М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

j=i


j=i j=i -£ дСіф (pj (t -1)) + £ dIjy (t)

j=i    dp      j=i dt


dt

 

4 dCy (t) £—— +

j=i


 

для Rjt =—, (3.10)4 dI у (pj (t -1))     4 dCy (pj (t -1))dpУ наведених прикладах для спрощення пояснення представлено ідеальну ситуацію, коли по всім чотирьом джерелам бюджетних надходжень приймаються однакові регулюючі рішення: збільшити, зменшити або залишити не змінними. У свою чергу, бюджетне регулювання згідно концептуальних основ трансфертно-варіативного підходу, як було обґрунтовано вище, передбачає, що рішення можуть комбінуватися. Тоді функція процесу отримання фактичного та умовного ефекту AБНфt (St-1; Rt); АБНyt (St-1; Rt),

яка характеризує закономірність зміни стану системи бюджетних надходжень залежно від прийнятих рішень, являтиме собою суму чотирьох рівнянь, аналогічних залежностям (3.8)-(3.10).

Не зважаючи на динамічність, гнучкість та сенситивність трансфертно-варіативного підходу до бюджетного регулювання наявних регіональних соціально-економічних процесів, множина доступних для прийняття регулюючих рішень може бути суттєво звуженою через існування низки економічних обмежень (рис.3.15).

Існуючі обмеження для прийняття регулюючих рішень відносно системи бюджетних надходжень стосуються: безпосередньо процесу регулювання та полягають у введенні лімітів на рівень інтенсивності бюджетного тиску на регіональну економіку; бюджетної системи в цілому та містять обмеження по показниках ефективності та результативності складеного бюджету; регіональної економіки та складаються з обмежень за певними макроекономічними показниками.

Система обмежень регулюючого впливу на бюджетні надходження повною мірою відповідає положенням концепції трансфертно-варіативного регулювання, а саме принципу визнання динамічної сутності об'єкту регулювання, яким виступають вхідні та вихідні фінансові потоки бюджету. Тому запропоновані обмеження також у своїй сутності мають співвідношення поточних та планових значень показників, як ознаку динаміки розвитку, якої повинна досягти регіональна економіка при певній стратегії трансфертно-варіативного бюджетного регулювання у наступних періодах.
Обмеження по інтенсивності бюджетного тиску на регіональну економіку

Обмеження по

основним показникам

бюджету

Обмеження по

основним показникам

регіональної економіки


J1 Коридор податкових ставок

 

2 Рентабельність комерційного використання державних активів не менша середньої по галузі, але не більша за цінову

конкурентоспроможність продукції, послуг

 

3 Ціна реалізації державних активів не менша ніж ціна з урахуванням показника

інфляції планового періоду,

але не більша ніж прогнозна ринкова у плановому періоді

 

4 Структура обсягу

трансфертних надходжень (трансферти інших бюджетів, а також

трансферти, отримані згідно

грантів та технічної

допомоги урядів інших

країн) повинна дорівнювати встановленому

співвідношенню

5 Дефіцит бюджету не повинен перевищувати встановленого значення

 

6 Частка ВВП, ВРП, який розподіляється

через бюджет у плановому періоді, повинна дорівнювати

частці поточного

періоду за рахунок дії

позитивної петлі економічної динаміки

 

7 Рівень бюджетного боргу не повинен перевищувати встановленого значення

8 Рівень мінімальної

заробітної плати не

повинен бути меншим за попередні роки та

більшим за середню заробітну плату у галузі

9 Податкові втрати від зменшення ВВП, ВРП у теперішньому періоді повинні бути меншими

за додаткові надходження у

плановому періоді від зростання ВВП, ВРП

 

10        Ефект, отриманий

регіональною економікою від

залучення у регіон

інвестицій, повинен

перевищувати витрати на цей процес та

11        мати встановлене

співвідношення з ефектом, який отримає інвестор

12 Темпи зростання

обсягів податків з

доходів фізичних осіб повинні перевищувати темпи зростання

соціальної допомоги фізичним особамРис.3.15   Обмеження   на   прийняття   регулюючих   рішень   під час трансфертно-варіативного бюджетного регулювання Джерело: розроблено автором

 

 

Так, рівень податкових ставок під час прийняття регулюючих рішень може варіюватися у певному коридорі, нижня межа якого відповідає граничному  обсягу  бюджетних  податкових  надходжень,  необхідних дляздійснення державою гарантійних зобов'язань у вигляді визначеного обсягу видатків. Верхня межа податкового коридору повинна бути такою, щоб рівень прибутковості діяльності підприємств після сплати податків був достатнім для заохочення підприємницької ініціативи та розвитку підприємств на інвестиційно-інноваційній основі; залишок доходу фізичних осіб після сплати податків був достатнім для нормального відтворення фізичних та духовних потреб людини з можливістю інвестування у нарощення людського капіталу; ціна вітчизняної продукції та послуг після включення у вартість податків не перевищувала ціну ринкової рівноваги.

Рентабельність комерційного використання державних активів обмежується нижнім середнім рівнем рентабельності по галузі та верхнім рівнем рентабельності, доцільним для врахування у ціні продукції та послуг при наявному ринковому співвідношенні попиту та пропозиції.

У результаті варіативного регулюючого рішення відносно надходжень від операцій з капіталом повинна бути встановлена ціна реалізації державних активів з урахуванням показника інфляції. Причому, слід враховувати трендовий рівень інфляції за декілька наступних за поточним періодів. Це дозволить компенсувати втрати бюджету внаслідок майбутнього знецінення грошових коштів, отриманих від продажу активів у поточному періоді. Зі збільшенням кількості майбутніх періодів, за які враховується рівень інфляції, зменшуються ризики недоотримання бюджетних коштів у періоді прийняття регулюючого рішення. Через вплив фактору теперішніх цінових очікувань на майбутній ринковий попит, ціна реалізації державних активів не повинна перевищувати прогнозну очікувану ринкову ціну на аналогічні активи.

Як раніше зазначалося, регіональна політика інноваційного розвитку передбачає поступовий перехід від трансфертів, отриманих з інших бюджетів, що фактично є перерозподілом існуючих обсягів бюджетних коштів, до трансфертів, отриманих на конкурентних засадах у вигляді грантів та технічної допомоги урядів інших країн, що являє собою додаткові надходження коштів у бюджет. Тому у якості обмеження для варіативних регулюючих рішеньвисувається таке співвідношення зазначених видів трансфертів, у якому переважають трансфертні надходження від грантів та фінансових траншів іноземних урядів та фондів.

Встановлений під час бюджетного регулювання рівень показників інтенсивності податкового тиску на регіональну економіку прямо пов'язаний з обсягами бюджетних надходжень, а відтак і іншими показниками, на основі яких оцінюється ефективність складеного бюджету. Тому обмеження, виставлені по бюджету (див.рис.3.15), істотно впливають на комбінації локальних бюджетних управлінь та отриману внаслідок цього бюджетну стратегію в цілому. Так, варіативні управління щодо збільшення, зменшення на певний відсоток або не змінності обсягів бюджетних надходжень за рахунок регулювання інтенсивності бюджетного тиску на регіональну економіку повинні бути такими, щоб забезпечити дефіцит бюджету встановленого рівня, утримати постійну частку ВВП, ВРП, який розподіляється через бюджет, у поточному та плановому періодах, що дозволяє реалізувати принцип прийняття полі-векторних рішень (див.рис.3.8б).

У свою чергу, за рахунок отриманих бюджетних надходжень рівень бюджетного боргу не повинен перевищувати обґрунтованого значення, а рівень мінімальної заробітної плати, закладеної у бюджет на поточний період, не повинен бути меншим за попередні роки та більшим за середню заробітну плату у галузі. У цьому випадку можна забезпечити позитивну динаміку основоположного показника ефективності бюджетного процесу, а також наблизити рівень державних соціальних гарантій до фактичного ринкового з урахуванням приватного сектору економіки. Якщо рівень мінімальної заробітної плати, закладеної у бюджет, буде більшим за середню заробітну плату у приватному секторі, то це може викликати зниження економічної активності суб' єктів та підвищення зацікавленості в державному утриманні, зниження прибутковості діяльності підприємств через необхідність підвищення витрат на заробітну плату працівників, а також збільшення тіньового сектору економіки за рахунок операцій з виплати тіньової заробітної плати.Передбачений у трансфертно-варіативному регулюванні зв' язок між бюджетним та соціально-економічними процесами, проявляється у лімітах множини регулюючих рішень по макро-показниках регіональної економіки. Встановлений у поточному періоді рівень інтенсивності бюджетного тиску на регіональну економіку повинен бути таким, щоб у наступних періодах забезпечити зростання ВВП, ВРП. Як було раніше обґрунтовано, це можливо тоді, коли при зменшенні ВВП, ВРП зменшується бюджетний тиск на економіку. У такий спосіб буде компенсовано поточні втрати від зменшення бюджетних надходжень, викликаних поточним зменшенням ВВП, ВРП, за рахунок збільшення цих показників, а відтак і бюджетних надходжень у наступних бюджетних періодах.

Також для підтримки певного рівня економічної активності фізичних та юридичних осіб регіональної економіки, а також забезпечення ефективності державних інвестицій у людський капітал доцільно приймати такі локальні бюджетні управління, щоб забезпечити темпи зростання обсягів податків з доходів фізичних осіб та прибутків підприємств, які б перевищували темпи зростання соціальної допомоги, наданої державою фізичним особам та юридичним особам при працевлаштуванні або наданні послуг певним категоріям громадян.

Ефект, отриманий регіональною економікою від освоєння інвестицій, повинен перевищувати витрати на процес їх залучення та мати встановлене співвідношення з ефектом, який отримає інвестор. Адже нерідко у регіональній економіці трапляються ситуації, у яких використовуються ресурси одного регіону, а податки від цього процесу сплачуються у бюджет іншого регіону. Для уникнення цього негативного явища, на наш погляд, економічно не справедливого розподілу коштів, введено відповідне обмеження на регулювання системи бюджетних надходжень.

Таким чином, для забезпечення реалістичності трансфертно-варіативного регулювання системою бюджетних надходжень та зв'язку бюджетного з соціально-економічними процесами регіональної економіки, а також з метоюmax

досягнення функції цілі (3.6) у ході прийняття варіативних регулюючих рішень (3.8)-(3.10) необхідно враховувати запропоновані обмеження, математично формалізовані у загальному вигляді так:

exp

1)   Р П    < Р П < Р П2)  pнbr < pн <


V


C


у mM

|3)

Pt = f ( S Iinf,+j )

Г

< p к (t) <[Pm = f (t + j)]

j=1

4)      pTb : pTgr : pTtfc = d : z : q

6)

5)     Bf < Wexp
(п + Н + К + T) t = (п + Н + К + Т) t+j

GDP(GRP) t    =    GDP(GRP) t+j

7)   BD < Qexp

8)   Smin t_1 < Smin t < Sbr9)   ifRlt =1 b%,

10)            /Я > IC

11)                           I£r : IEd = l: Л [12)   Anmd >AST,


 

=1


<


4

AZ //y (t+1)

i=1


 

(3.11)де  p, pm      - відповідно мінімальний та максимальний рівень

п exp     п exp

податкової ставки для різних видів податків, визначений експертним шляхом або за допомогою іншого інструментарію; pп, pн , pК - відповідно рівень податкових ставок, рентабельності комерційного використання державних активів, доходності реалізації державних активів, які встановлюються у ході трансфертно-варіативного   регулювання   для   різних   податків, державних

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки