М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 29

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

Визначення сутності регіону з незадовільним рівнем розвитку Визначення  

_____________________ 1____________________

Депресивний регіон - регіон з високим рівнем
промислово-виробничого потенціалу та низьким
рівнем його реалізації внаслідок впливу переважно
зовнішніх факторів економічної кризи
_________

 

Депресивна територія - регіон, промисловий район,
сільський район, місто обласного значення, населені
пункти ліквідованих підприємств добувної
промисловості, що повинні відповідати
встановленим        законодавством критеріям

депресивності

що сформувався

 

 

Депресивний регіон - регіон, внаслідок економічних проблем

__________ Джерело / автор________

________________ 2________________

малих

Постанова КМУ від 17.03.2000 № 521 «Про основні напрями забезпечення

комплексного

розвитку монофункціональних міст» [709]

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 №2850­15 у редакції від 01.01.2010 [355];

Закон України «Про внесення змін
до Закону України «Про стимулювання
розвитку регіонів» щодо розширення
груп територій, які визнаються
депресивними, та надання їм такого
статусу» від
21.04.2011 № 3275-VI [333]
О.Гранберг, В.Селіверстов, М.Бардман,
С.Гузнер
[154]           Депресивний регіон - промисловий регіон, відбувається спад у базових галузях економіки


де


А.Новікова, В.Лексін, А.Швецова,
О.Шаблій, О.Вісьтак
[582,922]        Депресивний регіон - територія, де виявлено ознаки стагнації   економіки,   погіршення демографічної

ситуації, зниження рівня життя населення______

Депресивний регіон - територія, у головній галузі економіки якої спостерігається спад виробництва

 

Ф.Заставний, Я.Шевчук [361]

 

Закон РФ «Про основи федеральної підтримки депресивних територій РФ»

[876]Депресивний регіон - регіон, де спостерігаються високі темпи економічного спаду, тобто у минулому він обіймав провідні місця за рівнем розвитку, а у

теперішній час його показники нижчі за середні

Депресивний регіон - адміністративно-територіальна господарська система, не здатна забезпечити суспільне та природне відтворення і має тенденцію до деградації


Т.Максимова, М.Хвесик [513]

 

 

 

О.Братута[152]Депресивний регіон - регіон, де соціально-економічний занепад обумовлений економічними факторами. Цей занепад є тривалим і його подолання не можливе за рахунок внутрішніх ресурсів територіїВідсталий регіон - регіон, де соціально-економічний
занепад обумовлений природними, географічними,
історичними факторами
_____________________

 

 

О.Вітер, Р.Дацків, М.Дацишин [546]виникла кризова

Проблемний регіон - регіон, де

ситуація і потребує зовнішнього втручання____

Кризовий регіон - регіон, де спостерігаються незворотні тенденції соціально-економічної деградації

колами

поширюється до аграрного

концентричними

сектору___________________________________

Проблемний регіон - регіон, у розвитку якого немає ознак сталості внаслідок низької забезпеченості ресурсами, слабкої структури економіки, що викликає необхідність державного втручання


 

 

 

В. Галущак [228]Слаборозвинений регіон - Полісся, Поділля (регіони, де переважає аграрна галузь економіки)


А. Новікова [582]Відсталий регіон - регіон, який займає периферійне географічне положення по відношенню до центру Відсталий (слаборозвинений) регіон - регіон, який


О.Кононенко, Г.Майборода [437]низьким

мало

характеризується  тривалою відсталістю, рівнем       економічної інтенсивності, диверсифікованою      економічною структурою, слабким     науково-технічним     потенціалом, не

розвинутою соціальною сферою______________

Депресивний регіон - регіон, який характеризується високим рівнем науково-технічного потенціалу, значною часткою промисловості у структурі економіки, наявністю висококваліфікованих кадрів


І.Тургель [858]Депресивні регіони - регіони циклічної депресії, яка виникає внаслідок економічних циклів, а негативна динаміка їх соціально-економічного розвитку характеризується системністю, тривалістю, комплексністю, гостротою, багатьма аспектами, масштабністю, динамічністю

Депресивні регіони - регіони, у економіці яких
переважає аграрний сектор
__________________


 

М. Барановський [152]Зокрема, рівень заробітної плати в Україні у десятки разів нижчий, ніж у розвинутих європейських країнах, а показник душового валового внутрішнього продукту нижчий у порівнянні, наприклад, з Хорватією у 2 рази, з Норвегією -у 6 разів [181]. Тим не менш, в Україні вчені та урядовці вважають певні регіони розвинутими, а інші характеризують, як депресивні.

В умовах України шляхом здійснення типізації проблемних регіонів вирішується завдання їх групування з метою ефективного розподілу державної фінансової підтримки, яка у теперішній час реалізується через механізм надання міжбюджетних трансфертів під цільові регіональні проекти, та з метою подолання регіональної диференціації.

Уперше у нормативно-правових документах України до депресивних було віднесено малі монофункціональні міста, соціально-економічний розвиток яких залежить від однієї галузі з питомою вагою у структурі економіки більше 70%, внаслідок чого ринкові коливання суттєво позначаються на доходах міста, соціальних стандартах життя людей, рівні зайнятості та заробітної плати [709].Таблиця 2.7

Класифікація регіонів з незадовільним рівнем розвитку

 

За адміністративно-територіальним поділом

Малі монофункціональні міста

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2000 № 521 «Про основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих монофункціональних міст» [709]

За адміністративно-територіальним поділом, галузевою та географічною приналежністю

Малі монофункціональні міста

Постанова Верховної Ради України від 15 травня 2003р. № 782-15 «Щодо стану та перспективи депресивних регіонів, міст та селищ України» [714]

 

Військові містечка

 

 

Населені пункти у гірській місцевості

 

За адміністративно-територіальним поділом та галузевою приналежністю

Регіон

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 №2850-15 у редакції від 01.01.2010 [355];

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» щодо розширення груп територій, які визнаються депресивними, та надання їм такого статусу» від 21.04.2011 №

3275-VI [333]

 

Промисловий район

 

 

Сільський район

 

 

Місто обласного значення

 

 

Населені пункти ліквідованих підприємств добувної промисловості

 

За рівнем та динамікою

соціально-економічних

показників

Структурно слабкі

Я.Побурко, В.Кардаш [181]

 

Відсталі

 

 

Кризові

 

 

Депресивні

 

За рівнем та динамікою

соціально-економічних

показників

Динамічного розвитку

Н.Єрмакова, А.Калоєва [848], Є.Коваленко [418],

 

Ті, що розвиваються

 

 

З потенціалом до розвитку

 

 

У стагнації

 

 

Відсталі

 

За галузевою приналежністю (Європейський досвід)

Промислові

Е.Файбусович [875]

 

Сільські

 

 

Урбанізовані

 

 

Рибної промисловості

 

За галузевою приналежністю

Старопромислові

М.Барановський [154]

 

Агропромислові

 

 

Добувні

 

За рівнем інноваційного розвитку

Інноваційні

А.Куклінські [103]

 

Адаптивні

 

 

Консервативні

 

За рівнем проблемності у інноваційній сфері

Регіони середнього рівня

О.Жихор [326]

 

Регіони високого рівня

 

 

Регіони кризового стану

 

За  галузевим напрямом проблем

Регіони    з економічними, екологічними, етнічними, геополітичними проблемами

О.Гранберг, В.Селіверстов,

Традиційно відсталі За змішаними ознаками      Традиційно розвинені

Ресурсні Депресивні

М.Бардман, С.Гузнер [261]


За схожістю проблем та їх гостротою (для РФ)

Кризові, відсталі, депресивні

І.Тургель [858]

 

Прикордонні

 

 

Райони Півночі

 

Для потреб регіональної економічної політики

Розвинуті (опорні)

М.Карлін [719]

 

Відсталі

 

 

Слаборозвинені

 

 

Депресивні

 

 

Прикордонні

 

За характером проблем

Економічно-проблемні

З.Герасимчук [228]

 

Екологічно-проблемні

 

 

Соціально-проблемні

 

За   часом формування депресивного стану

Дореформені

М.Хвесик [828], М.Карлін [719]

 

Новоутворені

 

За факторами утворення

Аварія на ЧАЕС

В.Коломийчук [432]

 

Екологічне   забруднення через депресанти,     розташовані на суміжних територіях

 

депресивних територій

Прикордонне положення Гірська місцевість

 

 

Слабкий розвиток транспортної мережі    та    інших елементів опорного каркасу території

 

За генезисом депресії

Циклічно-депресивні

ЯШевчук [928]

 

Структурно-депресивні

 

 

Функціонально -депресивні

 

 

Залпово-депресивні

 

За багатьма параметрами протікання   процесів у межах регіону

Відсталі

М.Дацишин [274]

 

Проблемні

 

 

Кризові

 

 

Депресивні

 

 

Інфарктні

 

За величиною території

Точкові

М.Барановський [152]

 

Локальні

 

 

Малі

 

 

Середні

 

 

Великі

 

За інтенсивністю розвитку депресивних явищ

Кризово-депресивні

 

 

Глибоко -депресивні

 

 

Депресивні

 

За швидкістю та вектором протікання депресивних явищ

Постійна депресія

 

 

Наростаюча депресія

 

Джерело: розроблено автором

 

 

Згодом до депресивних малих міст було віднесено військові містечка, соціально-економічний розвиток яких повністю залежить від державного бюджету, та населені пункти у гірській місцевості з низьким рівнем розвитку ринку праці, соціально-побутової інфраструктури та транспортного зв' язку.Таким чином, депресивними моно-структурними є 33% або 100 населених пунктів України. У період з 1998 по 2002 р.р. різниця між ними та розвинутими регіонами за душовим показником валової доданої вартості збільшилася з 3,6 до 4,2 разів; за рівнем середньомісячної заробітної плати - з 2,4 до 2,7; за рівнем зареєстрованого безробіття - з 10,3 до 13,8; за обсягом інвестицій у основний капітал на душу населення - з 35,1 до 53,5 [714].

На відміну від [709,714], де перелік депресивних територій доволі звужено, згідно Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» 2005 р. з останніми змінами від 21.04.2011 р. [355,333] встановлено, що будь-яка територія України може бути визнана депресивною, якщо вона відноситься до однієї з наведених у Законі категорій. Для цього у [355] наведено методику оцінки рівня соціально-економічного розвитку, який характеризує наявність депресивного стану території, регламентовано порядок набуття територією статусу депресивної на основі статистичного моніторингу визначених у методиці показників та їх значень (табл.2.8).

Наприклад, якщо територію віднесено до категорії «промисловий район», то показник рівня зареєстрованого безробіття на цій території протягом 3 останніх років повинен перевищувати середній рівень зареєстрованого безробіття у цій категорії територій мінімум на 25% та більше.

На наш погляд, на відміну від України, у законодавстві, наприклад, РФ передбачено більш лояльні критерії визнання території депресивною. Так, згідно Закону РФ «Про основи федеральної підтримки депресивних територій Російської Федерації» [876] для цього необхідно, щоб в головній галузі (головних галузях) економіки території спостерігався спад виробництва. Головною галуззю економіки вважається та, у якій протягом останніх дванадцяти років було зайнято не менше 15% загальної кількості працюючих на даній території або частка продукції, що виробляється у цій галузі становить не менше 20% в обсязі валового регіонального продукту.

Встановленим в Україні умовам визнання територій депресивними не відповідають вугледобувні моно-структурні міста, райони закритих шахт, деспостерігаються значні екологічні зрушення, соціальний занепад та економічна деградація. Тому прийняті у 2011 р. зміни до [355] дозволили вживати окремі цільові заходи державної підтримки розвитку саме цих регіонів.

 

 

Таблиця 2.8

Умови надання території статусу депресивної в Україні

 

Вид території

Показник

Значення показника до

середнього

у групі територій

Період статистичних спостережень,

років

Коефіцієнт мінімального відхилення значення показника від середнього [702]

Регіон

Середнє   значення обсягу валового регіонального продукту на одну особу у фактичних цінах

Найнижче

Останні 5

 

Промисловий район

Рівень зареєстрованого безробіття

Вищий

Останні 3

1,25

 

Частка        зайнятих у промисловості

Вища

 

1,25

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу

Нижчий

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки