І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

Проблеми, котрі турбували членів асоціяції у діяспорі, є і тепер дуже актуальними в Україні. Імперські зазіхання Росії на незалежну Україну продовжуються. Через її п'яту колону, вона наполегливо стара­ється вдержати, утвердити і вкорінити російську мову і культуру в Україні. Ослаблений стан української культури і мови в Україні, осо­бливо на сході і півдні, хвилює немало совісних душ української твор­чої інтелігенції та патріотичних громадян України. Тому інформація про асоціяцію діячів української культури може бути корисним пред­метом розшуків та натхнення до праці для бажаючих в Україні. У цій статті я наведу джерела про діяльність членів асоціяції діячів україн­ської культури.

Загальні штрихи. Асоціяція діячів української культури, за опи­сом надрукованим у 1984 році в англомовній Енциклопедії України1, є спілкою українських письменників, мистців, акторів, журналістів та науковців за межами України. Вона зорганізована діячами української культури, які спілкувались політично з організаціями Українського Визвольного Фронту. Асоціяція має національні організації в ЗСА і Канаді та представництва у Західній Европі, Аргентині та Бразилії. Має поверх 100 членів. Видала два збірники під назвою Естафета (Ню-Йорк; Торонто, 1970, 1974), та видає неперіодичний журнал Терем (Детройт / Дірборн, 1962) і місячний додаток "Література і Мистецтво" в тижневій газеті Гомін України (Торонто). Виконавче бюро міститься в Торонті під керівництвом Богдана Стебельського.

За двадцять років багато змінилося. Провідні члени відійшли у ві­чність, а молодих членів не прийшло на зміну. Богдан Стебельський помер 27 липня 1994 p., а його дружина, яка перебрала працю голови та неповночасного редактора сторінки "Література і Мистецтво", осла­бла і упокоїлася 6 червня 2002 р. На засіданні АДУК в Торонті не на­йшлося охочих перебрати естафету і нести громадський хрест прова­дити організацією. Виконавче бюро і асоціяція, як така, перестали існувати у 2002 р. Залишились публікації як свідки великої бувшої праці. Творчість та публіцистика діячів української культури по змозі продовжується одиницями в інших споріднених організаціях та публі­кується в існуючих газетах та журналах. Таким чином, місячний дода­ток "Література і Мистецтво" вже не має свого редактора, але виходить під наглядом сучасного головного редактора газети Гомін України, Олега Романишина, під патронатом дослідного інституту "Україніка". Електронна пошта редакції газети Гомін України є homin@oaaibn.com

Початок і ціль АДУК. На підставі хроніки в першому числі Естафета АДУК, асоціація постала в Торонті (Канада) 6 червня 1965 р.2 Мотивуючим чинником була маніфестація діячів української куль­тури під гаслом "На захист української культури і народу". До складу управи увійшли Степан Галамай, В'ячеслав Давиденко, Михайло Дмитренко, Іван Ковалів, Юрій Крохмалюк-Тис, Євген Курило, Роман Кухар, Володимир Ласовський, Григор Лужницький, Антін Малюца, Фотій Мелешко, Орест Павлів, Ірина Пеленська, Михайло Соснов-ський, Богдан Стебельський, Юрій Стойко, Михайло Черешньовський і Микола Чировський. Управу очолив Михайло Кушнір. Через п'ять років, на першому з'їзді АДУК в Нью-Йорку був вибраний на голову Богдан Стебельський3.

За словами редактора Естафети, Б. Стебельського4, АДУК є по-
надпрофесійним ідейним об'єднанням творчих людей усіх галузей
культури, що обстоюють принцип суверенности і підметности україн-
ської нації, і духової самобутности - світогляду, культури та держав-
ности. АДУК прагне зберегти природну та органічну лінію розвитку
української культури, щоб на її базі плекати і розвивати духовий клімат
для національного світогляду, що ідейно наснажує український нарід у
боротьбі за самостійність і державність. АДУК стимулюватиме розви-
ток і ріст усіх родів української духової культури, а зокрема для попо-
внення тих прогалин у розвоєвій тяглості культурних надбань, що їх
заподіяв окупант в Україні  АДУК буде протидіяти процесам воро-
жої окупації в серцях і мізках української людини. Поборюватиме
шкідливі для національної самобутности, політичної підметности і
моралі впливи чи то окупантів в Україні чи носіїв і пропагаторів мате-
ріялізму та космополітизму серед українців у діяспорі. Для названих
цілей АДУК організовуватиме свої відділи і делегатури в країнах по-
селення українців Америки і Европи та видаватиме періодичні видан-
ня, твори мистецтва та науки, організуватиме з'їзди членів, конферен-
ції та окремі творчі виступи.
До якої міри була досягнена вище намічена мета, можна оцінити з хроніки, звітів з'їздів, описів конференцій та окремих творчих висту­пів, як також видання творів мистецтва і науки.

Організаційні справи, з'їзди та конференції. Про організаційні справи, з'їзди та конференції можна довідатися з репортажів у газеті Гомін України. Зібрані підсумки через кілька років находяться в части­ні "Хроніка" в двох числах Естафета. Тут також можна довідатися про особи та їх організаційні ролі в АДУК.

Ось в першому числі Естафета є короткі звіти про заснування відділів АДУК у Нью-Йорку (1967) та Філядельфії (1969). Там також є нотатки про діяльність споріднених організацій: Об'єднання Мистців Українців в Америці (Нью-Йорк) та Українська Спілка Образотворчих Мистців у Канаді (Торонто).

У другому числі Естафета є обширний звіт про Перший З'їзд АДУК (Нью-Йорк, 30-31 травня 1970) та його резолюції, та звіти ді-яльности відділів АДУК у Нью-Йорку, Північному Нью Джерзі, Філядельфії, Детройті, Бофало, Монтреалі, Торонті, Вінніпегу, Едмонтоні. Хроніка закінчується звітом про діяльність головної упра­ви АДУК. Там описана діяльність голови АДУК, включно з його по­їздками до Европи (Мюнхен, Брюссель, Лондон), Аргентини (Буенос Айрес), ЗСА (Чікаго, Ню Йорк) та різних міст Канади, зустрічами з творчими та впливовими людьми, публічними виступами. Внаслідок цих поїздок, у ЗСА та Канаді були зорганізовані відділи АДУК, а в країнах Европи та в Аргентині свої делегатури. Окрім того, багато справ велося кореспонденцією.

Другий і Третій Міжкрайові З'їзди АДУК відбулися в Торонті у 1979 і у 1988 році. На кожному Міжкрайовому З'їзді, на котрих учаща­ли делегати всіх складових відділів, був переобраний головою АДУК Богдан Стебельський, виконуючи свої обов'язки голови Асоціації по­вних 24 роки.

Після смерті Богдана Стебельського та його дружини, Аріядни, листування голови з відділами, поодинокими членами, та визначними особистостями, як Дмитро Донцов та Володимир Кубійович, було пе­редано до Державного Архіву Канади (National Archives of Canada), в Оттаві. Про фонди з української тематики (які також включають фон­ди Донцова та Кубійовича), слід звертатися до архівіста, Мирона Момрика в Оттаві (його електронна адреса є mmomryk@archives.ca).

Творчі виступи. Творчі виступи членів АДУК відбувалися при різних оказіях і не все реклямувалися як виступи членів АДУК. Образотворчі мистці брали участь у спільних чи поодиноких вистав­ках своїх творів, іконописці розмальовували Українські церкви, графі­ки приготовляли обкладинки для книжок, оформлення для збірних фото випускників шкіл або написи на маніфестації чи концерти, різь­барі та архітекти ставили пам'ятники визначним постатям історії України, артисти музики чи драми виступали на громадських концер­тах. Мовознавці, мистецтвознавці, музикологи та інші науковці висту­пали на різних наукових конференціях.

Багато з членів АДУК займалися культурно-освітньою діяльністю крізь виховну працю в молодіжних організаціях, як Пласт або Спілка Української Молоді, або крізь учительську працю в Українських рідних школах, які звичайно мали лекції в суботу. Відмічення важливих роко­вин були оказії для величавих концертів, де виступали учні, підготова­ні стараннями членів АДУК. Наприклад, в Торонті Аріядна Стебельська режисерувала драми за методою Леся Курбаса і постави­ла, між іншими, Лесі Українки "Орфеєве чудо", та "Грішниця", і Тараса Шевченка "Великий льох" і "Неофіти". Сцену та костюми, звичайно, приготовляли і ролі в драмах переважно грали учні Курсів Українознавства ім. Юрія Липи. У Вінніпегу член АДУК Наталка Леонтович Башук зорганізувала і провадила дитячий театр "Перепелички".

Про події, де брали участь члени АДУК, звичайно, писали у різних газетах, особливо в газеті Гомін України. Особливо цінним узагальнен­ням праці членів АДУК можна найти у статті Богдана Стебельського під псевдом Василь Ткаченко, "Асоціація діячів української культури", у річнику Альманах "Гомону України" 19915. Там подано важніші кон­ференції, мистецькі виставки, публікації та відгук на них у Радянській Україні до 1990 року.

Видання творів мистецтва і науки. Видання творів мистецтва були різного характеру. Інформативні нотатки, звичайно, містилися у газеті Гомін України під хронікою; статті аналітичного характеру з ілю­страціями та поезії являлися під редакцією Д-ра Богдана Стебельського в місячнім додатку "Література і Мистецтво" або в річнику Альманах "Гомону України", (Торонто: Видавництво "Гомін України", 1948). Аналітичні статті та вірші членів АДУК також появлялися в журналі Визвольний Шлях: Суспільно-політичний і науково-літературний мі­сячник (Лондон: "Українська Видавнича Спілка", 1947).

Журнал Естафета являвся всестороннім виданням АДУК. У ньо­му містилися статті про мистецтво, літературу і критику; твори у роз­ділах під назвами поезія, проза і драма; розвідки під назвою ґалерія творчих людей, огляд книжок і рецензії; есеї під рубрикою проблеми і дискусії; і хроніка діяльности АДУК. Вийшли тільки два числа Естафети, у 1970 та у 1974 роках.

Особливо цікавими і роздумливими розвідками являються Михай­ла Кушніра "Дерсоналістична критика" та Аріядни Шум (Стебельської) "Техне" чи "колакейя"6. Кушнір заглиблюється в питання ролі творчих людей - від одної крайності, як знаряддя устрою, системи, кляси, чи суспільства, до другої крайності, як індивідуалістичному творцеві, ро­мантичному магові, який перед ніким і нічим не відповідальний - та знаходить обміркований ідеал у персоналістичній критиці. Шум (Сте-бельська) черпає клясичних філософів, як також Шевченка, Франка іЛесі Українки в задумі над тим, що надає духовий ріст людині.

Особливе місце у виданні творів членів АДУК займав журнал Терем7. Під довголітньою редакцією письменника Юрія Тиса (Крох-малюка), з початку (від 1962 до 1975 року) журнал являвся як видання Інституту Української Культури у місті Детройті; опісля він являвся як видання АДУК у сусідньому місті Варрен. Кожне число журналу Терем було присвячене одній окремій суцільній темі: у 1962 р. про археолога Я. Пастернака; у 1966 про післявоєнну сучасну Українську літературу в діяспорі; у 1968 р. про образотворчого мистця М. Дмитренка; у 1971 про письменника Б. Нижанківського; у 1975 р. про графіка Я. Гніздовського; у 1979 р. про письменника В. Барку; у 1981 р. про об­разотворчого мистця Л. Гуцалюка; у 1982 р. про письменника З. Тарнавського; у 1984 р. про письменника Г. Лужницького; і в 1990 р. про образотворчого мистця та мистецтвознавця С. Гординського8.

Деякі наукові праці членів АДУК, які одночасно були членами Наукового Товариства ім. Шевченка, появлялися у виданнях Канад­ського Наукового Товариства ім. Шевченка. Ключеве видання, яке від­дзеркалювало дух і напрям праці членів АДУК був Збірник матеріалів наукової конференції К НТШ в обороні української культури і народу9. Тут перелік тем праць і їх авторів: "Наука і політика" (Є. Вертипорох), "Відновлена українська держава та совєтська Росія" (М. Стахів), "Московський геноцид-народовбивство" (Л. Шанковський), "Поло­ження жінки і дитини в УССР" (І. Пеленська), "Українська молодь в СССР" (М. Кушнір), "Українська наука в СССР" (М. Чировський), "Українська література і московська культурна політика на Україні" (Б. Романенчук), "Злиття націй в СССР" (В. Давиденко), "Большевицьке переслідування Православної і Католицької Церкви в Україні" (Г. Луж-ницький), "Соціялістичний реалізм у літературі і мистецтві" (Б. Сте-бельський).

Варто підкреслити, що цей збірник, і особливо статті Б. Сте-бельського, викликали гостру критику в УССР. Обширні коментарі появилися в статті Костя Гуслистого і Лариси Демиденко під заголо­вком "Розквіт української радянської культури і націоналістичні вигад­ки" у журналі Народна творчість та етнографія (Київ: ч. 6, 1970). Про цю реакцію та ролю К. Гуслистого у встановленню пам'ятників Леніну та введенні нових звичаїв та обрядів в Україні описав Б. Сте-бельський в Естафеті10.

Збірник праць Богдана Стебельського, довголітнього голови АДУК та К. НТШ, становить його широкий діяпазон зацікавлень у науці, літературознавстві та мистецтвознавстві11. Його перша по по­рядку стаття, "Українська культура - джерело самобутности і світогля­ду українського народу", представляє його кредо, яке віддзеркалює його наполегливу працю у проводі АДУК та НТШ.

Наступний збірник наукових праць К. НТШ містив переважно літературознавчі статті аналітичного характеру. Із них, 12 належалоОлександрі Копач, одна Олегові Романишину, і аж 23 Аріядні Сте-бельській. Були також статті з історії релігії (Петро Біланюк), про об­разотворчого мистця Михайла Мороза (Б. Стебельський) та про пер­спективи книжки в діяспорі (Василь Верига). Все ж таки, провідна стаття Б. Стебельського, "НТШ у Канаді - пляни і праця", включає на­прямні для дальшої наукової праці в різних галузях гуманістичних та суспільних наук на користь України12.

Заключения. Асоціяція діячів української культури стимулювала членів до розвитку особистої творчости та сприяла вивченню народ­них традицій та розвитку стилів українського народного та елітного мистецтва. Вона надавала авторитет солідним науковим підходом до аналізи та критики мистецьких творів. Вона надавала снагу своїм твор­чим членам до праці в культурно-освітній та громадсько-політичній ділянці для блага українського народу.

Сьогодні Україна ще не подолала русифікації. П'ята колона не під­дається у підривній праці. Треба працювати над підвищенням автори­тету української культури у всіх її аспектах: мови, мистецтва і науки. Тоді росіяне явно відчують, що Україна не Росія.

Примітки:

1     Association for the Advancement of Ukrainian Culture // Encyclopedia of Ukraine. - Toronto: University of Toronto Press, 1984 -2001. - Vol. I. - P. 130.

2     Асоціяція діячів української культури // Естафета АДУК: жур­нал літератури, мистецтва, науки і критики. - Нью-Йорк; Торонто: Видавнича Спілка "Гомін України", 1970. - Ч. 1. - С. 246.

3     Перший з'їзд асоціяції діячів української культури // Естафета: збірник АДУК. - Нью-Йорк; Торонто: Видавнича Спілка "Гомін України" 1974. - Ч. 2. - С. 301.

4     Асоціяція діячів української культури // Естафета: збірник АДУК: журнал літератури, мистецтва, науки і критики. - Нью-Йорк; Торонто: Видавнича Спілка "Гомін України" 1970. - Ч. 1. - С. 246.

5     Ткаченко Василь (псевд.). Асоціяція діячів української культури // Альманах "Гомону України" 1991. - Торонто: Видавнича Спілка "Гомін України", 1991. - С. 175-186.

6     Про мистецтво і критику // Естафета: збірник АДУК: журнал літератури, мистецтва, науки критики. - Нью-Йорк; Торонто: Видавнича Спілка "Гомін України", 1970. - Ч. 1. - С. 5-29.

7     Терем: проблеми української культури. - Детройт: Інститут Української Культури, 1962 - 1975; Варрен: Асоціяція Діячів Української Культури, 1979 - 1990.

8     Terem // Encyclopedia of Ukraine. - Toronto: University of Toronto Press, 1984 - 2001. - Vol. V. - P. 193.

9           Канадське Наукове Товариство ім. Шевченка // Збірник матерія-лів наукової конференції К. НТШ в обороні української культури і народу/ Ред. Є. Вертипорох, Б. Стебельський. - Торонто: Друкарня Видавничої Спілки "Гомін України", 1966. - Ч. 7.

10    Наші "Критики" з позицій московського народовбивства //
Естафета: збірник АДУК. - Нью-Йорк; Торонто: Видавнича Спілка
"Гомін України",
1974. - Ч. 2. - С. 297-300.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення