М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 46

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

підприємств, груп державних активів; pньг  - середній рівень рентабельностікомерційної діяльності у галузі, у якій комерційно використовуються державні

рівень співвідношення прибутку та витрат у середній

C

V   ^   у m

ринковій ціні на аналогічну продукцію та послуги, які складають результатГ M

комерційного використання державних активів;


цінареалізації державних активів залежно від рівня інфляції, прогнозованого на наступні за t -им періоди, кількість яких складає від 1 до M ; [Pm = f (t + j)] -

ціна реалізації державних активів, значення якої прогнозується залежно від фактору ринкових коливань попиту та пропозиції у наступному за t -им, (t + j) -

му періоді; pTb, pTgr, pTtfc - відповідно обсяг бюджетних надходжень від

трансфертів з інших бюджетів, отриманих грантів та технічної допомоги урядів інших країн; d ,z, q - відповідно значення співвідношення обсягів бюджетних

надходжень від трансфертів з інших бюджетів, отриманих грантів та технічної допомоги урядів інших країн; Bdf - рівень бюджетного дефіциту, що виникне у

ході трансфертно-варіативного регулювання; Wexp  - припустимий рівень

бюджетного дефіциту, встановлений експертним шляхом або за допомогою

+ Н + К + T)t (п + Н + К + T)t+ j
іншого інструментарію; ------------------------------ ,------------------------------ - відповідно

GDP(GRP) t        GDP(GRP) t+j

обсяг бюджетних надходжень за чотирма джерелами у t -ому та наступному (t + j)-му періодах по відношенню до ВВП (ВРП) цих періодів; BD - рівень

бюджетного боргу, що виникне у ході трансфертно-варіативного регулювання; Qexp  - припустимий рівень бюджетного боргу, встановлений експертним

 

шляхом або за допомогою іншого інструментарію;   Smin_    Smin , Sbr -

відповідно мінімальний у попередньому (t _ 1) -му і теперішньому t -му періоді, а   також   середній   по   галузям   рівень   мінімальної   заробітної плати;AS %

i=1 4

AS Iiy (t+1)

i=1


відповідно зменшення обсягу фактичних бюджетнихнадходжень у t -му періоді та збільшення обсягу умовних бюджетних надходжень у наступному (t + 1)-му періоді у ході трансфертно-варіативного

бюджетного регулювання; IE, IC - відповідно ефект від вкладених у економіку регіону інвестицій та витрати, понесені на організацію процесу їх залучення; IEr ,IEd - відповідно ефект від вкладених у економіку регіону інвестицій для

регіону та інвестора; l, h - відповідно значення співвідношення ефекту від вкладених у економіку регіону інвестицій для регіону та інвестора; AJ7ind, AST1 - відповідно приріст податкових надходжень з доходів фізичних осіб та приріст соціальної допомоги фізичним особам з бюджету.

Вирішення поставленої науково-практичної задачі не вступає у протиріччя та є актуальним для існуючої процедури складання прогнозу бюджету на два бюджетні періоди, що йдуть наступними за плановим, передбаченої програмно-цільовим методом бюджетного процесу [203]. По-перше, власне процес прогнозування бюджетних надходжень на три бюджетних періоди може передбачати прийняття комплексу управлінських рішень на трьох кроках залежно від трирічних трендів регіональних соціально-економічних процесів. По-друге, під час складання бюджетних прогнозів використовуються базові макроекономічні показники, які носять індикативний характер, що фактично відображає зв'язок бюджетного з соціально-економічними процесами регіону. Однак, результат вирішення задачі, інструментом для отримання якого є запропонована економіко-математична модель, дозволить спиратися не тільки на статичні значення цих макро-показників, але й на їх динамічні характеристики, що забезпечить наукове обґрунтування варіативного управління бюджетними надходженнями. По-третє, комплексність та системність врахування факторів регіональної економіки у вирішуваній задачі, встановлення позитивних та негативних петель зв' язку   соціально-економічних   процесів   з   бюджетним   дозволить більшреалістично визначати гранично припустимі обсяги дефіциту бюджету та державного боргу, частку ВВП, що перерозподіляється через бюджетний механізм, та інші цільові показники ефективності бюджетного регулювання. По-четверте, у ході вирішення поставленої наукової задачі буде отримане оптимальне співвідношення між інтересами держави та регіональних економічних суб'єктів, що відобразиться у балансі між фіскальним тиском на регіональну економіку та її вектором і динамікою розвитку. Адже за кожним джерелом бюджетних надходжень стоять економічні суб'єкти регіону, які творять соціально-економічні процеси у регіоні. Таким чином, гнучке, динамічне регулювання обсягів джерел надходжень до бюджету прямо впливає на їх інтереси та регіональний розвиток.

 

 

3.4.3 Апробація методики регулювання бюджетних надходжень

 

 

Адекватність запропонованої економіко-математичної моделі оптимізації параметрів регулювання бюджетних надходжень на принципах концепції трансфертно-варіативного підходу було перевірено для зведеного бюджету Дніпропетровської області за період 2007-2011 р.р. У якості бюджетних надходжень були проаналізовані надходження від стягування податку з доходів фізичних осіб, збору за надання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, доходи від державної власності та підприємницької діяльності.

Бюджетне регулювання за обраними для апробації статтями бюджетних надходжень у Дніпропетровській області у вказаний період мало постійний характер та не відрізнялось чутливістю до соціально-економічних процесів регіону (табл.3.6), що виражено у стабільності податкових ставок з доходів фізичних осіб та рівня збору за розміщення об' єктів торгівлі та сфери послуг, навіть у той час, коли доходи фізичних осіб знизилися з 3,9 до 3,7 млрд. грн у кризовий період 2008 - 2009 р.р., а надходження від збору за надання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг знизилися з 0,9 до 0,7 млн. грн з 2007 по 2011 р.р.

1-4

о

 

 

 

©

о <S

 

 

С\ о о <s

 

 

во о о


On    CN 00
СП О

^1     ^7 ^1

ЧО^  О* 1/-Г
ON СП

 

 

 

 

о

 

ON          ОО СП

О     СП

VO        00     vo

</-Г     сГ *f

VO СП

On        CN О
CN

C^              (-^,

VO            СП
On
СП


С\        00            Г- 00

С\        Ov CN        іЛ) ©

1     ^                      С^2         О

СО                      ^г" т

О                   СП

 

 

СП        CN        1- ^ Г-        СП        (N        М Ь

1          оо^     <=>° ее

С\ О О CN ©
VO    СП              VO 1^

vo

СО

С\ ^ CN ©  ^ 00

<^

оо 5j оо « о ^

С\            СП          н V6

00                      СП СП

'     ГО                      t^

оо"        о^     <э' ©"

0\                       СП СП
СО

00        н S\
00               1л) ©

С^3

On        О        О rt

г-

 

00        СП vo

оо      i>      i> а\

С^        (-^,       с^ с^

V!^             ^ 00

On С\ о ©

00        On        іЛ n
О
       00 rt

^

CN

оо оо

СП С 

 

 

 

 

 

т

і

л

е

д о


м

 

 

Д

у т е

ж

д

ю

б

 

 

 

з

і

ді

а

ик

р п а н(

РЗ

о

о


I CO

__  о

- ё

ч о

и

ей

ч о я

 

г­о о

 

 

 

 

 

 

 

Я Я

« о„в


О                CN I со І ^|-        і/-,        ЧО        О I 00 I

CN       СП        Ы"!1^            VO І О I 00 I OV І       І^І ^ч|^|.л б а т

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки