І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 64

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

Мова видання була вибрана й з метою поширення ідей незалеж­ності, демократії, миру. Зокрема, в передмові до першого номеру "The Ukrainian Quarterly" видавці зазначають: "відповідальність за майбут­нє лежить на країнах англомовного світу. Саме тому для тих американ­ців, котрі народились в Україні або ж мають українське походження, важливо через зв'язки у іншій державі інформувати світ про справжній стан справ в Україні"13.

Територіальне поширення "The Ukrainian Quarterly" станом на 1962 рік: публічні бібліотеки США, Канади, урядові установи даних країн, та 60 інших країн Азії, Африки, Європи (серед яких журнал отримували і в Польщі та Чехословаччині), куди видання надходили в основному до університетських бібліотек. Цікаво, що лише один но­мер зовсім випадково потрапив в Україну і знаходився в НАН14. Сьогодні в Україні не в повному комплекті "The Ukrainian Quarterly" є в бібліотеці ім. І.В. Вернадського (Київ), ім. О. Ольжича (Київ), Парламентській бібліотеці. бібліотеці Інституту дослідження україн­ської діаспори Національного університету "Острозька академія" (Острог).

Фінансування будь-якого періодичного видання є важливим не лише з точки зору кількості тиражів, території поширення, складу ре­дакційної колегії, а й з позицій об'єктивності та ідеологічного чи полі­тичного спрямування публікацій. Зокрема, питання про фінансування було задано в 1962 році диктором радіо "Свобода" для головного ре­дактора "The Ukrainian Quarterly" в той час - Володимира Душника. Була висловлена думка більшості урядових кіл Радянського Союзу про те, що діяльність українських емігрантів повністю фінансується урядом США. В. Душник зазначив, що "The Ukrainian Quarterly", "як і інші видання та діяльність УККА цілком фінансується за рахунок добро­вільних внесків та коштами передплатників"15. Наголошуючи на відо­кремленій позиції щодо політичних інтриг періоду радянсько-американського протистояння, редактор журналу В. Душник стверджує, що "The Ukrainian Quarterly" "не отримує коштів від при­ватних чи державних організацій, і не отримував з самого початку за­снування, як виразник незаангажованого українського мислення"16.

Підзаголовком, що визначав основну тематику "The Ukrainian Quarterly" з початку його заснування був "Журнал східноєвропейських та азіатських відносин". Сучасна тематика окреслена як "Журнал укра­їнських та міжнародних справ".

Сама назва ("The Ukrainian Quarterly") свідчить про періодичність видання журналу. Щороку планувалося видавати 4 випуски - по одно­му на три місяці. Проте, серед наявних номерів "The Ukrainian Quarterly" в Інституті дослідження діаспори Національного універси­тету "Острозька академія", бібліотеці ім. І.В. Вернадського, ім. О. Ольжича є випуски, які включають два номери.

З 1944 року нумерування журналу здійснювалося з початком ка­лендарного року, тобто, зимовий номер рахувався першим, весняний - другим, і, відповідно, літній та осінній, який був останнім у році (за­ключним річного тому). Зміни в щорічній нумерації можемо прослід­кувати, починаючи з 1966 р. (аналізуючи доступні випуски) вже ве­деться за іншим принципом - початковим стає весняний номер, а заключним - зимовий. Цей же принцип використовується і в сучасних виданнях "The Ukrainian Quarterly".

Суто історичним видання назвати не можна, незважаючи на те, що домінуючі позиції на сторінках журналу займають статті на історичні теми. Багато дописувачів та авторів праць, надрукованих на сторінках "The Ukrainian Quarterly", є представниками наукових кіл або фахівця­ми різних галузей, тому й культурологічні, літературні, економічні, ет­нологічні теми тут представлені досить широко.

Впродовж 62 року неодноразово змінювалася тематика публіка­цій, структура журналу "The Ukrainian Quarterly"; на його сторінках виходили праці вчених із різних країн світу. Проте, стержневою в усі роки існування журналу була мета, яку перед редакційним складом по­ставив засновник журналу М. Чубатий - поширення у світі знань про Україну та українців як народ.

На основі завдань та цілей, що реалізовував творчий колектив ав­торів часопису, пропонується поділити існування журналу на два вели­ких періоди: 1) До становлення незалежності України (1944 - 1991 рр.) та 2) Після 1991 року і до сучасного періоду. Проте, як видно, пер­ший період охоплює період в 47 років. Доцільним є його розділити на підперіоди. Для цього поділу одним із критеріїв виступає редакційний склад журналу.

Тема історії України висвітлювалася у досліджуваному виданні в основному у статтях, присвячених становищу України в складі СРСР. Як зазначає головний редактор єдиного фахового історичного журналу "Український Історик", що почав виходити у 1963 році в США, Л. Винар, "для історичних досліджень кожна доба є однаково важлива. Українське середньовіччя повинно стояти на одному поземі з досліда­ми Козацької доби чи доби Відродження. На жаль, через нескордино­ваність і відсутність належної організації історичних досліджень ми (історики діаспорної гілки української історіографії - авт.) не спромо­глися на паралельне опрацювання історичних епох. Зокрема, фаталь­ний стан з дослідженням протоісторії та нашого середньовіччя... Саме в неспроможності наладнання систематичної дослідницької праці, в неспроможності створення сталого історичного верстату праці - до­бачаємо одну із основних рис кризи організації історичних дослідів"17.

"The Ukrainian Quarterly" містить ряд статей із різних періодів іс­торії України. Проте, як і в "Українському Історику" прослідковується загальна тенденція непропорційності у висвітленні тих чи інших пері­одів. Досить важливою є роль "The Ukrainian Quarterly" у розвитку ві­тчизняної та зарубіжної історичної науки. Адже, не зважаючи на те, що журнал не має чіткого історичного спрямування, документація, ме­муари, наукові статті на його сторінках носять важливий характер для розвитку історіографії.

В останній період із матеріалів журналу можна прослідкувати до­мінування в основному культурологічних, політологічних, літератур­них матеріалів, історична тематика не відходить на задній план. Хоча за останні 14 років дещо змінилося співвідношення досліджуваних проблем та суттєво доповнився авторський колектив (за рахунок вче­них із України).

Внесок "The Ukrainian Quarterly" у розвиток історичної науки ви­мірювальний у кількості матеріалів із історії України, всесвітньої істо­рії та залученими до його роботи вченими із усього світу. Якісним по­казником є і те, що більшість авторів журналу - відомі у своїх країнах вчені, які працювали над своїми дослідженнями протягом багатьох ро­ків, що вплинуло на загальний науковий рівень "The Ukrainian Quarterly". До того ж публікації археографічного та джерелознавчого характеру англійською мовою звернули увагу багатьох урядовців та вчених зарубіжних країн до питання визнання України як повноцінно­го об'єкта міжнародних відносин.

Журнал "The Ukrainian Quarterly" на досить високому рівні попо­внив скарбницю розвитку українознавства. Зокрема, перший номер даного періодичного видання (1944) створювався у несприятливий період для розвитку української науки взагалі - Україна світовою гро­мадськістю сприймалася як провінційна частина Росії. Можливість проводити дослідження і публікувати їх на сторінках наукового англо­мовного видання спонукала багатьох вчених діаспори працювати в ар­хівах, досліджувати маловисвітлені факти з історії країни, з якої вони мусили емігрувати. Цей період характеризувався і надзвичайно актив­ною діяльністю радянської пропаганди, активізацією дій американ­ських прихильників комунізму та загалом далеко не лояльним ставлен­ням урядових структур до питань українців на теренах США. Крім того, згуртування науковців навколо періодичного журналу "The Ukrainian Quarterly" сприяло тому, що вчені почали розробляти ряднових методологічних засад у дослідження історії України, світової іс­торії, фіксуванні поточних міжнародних подій, декларацій, резолюцій (урядових та неурядових організацій). Таке ставлення у кінцевому під­сумку як наслідок мало ряд безцінних публікацій офіційних докумен­тів, листів, звернень.

Із 1944 року журнал почав публікувати під розділом "Ukrainica in foreign Periodicals" матеріали, що стосувалися України за даними за­рубіжної преси - це дало можливість доступу вчених до вже опрацьо­ваних та віднайдених статистичних чи інформативних даних. Значення переоцінити неможливо, адже на основі аналізу матеріалів даного роз­ділу досить легко можна скласти уяву про загальне знання України, українського народу та подій на теренах українських земель представ­никами періодики інших держав. А це безпосередньо відображає і уяв­лення громадськості різних країн світу про Україну. Безперечно, такий аналіз буде не дуже втішним - об'єктивні та не заангажовані публікації за авторства іноземних журналістів, вчених є скоріше винятком, ніж правилом. Домінування радянського підходу до тлумачення подій мало вплив і в коротких повідомленнях щодо українців.

Для дослідників періоду новітньої історії безцінними є публікації на сторінках "The Ukrainian Quarterly" документів із історії сучасності та водночас епістолярних, мемуарних джерел. Подібні публікації слу­жать все тому ж завданню, поставленому першим редактором журналу - зацікавити інші країни історією та життям в Україні.

Науковці діаспори із заснуванням журналу отримали видання, де могли вільно висловлювати свою думку по багатьох суперечливим пи­таннях історії. У майбутньому вони отримали нагоду обмінюватися досвідом та результатами наукових доробок із вченими України. Сьогодні журнал, змінивши підзаголовок на "Україна на міжнародні відносини", вміщує статті українських вчених та зарубіжних науковців по основних питаннях українознавства. Матеріали досить цікаві з по­зицій становлення нових дипломатичних зв'язків сучасної України, інтеграційних процесів у різні міжнародні організації, загального по­зиціонування молодої демократичної держави на політичній та еконо­мічній мапі світу.

Загалом "The Ukrainian Quarterly" - унікальне видання, яке цього року перетне 62-річний рубіж і продовжує публікацію матеріалів висо­кого наукового рівня та завойовує нових читачів у багатьох країнах сві­ту, до яких останнім часом приєдналися і пострадянські країни. Важливо, що і громадяни України сьогодні можуть ознайомлюватися з матеріалами даного видання та дописувати і публікувати свої праці на сторінках "The Ukrainian Quarterly". Цьому сприяли і редактори дру­гого періоду існування журналу - Володимир Стойко (до 2004) та Тарас Гунчак (із 2004 р.).

Дослідження внеску періодичного видання Українського Конгре­сового Комітету Америки "The Ukrainian Quarterly" в розвиток сучас­ного українознавства потребує ще наукової переоцінки та визнання.

Примітки:

1     Українська періодика: історія і сучасність. - Львів, 1995. - 292 с.; Львів, 1997. - 296 с.; Львів, 2002. - 600 с.; Львів, 2003. - 988 с.; Львів, 2005. - 676 с.

2     Українське зарубіжжя: Бібліографічний покажчик (1900 - трав. 2002 рр.). Інститут досліджень діаспори. - К.: Рада, 2002. - 345 с.

3     Гарасим В. Українська преса першої хвилі еміграції на теренах Північної Америки та її роль у національно-культурному житті нації // Українська преса: історія і сучасність. - Львів, 2005. - С. 93-96.

4     Завойська Л. Видавнича діяльність української еміграції у Західній Європі та Канаді (20-ті - кінець 50-х рр. ХХ ст.) // Українська періодика: історія і сучасність. - Львів, 2005. - С. 162-165.

5     Сеник Я. До історії дослідження історії української іммігрант­ської преси США // Українська періодика: історія і сучасність. - Львів, 2003. - С. 706-721; Сеник Ярослав. Культурно-просвітницька діяльність перших редакторів української емігрантської преси в США // Українська періодика: історія та сучасність. - Львів, 2002. - С. 678-687.

6     Романишин Ю.О. Газета "Українські щоденні вісті" про життя українців Південної Америки // Українська періодика: історія і сучас­ність. Доповіді та повідомлення Всеукраїнської науково-теоретичної кон­ференції 22-23 грудня, 1995 року / Ред. М.М. Романюк та ін. - Львів, 1995.

-   С. 182-184.

7     Фединський О. Бібліографічний покажчик української преси поза межами України: річник за 1966 р. - Клівленд (Огайо), 1967. - 76 с.; Річник Ш-ІУ за 1968 - 1969 рр. - Клівленд (Огайо), 1970. - 64 с.; Річник V-VI за 1970 - 1971 рр. - Клівленд (Огайо), 1972. - Ч. 1 - 80 с.; Річник VII-IX за 1972 - 1974 рр. - Клівленд (Огайо), 1975; Річник Х-ХІІІ за 1975

-   1978 рр. - Клівленд (Огайо), 1979. - 80 с.

8     The Story of the Ukrainian Congress Committee of America (1940

-   1951). - New York, 1951. - P. 13.

9     Ждан Михайло. Микола Чубатий (з нагоди 80-ліття). - Мюнхен; Нью-Йорк, 1970. - С. 15.

10    "The Ukrainian Quarterly" and enslaved Ukraine // The Ukrainian
Quarterly,
1962. - № 3. - Autumn. - P. 262.

11    Chubaty Nicholas D. The Story of the Ukrainian Quarterly // Index
to Volumes I
(1944) - X (1954). - P. 3-5.

12    Ждан Михайло. Вказ. праця. - С. 14.

13    Editorial. Introducing the Ukrainian Quarterly // The Ukrainian
Quarterly,
1999. - №1. - P. 10. Див також: Thirty Years of Generating
Enlightenment and Pursuin Freedom
// Ukrainian Quarterly. - Winter, 1974.

-   Vol. XXX. - № 4. - P. 341.

14    "The Ukrainian Quarterly" and enslaved Ukraine // The Ukrainian

Quarterly, 1962. - №3. - Autumn. - P. 262.15       Ibid.

16    Ibid.

17    Винар Л. Криза організації історичних дослідів // Винар Л.
"Український історик": 40 років служіння науці, 1963 - 2003. Статті та ма-
теріали
/ Ред. А. Атаманенко. - Нью-Йорк - Острог, 2003. - С. 103.

 

Оксана Дзвінчук

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення