І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

У 1998 р. як член Управи УІТ, О. Домбровський брав участь у за­сіданні Управи товариства і редколегії "Українського історика", яка від­булася в листопаді цього року. На нараді обговорювали питання пов'язані з науково-видавничою діяльністю УІТ в Америці, Канаді, Україні, окрему увагу зосередили на розбудові й поширенні тематики "Українського історика" в наступних роках. О. Домбровський ствер­див, що УІТ конструктивно співпрацює з УВАН у США, це проявля­ється у проведенні спільних конференцій і виданні книг. Голова УІТ підкреслив потребу дальшої співпраці в науково-видавничій ділянці з Інститутом археографії, історії й Інститутом українознавства НАН України, а також надалі продовжувати видання з Інститутом літерату­ри НАН України. Директор Інституту літератури НАН України акад. М. Жулинський підтвердив потребу співпраці. Проф. О. Баран, заступ­ник голови УІТ і віцепрезидент УВАН В Канаді, обговорив можли­вість спільних видань УІТ і УВАН, зокрема монографічних дослі­джень. Загалом члени Управи дійшли згоди щодо перспектив розвитку УІТ і "Українського історика", а також затвердили видання Історії УІТ з відповідними архівними матеріалами59.

В цьому році НТШ та УІТ вшанували свого дійсного члена д-ра О. Домбровського і напередодні його 85-річчя видали збірник праць "Студії з ранньої історії України". В цій книжці, вперше, зібрано і впо­рядковано (згідно з побажанням автора) найважливіші праці останніх десятиліть. Збірник складається з 33 статей, які згруповано у три роз­діли: І. Рання історія України. ІІ. Новітня історія України: події, особи, інституції. ІІІ. Дискусійні статті та дослідження. Щодо назви збірника, то О. Купчинський, як редактор пропонував "Студії з ранньої і новіт­ньої історії України", бо у книжці 2/3 місця займає новітня історія України60. Однак О. Домбровський не погодився з цією назвою, бо вва­жає, що його творчість тематично не пов'язана з новітньою історією61. В збірнику вміщені і статті на пошану ювіляра: "Вступне слово" напи­сав голова НТШ у Львові - О. Романів, статті "Життєвий і творчий шлях О. Домбровського" - Л. Винар та "З історіософії ранньої історії України О. Домбровського" - О. Купчинський.

Починаючи з 1999 р. українські історики розпочали роботу для проведення в 2000 р. конгресу українських істориків у Чернівцях. Співголовами Організаційного комітету стали проф. Ю. Макар та проф. Л. Винар. О. Домбровський разом з М. Брайчевським, В. Вери­гою, А. Добжанським стали членами оргкомітету62. Перший Міжна­родний конгрес українських істориків відбувся за ініціативою УІТ 16­19 травня 2000 р. в Чернівцях, де О. Домбровський виступив на пленарному засіданні з доповіддю "До питання схеми ранньої історії України". Протягом трьох днів понад 300 істориків мали змогу обміня­тися думками про сучасний стан й подальший розвиток української історіографії в Україні і на Заході, а також визначити певні пріоритети в українських дослідженнях. О. Домбровський брав активну участь у дискусіях63. У кінці 2000 р. Президія НТШ у Львові нагородила д-ра О. Домбровського найвищим відзначенням - медаллю М. Грушевського за вагомий вклад у дослідження історії України, зокрема давньої, істо­ріографії, джерелознавства, грушевськознавства64.

Особливо насиченим для О. Домбровського був 2003 р. У цьому році виповнилося 40 років від дня заснування журналу "Український історик", який сьогодні є широко відомий серед фахівців України і за її межами. 10 жовтня в Нью-Йорку відбулася наукова конференція, при­свячена розвитку журналу, на якій доповідали Л. Винар, А. Гумецька, О. Домбровський та А. Процик. Вчений був активним учасником іс­торіографічних читань до 40-річчя "Українського історика", на якихчерговий раз доведено, що журнал започаткував новий напрям історі­ографії і нову наукову дисципліну - грушевськознавство, відіграв ко­лосальну роль у відродженні національних традицій української істо­ричної науки, у формуванні національної свідомості, у відновленні державної незалежності України. Публікації Л. Винара, О. Оглоблина, Н. Полонської-Василенко, О. Домбровського, Т. Мацькова, сприяли методологічній переорієнтації радянських істориків, їх розриву з ідео­логічними догмами партійно-класового трактування історії65.

У 2004 р. О. Домбровський черговий раз відвідав Україну. Він був учасником ІІ Міжнародного Конгресу українських істориків на тему: "Українська історична наука на сучасному етапі розвитку", який відбув­ся в Кам'янці-Подільському. На Конгресі працювало 48 секцій та під­секцій на яких відбулося обговорення актуальних проблем сучасної української історіографії та дослідження історії України в чужій істо­ричній науці, розвитку української історичної науки в діаспорі, персо-нології, джерелознавства, методології та методів історичних дослідів, проблем ментальності та духовного життя України, голодоморів та ін­ших форм етноциду українського народу. Пленарне засідання склада­лось із виступів відомих українських вчених, під час якого відбулося відзначення грамотою Почесного члена УІТ багаторічного генераль­ного секретаря УІТ, голови секції Античної історії УВАН, д-ра О. Домбровського за заслуги перед українською історичною наукою. Під час конгресу, 18 вересня відбулася зустріч і нарада членів Історичної Секції, в якій взяли участь А. Атаманенко. В. Атаманенко, Л. Винар, О. Домбровський, І. Гирич, Л. Сакада та інші історики. Обговорено даль­ший розвиток "Українського історика" в Україні і питання співпраці Історичної секції з науковим установами в Україні66.

В цьому ж році О. Домбровський відсвяткував своє 90-річчя. З цієї нагоди, 31 жовтня в Нью-Йорку відбулася ювілейна зустріч-конфе-ренція на пошану вченого. Конференцію відкрив Олекса Біланюк, пре­зидент УВАН, яки й відзначив тривалий вклад ювіляра в розбудову Академії. Згодом науковий секретар УВАН Євген Федоренко, приві­тав О. Домбровського і прочитав почесну грамоту, якою відзначено на­укову діяльність вченого і його тривалий вклад в розбудову УВАН і української історичної науки. Першу доповідь про вченого "Життя і наукова діяльність Олександра Домбровського" виголосив Л. Винар, в якій зазначив, що співпрацює з ювіляром довгі роки на форумі УВАН і УІТ. О. Домбровський є видатним істориком і одним із нечисленних спеціалістів з античної історії з солідним знанням грецької і латинської мов, істориком релігії та церкви, видатним грушевськознавцем, історі­ографом, автором цінних мемуарів і чисельних українознавчих статей в часописах і журналах. Другу доповідь "Розумом і серцем" виголосила Ася Гумецька, голова Літературознавчої і Мовознавчої Секції УВАН. Доповідачка підкреслила християнський і патріотичний мотив поезії О. Домбровського, подібно як у поезії молодого М. Грушевського.Вони обидва "справжні українські патріоти і бачать історію, як цикліч­не повторення" . І найголовніше - "це глибоко віруючі християни, зді­бні до містичного переживання і бачення світу". Після доповідей О. Домбровський поділився з присутніми спогадами про своє життя і творчість. Він згадав про гімназійне й університетське навчання у Львові та Празі, про своїх батьків, працю в наукових установах, зокре­ма УВАН і УІТ. Вчений подякував своїм колегам за товариську зустріч, Євген Федоренко закрив конференцію67.

Таким чином, довголітня діяльність О. Домбровського в УІТ була спрямована на розбудову і розвиток товариства та його офіціозу "Український історик". Науковий доробок вченого та участь у науко­вих конференціях сприяли популяризації УІТ не тільки в США, але й в Канаді, Європі, Австралії.

Примітки:

1     Винар Л. Життєвий і творчий шлях О. Домбровського // О. Домбровський. Студії з ранньої історії України. - Львів; Нью-Йорк, 1998.

-   С.5-10.

2     Купчинський О. З історіософії ранньої історії України Олександра Домбровського // Студії... - С.11-24.

3     Атаманенко А., Клинова Г. Д-р Олександр Домбровський (До 90-ліття від дня народження) // Український історик (далі УІ). - Т. XLI

-   XLII. - Ч. 3 - 4 (163 - 164) / 1(165). - С. 240-251.

4     Винар Л. На службі українській науці: "Український Історик", 1963 - 1988 // Український Історик: 40 років служіння науці. 1963 - 2003. Статті і матеріали / Ред. А. Атаманенко. - Нью-Йорк; Острог, 2003. -

С.221.

5     Винар Л. Українське Історичне Товариство 1965 - 2000: Статті і матеріали. - Чернівці, 2000. - С.33-34.

6     Обіжний лист УІТ від 1 грудня 1965 р. // Архів УІТ. - Ф. "Обіжники".

7     Бюлетень УІТ. - Січень, 1967. - Ч. 1. - С.2.

8     Листи О. Домбровського до Л. Винара від 18 вересня і 7 жовтня 1969 р. // Архів УІТ. - Ф. О. Домбровського. - Спр. "Листування". -

Арк.1.

9     Лист О. Домбровського до Л. Винара від 16 березня 1972 р." // Архів УІТ. - Ф. О. Домбровського. - Арк. 1.

10    Пріцак О. Гарвардський Центр Українознавчих студій: Школа М.
Грушевського
// Пріцак О. Чому катедри українознавства в Гарварді?
Вибір статей на теми нашої культурної політики
(1967 - 1973). -

Кембридж; Нью-Йорк, 1973. - С. 92.

11    Там само.

12    Там само.

13    Домбровський О. До питання української історичної школи в
діаспорі.- С. 475.
14           Там само. - С.474.

15    Лист Л. Винара до О. Домбровського від 7 лютого 1976 р. //
Архів УІТ. - Ф. О. Домбровського. - Спр. Особисті документи". - Арк.1.

16    Домбровський О. Нарис Історії Українського Євангельсько-
Реформованого Руху. - Нью-Йорк; Торонто, 1979. - 622 с.

17    Винар Л. Рец. на кн.: Домбровський О. Нарис Історії Українського
Євангельсько-Реформованого Руху. - Нью-Йорк; Торонто, 1979. - 622 с.
// УІ. - 1982/1983. - Ч. 3-4/1. - С.175.

18    Хроніка // УІ. - 1981. - Ч. 1-4. - С.237.

19    Мішко С. Нарис ранньої історії Руси-України. - Нью-Йорк;
Торонто; Мюнхен,
1981. - 226 с.

20    Лист К. Микитчука до О. Домбровського від 18 жовтня 1982 р.
// Архів УІТ. - Ф. О. Домбровського. - Спр. "Особисті документи". -

Арк.1.

21    Ювілейна книга Української академічної Гімназії / Під ред. О.
Домбровського. - Мюнхен; Філадельфія. - 1982. - Ч. ІІ. - 346 с.

22    Лист О. Домбровського до І. Гирича від 8 травня 1998 р. // Архів
УІТ. - Ф. О. Домбровського. - Спр. "Листи". - Арк.1.

23    Хроніка // УІ. - 1971. - Ч. 1 - 2. - С. 136.

24    Хроніка // УІ. - 1971. - Ч. 3 - 4. - С. 147.

25    Хроніка // УІ. - 1972. - Ч. 1 - 2. - С. 146.

26    Лист М. Біди до О. Домбровського від 15 серпня 1978 р. // Архів
УІТ. - Ф. О. Домбровського. - Спр."Листи". - Арк. 1.

27    Хроніка // УІ. - 1978. - Ч. 4. - С. 130.

28    Лист М. Біди до О. Домбровського від 29 вересня 1978 р. // Архів
УІТ. - Ф. О. Домбровського. - Спр. "Особисті документи". - Арк.1.

29    Program wykliadyw w II semestre roku akademickiego 1978/1979 //
Архів УІТ. - Ф. О. Домбровського. - Спр. "Особисті документи".

30    Домбровський О. Що таке історія України ? // УІ. - 1982. - Ч.

1-2. - С. 76-93.

Пріцак О. Що таке історія України ? // Слово і час. - 1991. - №1.

418.

33 34

Домбровський О. Що таке історія України ? // Студії.. - С.

Хроніка // УІ. - 1980. - Ч. 1 - 4. - С. 219.

Лист Н. Полонської-Василенко до О. Домбровського від 9 берез­ня 1971 р. // Архів УІТ. - Ф. О. Домбровського. - Спр. "Особисті доку­менти". - Арк.1.

35    Там само.

36    Лист Н. Полонської-Василенко до О. Домбровського від 24 бе-
резня 1971 р. // Архів УІТ. - Ф. О. Домбровського. - Спр. "Особисті до-
кументи". - Арк.5.

37  Лист Н. Полонської-Василенко до О. Домбровського від 2 квітня
1971 р. // Архів УІТ. - Ф. О. Домбровського. - Спр. "Особисті докумен-
ти". - Арк.7.
39 40 41 42 43 44

Хроніка // УІ. - 1982/1983. - Ч. 3-4; 1. - С.182. Хроніка // УІ. - 1982/1983. - Ч.3-4; 1. - С.182. Хроніка // УІ. - 1985. - Ч. 1-4. - С.247. Там само. - С.248. Там само. - С.247.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення