І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 63

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

Щодо преси, то стислі бібліографічні дані можна отримати у руб­риці "Нові періодичні видання, надіслані в редакцію Книгаря". У по­відомленнях вказувалися назва та місце видання, періодичність, вида­вець та ціна. Наприклад: "Українець" - на Зеленому Клині. Тижневик. Виходить у Владивостоку. Ціна окрем. числа 5 коп." [6, 224]; "Вільне життя". Газета щотижнева. Вид. Укр. Громади у Тіфлісі. Передплата на 1 місяць 60 коп." [6, 225]; "Ранок" - двохтижневий політично-економичний і літературний часопис. Вих. у Ставрополі на Кавказі. Передплата на місяць 35 коп. [6, 225]; "Читатель" - двохтижневий бі­бліографічний журнал. Москва. Передплата на рік 6 руб." [6, 226].

На основі цих матеріалів можна дані за 1917 р. звести в таку таблицю:

 

з/п

Країна

з/п

Назва часопису

Місце видан­ня

Періодичність

І

Австрія -Німеччина

1

Вісник Союзу визволення України

Відень

тижневик

 

 

2

Рідне слово

Біла

тижневик

 

 

3

Розвага

Фрайштадт

тижневик

 

 

4

Вільне слово

Зальцведель

двічі на тиждень

 

 

5

Громадська думка

Вецляр

двічі на тиждень

 

 

6

Розсвіт

Роштат

двічі на тиждень

Більш детальну інформацію про українську пресу на Північно­американському континенті можна отримати з матеріалу А. Яриновича, який так і називався "Українська преса в Америці" (№ 4, С. 178-182).

Як зазначає автор, вже своїм "зовнішнім виглядом, технічними за­собами, гарячковим тоном в інформаціях українська американська преса справді робить поважне вражіння" [10, 178].

Кількість сторінок у газет - 6, 8, 12, 14. Вартість часописів велико­го формату на 4-6 сторінок з малюнками і періодичністю тричі на тиж­день - 3 долари на рік. Щодо щоденних видань, то, наприклад, "Америка", щоденна газета великого формату, коштує 5 доларів на рік.

Усі видання А. Яринович за політичною спрямованістю ділить на дві групи: "наші соціалісти" та "клерикали", між якими часто на їх шпальтах відбуваються полемічні дебати.

Правда, не всі газети з Американського континенту можна було придбати на той час в Україні. Сюди доходила лише невелика частка: "Свобода", "Народня Воля", "Український Голос", "Гайдамаки" та "Америка". На їх сторінках можна було знайти згадки про ще декілька часописів: "Канадійський Фармер", "Канадійський Русин", "Робітник", "Нове Життя", "Робітниче Слово", "Іскра", "Ранок" та "Народ".

Матеріали у цих виданнях подаються у формі невеликих повідо­млень із заголовками переважно політичного та соціального характеру. Ось їх перелік в одному з номерів газети "Народня Воля" (тут і далі в цитатах збережено правопис видань - Т.Г.): "Керенський перестерігає.

-   В Москві страйк проти конференції. - Росія відкинула пропозицію папи. - В. Винниченко зрезигнував. - Російський уряд забагато роз­казує. - Проганяють кардинала. - Япан проти папи. - Складає на Бога.

-   Австрія готова дати Галичину. - Курять з біди. - Штюрмер умірає. -Німець утік. - Також соціаліст" тощо [10, 179].

Поряд з політикою - чимало повсякденного матеріалу. Наведемо уривок про бугая: "Червона краска машини подражнила чутливі нерви бугая, і він станув в боєвій позиції. Наступив страшенний удар. Машина з їздцем опинилися на голові бугая, який підняв ворога в гору і рухнув­ши своїм карком, кинув цілий крам через пліт на поле. Потовчений і подряпаний Болцер лежить в шпиталі, а побідний бугай преспокійно ремигає зелену травицю, начеб і не сталося нічого" [10, 180].

Дуже часто ці матеріали були лише чутками або й вигадками.

А ще автор критикує ці видання за надмірну кількість необґрунто-ваних малюнків та фотографій, якими вони перенасичені.

У цілому ж матеріали про українську діаспорну пресу та книгови­дання у "Книгарі" були досить-таки поверхневими, часто навіть чисто статистичного характеру. Причин такого явища можна назвати декіль­ка.

По-перше, важко було отримати примірники видань як через від­стані, так і через складне політичне становище в Україні того часу, коли на її території велися воєнні дії і влада часто змінювалася.

По-друге, основну увагу редакція часопису приділяла видавничій продукції всередині країни, яка в період 1917 - 1919 рр. переживала справжній бум, намагаючись виділити якісну продукцію від друкова­ного "ширпотребу". Адже ще в першому номері "Книгаря" зазначало­ся: "...є небезпека, що всякі спекулянти постараються використати мо­мент і підсунути меншим братам незрячим замість справжньої літератури - макулатуру" [6, 1]. Тому редакція ставить собі за мету за допомогою критичних аналізів видань перешкоджати цьому ганебно­му процесу.

Та все ж навіть з цієї невеликої кількості матеріалів видно, що за­цікавленість діаспорною видавничою справою існувала, і лише через ряд об'єктивних причин вона не змогла набрати відповідних солідних масштабів.

Примітки:

1     Годкевич М. Организация библиографической работы на Украине // Библиография в СССР и книжные палаты: Сб. Статей. - Харьков, 1928. - С. 87-136.

2     Дашкевич Я. "Книгарь" - журнал епохи революції і контрреволю­ції // Україна. Наука і культура. - К., 1991. - Вип. 25. - С. 26-44.3        Енциклопедія українознавства. Словникова частина. - К., 1996.

-   Т. 3. - С. 1054.

4     Зеров М. В справі критично-бібліографічного журналу // Бібліологічні вісті. - 1925. - №1/2. - С. 118-123.

5     Ківшар Т. Український книжковий рух як історичне явище (1917

-   1923). - К., 1996. - 344 с.

6     Книгарь. Літопис українського письменства. - К., 1917 - 1920. -№1-31. - 2076 с.

7     Королевич Н.Ф., Лазебний Л. "Книгарь" через сімдесят років //

Книжник. - 1990. - №4. - С. 39-48.

8     Петров С. Так народжувався часопис "Книгар" // Друкарство. -2001. - №1. - С. 4-6.

9     Чорній В.В. Журнал "Книгарь" (1917 - 1920) як джерело до бі­бліографії української книги // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. - Львів, 1995. - Вип. 3. - С. 107-115.

10    Яринович А. Українська преса в Америці // Книгар. - 1917. -
№4. -
С. 178-182.

 

Лариса Антощук

Національний університет "Острозька академія" Острог

ЖУРНАЛ "THE UKRAINIAN QUARTERLY" ЯК ПЕРІОДИЧНЕ вИДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО

конгресового комітету АМЕРИКИ

Звернення до результатів досліджень представників української діаспори в науковий обіг України та світу є досить важливим. Саме тому висвітлення ролі періодичних видань та їх ролі у популяризації напрацювань українських вчених є сьогодні актуальною. Публікації на сторінках діаспорних видань апелюють до "білих плям" історії України. Дана стаття присвячена дослідженню періодичного видання Українського Конгресового Комітету Америки "The Ukrainian Quarterly", журналу, який вже протягом 62 років виходить в середови­щі представників української діаспори. Відповідно до пропонованого аналізу видання, більша увага приділена аналізу доробку редакційного колективу та авторів видання у справу поширення знань про Україну та український народ.

Дослідження історії виникнення, виходу, об'єму та ареалу поши­рення періодичних видань, складу їх основних читачів, тематики ста­тей та розділів - унікальна можливість дослідити не лише політичні, культурні та інші умови проживання певної частини населення, а й шанс проаналізувати етнічний склад, релігійні погляди, економічну си­туацію у тій чи іншій місцевості, країні. Ще декілька років тому до да­ної теми зверталися досить небагато дослідників. Сьогодні на щоріч­них Всеукраїнських науково-теоретичних конференціях "Українська періодика: історія і сучасність", які проводяться із 1992 року у Львові1, об'єктом доповідей та досліджень стали видання, присвячені періоди­ці українців із різних країн світу. Слід зазначити, що збільшується кіль­кість досліджень, присвячених роботі із періодикою іноземними мова­ми.

Важливим джерелом у дослідженні періодики, що виходила в діа­спорі, є ряд досліджень, які з'явилися останнім часом. Зокрема, бібліо­графічний покажчик (1900 - травень 2002 рік) "Українське зарубіж­жя"2, підготовлений та виданий Інститутом досліджень діаспори, що містить цікаві статистичні дані. Огляд основних аспектів розвитку української преси першої хвилі еміграції до США подає Василь Герасим3. Його стаття, що висвітлює історію появи української періо­дики в Північній Америці (зокрема, часописів "Америка", "Аляска Геральд", "Свобода") є важливою для прослідкування розвитку видань емігрантів України. Видавничу діяльність української еміграції у Західній Європі та Канаді висвітлює Лілія Завойська4. Стаття охоплює період 20- кінець 50-х років ХХ століття та висвітлює в основному іс­торію видавництв та загальну генезу видань даного періоду. Загальне становище преси в США та загалом досить ґрунтовний огляд даної проблематики зустрічається у статтях Я. Сеника5, Ю. Романишин6.

Питання дослідження журналу "The Ukrainian Quarterly" передба­чає роботу в архівах самого видання, проте, такі архівні збірки розта­шовуються в наукових установах США, і на даному етапі роботи над даною темою були недоступні.

Дослідження проводиться на основі комплекту номерів журналу в бібліотеці Інституту досліджень української діаспори Національного університету "Острозька академія", фондів відділу україніки Наукової бібліотеки ім. Вернадського та бібліотеки ім. О. Ольжича.

Видавник "The Ukrainian Quarterly", Український Конгресовий Комітет Америки, був заснований у 1940 р. і став головним центром українських організацій у США. Більше шести десятиліть Конгресовий Комітет відстоює інтереси американців українського походження, емі­грантів із України. Як благодійна, просвітницька та філантропічна ор­ганізація, УККА має великий досвід активної праці над вирішенням питань, що цікавлять українсько-американську громаду особливо у сфері відносин між США та Україною. Для реалізації зазначених у ста­туті організації завдань, УККА веде активну видавничу діяльність. Відомо, що з 1944 року комітет видає "The Ukrainian Quarterly", дво­тижневик "The Ukrainian Bulletin". Видавництво УККА опублікувало низку книжок українською й англійською мовами, інформативних ма­теріалів про Україну. За покажчиком видань, розробленим членом Управи музею-архіву О. Фединським7, серед періодичних видань УККА є й Бюлетень Шкільної ради - централі Опікунів ШкілУкраїнознавства, координаційного осередку шкільних рад.

Заснування та розвиток "The Ukrainian Quarterly" безпосередньо пов'язано з діяльністю і з ім'ям ініціатора видання досліджуваного ча­сопису - істориком права та церкви - Миколою Чубатим.

Коли США "вступили до війни із гітлерівською Німеччиною од­ночасно з тим, під впливом большевицьких нацькувань, посилився тиск на українців. Перший Український Конгресовий Комітет Америки, заснований 24 травня 1940 року із представників чотирьох успішних організацій, не зміг витримати антиукраїнського курсу, вті­люваного представниками влади із Вашингтону"8 і практично розпав­ся. В даний період до США приїхав Микола Чубатий. Метою його приїзду було - взяти участь у нараді "як член екзекутивного комітету "Pax Romana", що мав виразне протикомуністичне і протифашистське обличчя, мав вироблену марку ворога гітлеризму і це дало йому (М. Чубатому - авт.) змогу у цих критичних для українців часах виступи­ти з проектом створення Ініціативного Комітету для скликання Ради американських українців з метою вибрати новий Конгресовий Комітет, у якому були б репрезентовані всі круги нашого суспільства"9. Відомо, що збори Конгресу відбулися 22 січня 1944 року у Філадельфії. М. Чубатий став автором маніфесту про скликання УККА. Даний мані­фест Ініціативний комітет виголосив ще 4 липня 1943 року.

В. Душник (головний редактор "The Ukrainian Quarterly" у 1957 - 1984 рр.) досить чітко окреслює спрямування і причини заснування журналу, стверджуючи: ".метою періодичного видання є публікація правди про Україну, історію боротьби українського народу за свободу та здобуття незалежності, суверенності. УККА вирішив видавати журнал політичного характеру, який виконає завдання поширення знань про Україну по всьому світі"10. В статті "Історія "The Ukrainian Quarterly" М. Чубатий наголошує також на важливості захисту демо­кратії та  протистояння  антидемократичним випадам "Червоної

Росії"11.

Микола Чубатий планував розпочати протидію "антиукраїнським" настроям, що панували у тогочасному американському суспільстві (пе­реважно завдяки діяльності як радянських впливів, так і американ­ських комуністів). "Його пляном було створити поважний англомов­ний журнал, який при співпраці нечисленних тоді американських та канадських противників комунізму, як, наприклад, професор К.А. Меннінг - випробуваного приятеля українців та канадських професо­рів В. Кірконеля і Ґ. Сімпсона й визначних українських інтелігентів Андрусишина, Душника, Добрянського, Іваха та ін. не тільки спросто­вували би більшовицькі наклепи на український самостійницький рух, але й творив би потенціальну базу для переоцінки політичних поглядів американських урядових і наукових чинників, відкриваючи їм шлях до правдивих відомостей про совєтську Росію"12. В результаті з'явився перший номер журналу "The Ukrainian Quarterly". Цей номер підготу­вав і представив перед другим Конгресом американських українців, що проходив 22-23 січня 1944 року) сам Михайло Чубатий. Тоді його було затверджено як головного редактора. На цій посаді вчений про­працював 13 років із 1944 по 1957 рр.

Завдання, поставленні першим редактором перед "The Ukrainian Quarterly" могли найповніше реалізовуватися завдяки мові видання -вирішено, що це буде англійська. Передбачалося, що світова спільнота вільно мала б можливість ознайомлюватися із матеріалами "The Ukrainian Quarterly", а при бажанні й публікувати свої власні праці в цьому журналі. Проте, ознайомитися із "The Ukrainian Quarterly" не мали можливості громадяни УРСР і не через "мовний бар'єр", а від­сутність даного видання у бібліотеках, наукових установах України.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення