І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 71

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

За своїм походженням і характером документи фонду архіву роз­поділяються по чотирьох відділах: історичному, філологічному, мис­тецькому та інженерно-технічному. Вони, в свою чергу, діляться на збірки.

Найбільший масив матеріалу об'єднує історичний відділ. Пере­лічимо дуже стисло такі рубрики:

революційні події і громадянська війна; Січові Стрільці і націо­нальний рух; голод в Україні 1932 - 1933 роки, 1946 - 1947 роки; зни­щення українських церков; примусова колективізація на селі; архів 1-ої Дивізії УНА в Ріміні; архів Братства Колишніх Вояків 1-ої Дивізії УНА табори Ді-Пі; історія української еміграції; діаспорові установи і організовані ними численні заходи; емігрантська періодика; дисидент­ський рух з 1960-х років; розпад СРСР. Філологічний відділ включає матеріали: особисті архіви письменників та літературних діячів; мате­ріали для досліджень з мовознавства та літературознавства; інтерв'ю з письменниками та статті про них; художні твори українською мовою, видані в діаспорі; колекція дитячих книжок для дітей і юнацтва діаспо­ри, казки. Мистецький відділ: приватні архіви митців; матеріали продіячів українського мистецтва; інформація про розвиток українського мистецтва і музики поза Україною; спадщина митців (колекція картин, скульптури, малюнків, графічних праць (Гординського, Архипенка, Балабана та інших) Інженерно-технічний містить: оригінали патенту на винахід В. Джуса; технічні рукописи Джуса; матеріали і бібліотека Товариства Українських Інженерів в Америці.

Повертаючись до історичних проблем, варто наголосити, що про­блема діаспори - це складна конфігурація, досвід еміграції потребує осмислення і узагальнення, а також нових методологічних підходів до її вивчення. Але як би ми їх не інтерпретували, зміст джерел відкриває надзвичайно цікавий і колосальний матеріал. Це плани і звіти комісій, інститутів, комітетів, громад, музеїв, кафедр, відділів та осередків. Існують огляди наукової, культурної та фінансової діяльності за різні роки, протоколи і стенограми засідань, конференцій, нарад і зборів, тези виступів та доповідей, запрошення, обширне листування і так

далі.

Україніка так само зберігається й у відомчому Бахметьєвському ар­хіві (БА) в Нью-Йорку. Його офіційна назва Архів Східно-Европейскої історіі і культури при Колумбійському університеті. Він розпочав свою діяльність в 1951 році. Архів розміщений в загальній бібліотеці Батлер (Butler Library), східнослов'янські документи - саме БА розташовані в внутрішній бібліотеці Рідкісних книг і рукописів (Rare book & Manuscript Library). Всі матеріали, які поступали і поступають до архі­ву в різні часи, мають реєстраційний запис, з якого починається пошук інформації. В Бахметьєвському архіві крім оригінальних документів є велика кількість колекцій газет всіх напрямків, часописів, плакатів, брошур, фотографій, малюнків та інших цікавих джерел для різнопла­нових досліджень7.

За нашими спостереженнями в БА повно представлені роки прав­ління російського імператора Олександра III, в часи якого зростає рі­вень революційної боротьби, в тому числі і за українську свідомість населення. Серед українських "різночинців" спливають спомини про організацію тюремного департаменту та режим по відношенню до по­літичних в'язнів. Має цінність перелік безладу на просторі всієї Росії у 1905 - 1906 роках8.

Епоха діяльності П.А. Столипіна знаходить своє відображення в спеціальних серійних рукописах. Достатньо висвітлені земські рефор­ми та відношення Міністерства внутрішніх справ до них. Декілька ру­кописів земських діячів в період 1900 - 1917 років якісно відображу­ють історичні події і реалії минулого життя.

Цілий ряд відомостей має відношення до більшовицького перево­роту, громадянської війни та спроб вирішити питання української дер­жавності.

Найважливішим в цьому об'ємі займають фонди Гетьмана П. Скоропадського, і В. Винниченка, їх листування, роздуми, спогадиучасників подій.

Починаючи з 1920 років змістовно подані проблеми української еміграції. Їх можна дослідити в персональних справах Сватикова, Денікіна, Богаєвського і т. д.9

Численні рукописи учасників II Світової війни розкривають жит­тєві сюжети, ситуацію перед початком війни, описують перебування авторів в таборах і шлях їх до політичної еміграції. В архіві містяться видання Ді-Пі (1945 - 1951) від друкарських до літографічних.

Із інших документів відзначимо свідоцтва про УГКЦ (Української Греко-Католицької Церкви) та її стосунки з православ'ям, у тому числі з закордонним.

Неабияку вартість для вивчення історії діаспори, її проблем, істо­рії української еміграції мають колекції: видатного науковця й літера­турознавця Ю. Шевельова, М. Вєтухова - першого президента УВАН в Америці, Є. Архипенка (рідного брата митця), Ю. Лавриненка, Л. Дражевської, та інших відомих діячів, окремих українських творчих, професійних, політичних об'єднань.

Отже, з погляду повноти і наукової цінності, цей архів, як нам зда­ється, є найзначнішим з усіх зібрань на теренах США.

Варто зазначити, що ті дослідники, які, долаючи перешкоди, наре­шті опиняються в діючий програмі ім. Фулбрайта, або інших, при Колумбійському університеті, решту часу вони змушені витрачати на вивчення описів. Пошукачі не мають можливості вчасно зорієнтувати­ся в необхідній інформації і це, безумовно, впливає на темпи наукової роботи. Важливо уявляти ще до прибуття в США, що американські архіви організаційно відрізняються від європейських. Наприклад, одиницею зберігання там вважається не аркуш, а коробка. Тому якщо коробок більше чим одна, нами вказано їхню кількість.

Для спрощення визначеної ситуації подаємо перелік знайдених де­яких назв колекцій з позначенням теми (тем) англійською мовою, так, як це виглядає в каталозі Бахметьєвського архіву Нью-Йорка:

1.      Name Of Collection: Evgen P. Arkhipenko Papers, Ukrainian Emigration 1922 - 1959 boxed - 62;

2.      Name Of Collection: Kezar Bernand Memoirs, Soviet Ukraine before World War II; World War II, ca 1959 - 1965

3.      Name Of Collection: Elsa Bermaut Manuscript, Ukraine (1917

- 1949)

4.      Name Of Collection: A.M. Brofel'dt Memoirs, World War I; February Revolution

5.      Name Of Collection: Boris M. Brofel'dt Memoirs, World War I; Emigration - Germany, England, France

6.      Name Of Collection: Evgenii M. Brofel'dt. Memoirs, Tsarist Government; Ukraine before World War I; World War I; Revolution and Civil War; Skoropadskii Government in Ukraine,

7.      ca 1959Name Of Collection: Chyzhevskii Correspondence, Ukrainian Emigration, 1 reel positive, 1 reel negative

8.      Name Of Collection: Marianna A. Davydova Memoirs, Rual Nobility; 1905 - 1917 Revolutions; Ukraine

9.      Name Of Collection: P. Dorman Manuscripts, Ukraine between

the World Wars

10.  Name Of Collection: L.A. Drazhevs'ka Papers, Ukrainians Emigration - U.S.; Voice of America; boxed - 7

11. Name Of Collection: I.A. von Gersdorf Memoirs, World War;

Civil War

12. Name Of Collection: N. Grigor'ev Manuscripts, Ukraine; World

War II

13. Name Of Collection: A.D. Golitsyn Memoirs, Revolution & Civil War; Ukraine; Zemstvos; ca 1950

14. Name Of Collection: V. I. Lekhno Memoirs, Emigration; World War II; Vlasov Army

15.  Name Of Collection: Marshall Maduffie Papers, Soviet Union in the Early 1950-s; Americans in USSR; boxed - 11; 1box of negatives

16.  Name Of Collection: Father Dmytro Myhockyj Papers, Ukrainian Catholic Church 1907 - 1971 in New York City

17.  Name Of Collection: D.K. Ovdenko Memoirs, Law and Legal Profession; 1905 Revolution; Odessa; Emigration -Constantinople, France, ca 1930 - 1955

18. Name Of Collection: O.F. Skoropys-Ioltukhovskyi Papers, World War II; Ukrainian Nationalism, 1917 - 1943

19.  Name Of Collection: I.I. and V.P. Shali Manuscripts, Labor camps; Ukrainian folklore, 1958 - 1965

20.  Name Of Collection: V.V. Shapkin Manuscript, Ukraine - World War I; Cossaks; 1917 revolution

21.  Name Of Collection: Shevchenko Scientific Society, Famine in Ukraine 1930-s; 1 reel reading negative, 1reel positive

22.  Name Of Collection: G.Y. Shevelov Correspondence, Ukrainian Emigration; Linguistics; Emigre Scholarship 1948 - 1981; boxed

 

-   9

23.  Name Of Collection: Ol'ga N. Shilo-Nudzhaevskaia Memoirs, Civil War-Ukraine, Crimea, Emigration-Europe; World War II.

ca. 1962

24.  Name Of Collection: V.E. Sproge Memoirs, Soviet Union between the World Wars; Ukraine; Soviet Economic Development 1917

-   1963

25.  Name Of Collection: A.K. Svitich Papers, Orthodox Church -Russia, Poland, Ukraine; 1917 Revolution; Emigration; 1858 -1959. boxed - 3

26.       Name Of Collection: Fedor Tkachenko Memoirs, World War II;Ukraine, ca 1958

27.  Name Of Collection: Ukrainian Famine of the 1930s, 1928 -1934; 1 in microfilm cabinet on Stack 14

28.  Name Of Collection: M.O. Vetukhiv Papers, Ukrainian emigration - U.S.; Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.; Genetics, ca 1900 - 1959, boxed - 46

29.    Name Of Collection: V.K. Vynnychenko Papers, Ukrainian Literature and Politics, ca 1900 - 1950, boxed - 140 (!)

30.  Name Of Collection: P.M. Volkonskii Papers, Emigration -Europe; Orthodox Church, 1905 - 1946, boxed - 2

31.     Name Of Collection: L. Zaleska Onyshkevich Manuscript, Ukrainian drama (literature)

32.  Name Of Collection: V.V. Zenkovskii Memoirs, Civil War -Ukraine; Orthodox Church in Emigration; Emigration - Europe,

ca 1951 - 1962

Наприкінці хочемо висловити сподівання, що вказані дані мають доповнити відомості про зарубіжну архівну україніку та посприяють науковому опрацюванню всієї сукупності документальних джерел "американської України". Діяльність діаспори може зацікавити не тіль­ки фахівців з історії, але й приваблювати науковців з інших гуманітар­них дисциплін і розглядатися у контексті сучасної американської сла­вістики. Є. Казінець10, керівник Балто-слав'янського відділу Публічній бібліотеки Нью-Йорка вважає, що зібрання зі слов'янських та східно­європейських регіонів менш за все вивчені в США, причому значна їх кількість має відношення до періоду до 1917 року і залишається ще й досі відірваною від української науки.1       Бюлетень НТША-А. - 2004. - Число 18 (34). - С. 21.

2     The Biography of William Dzus, Inventor by Ronald Lowerence Bern, Published WBMC Inc. - New York, 1961. - P. 126.

3     UIA, Inc. Certificate of Incorporation and By Laws. - NY, 1962. - P.

3-4. 4

NYC,

5

4     Ukrainian Institute of America 1948 - 1963. Fifteenth Anniversary. 1963. - P. 15.

Look at web: www.ukrainianinstitute.org

6     The Voice of America, March-April. - 1950. - P. 5.

7     Look at web BA http://www.Columbia.edu/web/indiv/rbml/ collections/bakhmeteff7index.html

Крім цього подаємо контактну інформацію працівників ВА Електронна адреса bar@libraries.cul.columbia.edu, телефон в Нью-Йорку 1(212)-854-3986.

8     По материалам Архив русской и восточно-европейской истории и культуры при Колумбийском университете. - Нью-Йорк, 1952. - Б.М. (без месяца). - С. 4.9            Там же

10    Казинец Э. Славянские издания в американских коллекциях //
Новый журнал. - Нью-Йорк, 2003. - С. 231.

 

Віталій Макар

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича Чернівці

КАНАДСЬКІ АРХІВНІ ФОНДИ І КНИЖКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ІНТЕГРАЦІЮ УКРАЇНЦІВ ДО БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА КАНАДИ

В нинішній етнічній мозаїці Канади українці посідають дев'яте місце, налічуючи понад один мільйон її жителів. Щоправда, з року в рік неухильно падає чисельність канадських українців однонаціональ-ного походження. Вони складають заледве третину від того мільйона. Процес, загалом, зрозумілий. Інтеграція іммігрантів у будь-яке сус­пільство невіддільна від асиміляції. Канадське суспільство є особли­вим. Воно ще й досі формується за рахунок новоприбульців. Українці формально почали населяти Канаду 115 років тому, хоч є небезпідстав­ні припущення, що вони там з'явилися раніше. Але в даному випадку це не має ніякого значення.

За понад століття свого перебування у Країні кленового листка українці стали важливою складовою частиною її багатонаціонального суспільства, внесли вагомий внесок у соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток. Відповідно, вони пройшли тернис­тий шлях від перших українських поселенців з Галичини і Буковини до нинішніх повноправних громадян процвітаючої держави, влившись до всіх структурних клітин її організму. Так склалося, що канадські українці не лише розбудовували прибрану батьківщину, але й робили посильний внесок у відстоювання інтересів своїх братів і сестер, зали­шених в Україні, чим сприяли здобуттю нею незалежності наприкінці минулого століття.

Питання інтеграції українців до канадського суспільства завжди цікавило українських дослідників. Але з відомих причин об'єктивне його дослідження в Україні стало можливим лише із здобуттям нею незалежності, хоч насправді база для цього закладалася в попередні де­сятиліття. В самій же Канаді за час проживання там українців нагрома­джено чималу кількість архівних і опублікованих документальних ма­теріалів, пов'язаних з ними, написано велику кількість наукових, популярних робіт про них як авторами українського, так і неукраїн­ського походження. Роботи написані істориками, політологами, соціо­логами. Є чимало спогадів. Автор представленого матеріалу поставив собі за мету провести короткий огляд неопублікованих та опублікова­них документів і матеріалів, включно із спогадами стосовно формуван­ня української етнічної групи Канади.

Якщо говорити про архівні матеріали, то вони в основному зосеред­жені у Національному архіві Канади, який тепер діє в об'єднаній струк­турі - Бібліотека і архіви Канади, а також у провінційних архівах Онтаріо, Манітоби, Саскачевану, Альберти, Британської Колумбії. Крім того є поточні архіви українських громадських об'єднань, таких, наприклад, як Конгрес українців Канади, різноманітних українських асоціацій, украї­нознавчих університетських кафедр. Є, для прикладу, така структура як Українсько-канадський архів-музей Альберти, який має непогану підбір­ку документів про життєдіяльність української етнічної групи. Зокрема, там зібрана колекція документів і матеріалів першого українського депу­тата Палати громад федерального парламенту Михайла Лучковича, яка суттєво проливає світло на інтеграційний процес українців до канад­ського суспільства. Більше того, Лучкович ініціював виступи у канад­ському Парламенті на захист українців від переслідувань в СРСР, Польщі, Румунії у міжвоєнний період1.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення