І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 73

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

-   1965. - Вінніпег, 1965.

15    Енциклопедія українознавства. Словникова частина / Ред. В.
Кубійович і ін.
- Т. 3. - Париж: Молоде життя, 1959. - С. 1091.

16    Canadians of Ukrainian Origin: Population / Ed. by N. Hunchak. -

Winnipeg, 1945.

17    A Delicate and Difficult Question: Documents in the History of
Ukrainians in Canada
/ Eds. B. Kordan, L. Luciuk. - Kingston, 1986.

18    Kordan Bohdan S. Ukrainian Canadians and the Canada Census
1981 - 1996. - Saskatoon: Heritage Press, 2000.

19    Early Ukrainian Settlements in Canada. 1895 - 1900. Dr. Yosef
Oleskow's Role in the Settlement of the Canadian Northwest
/ By Vladimir Y.
Kaje.
- Toronto: University of Toronto Press, 1964.

20    А Bibliography of the Prairie Provinces to 1953 with Biographical
Index
/ Compiled by Bruce Braden Peel. - Toronto, 1973.

21    Thе Houghton Mifflin Canadian Dictionary of the English Language
/ Ed. by W. Morris. - Markham, 1980.

22    Dictionary of Ukrainian-Canadian Biography of Pioneer Settlers of
Manitoba.
1891 -1900 / Ed. and compiler V. Kaye. - Toronto, 1975.

23          Dictionary of Ukrainian-Canadian Biography of Pioneer Settlers ofAlberta. 1891 - 1900 / Ed. and compiler V. Kaye. - Toronto, 1984.

24    Біографічний довідник до історії українців Канади / Ред. М.
Марунчак.
- Вінніпег: УВАН в Канаді, 1986.

25    Українські поселення. Довідник. - Нью-Йорк, 1980.

26    Ukraine and Ukrainians throughout the World. Ed. By Ann Lencyk
Pawliczko.
- Toronto; Buffalo; London, 1994.

27    Ibid. - P. 327-357.

28    Ibid. - P. 331.

29    Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. - Т. 1:
Піонерська доба: 1891 - 1918. - Вінніпег: Тризуб, 1961; Т. 2: Доба росту
й диференціяції. Роки після 1-ої світової війни, 1919 - 1924. - Там само,
1963; Т. 3: Доба росту й диференціяції. Роки 1925 - 1929. - Там само,
1965; Т. 4: Доба росту й диференціяції. Роки 1930 - 1939. - Там само. -
1969;
Т. 5: Доба консолідаційних заходів. Воєнні роки і повоєнна розбу-
дова.
1940 - 1949. - Там само, 1973; Т. 6: Доба дальших консолідаційних
заходів і демографічних пересувів (дисперсія)
- 1950 - 1959. - Едмонтон:
КІУС,
1982; Т. 7: Доба завершених консолідаційних процесів і змагання
за конституційне визнання
- 1960 - 1965. -Там само, 1986; Т. 8: У змаган-
ні за нову Канаду: початки офіційної двомовности й багатокультурности
1970 - 1979. - Там само, 1992.

30    Ukraine. A Concise Encyclopaedia. V. I. - Toronto: University of
Toronto Press,
1963, 1970, 1980, 1988; V. II. - 1971, 1988.

31    Volume II. - P. 1151-1193.

32    Encyclopedia of Ukraine. Vol. 1-5. - Toronto: University of Toronto
Press Inc.,
1984 - 1993. Vol. 1-2 / Ed. by Volodymyr Kubijowyc. Vol. 3-5 / Ed.
by Danylo Husar Struk; Index and Errata
/ Compiled by Andrij Makuch. -
Toronto: University of Toronto Press Inc., 2001.

33    Дмитрів Н. Канадійська Русь. Подорожні спомини Нестора
Дмитрова. - Вінніпег, 1972.

34    Зварич П. Спомини. 1877 - 1904. - Вінніпег: Тризуб, 1976.

35    Czumer W. Recollections About the Life of the First Ukrainian
Settlers in Canada.
- Edmonton, 1981. Україномовне видання під назвою
"Спомини про переживання перших українських переселенців у Канаді"
вийшло 1942 р.

36    Bickersteth Y. The Land of Open Doors: Being Letters from Western
Canada
1911 - 1913. - Toronto, 1976; Broadfoot B. The Pioneer Years 1895

-   1914: Memories of Settlers Who Opened the West. - Don Mills, 1981; Land of Pain Land of Promise: First Person Accounts by Ukrainian Pioneers 1891

-   1914. Research and Translation by Piniuta H. - Saskatoon, 1981.

37          A Ukrainian Canadian in Parliament. Memoirs of Michael
Luchkovich.
- Toronto: Ukrainian Canadian Research Foundation, 1965.Марина Пааієнко Микола Щербак

Київський національний університет ім. Т. Шевченка Київ

джерела з історії української еміграції у фондах російського державного військового архіву

Важливим аспектом вивчення історії української політичної емі­грації міжвоєнного періоду є дослідження процесу формування, пере­міщення та історичної долі зібраних нею документальних колекцій. У радянський період ця проблема залишалася поза увагою дослідників, по-перше, через політичні причини, а, по-друге, через недоступність самих еміграційних архівів, значна частина яких перебувала на таємно­му зберіганні у спецвідділах радянських архівів. Поступове їх розсе­кречення та введення до наукового та суспільного обігу розпочалося лише на межі 1980-х - 1990-х років, що у свою чергу призвело до акту­алізації проблеми вивчення історії формування цих джерельних комп­лексів. Упродовж 1990-х - початку 2000-х років побачила світ ціла низ­ка праць українських та зарубіжних дослідників, присвячена як висвітленню діяльності окремих архівних, музейних та бібліотечних осередків української еміграції в Європі, так і долі їх колекцій у пово­єнний період (зокрема праці Л. Лозенко, М. Мушинки, Р. Махаткової, М. Палієнко, А. Кентія та ін.)1. Вагомий внесок у дослідження пробле­ми переміщення колекцій був зроблений американською дослідницею Патрицією Кеннеді Ґрімстед, результати багатолітньої пошукової ді­яльності якої знайшли відображення в англомовній праці "Трофеї ві­йни та імперії: Архівна спадщина України, Друга світова війна та між­народна політика реституції2". У 2005 р. у Києві вийшла друком книга П.К. Ґрімстед "Празькі архіви" у Києві та Москві: Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної україніки", яка являє переклад дев'ятого розді­лу зазначеної вище монографії3.

Сьогодні великий масив матеріалів з українських еміграційних ар­хівів міжвоєнного періоду представлений у фондах Центрального дер­жавного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного архіву громадських об'єднань України, Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного. Водночас слід відзначити, що значна частина докумен­тальних колекцій міжвоєнної еміграції залишається поза межами України і зберігається, між іншим, в архівних, музейних, бібліотечних фондах Чехії та Словаччини (у Національному архіві в Празі, Слов'янській бібліотеці Національної бібліотеки Чеської Республіки, Архіві міста Праги, Музеї українсько-руської культури у Свиднику та ін.)4. Крім того, надзвичайно цінний комплекс джерел з історії україн­ської політичної еміграції перебуває сьогодні на зберіганні у Державному архіві Російської Федерації та Російському державному військовому архіві у Москві. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває проблема виявлення "еміграційної україніки" у фондах зазна­чених архівосховищ, встановлення джерел походження цих матеріалів, визначення їх автентичності, репрезентативності та наукової цінності, і таким чином організації інтелектуального доступу до їх інформації.

Дана публікація присвячена характеристиці та аналізу матеріалів з історії української еміграції, які зберігаються сьогодні у Російському державному військовому архіві (РДВА). До складу фондів РДВА ці ма­теріали потрапили після ліквідації Центру зберігання історико-документальних колекцій. Остання ж інституція була утворена у черв­ні 1992 р. з метою зберігання колекцій колишнього Центрального державного особливого архіву СРСР (ЦДОА СРСР) - таємного архі­ву, який постав у 1946 р. згідно до спеціальної постанови Ради народ­них комісарів СРСР. Основу ЦДОА СРСР у момент його створення складали трофейні фонди польського походження, які були вивезені з території Західної України та Західної Білорусі у 1939 р., а також до­кументи, що були знайдені радянськими військами та спецслужбами у травні - червні 1945 р. в Чехословаччині (у районі м. Чеська Липа) та в Нижній Сілезії (м. Хабельшвердт поблизу Вельфельсдорфа).

Комплекс трофейних документів включав у себе як власно німець­кі документи, так і матеріали, що були вивезені нацистами під час оку­пації європейських країн. Ця друга група включала документи держав­них установ європейських держав (Франції, Бельгії, Польщі, Австрії та ін.), більшу частина яких складали французькі документи (серед яких була широко представлена офіційна документація Головного управлін­ня національної безпеки Франції, Друге бюро Генштабу Франції, вій­ськового міністерства Франції). До цієї групи відносилися також до­кументи масонських лож, громадських та політичних організацій, єврейських общин, навчальних закладів, архіви суспільних та політич­них діячів. Загалом ЦДОА СРСР у 1946 р. прийняв на зберігання 1,5 млн. справ5. У 1960 р. до архіву надійшли також матеріали установ СРСР, які займалися військовополоненими та інтернованими інозем­них країн.

Більшість документів перебувала у стані розсипу, з огляду на що упродовж кінця 1940-х - початку 1960-х рр. вони пройшли науково-технічне опрацювання в архіві. Слід також відзначити, що, починаючи з середини 1950-х рр., розпочався процес часткового повернення (рес­титуції) окремих матеріалів. Однак, за радянських часів цей процес відбувався дуже повільно, за таємними домовленостями окремі групи документів поверталися виключно країнам соціалістичного табору -НДР, Польщі, Чехословаччині. Тільки з розпадом СРСР відбулося часткове пожвавлення процесу передачі урядом Російської Федерації, зокрема, 1993 - 1994 рр. Франції було передано 944718 справ фран­цузького походження, а у 2000 р. - ще 77992 справ; у 1997 р. князів­ство Ліхтенштейн одержало 1101 справу6.

Підтвердженням того факту, що серед "трофейних" матеріалів були представлені й окремі групи документів з історії української міжвоєн­ної еміграції, є виявлена нами у фонді Архівного управління Міністерства внутрішніх справ УРСР "Довідка-орієнтировка про на­явність у Центральному державному особливому архіві СРСР доку­ментальних матеріалів про діяльність українських націоналістів", дато­вана 3 жовтня 1956 р.7 Згідно цієї довідки, укладеної заступником начальника ЦДОА СРСР капітаном Хрящовим, в архіві зберігалося понад 10 фондів, які містили документальні матеріали "петлюрівських емігрантських організацій" у Франції та Чехословаччині міжвоєнного періоду. Серед зазначених фондів були:

1)  Особовий фонд Олександра Шульгина (містив матеріали трьох празьких конференцій української еміграції - протоколи засідань, мандати делегатів, їх звіти; рукописи статей О. Шульгина, його листу­вання, документи, які відображали діяльність О. Шульгина в різних комісіях Ліги націй);

2)  Фонд "Українська бібліотека ім. С. Петлюри в Парижі" (скла­дався з матеріалів Судової комісії в справі вбивства С. Петлюри - сте­нограми судових засідань французькою мовою, перекладів значної кількості українських документів, що були представлені французькому суду, протоколів засідань комісії, вирізок з французьких та українських газет із звітами про процес Шварцбарда, рукопису книги А. Яковліва "Паризький процес"; у фонді містилися також верстка та гранки біо­графічних статей про С. Петлюру, листування та фінансові документи бібліотеки, збірка прес-бюлетенів, які видавалися українськими орга­нізаціями у Парижі, Берліні, Брюсселі, Варшаві, Лондоні, Празі, Женеві, Вашингтоні, Філадельфії, Нью-Йорку французькою, поль­ською, англійською, німецькою мовами, комплекти журналу "Рідна школа", що видавався у Львові у 1933 - 1938 рр., комплект видань Українського наукового інституту в Берліні та ін.);

3)  Фонд редакції журналу "Тризуб" в Парижі (містив листування редакції, оригінали статей та заміток для окремих номерів журналу, гранки та верстки окремих номерів, архів редакції з матеріалами різ­них емігрантських організацій, бюлетені та протоколи з'їздів "Союзу українських емігрантських організацій у Франції", велику кількість га­зетних вирізок із повідомленнями про стан справ у Радянській Україні, Західній Україні, Закарпатській Україні та життя української еміграції, колекцію програм українських концертів та афіш театральних вистав, рукописи українських творів та ін.);

Фонд "Товариство бувших вояків Армії УНР у Франції" (скла­дався із списків, анкет, заяв про прийом у члени товариства, протоко­лів його засідань, рукописів, спогадів, доповідей, листування голови товариства генерала О. Удовиченка);5) Фонд "Українська господарська академія у Подєбрадах (Чехословаччина)" (містив статут, протоколи та листування видавни­чого товариства при академії, залікові листи студентів, групові фото­графії студентів та викладачів, бюлетені та ін.).

Крім того, як відзначалося у довідці, в архіві зберігалося кілька не­великих за обсягом фондів, де знаходилися документи Товариства за­порожців, Українського Червоного Хреста, Українського товариства сприяння Лізі Націй, Української православної автокефальної парафії в Парижі, особовий фонд міністра фінансів УНР П. Чижевського.

Оскільки діяльність архіву та інформація про його існування за ра­дянських часів була цілковито засекречена, лише на початку 1990-х ро­ків окремі вчені отримали обмежений доступ до його фондів. Вперше архів було згадано у пресі у лютому 1990 р.8 Невдовзі ЦДОА СРСР було реорганізовано у Центр зберігання історико-документальних ко­лекцій, фонди якого складались з двох великих комплексів: 1) доку­ментів про військовополонених та в'язнів таборів Другої світової ві­йни та повоєнного періоду (168 фондів за 1939 - 1960 рр.) та 2) трофейних матеріалів (857 фондів за період з XIV ст. до 1945 р.)9. Після чергової реорганізації фонди цього архівосховища були переда­ні до Російського державного військового архіву.

Однак до сьогодні матеріали з історії української еміграції, які збе­рігаються в РДВА, фактично залишаються поза науковим обігом. Доступ до них ускладнений й тим, що у покажчику фондів архіву, який побачив світ у 2001 р., згадується тільки фонд "Націоналістична орга­нізація "Українська бібліотека ім. С. Петлюри" (м. Париж)" (ф. 271к)10. Між тим у ньому "опущено" інформацію про наявність в архіві інших фондів "еміграційної україніки", попри те, що вони там все ж таки збе­рігаються. Вперше перелік цих фондів та коротку анотацію складу їх матеріалів було вміщено в англомовній статті П.К. Ґрімстед на сторін­ках "Harvard Ukrainian Studies", присвяченій повоєнній долі колекції Української бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі11.

Отже, у РДВА перебувають на зберіганні кілька фондів, матеріали яких торкаються діяльності міжвоєнної української еміграції в Європі (головним чином - у Франції):

ф. 65к - Український народний союз у Франції (оп. 1, 26 од. зб., 1933 - 1939 рр.);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення