - Од. зб. 39-143.

33    ЦДАВО. - Ф. 3806. - Оп. 1. - Спр. 17. - Арк. 1-152, 157, 173-
249, 258-289, 292-294.
Там же. Спр. 22. - Арк. 1-11, 13-22, 24-30, 36-37,
101-139, 162-351.

34    Винар Л. Матеріали до біографії проф. Наталії Полонської-
Василенко // Український історик, 1983. - № 2-4. - С. 86-94; Верба І.В.,
Водотика С.Г. Документи архівосховищ України про життєвий і творчий
шлях Н.Д. Полонської-Василенко // Архіви України, 1993. - № 4-6. -
С.
53-55; Верба І. Н.Д. Полонська-Василенко // Київська старовина, 1993.

-   № 5. - С. 32, 35-37; Верба І.В., Заруба В.М. Н.Д. Полонська-Василенко і родина Синявських // Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна XVIII-ХІХ століття. - Вип. 4 (5). - Запоріжжя, 2000. - С. 234-236; Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. - Вип. 1. Листи вчених до Д.І. Яворницького. - Лист Н.Д. Полонської-Василенко від 27.01.1935. - Дніпропетровськ, 1997. -С. 431-433. та ін.

35    Полонська-Василенко Н.Д. Моя наукова праця (війна, 1913 -
1916) // Український історик. - 1983. - № 2-4. - С. 38-50. Гї ж. Сторінки
спогадів. Український Вільний Університет // Там само. - 1965. - № 3-4.

-   С. 40. Гї ж. Михайло Єлисейович Слабченко / Перевидано: Заруба В. Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882 - 1952).

-   Дніпропетровськ, 2004. - С. 280-281.

36    Заруба В. Історик держави і права України академік
М.Є. Слабченко
(1882 -1952). - Дніпропетр овськ, 2004. - С. 42, 147-
150.37

37    Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок
ХХ
ст.). - Львів, 1996. - 448 с. Автор розпочинає книгу нарисом історії
Запорожжя та його спадщини, ґрунтуючись на роботах
Н.Д. Полонської-Василенко.

38    Верба І.В. Життя і творчість Н.Д. Полонської-Василенко (1884

1973). - К., 2000. - С. 32.ЯРОСЛАВ СЕИИК

Львівська наукова бібліотека ім. Василя Стефаника НАН України Львів

ЯРОСЛАВ ЧИЖ (1894 - 1958) - ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІММІГРАЦІЇ В США1

Ярослав Ількович Чиж - військовий і громадський діяч, журналіст, публіцист, редактор і дослідник історії етнічних, зокрема українських громад в США2. Народився 17 лютого 1894 р. в Дублянах під Львовом в родині учителя. Від 1899 р. вчився в народній школі та гімназіях Львова та Ряшева, в 1912 р. з відзнакою закінчив українську гімназію в Перемишлі. Вивчав славістику на філософському відділі Карлового Університету в Празі в 1912 - 1914 та 1921 - 1922 рр. В таємному Українському університеті у Львові два семестри в 1920 - 1921 рр. ви­вчав українську мову й літературу.

Вже від початку навчання був активним громадським діячем. Співредактор "Наших Листків" - гімназійного видавництва у Переми­шлі (1912). Член управи, пізніше голова ЦК Української молоді серед­ніх шкіл у Львові (1910 - 1911), секретар Української Студентської Громади в Празі (1913 - 1914).

Під час І світової війни служив в австрійській армії (1914 - 1918), потім був політичним зв'язковим XH-го Австрійського Корпусу в Україні (1918). Після революції 1917 р. - сотник, начальник політич­ного відділу Корпусу Січових Стрільців у Києві (1918 - 1919), член Стрілецькоі Ради, редактор органу Корпусу - "Стрілецької Думки" (1919). По війні вернувся до Львова, був головою Комітету Української Молоді і Українського Студентського Союзе у Львові (1920 - 1921), помічником секретарякраєвого гуманітарного товариства"Український Горожанський комітет" у Львові (1920 -1921).

Я. Чиж був одним із ініціаторів створення та членом Начальної Команди Української військової організації (1920 - 1921). Після не­вдалого замаху на Пілсудського і львівського воєводу Грабовського, учасником якого був Я. Чиж, він уникнув арешту, виїхав під кінець 1921 р. до Відня, потім до Праги.

3 вересня 1922 р. Я. Чиж прибув до США за дорученням Є. Ко-новальця як представник УВО для організації фінансової та ідеологіч­ної підтримки від американських українців, започаткував тут збірку фондів на УВО. Він зараз же включився до політичної організації "Оборона України", був членом її Головної управи і секретарем (1923 - 1926). Досліджував історію цієї організації між двома світовими ві­йнами (у нарисі в книзі споминів І. Макуха)3, але через недугу не встиг завершити4.

Від березня 1923 до лютого 1924 р. був помічником керівника Українського бюро Інформаційної іншомовної Служби (UkrainianBureau of the Foreign Language Information Service) в Загальній Раді (Common Council) в Нью Йорку. Незабаром перейшов до газети "Народна воля" - органу Українського Братського (Робітничого) Союзу. Спочатку був співробітником, а від жовтня 1924 р. до кінця червня 1929, а потім від 1933 до 1942 р. був її редактором. Був членом Головної Ради Українського Робітничого Союзє в Скрентоні (1925 -1929, 1933 - 1941) та Українського Конгресового Комітету (1940 -1941). Від 1942 р. Я. Чиж працював в Нью-Йорку як керівник відділу іншомовної преси пресово-інформаційного агентства "Загальна Рада" для Американської єдності (Common Council for American Unity), а з 1952 до 1958 - співдиректор Ради.

Я. Чиж володів, крім української, ще 6 мовами, читав 10 мовами. Відділ в "Загальній Раді" мав 26 перекладачів, переглядали новини із 27 мов з 700 газет з усіх країн для американської етнічної преси. Він розсилав статті про американські звичаї, закони, історію, політичні по­дії, про краще розуміння між етнічними групами, вплив демократії та внесок національностей в американське життя до іншомовної етнічної преси5.

В 1956 р. став співорганізатором, а згодом виконавчим директо­ром Комітету Національностей (Nationalities Committee) Програми Президента США "Народ до народу" (People to People Foundation, Inc.) для підтримування дружніх взаємин з іншими народами.

Я. Чиж був одним із найкращих журналістів в Америці. Як пише дослідник української преси О. Кравченюк, "своїми статтями в "Народ­ній волі" та редагованими календарями УБСоюзу проробив велику працю, навчаючи емігрантів позитивної громадсько-суспільної праці та заохочуючи їх до утримування постійного контакту з Рідним краєм і допомоги йому матеріально й морально"6. Зробив також багато для піднесення національної свідомості імміграційної громади. Його на­зивали "найпершим авторитетом Америки про іншомовну пресу". Від 1943 р. він був дорадником американського уряду в справах національ­ностей, консультантом у цих справах у ряді недержавних і громадських установ стосовно іншомовної преси та національних груп в США. Як заступник директора Загальної Ради для Американської єдности, не­одноразово був члєном американських делегацій у поїздках до Європи.

Я. Чиж активно займався пресою, організаціями, культурними і громадянськими справами американських етнічних груп. Він - член Комісії з нагородження "Один світ" (One World Award Commission), Американської Академії суспільно-політичних наук (American Academy of Social and Political Science), Комітету допомоги новим ім­мігрантам Ради охорони здоров'я та соціальної допомоги Нью-Йорку (Committee on Services to New Immigrants of the New York Health and Welfare Council), Робочої групи Міжнародного Комітету неурядових організацій із питань міграції (Working Party of the InternationalCommittee of Non-Governmental Organizations Interested in Migration), спонсор, член правління і член Комітету істориків Американського музею імміграції (American Museum of Immigration).

24 березня 1954 р. організація Philadelphia Fellowship Commission нагородила Я. Чижа національною відзнакою (National Citation) за ви­датний внесок в справу кращого розуміння між усіма расовими, релі­гійними та національними групами.

Я. Чиж був також плідним дослідником. За його словами, "научні заінтересовання лежали в ділянці історії, організації і преси українців, росіян та інших національних груп в Америці"7. Він вивчав історію ім­міграції в Америці і проблеми, пов'язані з історією і діяльністю окре­мих національних груп США. Проробив серію досліджень про країни походження представників понад двадцяти європейських народів, включаючи болгар, білорусів, козаків, карпато-русинів, чехів, росіян, українців та ін. Дослідження були підготовлені в 1950 - 1951 для Національного Комітету для Вільної Європи (National Committee for Free Europe), Східно-Європейського фонду (East European Fund), в 1953 - для корпорації Rand; а також для поширення серед урядових та інших інституцій, зацікавлених в політичній діяльності вищенаведе-них агенств.

Від 1950 p., практично від моменту створення УВАН, Я. Чиж ак­тивно співпрацював з Академією, був її Членом-кореспондентом. З його ініціативи 9 травня 1953 р. на засіданні УВАН було засновано Комісію для вивчення історії української еміграції в Америці (КІА). Головою комісії обрано Я. Чижа, а заступником та секретарем - С. Де-мидчука8. У пресі були надруковані відповідні нотатки та звернення до зацікавлених осіб про необхідність збирати матеріали для дослідів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення