І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 79

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

У листі від 29 січня до Володимира Галана Іван Бучко повідомляв, що "ми осталися без засобів та й не можемо навіть тих найконечніших підмог виплачувати для наших студентів та й для культурників. На цей місяць лютий ще вдасться затягнути позичку яких 200 тисяч лірів, а що буде далі?.. Наші місячні видатки на потреби табору (папір, прибори до писання, книжки-самоучки тощо) виносять коло 100 тисяч лірів. Дотепер ми те покривали з дару Святого Вітця та й тих приватних да­рів, присланих для мене від моїх добрих приятелів, свояків знакомих і давних добрих парафіян з Ню Йорку. Жертви, прислані нині з Америки для нашого Комітету виносять всього 110 (сто десять) долярів, а саме: від парохії Олифант 100 дол. і від Отця Стернюка з Плимавт 10 дол. У найближчому часі потреби наші збільшаться, бо "люта буря йде". Може прийти до того, що не буде вже кому посилати підмог..."9.

У відповідь на цей лист Володимир Галан повідомив Кир Івана (9 лютого 1946), що вже вислано через о. Гриньоха 10.000 дол. через Апос. делегата. "Рівночасно повідомляю, що коли потреба, вишлемо в такий же спосіб дальших 15.000 себто разом 25.000 дол. Тому прошу робити заходи для спровадження студентів, а я певний, що зможемо післати і більшу суму пізніше"10.

24 січня 1947 року в Мюнхені відбулася нарада уповноважених українських високих шкіл, КоДУС-у та ЦеСУС-у з представником УАПЦ в Канаді о. Савчуком, на якій ректор УВУ Вадим Щербаківський,ректор УВЕШ Борис Мартос і професор Євген Храпливий обговорю­вали справу допомоги нашому студентству в Європі. Оскільки о. Савчук одночасно був членом Українського бюро в Лондоні, то за його участю ухвалено, що "з фондів КУК-у можна буде призначити поважну частину зі збірок на допомогу збігцям також на допомогу студентству. Одначе ця допомога не може бути пересилана із-за де візових та інших причин у грошах, а тільки у товарах, а саме як одяг, білля, накривала та харчеві пачки, або окремі харчі, які можуть бути консумовані, або реа­лізовані студентами на інші цілі"11.

На згаданій нараді о. Савчук подав до відома, що він також має можливість "виставити певну кількість стипендій для українських сту­дентів в Англії з фондів католицької і протестантської церков - для греко-католиків і православних та евентуально протестантів". У першу чергу мали пропонуватися ті, хто володів англійською мовою12.

Заслухавши повідомлення Євгена Храпливого про названу нараду, президія КоДУС-у вирішила скликати з цього приводу пленарне засі­дання Комісії. 7 лютого 1947 року воно відбулося у Фюрті, де після тривалої дискусії було запропоновано представникам ЦеСУС-а Євгену Переймі та Володимиру Мацьківу такі напрямні у вирішенні питання надання допомоги українським студентам у Великій Британії: "через філії, представництва і студентські громади оголосити студент­ству умови складання прохань на стипендії до Англії; визначити пер­ший реченець вношення прохань по кінець лютого; допустити до вно-шення прохань 10% членства кожної громад з тим, що в принципі на жінок не повинно припадати більше як 25% прохань; приймати про­хання в загальному від початківців від 2 до 6 семестру, а від заавансова­них тільки виємково; просити Лондонський комітет признати 20-40 для заавансованих та скінчених для вдосконалення в студіях; у власно­ручних поданих проханнях вимагати таких даних: ім'я й прізвище, міс­це й рік народження, релігія, стан студій (семестр), школа й місце сту­дій, спеціяльність; до прохань мають бути долучені: посвідка впису зі школи, опінія студ. громади, посвідки про поступи в науці, зокрема ж посвідка фахового професора із спеціальності петента й окрема, прові-рена посвідка про знання англійської мови: передумовою одержання стипендії є знання принаймні початків англійської мови; першенство для одержання стипендії належиться дати англістам, романістам, фо­нетикам, журналістам, економістам, експортівцявцям, банківцям, ет­нографам і взагалі студентам фахів, яких не можна студіювати на укра­їнських і німецьких високих школах, зрештою, в тій справі засягнути інфорацій в Лондоні; прохання вносити до студентських громад, які встановлюють порядок місць стипендистів відповідно до їх кваліфіка­ції й передають їх до філій або представництв, що знов пересилають їх до централі..."13.

Усі студентські громади Німеччини й Австрії Були негайно повідо­млені про таке рішення. Крім того, від них просили подати потребу водягу, білизні й харчових пакетах14. Ця пропозиція зацікавила бага­тьох бажаючих здобути вищу освіту в Англії, оскільки вже наступного місяця на засіданні КоДУС-у констатувалося, що надійшло понад 150 заяв. Щоправда, "за виїмком Авгсбурга, Кіля, Карлсруе й Корігену, всі інші прохання не мають усіх вимаганих прилог і мусять бути доповнені"15. І коли прохань на вписи до англійських вищих шкіл вия­вилося вже понад дві сотні, то представник від українських інституцій з Лондона сотник Панчук повідомив на особистій зустрічі в Мюнхені Євгену Переймі, що про існуючі фонди релігійних установ йому неві­домо нічого, а "вступ до англійських шкіл дуже утруднений з огляду на переповнення шкіл", і лише п'ятеро українських студентів "дістають допомогу з фонду допомоги полякам". Натомість, мовляв, існують можливості примістити кількох наших студентів теології на кошт ан­глійських католицьких єпископів, а також на англійську теологію16. Одначе, "Комісія" не залишала цієї справи і намагалася щонайменше деяких окремо придатних кандидатів вислати на студії до Англії хоч би на власний кошт17.

Улітку 1948 року за ініціативою студентської громади Комісія ор­ганізовується і у Великій Британії. За підтримки Президії Союзу укра­їнців Британії перше її організаційне засідання відбулося 5 серпня. Очолює місцевий КоДУС о. Йосафат-Іван Жан, якому взялися допо­магати о. мітрат протоєрей Губаржевський, о. Дячишин, доктор Коростовець, доктор Закоморний, доктор Герасименко, інженер Данило Скоропадський, професор Олександр Монцібович, сотник Панчук, магістр Данилів, Юрій Єнкала і Ярослав Гаврих. Безпосередньо ж займалася поточною роботою управа на чолі з гетьманичем Данилом Скоропадським18.

До речі, звітуючи за працю в 1948 - 1949 навчальному році Зенон Кузеля наголошував, що "від двох років Комісія допомоги українсько­му студентству робила систематичні й енергійні заходи для створення КоДУС-у в Англії, особливо від часу, коли туди переїхали члени нашої дивізії. Після довших заходів Комісії пощастило причинитися там до засновання КоДУС-у на Англію, що стоїть тепер під проводом голови інж. Данила Скоропадського"19.

У перший період своєї діяльності, який визначається до початку 50-х років минулого століття, серед колишнього українського вояцтва Великої Британії виявилося близько 200 осіб, котрі виявили бажання здобути вищу освіту. Однак, українська спільнота в цій країні не мала можливості забезпечити всіх належною матеріальною допомогою, бо збіркові акції не давали відповідних для потреб студіюючої молоді сум. Допомоги надходили головним чином від архієпископа Івана Бучка, дещо вдавалося виєднувати від місцевих чинників.

Оскільки брак грошей не дозволяв тамтешньому КоДУС-ові роз­винути ширшої роботи, вони зверталися за допомогою до своєї цен­тралі у Фюрті. У листі до керівництва КоДУС-у Об'єднання українціву Великій Британії повідомляло, що "звичайно ні одного звернення не полагоджуємо негативно". Насамперед використовувалися можливос­ті американської допомогової місії, яка передавала так звані кер-пакети. Президія ради тоді також намагалася й "деякі грошові квоти постави­ти до диспозиції студ. громади"20. На той час з теренах Великої Британії вчилося 76 українських студентів: 18 у місцевих високих школах, 2 - в Ірландії, 7 - в Інституті заочного навчання (ІЗН) в Німеччині, за океан виїхало 3, Бельгію - 8, Іспанію - 9, Італію - 221.

Більшість кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Європи з Великої Британії мали бажання опановувати вибраний фах переважно в Іспанії. Там з осені 1952 вдалося розпочати навчальний рік Е. Бродацькому, П. Гуцулу, В. Зазуляку, О. Змію і Б. Марченку. Двом нашим студентам з Великої Британії виділив стипендії для навчання в Італії Апостольський візитатор українців у Західній Європі єпископ Іван Бучко: Зоя Лісовська опановувала мистецтво, а В. Луців удоскона­лював свій голос22. Існуючи як автономна секція при СУБ-і, КоДУС у Великій Британії утримував тоді протягом року 6 стипендіатів, витра­чаючи на кожного по 190 фунтів стерлінгів. Крім того, кільком студен­там оплачувано шкільні вписи, а окремі отримували одноразові допо-моги.Завдяки допомозі КоДУС-у і СУБ-у в березні 1953 року, коли фонди першого виявилися вичерпаними, для шести студентів випози­чено по 100 фунтів у Британської переселенської ради, а на початку жовтня семеро студентів змогли виїхати на навчання до Лювена в Бельгію23. У 1954 - 1955 навчальному році від британського КоДУС-у стипендії отримували(по 15 фунтів щомісячно) такі лондонські сту­денти: М. Добрянська - дантистика, Л. Калюжна - славістики, П. Цимбалістий - славістика, В. Воропай - історія. Наступного року ма­теріальну підтримку від української громади мають також В. Малишак

-   техніка, І. Грабар - спів24.

Другий період діяльності КоДУС-у у Великій Британії охоплює п'ятдесяті роки минулого століття. Його, особливо другу половину, на­зивали часом "бракуючого покоління" в житті української спільноти у цій країні, оскільки наших студентів майже не було тут: дуже мало, на жаль, закінчило студії; більшість через брак коштів і життєвих трудно­щів та різних обставин не здобули вищої освіти. Відтак витрати на сти­пендії були невеликими: 1955 року, наприклад, - 475 фунтів стерлін­гів, 1956 - 355, 1957 - 317, 1958 - 160, 1959 - 225, 1960 - 241, 1961

17925. Однак, після цього поступово підростає нове українське по­коління, яке вже мріє про університетські студії. Відтепер КоДУС ста­вить своїм завданням заохочувати до вивчення гуманістики, особливо славістики. Наприклад, 1965 року ухвалено уфундувати стипендію на наукову працю в Лондонському університеті для відзначення 150-річчя від дня народження Тараса Шевченка, а також виділено дві додаткові стипендії для студентів зі спеціальності "українознавство" в цьому ж навчальному закладі. Крім того, за посередництвом архієпископа ІванаБучка полагоджено справу навчання одного студента в Римі.

Коли йдеться про допомогу британського КоДУС-у українській студіюючій молоді за кордоном у 1965 році, то необхідно також згада­ти про матеріальну підтримку трьох студентів: Л. Горницький завдяки стипендії з Лондона вчився в Іспанії, а О. Гірйовата і В. Думка - в Югославії26.

Поряд з турботою про збір коштів на стипендії СУБ зайнявся та­кож проблемою влаштування гуртожитків для українського студент­ства, які могли б стати сприятливим середовищем для національно-духовного виховання, ширшого залучення до ознайомлення з українознавчими дисциплінами. Така мета ухвали загальних зборів СУБ-у витікали з необхідності того, аби українці-випускники англій­ських коледжів і університетів також закінчували високо шкільні студії українознавства й кваліфікувалися в ділянках українських ідей і зна­ння та обіймали провідні становища в організованому національному житті27.

Як і раніше, основним джерелом грошових надходжень була "Писанка", котру щорічно проводив СУБ. 1978 року, наприклад, вона дала до каси КоДУС-у 875 фунтів. Ще 150 фунтів того року вніс до неї Патріарх Йосиф Сліпий. Кооперативна спілка "Нова Фортуна", оці­нюючи важливість жертовності української громади в ім'я освіти, пе­ревела зі своїх прибутків 500 фунтів28.

Поряд з активізацією зборів пожертв британський КоДУС водно­час здійснював велику роботу щодо сплати стипендій, які раніше були виплачені українським студентам. Так, завдяки наполегливій праці Олександра Монцібовича, в 1979 році вдалося отримати звороту сти­пендій на суму 2.188 фунтів29.

Завдяки зібраним коштам української громади, британський КоДУС не лише підтримував студентів. Він також надав допомогу мо­лодим вчителям шкіл українознавства. 1980 року, скажімо, на курсах при Українському Вільному Університеті в Мюнхені і в Меквіллері було з Великої Британії 19 осіб, у 1981 - 15. У той же час у ці роки в Українському Католицькому університеті в Лондоні навчалося відпо­відно 38 і 47 студентів. Крім того, двоє українських студентів поїхали студіювати до Гарварда.

Такі збільшені витрати були можливими завдяки щедрій пожертві, що надходили в цей час до каси КоДУС-у. Особливо потужно підтри­мав українське студентство Михайло Ковальчук, який у вказані два роки вніс 7.760 фунтів30.

Чимало українців Великої Британії заповідали свої статки на ко­ристь своєї студіюючої молоді, розуміючи, що саме вона, здобувши вищу освіту, активніше працюватиме на імідж рідної нації, а в майбут­ньому зможе послужити Батьківщині. Крім названого вже Михайла Ковальчука, чималі кошти залишили на користь українського студент­ства Іван Павлів, М. Павлюк. Серед тих, хто активно жертвував в ім'япідготовки майбутньої національної еліти, найчастіше в переглянутих звітах зустрічаються імена Івана Андрусяка, Петра Безносюка, Степана Ільницького, Нестора Комарницького, Петра Кухтара, Михайла Лузін-кевича, о. Миколи Матичака, Осипа Микитея, Степана Терлецького, Теодора Турка...

їхній приклад наслідували багато інших, що давало можливість українській діаспорі готувати в умовах бездержавності власну науково-освітню і політичну еліту.

Примітки:

1     В ім'я майбутнього нації. Документи і матеріали про організацію допомоги українською діаспорою студентам-емігрантам у 1920 - 2000 ро­ках. - К., 2005. - С. 391.

3     Та*

4     Та*

5     Та*

2     Поточний архів КоДУС-у: Протокол ч. 9 засідання Комісії допо­моги українському студентству у Фюрті 21 вересня 1945 року.

ам само. ам само. ам само.

6     Там само.

7     Immigration History Research Center of Minnesota University -IHRC: United Ukrainian American Relief Committee - UUARC - Box 37. 8. Цей та інші документи з Архіву наукового центру імміграційної історії Міннесотського університету в США мені передав мій науковий консуль­тант проф. Володимир Сергійчук.

8     Ibid. - Box 37. 7.

9     Ibid. - Box 37. 7.

10    Ibid. - Box 37. 7.

11    Поточний архів КоДУС-у: Звідомлення з наради представників
укр. високих шкіл, КоДУС-у та ЦеСУС-у з представником УАПЦ в
Канаді, адміністратором
о. Савчуком, що відбулася в Мюнхені дня 24 січ-
ня 1947 р.

12    Там само.

13    Там само: Протокол ч. 98 засідання Комісії допомоги українсько-
му студентству у Фюрті дня 7 лютого 1947 р.

14    Там само.

15    Там само: Протокол ч. 107 засідання Комісії допомоги україн-
ському студентству, що відбулося дня
20 березня 1947 р. у Фюрті.

16    Там само: Протокол ч. 112. засідання Комісії допомоги україн-
ському студентству у Фюрті дня 25 квітня 1947 р.

17    Поточний архів КоДУС-у: Звідомлення голови Комісії допомо-
ги українському студентству (КоДУС) за
адм. рік 1947/48 за час від 1.10.47

по 30.09.48 року.

18    Там само: Звідомлення голови Комісії допомоги українському
студентству (КоДУС) за
акад. рік 1948/49 за час від 1.10.1948 по 30.09.1949
року.19 Там само: Лист Об'єднання українців у Великій Британії до упра-
ви
КоДУС-у від 30 жовтня 1952 року.

20    Там само: Звідомлення з праці Комісії допомоги українському
студентству (КоДУС) за
1951 - 1952 і 1952 - 1953.

21    Там само: Лист єпископа І. Бучка до голови КоДУС-у О.
Кульчицького від 15 жовтня 1952 року.

22    Там само: Звідомлення з праці Комісії допомоги українському
студентству (КоДУС) за
1951 - 1952 і 1952 - 1953 роки.

23    Бібліотека-музей ім. Тараса Шевченка в Лондоні: Звіт про діяль-
ність Союзу українців у Великій Британії за час від
1.1 до 31.12.1955 року.

- С. 49.

24    Там само: Звіт про діяльність Союзу українців у Великій Британії
за час від
1.1 до 31.12.1965 року. - С. 38.

25    Там само: Звіт про діяльність Союзу українців у Великій Британії
за час від 1.1 до 31.12.1966 року. - С. 44.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення