М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 102

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

НАУКОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ

ЕКОНОМІКИ

 

 

 

 

 

 

Монографія

 

 

Друкується в авторській редакції

 

 

 

 

Підп. до друку 02.07.2012. Формат 30 х 42/4. Папір офсет. Ризографія. Ум. друк. арк. 43,9. Обл.-вид. арк. 43,9. Тираж 350 пр. Зам. №

 

 

Підготовлено до друку та видрукувано у Державному ВНЗ «Національний гірничий університет». Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 від 11.06.2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки