М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 100

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

822.          Статистичний щорічник України за 2010 рік / гол. ред. О. Осауленко. - Київ : ТОВ «Август-Трейд», 2011. -1142 с.

823.          Стеценко О.В. Регіональне управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності в системі державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / О.В. Стеценко. - Донецьк, 2008. - 26 с.Столяров В.Ф. Методи оцінки комплексності національного та регіонального розвитку України / В.Ф. Столяров, С.В. Кукарцева, В. В. Столярова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка».- 2010. - Вип. 4(3). - С. 35-43

824.          Сторощук Б.Д. Економічні інтереси регіону в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Б.Д. Сторощук. - Київ, 2004. -13 с.

825.          Сторчеус О.М. Державне регулювання розвитку територіальних промислових комплексів з урахуванням економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / О.М. Сторчеус. - Київ, 2011. - 22 с.

826.          Стратегічні напрями переходу України на засади сталого розвитку в контексті її інтеграції до Європейського співтовариства / [моногрф. / ред. Е. В. Соботович]. - К. : Салютис, 2005. - 44 с.

827.          Стратегія соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Волинської області) / [монограф. / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, Н.В. Вишневська, Ю.М. Хвесик]. - К. : Кондор, 2004. - 376 с.

828.          Стреліна О.М. Методи управління бюджетним процесом в умовах формування ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О.М. Стреліна. -Донецьк, 2001. - 17 с.

829.          Сулейменов Э. Место Казахстана в научно-техническом развитии стран СНГ : (текст) [Електронний ресурс] / Сулейменов Э., Искичекова Н. -Режим доступу : http://elementmag.kz/?p=2970

830.          Супрун Н.А. Вітчизняна модель корпоративного управління: інституційно-еволюційний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Н.А. Супрун. - Київ, 2010. - 42 с.Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: учеб.пособ. / Ю.П. Сурмин. - К. : МАУП, 2003. - 368 с.

831.          Сухарев М.В. Эволюционное управление социально-экономическими системами / М.В. Сухарев. - Петрозаводск : КарНЦ РАН,

2008. - 258 с.

834.          Сухіна О.М. Еколого-економічні пріоритети реабілітації гірничопромислових регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / О.М. Сухіна. - Київ, 2002. - 18 с.

835.          Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии / Ж.-Б. Сэй. - М. : Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, 2000. - 189 с.

836.          Танчук Н.В. Концепції державної регіональної політики:
політичний
та теоретичний дискурс : (стаття) [Електронний ресурс] / Н.В.
Танчук - //
Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. - 2010. - Вип.40. - Режим
доступу          до                               журн. :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc Gum/Gileya/2010 40/Gileya40/P4 doc.pdf

837.          Тапскотт Д. Викиномика: как массовое сотрудничество изменяет все : (монографія) [Електронний ресурс] / Д. Тапскотт, Э. Уильямс. - Режим доступу : http://www.litru.ru/br/?b=122783

838.          Тарангул Л.Л. Податкова політика та економічний розвиток регіонів: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Л.Л. Тарангул. - Київ, 2003. - 34 с.

839.          Таранич А.В. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень у контексті світового і регіонального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / А. В. Таранич. - Донецьк, 2008. - 22 с.

Тарасович Л.В. Організаційно-економічні основи функціонування агрохімічного сервісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та кправління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Л.В. Тарасович. - Житомир, 2010. - 24 с.

841.          Таукешева Т.Д. Планування та регулювання місцевих бюджетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Т.Д. Таукешева. - Харків, 2001. - 16 с.

842.          Тейзе Є. Експерт про реформи Януковича: громади залишаються без грошей : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5648503,00.html

843.          Територіально-функціональна організація соціального комплексу регіону (на прикладі житлово-комунального господарства) : [монограф. / Т.М. Качала, Ю.Г. Лега, Н.Ю. Лега, Я.А. Суха, Ю.В. Ткаченко]. - Черкаси,

2009. - 576 с.

844.          Терон І.В. Сучасні проблеми формування державної регіональної економічної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / І.В. Терон. - Київ, 2001. - 15 с.

845.          Тимохова Г.Б. Вплив держави на розвиток інвестиційних процесів в трансформаційній економіці інверсійного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Г.Б. Тимохова. -Харків, 2003. - 14 с.

846.          Тимошенко Л.В. Економічна ефективність екологізації виробничих процесів на відкритих і підземних розробках залізорудних родовищ: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Л.В. Тимошенко. - Д., 2011. - 19 с.

847.          Тимчук М.Ф. Регіональна економіка / М.Ф. Тимчук. - К. : ІММБ, 1998. - 57 с.

848.          Типологии регионов для целей региональной политики : учеб. пособ. / Н.А. Ермакова, А.Т. Калоева. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. - 65 с.Тісунова В.М. Ринкові перетворення в економіці регіону / В.М. Тісунова. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. - 470 с.

849.          Ткаченко К. Л. Управління розвитком економіки на основі регулювання бюджетно-інвестиційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки» / К.Л. Ткаченко. - Київ, 2003. - 22 с.

850.          Ткачова Н.М. Механізми державного регулювання економічної безпеки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Н.М. Ткачова. -Запоріжжя, 2009. - 40 с.

851.          Ткачук А. Проект Закону України «Про засади державної
регіональної політики»
: за станом на 14.06.2010 : (текст) [Електронний ресурс]
/ А.                  Ткачук.     -                                Режим         доступу :
www.ssrd.org.ua/content/ukr/events/new_regional_policy_Tkachuk_ua.ppt

852.          Ткачук В.Р. Організаційний механізм формування та нарощення інвестиційного потенціалу регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / В.Р. Ткачук. - Полтава, 2008. - 20 с.

853.          Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2011 р. : (статистичні дані) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

854.          Токарчук Т.В. Математичні моделі регулювання регіональної фінансово-економічної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Т.В. Токарчук. - Київ, 2008. - 24 с.

855.          Толуб'як В.С. Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ.упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / В.С. Толуб'як.

857.          - Київ, 2004. - 18 с.Туниця Т.Ю. Економічна політика збалансованого природокористування в умовах глобалізації (теоретико-методологічні аспекти): автореф. дис. д-ра екон. наук: спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Т.Ю. Туниця. - К., 2007. - 40 с.

858.          Тургель И. Методические аспекты реабилитации городов нисходящей стадии жизненного цикла функциональной специализации : (стаття) [Електронний ресурс] / И. Тургель // Научный Вестник Уральской академии государственной службы. - 2009. - №9. - Режим досутпу до журн. : http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/authors/9/

859.          Турянський Ю.І. Державне регулювання господарських систем в умовах лібералізації та капіталізації економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, регулювання, планування і управління економікою» / Ю. І. Турянський. - Львів, 2005. - 24 с.

860.          У Львові розвивають електронне урядування : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6259510,00.html

861.          Уёмов А.И. Общая теория систем для гуманитариев : уч. пособ. / А.И. Уёмов, А.Ю. Цофнас, И.Н. Сараева. - Warszawa : Uniwersitas Rediviva, 2001. - 276 c.

862.          Указ « Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу» №1072/2000 від 14.09.2000 : (текст) [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0001100-

00

863.          Указ «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» №615/98 від 11.06.1998 : (текст) [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=615%2F98

864.          Указ «Про Концепцію державної регіональної політики» №341/2001 від 25.05.2001 : (текст) [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=341%2F2001Указ «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» №187/2012 від 12.03.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/14581.html

865.          Указ «Про Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки» №493/2004 від 28.04.2004 : за станом на 28.04.2004 : (текст) [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=493%E0%2F2004

866.          Указ «Про Стратегію національної безпеки України» №105/2007 від 12.02.2007 : (текст) [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=105%2F2007

867.          Укладання угод щодо регіонального розвитку як один з механізмів державної регіональної політики : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/article/69742

868.          Україна займає 10 місце в Європі за кількістю Інтернет-користувачів : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukranews.com/uk/news/technics/2010/05/05/18043

869.          Уманець Т.В. Інформаційне забезпечення регіонального управління: сучасний стан та перспективи розвитку / Т.В. Уманець // Економічний простір: зб. наук. пр. - 2012. - №57. - С. 197-204

870.          Управління головної державної служби в областях України : (текст) [ Електронний ресурс]. - Режим доступу : офіційні сайти управлінь головдержслужби в областях України

871.          Урядовий    портал.    Уряд    затвердив    Концепцію державної
регіональної політики. Повідомлення від
04.07.2008 : (текст) [Електронний
ресурс].          -           режим доступу :
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art id=143409446&cat id=11912
9001Усков І.В. Розвиток міжбюджетних відносин у регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / І.В. Усков. - Донецьк, 2009. - 24 с.

872.          Устойчивое развитие : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1% 87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2 %D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.

873.          Файбусович Э.Л. Типология проблемных территорий: социально-экономи-ческий аспект / Э.Л. Файбусович // Регионология. - 2001. - №1. -

С. 214-221.

876.          Федеральный Закон РФ «Об основах федеральной поддержки депрессивных территорий Российской Федерации» от 12.03.2003. : (текст) [ Електронний ресурс] / Государственная Дума РФ. - Режим доступу : http://www.akdi.ru/gd/proekt/091615GD.SHTM

877.          Федів І.О. Міжбюджетні взаємовідносини в період трансформації суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр. : спец. 25.00.05 «Галузеве управління» / І.О. Федів. - Київ, 2002. -

20 с.

878.          Федулова Л.І. Кластерна політика в системі забезпечення
технологічного розвитку регіонів
: (стаття) [Електронний ресурс] / Л.І.
Федулова
// Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». - 2010. - №7(27),
Ч.2.                 -             Режим                     доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_re/2010_7_5/20.pdf

879.          Філософський енциклопедичний словник / [ уклад. В.І. Шинкарук]. - К. : «Абріс», 2002. - 742 c.

880.          Фірсова І.В. Соціально-економічний розвиток регіону і формування нового типу споживача : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / І.В. Фірсова. - Харків, 2003. - 22 с.Фоміна М.В. Сталий розвиток економіки в умовах глобалізації: теорія та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / М.В. Фоміна.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки