М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

дрдІПу (t)        (р)       /ну (t) ІНу (р\ІКу (t) І Ку ( р\       І Ту (t) І Ту ( р)лЕ БН

t=1


N

Е

t=1


dp

(dCПу (t) , dCПуCp)) _   (СНу (t) , СНу (р))


(3.5)f (-^—        ) _ f (-^— 5 ^      )На підставі того, що ефективним бюджетне регулювання буде вважатися тоді, коли фактичний та умовний майбутній бюджетний дохід, що залежить від регулюючих рішень, прийнятих у теперішній час, буде найбільшим, можна стверджувати, що функція цілі економіко-математичної моделі регулювання системи бюджетних надходжень на концептуальних засадах трансфертно-варіативного підходу буде також прагнути свого максимального значення і за методом динамічного програмування прийме вигляд рекурентного співвідношення Р. Беллмана:^БНфі (St _j) + AEHyt (St _j) =

"А5Яфґ (St _i; Rt) + ^BHyt (St _i; Rt) +"

max

+ АБНфN (SN _i) + AEH'yN (SN _i)


 

(3.6)s     =   4        (t _ 1)   4 дСф (t _ 1)   4 dIy (t _ 1)   4 дСу (t _ 1)

St_1 =(2      dt      ; 2       dt      ; 2      dt      ;2 dt

i=1      dt       i=1      dt       i=1     dt      i=1 dt

 

 

 

 

i=1     p     i=1     p     i=1     p     i=1 p

(3.7)

s = (4 діф (t) 4 дСф (t) 4 ді]у^ * дСу (t)

i=1   t  i=1   t   i=1  t i=1 t

 

 

 

 

i             ^            'i   =1     дt           ;   i          ^          ;   i          дt '

 

 

де  A£Hfpt (StАБНyt (St_1)  - відповідно загальний фактичний та

умовний бюджетний дохід, який можна отримати до кінця встановленого терміну бюджетного регулювання від усіх джерел бюджетних надходжень, якщо    система   бюджетних   надходжень    знаходиться   у   стані    St _\;

AБHфt (St _1; Rt); АБН yt (St _1; Rt)   -   відповідно   загальний   фактичний та

умовний бюджетний дохід, який буде отримано на t -му кроці від усіх джерел бюджетних надходжень внаслідок знаходження системи бюджетних надходжень   у   стані    St_1    та   здійснення   регулюючого   впливу Rt;

AБH'фN (Sn     AБH'yN (Sn _1) - відповідно загальний фактичний та умовний

бюджетний дохід, який буде отримано за весь період, що залишився від t -го кроку до N -го, залежно від станів системи бюджетних надходжень та регулюючих впливів, які будуть досягнуті та здійснені у цьому залишковому...                             ,                                        4 діф (t _ 1)
періоді; i - номер джерела бюджетних надходжень; 2—---------------------------    - швидкість

 

зміни обсягу бюджетних надходжень залежно від фактору часу за чотирма

4 дСфф (p(t _ 1))

джерелами на кроці (t _ 1); 22---------------------------- швидкість зміни обсягу витрат на

 

організацію бюджетних надходжень залежно від фактору інтенсивності бюджетного тиску на регіональну економіку за чотирма джерелами при рівні інтенсивності p, який був введений на кроці (t _1).

Таким чином, науково-практична задача оптимізації регулювання системи бюджетних надходжень трансфертно-варіативного зводиться до вибору оптимальних моментів часу, t , у яких доцільно зменшувати, збільшувати або залишати не змінним рівень інтенсивності бюджетного тиску на   регіональну   економіку,   p.   При   цьому,   забезпечується отримання

максимальних бюджетних надходжень за чотирма джерелами, визначеними БКУ, у короткостроковій та довгостроковій перспективі, що виражено у фактичних та умовних майбутніх бюджетних надходженнях.

Змоделюємо функцію процесу отримання фактичного та умовного ефекту AБHфt (St _1; Rt); AБHyt (St _1; Rt), яка характеризує закономірність зміни стану

системи бюджетних надходжень залежно від прийнятих рішень щодо збільшення, зменшення або не змінності рівня інтенсивності бюджетного тиску на регіональну економіку у кожний окремий момент часу.

Якщо регулююче рішення полягає у збільшенні обсягів бюджетних надходжень за кожним і -тим з 4 джерел на cij відсотків, то економічний ефект

у вигляді фактично отриманих та умовних майбутніх обсягів бюджетних надходжень складатиметься з: приросту (зменшення) фактичних бюджетних доходів за кожним джерелом внаслідок наявної швидкості зміни обсягів бюджетних надходжень у момент часу t ; приросту (зменшення) витрат на організацію фактичних бюджетних надходжень за кожним джерелом внаслідок наявної швидкості зміни обсягів організаційних витрат у момент часу t ;приросту (зменшення) фактичних бюджетних доходів за кожним джерелом внаслідок збільшення наявного рівня інтенсивності бюджетного тиску на регіональну економіку,  pi, на j умовних пунктів, які відповідають a)

відсоткам; приросту (зменшення) витрат на організацію фактичних бюджетних надходжень за кожним джерелом внаслідок збільшення наявного рівня інтенсивності бюджетного тиску на регіональну економіку, pi, на j умовних

пунктів; приросту (зменшення) умовних бюджетних доходів за кожним джерелом внаслідок наявної швидкості зміни умовних обсягів бюджетних надходжень у момент часу t під впливом динамічної позитивної петлі регіональної економіки; приросту (зменшення) витрат на організацію умовних бюджетних надходжень за кожним джерелом внаслідок наявної швидкості зміни обсягів організаційних витрат у момент часу t під впливом динамічної негативної петлі регіональної економіки; приросту (зменшення) умовних бюджетних доходів за кожним джерелом внаслідок збільшення наявного рівня інтенсивності бюджетного тиску на регіональну економіку, pi, на j умовних

пунктів, які відповідають ai відсоткам, під впливом динамічної позитивної

петлі регіональної економіки; приросту (зменшення) витрат на організацію умовних бюджетних надходжень за кожним джерелом внаслідок збільшення наявного рівня інтенсивності бюджетного тиску на регіональну економіку, pi,

на j) умовних пунктів під впливом динамічної негативної петлі регіональної

економіки. Математично зазначений економічний ефект має наступний вигляд:

 

 

 

 

 

i=1 д   i=1 д   i=1 ф22 (pit

i=1


 

i=1     p      i=1  t   i=1 t

 

+ 2    p    _ 2 p

i=1    p     i=1 pПри регулюючому рішенні, яке полягає у зменшенні обсягів бюджетних надходжень за кожним і -тим з 4 джерел на bj відсотків економічний ефект у

вигляді фактично отриманих та умовних майбутніх обсягів бюджетних надходжень складатиметься з елементів, аналогічних попередньому рішенню за виключенням того, що обсяги фактичних та умовних бюджетних доходів та витрат залежатимуть від швидкості їх змін при зменшенні рівня інтенсивності бюджетного тиску на регіональну економіку, pj, на j умовних пунктів, які

відповідають bj відсоткам:

 

4

£<Pit

j=1


j=1

4

dp

 

 

j=i dp

 

 

jj)     4 dIjy (t)

+ £—-—

 

j£i dp 4 dCjy (t)

dt

£—— +

j i

jj)


 

 

для Rjt =1 bj%, (3.9)На відміну від попередніх, регулююче рішення про не змінність фіскального тиску на регіональну економіку супроводжується економічним ефектом, який окрім інших аналогічних складових містить обсяги фактичних та умовних бюджетних доходів та витрат, які залежатимуть від швидкості їх змін при наявному рівні інтенсивності бюджетного тиску на регіональну економіку, pj, який залишився з попереднього кроку (t -i):

 

 

 

£ дігф (t) -£ дСіф (t) + £ dI іф (pj (t -1))4

£<Pjt

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки