М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 101

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

 

-     Донецьк, 2010. - 34 с.

882.          Фролов С. Бюджетні макрорегіони як метод вирішення проблем міжбюджетних відносин в Україні : (стаття) [Електронний ресурс] / С. Фролов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - 2010. -Вип.30. - С. 409-421. - Режим доступу до журн.: http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/30_2010.pdf

883.          Хансен Е. Экономические циклы и национальный доход : (монографія) [Електронний ресурс] / Е Хансен. - Режим доступу : http://ek-lit.narod.ru/neoksod2.htm

884.          Харламова Г.О. Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Г.О. Харламова. - Київ, 2008. -

24 с.

885.          Хвесик М.А. Концептуальні засади сталого розвитку в контексті глобалізації та регіоналізації / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач // Економіка України.

-     2008. - №7. - С. 107-113.

886.          Химинець В.В. Еколого-економічні основи сталого розвитку Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / В. В. Химинець. - Київ, 2002. - 18 с.

887.          Хмара М.П. Розвиток високотехнологічних кластерів у Європейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / М.П. Хмара. - Київ, 2010. - 23 с.

Хоменко І.О. Регіональний розвиток вантажних автотранспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец.08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (автомобільний транспорт і дорожнє будівництво)» / І.О. Хоменко. - Київ, 2008. - 22 с.

889.         Хоменко Я.В. Методологічні засади формування політики сталого економічного зростання в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Я.В. Хоменко. - Київ, 2009. - 38 с.

890.         Хорошева О.І. Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку територіальних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / О.І. Хорошева. - Донецьк, 2001. - 21 с.

891.         Хорошун В.В. Моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / В.В. Хорошун. - Запоріжжя, 2008. - 19 с.

892.         Хосака Н. Финансирование науки - это тоже наука / Н. Хосака. -Журнал «Япония сегодня». - 1997. - №3. - С.85-91

893.         Хохлачев Е.Н. Теоретические основы управления. Анализ и синтез систем управления : уч. пособ.] / Е.Н. Хохлачев. - М. : РВСН, 1996. - 443 с.

894.         Хумарова Н. Сутність та основні ознаки територіальних економіко-екологічних систем : (стаття) [Електронний ресурс] / Н. Хумарова // Економічний форум. - 2011. - № 3. - Режим доступу до журн : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_3/23.pdf

895.         Центр устойчивого развития столицы: Концепция устойчивого развития : (текст) [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.curs.kz/koncepcia_ustoichivogo_rasvitia/

896.         Цивільний Кодекс України №435-IV від 16.01.2003 : станом на 18.10.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15

Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития : (стаття) [Електронний ресурс] / Т.В. Цихан // Теория и практика управления. - 2003. ­№5. - С. 18-24. - Режим доступу до журн. : http://subcontract.ru/Docum/Docum Show_DocumID_168.html

898.          Цугунян А.М. Система регулювання макроекономічних процесів (на прикладі формування валової доданої вартості АР Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / А.М. Цугунян. - Київ, 2009. - 23 с.

899.          Чеберкус Д.В. Державне регулювання розвитку інноваційного підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка ті управління національним господарством» / Д.В. Чеберкус. - Київ, 2009. - 23 с.

900.          Чеберяко О.В. Міжбюджетні відносини в унітарній бюджетній системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О.В. Чеберяко. - Київ, 2004. - 15 с.

901.          Червякова О.В. Державне регулювання інфраструктури регіональної інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / О. В. Червякова. - Київ, 2010. - 23 с.

902.          Черевко О.В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України: автореф. дис. д-ра е. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О. В. Черевко. - Київ, 2007. - 42 с.

903.          Черкасова О.В. Регулювання ринкової економіки соціального спрямування: теоретичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / О.В. Черкасова. - Ужгород, 2008. - 17 с.

904.          Черничинець С.П. Регулювання інвестиційного клімату регіону / С. П. Черничинець / Зб. наук. пр. факультету економіки і менеджменту інвестицій. - 2007. - Вип.2. - С. 48-59.

Чернов А.А. Становление глобального информационного общества: проблемы и перспективы : (монографія) [Електронний ресурс] / А.А. Чернов. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. - Режим доступу : http://www.i-u.ru/biblio/archive/chernov_stanovlenie/

906.          Чернова Н.Л. Адаптивні моделі оцінки та аналізу економічної безпеки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Н.Л. Чернова. - Харків, 2003. - 25 с.

907.          Чернюк О.В. Вдосконалення адміністративно-територіального устрою в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О.В. Чернюк. - Київ, 2007. - 22 с.

908.          Чечетова Н.Ф. Фінансова стійкість регіональної економічної системи: методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Н.Ф. Чечетова. - Донецьк, 2011. - 40 с.

909.          Чи доцільно державі протидіяти процесам нерівномірності і концентрації розвитку на окремих територіях? : (текст) [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/article/69793

910.          Чи потрібні Україні вільні економічні зони? : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://debaty.tochka.net/ua/84-nuzhny-li-ukraine-svobodnye-ekonomicheskie-zony

911.          Чи потрібно ставати на податковий облік? : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.yablonsky.com.ua/oblik_ua.htm

912.          Чічкало-Кондрацька І .Б. Методологічні засади інноваційного розвитку регіональних науково-виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / І.Б. Чічкало-Кондрацька. - Полтава, 2011. - 44 с.

913.          Чорний О.С. Управління бюджетним процесом на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ.упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / О.С. Чорний. - Донецьк, 2006. -

914.          20 с.Что такое кластер : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://hotel-busines.ru/klaster1.php

915.          Чуб Д.В., Структура і логіка побудови регіональної інноваційної стратегії / Д.В. Чуб // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». - 2012. - №1(5) - С. 159-164

916.          Чугунов І.Я. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства / І.Я. Чугунов, Л. Лисяк // Фінанси України. - 2009. - №11. - С. 3-11

917.          Чугунов І.Я. Бюджетна система як інструмент регулювання економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / І.Я. Чугунов. - Київ, 2003. - 41 с.

918.          Чугунов І.Я. Теоретико-методологічні засади перспективного прогнозування доходів місцевих бюджетів / І.Я. Чугунов, В. Д. Макогон // Наукові праці НДФІ. - 2007. - Вип.2(39). - С. 3-14.

919.          Чуличков А. Теория катастроф и развитие мира : (текст) [ Електронний ресурс] / Чуличков А. - Режим доступу : http://katastrofa.h12.ru/theory.htm

920.          Чуприна О.О. Прикордонне співробітництво регіонів: сучасні тенденції розвитку / Чуприна О.О. // Вісник економічної науки України . - 2011. - №1. - С. 175 - 178.

921.          Шаблиста Л.М. Державне регулювання структурних зрушень в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Л.М. Шаблиста. - Київ, 2003. - 40 с.

922.          Шаблій О.І. Деякі теоретико-методологічні дослідження депресивних регіонів України / О.І. Шаблій, О.І. Вісьтак // Проблеми розвитку депресивних територій: матер. міжнар. наук.-практ. конф. - Ніжин, 2007. -

С. 116-117.

Шапошнікова О.М. Механізми державного регулювання і планування залучення інвестицій у виробничу сферу регіону : автореф. дис. наздобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / О.М. Шапошнікова. - Донецьк, 2004. - 26 с.

924.          Швейцарсько-Український проект «Підтримка децентралізації в Україні» : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://despro.org.ua/despro/project/out-comes/decentralisation-support

925.          Швець І.Ю. Регіональне управління конкурентоспроможністю туристичних послуг: методологія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / І.Ю. Швець. - Київ, 2009. - 39 с.

926.          Шевченко О.В. Роль держави у трансформації економіки регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / О.В. Шевченко. - Київ, 2002. - 20 с.

927.          Шевченко О.Є. Моделі економічних систем з коаліційними взаємодіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в еокноміці» / О. Є Шевченко. - Донецьк, 2010. - 21 с.

928.          Шевчук Я.В. Механізм санації депресивних територіальних суспільних систем в контексті формування регіональної політики / Я.В. Шевчук. - Львів, 2004. - 63 с.

929.          Шелегеда Б. Г. Ринковий механізм регіонального управління / Б. Г. Шелегеда, Р.О. Баєвська // Економіка та право. - 2009. - №1. - С. 16 - 20.

930.          Шишко О.В. Вдосконалення системи фінансового вирівнювання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.В. Шишко. - Київ, 2009. - 24 с.

931.          Шкарупа О.В. Еколого-економічна оцінка стану регіону в контексті екологічного сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / О. В. Шкарупа. - Суми, 2008. - 23 с.

Шкільняк М.М. Механізми управління державною власністю в системі національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра.екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / М.М. Шкільняк. - Тернопіль, 2009. - 41 с.

933.         Штёкль К. Сообщество после субъекта. Православная интеллектуальная традиция и философский дискурс политического модерна /

К. Штёкль // Вопросы философии. - 2007. - №8. - С. 34-46

934.         Штельмах О.О. Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів» / О.О. Штельмах. - Київ, 2006. - 215 с.

935.         Штофер Г.А. Розвиток підходів до оцінки ділової активності регіону в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Г. А. Штофер. - Симферополь, 2005. - 23 с.

936.         Що робити з депресивними регіонами? : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.viche.info/journal/2051/

937.         Экономико-математические методы и прикладные модели : [учеб. пособ. / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др. ; ред. В.В. Федосеев]. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 391 с.

938.         Эшби У.Р. Введение в кибернетику / [пер. с англ., ред. В. А. Успенского]. - М. : «КомКнига», 2005. - 432 с.

939.         Яковлєва Ю.К. Визначення впливу використання природного потенціалу на економічний розвиток регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Ю.К. Яковлєва. - Донецьк, 2010. - 22 с.

940.         Ярощук В.М. Державне регулювання розвитком регіонів: теоретико-історичні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління » / В.М. Ярощук. - Київ, 2010. - 22 с.

Яцур А.В. Оценка экономической безопасности Ставропольского края : (стаття) [Електронний ресурс] / А.В. Яцур // Электронный научныйжурнал «Управление экономическими системами». - 2012. - №5. - Режим
доступу                                             до                                           журн.
:

http://uecs.ru/index.php?option=com flexicontent&view=items&id=1323Наукове видання

 

 

 

 

ПАШКЕВИЧ Марина Сергіївна

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки