І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 69

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

Для інформування української еміграції про діяльність ДЦ УНР в екзилі було налагоджено постійні контакти з українськими газетами: "Прометей ", "Народна воля", "Народне слово", "Свобода" (США), "Українській голос", "Канадійській фермер" (Канада), "Українські вісті" (Європа), "Українське слово" (Франція), "Українці в Австралії" (Австралія). ДЦ УНР в екзилі підтримав ініціативу українців в Аргентині про створення газети "Рада". Вона стала друкованим орга­ном Товариства сприяння УНРади та Товариства прихильників УНР. Ресорт преси і інформації екзильного уряду УНР розмістив в бюлете­нях Укр. Інформ. Бюро заклики на підтримку цієї газети, направив лис­ти до всіх Крайових представництв екзильного уряду УНР в яких про­сив підтримати нове українське періодичне видання та надсилати до нього свої матеріали і статті27. Крім того, проходила активна взаємодія Ресорту преси і інформації та Публіцистичного інституту при Науковому товаристві Т. Шевченка, який займався дослідженнями українських та іноземних мас-медіа28. Було налагоджено контакти з іноземними журналістами, зокрема укладено угоду з редакцією німець­кого друкованого органу Союзу вільної преси. Згідно з нею, Ресорт по­стачав для цього видання матеріали про Україну. Було налагоджено контакти, щодо видавництва періодичної кореспонденції під назвою "Об'єднана Європа". Гї видавцем повинен був бути Ульріх фон Штауффенберг - небіж полковника, який здійснив замах на А. Гітлера 20 липня 1944 року. В цьому журналі повинні були друкуватися мате­ріали про Україну, український національно-визвольний рух, а також боротьбу інших "поневолених народів" за свою незалежність29. В мас-медіа зарубіжних країн були вміщені чисельні статті, присвячені історії і культурі України, проблемі відродження незалежної демократичної України. Зокрема, в ряді газет країн Європи, США, Канади та Аргентини було опубліковано серію статей під загальною назвою "Від автономії до незалежної Української Держави" загальним обсягом біля 80 сторінок друкованого тексту30. Подібна діяльність сприяла зміц­ненню позицій ДЦ УНР в екзилі, визнання його як повноважного представника "поневоленого" українського народу в світі.

Підсумовуючи все вищесказане, необхідно зазначити, що:

1.   Відновлення діяльності ДЦ УНР в екзилі призвело до необхід-
ності інформування української еміграції, органів влади, політичних
сил, громадськості та мас-медіа країн Заходу про український
національно-визвольний рух з метою здобуття їх підтримки у справі
відродження незалежної демократичної України;

2.         Для цього було створено Ресорт преси і інформації екзильногоуряду УНР, який розгорнув активну інформаційно-пропагандистську діяльність на захист інтересів українського народу та справи відро­дження незалежності України, що сприяло зміцненню позицій ДЦ УНР в екзилі як серед української еміграції, так і в країнах Заходу;

3. Необхідно відзначити наполегливу працю керівників Ресорту преси і інформації М. Шлемкевича, С. Довгаля, М. Лівицького, Ф. Пігідо, завдяки зусиллям яких справа відродження незалежності України набула розголосу в країнах Заходу;

4. ДЦ УНР в екзилі налагодив активну взаємодію з мас-медіа країн Заходу. Це відчутно сприяло боротьбі української діаспори за відро­дження державної незалежності України, дозволяючи вести прямі ра­діотрансляції на територію УРСР.

Серед перспективних напрямків подальших досліджень потрібно відмітити необхідність висвітлення інформаційної діяльності Державного центру УНР в екзилі в другій половині 60-х - 80-х роках ХХ століття.

Примітки:

1     Конституція України.: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. - К.: Преса України, 1997. - С. 6.

2     Лівицький М. ДЦ УНР в екзилі між 1920 і 1940 рр. - Мюнхен; Філадельфія: Українське інформаційне бюро, 1984. - 72 с.

3     Рудницький Яр. ДЦ УНР в екзилі між 1941 і 1991/2 роками. -Оттава, 1994. - 96 с.

4     Плав'юк М. Роль Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі у відродженні української державності // У майбутнє - в ім'я України! Матеріали ІІІ Всесвітнього форуму українців, 18-20 серп­ня 2001 р. / Ред. кол. М. Дробноход (гол.) та ін. - К., 2001. - С. 307-309.

5     Городиський Зенон. Українська Національна Рада. Історичний нарис. - Київ: Видавничий дім "КМ Academia", 1993. - 98 с.; Маруняк Володимир. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по другій світовій війні. - Т. 1: Роки 1945 - 1951. - Мюнхен: Академічне видавництво д-ра Петра Белея, 1985. - 429 с.; Паньківський К. Від комітету до Державного Центру. - Нью-Йорк; Торонто, 1968. - 287 с.

6     Сідак В.С., Вронська Т.В. Спецслужба держави без території: Люди, події, факти. - К.: Темпора, 2003: Видавництво Національної ака­демії СБ України, 2003. - 240 с.

7     Прокоп Мирослав. Меморіал УНР і УГВР на мировій конферен­ції в Парижі // Сучасність. - 1987. - Ч. 10. - С. 74-93.

8     Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі: статті і матеріали / Під ред. Л. Винара і Н. Пазуняк. - Філадельфія; Київ; Вашингтон: Фундація ім. С. Петлюри в США, вид-во "Веселка", 1993. -

493 с.

9           Маркусь В. Екзильний уряд Української Народної Республіки в міжвоєнний період (1921 - 1939): міжнародно-правова та порівняльнааналіза // Сучасність. - 1986. - Ч. 12. - С. 70-84; Рудницький Я. Ще раз про екзильний уряд. (До статті В. Маркуся в "Сучасності", 1986, Ч. 12) // Сучасність. - 1987. - Ч. 6 - С. 123-126.

10    Недужко Ю.В. Погляди Президента УНР в екзилі Миколи
Лівицького
(1967 - 1989) на проблему відродження незалежної демокра-
тичної України
// Література та культура Полісся. - Вип. 27: Регіональна
історія та культура в українському та східноєвропейському контексті
/
Відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. - Ніжин: Видавництво НДПУ
ім. М. Гоголя,
2004. - С. 183-187; Недужко Ю.В. Європейські політичні
процеси та перспективи відродження незалежної демократичної України
в працях Президента УНР в екзилі Миколи Лівицького. - Луцьк:
Волинська обласна друкарня, 2004. - 64 с.; Недужко Ю. Створення і ді-
яльність Державного центру УНР в екзилі
(1945 - 1955) // Національні
Рухи Опору в Східній і Центральній Європі кінця
1930 - х - середини
1950-х років: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції.

-   К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2005. - С. 171-177; Недужко Ю. Взаємодія Державного центру УНР в екзилі з міжнародними організація­ми та органами влади країн Заходу // Тези доповідей Першої Міжнародної Наукової Конференції "Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті" 8-10 березня 2006 року. - Львів, 2006. - С. 32-35; Недужко Ю.В Формування українського національного-визвольного руху в еміграції (1945 - 1950 рр.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). - Вип. 30. - К.: Інститут історії України НАН України, 2005. - С. 318-328; Недужко Ю. Жіночі організації української діаспори в контексті боротьби за відродження не­залежної демократичної України (сер. 40-х - 50-ті рр. ХХ ст.) // Всеукраїнський науковий журнал "Мандрівець". - 2006. - №1. - С. 23-29; Недужко Ю.В. Державний центр УНР в екзилі: боротьба за демократію та незалежність України // Український вимір. Міжнародний збірник інфор­маційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. - Ч. 4. - Кн. 1.

-   С. 129-147.

11    Центральний державний архів вищих органів влади та управлін-
ня (ЦДАВОУ).
- Ф. 5235. - Оп. 1. - Спр. 1. - Арк. 75.

12

ЦДАВОУ.

- Ф. 5235.

- Оп. 1.

- Спр.

374.

- Арк. 21.

13

ЦДАВОУ.

- Ф. 5235.

- Оп. 1.

- Спр.

374.

- Арк. 18.

14

Там само.

 

 

 

 

 

15

Там само.

 

 

 

 

 

16

Там само.

 

 

 

 

 

17

ЦДАВОУ.

- Ф. 5235.

- Оп. 1.

- Спр.

374.

- Арк. 19.

18

ЦДАВОУ.

- Ф. 5235.

- Оп. 1.

- Спр.

374.

- Арк. 29.

19

Там само.

 

 

 

 

 

20

ЦДАВОУ.

- Ф. 5235.

- Оп. 1.

- Спр.

1. -

Арк. 94.

21

ЦДАВОУ.

- Ф. 5235.

- Оп.1.

- Спр.

1311

. - Арк. 26-27.

22

Там само.

 

 

 

 

 


23

ЦДАВОУ. -

Ф. 5235.

- Оп. 1.

- Спр.

374.

- Арк. 29.

24

ЦДАВОУ. -

Ф. 5235.

- Оп. 1.

- Спр.

374.

- Арк. 30.

25

ЦДАВОУ. -

Ф. 5235.

- Оп. 1.

- Спр.

374.

- Арк. 30-31

26

ЦДАВОУ. -

Ф. 5235.

- Оп.1.

- Спр.

1311.

- Арк. 27.

27

Там само.

 

 

 

 

 

28

ЦДАВОУ. -

Ф. 5235.

- Оп. 1.

- Спр.

374.

- Арк. 9.

29

ЦДАВОУ. -

Ф. 5235.

- Оп. 1.

- Спр.

374.

- Арк. 11.

30

ЦДАВОУ. -

Ф. 5235.

- Оп. 1.

- Спр.

374.

- Арк. 26.

АРХІВИ, БІБЛІОТЕКИ ТА МУЗЕЇ

 

 

 

ОЛЕКСІЙ КОНОВАЛ

Фундація ім. Івана Багряного Арлінгтон Хайс, США

ДЕ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ВИДАННЯ ТА АРХІВИ СЕРЕДОВИЩА УРДП-УДРП ТА ЙОГО БРАТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Під час Другої світової війни багато родин гнаних, переслідуваних, розкуркулюваних та голодуючих в 1933 році залишили Україну й після війни опинилися на території Австрії та Німеччини. Згідно договору США, Англії та СССР в Ялті, люди з східніх та центральних областей України, що були частиною радянської України, підлягали примусовій репатріації з Заходу на "родіну" в Совєтський Союз.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення