М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

 

а к.

л  ° 4 о.

 

5 eS Я і -

з  ва о.

* h -в-

 

 

 

'cd О

 

Я Еґ Я

 

cq

Ч

Ч о

X со О О

я ч ч

О.      со

Я ^ ч Ч ^ я

,2 й

=   И   Я со

 

ч

со Я

 

 

 

 

н Я

Р ч


О О Я

►Q

ч

 

 

 

р я

о ^

5 я з ч


Я

.

U X

ч

сй                    S

м                Я

                     es

 

К              CP

es Я      * н

н   я      g ее

а  «s      ^ В

Ч             со Н

^        г*        X S

Р     Я ва

^                 я

 

1

с0

^         Я

О   С со    CP  ~       „і

я    ср   „•    рр

ч    Я          м

§   ^  ^

so

ев

со

, я   гз

 

I й в с " s a          о

H 4  ев  es           o

'irt j и n    г

 

Осо _> ;і.Я--наа С от cqF1cqP3P3П ряд зі зменшенням бсягів джерел бюджетних надх джень, відп відні рганізаційні витрати на їх адміністрування п Дніпр петр вській бласті за оцінками експертів зросли з 2007 по 2011 р.р. з 93 до 405 млн. грн для податку з доходів фізичних осіб та з 0,009 до 0,024 млн. грн для місцевого збору за надання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг. На основі наведених статистичних даних, а також з урахуванням того, що ВРП Дніпропетровської області у кризовий період 2008 - 2009 р.р. скоротився зі 104 до 93 млрд. грн, доходи фізичних осіб у 2009 р. становили 90,2% від рівня 2008 р., обсяг роздрібної торгівлі знизився з 22 до 20 млрд. грн [562], можна констатувати відсутність зв' язку бюджетного регулювання з тими соціально-економічними процесами, які фактично відбуваються у регіональній економіці.

Аналогічно з табл.3.6 видно, що протягом періоду, який аналізується, вилучення прибутків від комерційного використання активів комунальної форми власності також збільшувалося, не зважаючи на те, що рівень доходів та витрат зменшувався. Так, з 2007 по 2011 р.р. рівень вилучення названих прибутків на користь бюджету збільшився з 0,05 до 0,09%. Тоді як загальні доходи підприємств комунальної власності знизилися в середньому на 8-9%. На цій підставі можна зробити висновок про відсутність принципу врахування під час бюджетного регулювання не тільки короткострокової перспективи планового періоду, але й довгострокової перспективи наступних за плановим періодів, у яких вступають у дію ефекти позитивної та негативної петель економічної динаміки.

Для практичного вирішення поставленої наукової задачі було розроблено спеціальну економіко-математичну модель системної динаміки у програмному середовищі AnyLogic. В основу цієї моделі було покладено результати апроксимації рядів даних зміни бюджетних надходжень та витрат на організацію їх стягнення залежно від часу та рівня інтенсивності бюджетного тиску на регіональну економіку (рис.3.16). Це дозволило підтвердити факт неоднозначності поведінки показників бюджетних надходжень та організаційних витрат зведеного бюджету Дніпропетровської області, а такожвизначити швидкості їх зміни у часі та залежно від зміни рівня податкових ставок та вилучення прибутків від комерційного використання активів комунальної власності на користь бюджету. Ці динамічні параметри впливають на розвиток регіональної економіки у короткостроковому плановому періодін гр

к

о ю О


6000 5000 4000 3000 2000 1000

0


y = 79,263x - 11,106

R2 = 0,9589

 

2007    2008    2009    2010 2011

Періоди часу


 

- Податок з доходів фізичних осіб

 

 

Організаційні витрати на збір податку з доходів фізичних осіб


 

н

сР

к

м

 

О


1200 1000 -800 -600 -400 -

200 0


+

y = -0,0^3x5 + 0,3576x4 + 5,713x3 - 84,103x2 +
■ 28U2x + 777,23_

 

 

y = 0,0028x6 - 0,0923x5 + 1,1754x4 - 7,2132x3

21,762x2 - 29,377x + 79,006
-----
R2 = 0,8825

 

1     2    3    4    5     6    7    8    9 10 Зміна податкової ставки, %

 

н гр

к

у

о ю О


1

0,8 0,6 j 0,4 0,2

0


y = 0,9524x-

R2 = 0,8297

 

 

 

y = 0,0096Ln(x) + 0,0081

R2 = 0,9342

 

2007     2008     2009     2010 2011

Періоди часу

123456789 10 Зміна ставки збору, %2580 70 60

к &

и 50 S

^ 40

u

vg 30

о

20 10

0


- Доходи від власності та підприємницької діяльності

 

 

Витрати на

ведення

господарської

діяльності з

використанням

державних

активів


 

н

мл

о

і© О 20

 

15

10

5

 

0


y = 0,0045x5 - 0,1276x4 + 1,3449x3 - 6,4107x2 +

 

R2 = 0,6421

3,2846x2 - 8,0697x + 15,895

R2 = 0,99932007      2008      2009 2010

Періоди часу


2011


12345678910

Зміна рівня рентабельності, %Рис.3.16 Апроксимація рядів даних зміни бюджетних надходжень та витрат на організацію їх стягнення залежно від часу та рівня інтенсивності бюджетного тиску на регіональну економіку для оптимізації параметрів бюджетного регулювання (на прикладі Дніпропетровської області)У свою чергу, за допомогою вище згадуваної моделі системної динаміки було розраховано вплив позитивної та негативної петель динаміки економіки Дніпропетровського регіону на організаційні витрати та бюджетні надходження від стягуваного податку з доходів фізичних осіб, збору за розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території області, а також від варіювання рівнем рентабельності комунальних підприємств, а саме тією частиною доходу від основної діяльності, що вилучається на користь зведеного бюджету регіону (див.табл.3.6). Отримані дані становлять динамічні параметри показників умовних обсягів бюджетних надходжень та умовних обсягів організаційних витрат на їх забезпечення у довгостроковій перспективі наступних за плановим періодів, умови для отримання яких створюються у плановому періоді внаслідок прийняття оптимальних регулюючих рішень трансфертно-варіативного бюджетного регулювання протягом декількох етапів.

Розрахунок оптимізаційної моделі трансфертно-варіативного бюджетного регулювання для 5-етапного періоду 2007 - 2011 р.р. дозволив встановити, що ставка податку з доходів фізичних осіб відповідно до соціально-економічних процесів економіки Дніпропетровської області, а також з урахуванням короткострокової та довгострокової перспективи повинна була складати відповідно по роках: 17%, 18%, 17,5%, 19%, 19,8% (див.табл.3.6, рис.3.17а).

Оптимальним варіативним регулюючим впливом на бюджетні надходження та організаційні витрати на їх адміністрування у межах джерела «збір за надання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг» згідно моделі було встановлено у період 2007-2011 р.р. ставку на рівні відповідно 340, 340, 320, 300, 300 грн. (див.табл.3.6, рис.3.17б).

Оптимальний рівень рентабельності для комерційного використання активів комунальної форми власності повинен був становити згідно проведених розрахунків протягом 2007-2011 р.р. відповідно 0,3%, 0,7%, 0,9%, 0,5%, 0,4% (див.табл.3.6, рис.3.17в).

Таким чином, забезпечується варіативність регулюючого впливу, його полі-векторність та зв' язок з процесами розвитку регіональної економіки.0,205 0,2 0,195 -0,19 -

0,185

0,18

0,175

0,17

0,165

0,16 -

0,155340


310


300


280


350


Ставка збору за видачу дозволу на розміщення об 'єктів торгівлі та сфери послуг при існуючому регулюванні, грн

 

Ставка збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг при оптимальному трансф.-варіат. регулюванні, гр2007    2008    2009    2010 2011

 

б)0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02

0,01 0


Середній рівень рентабельності державних підприємств при оптимальному трансф.-варіат. регулюванні, част.од.в)

 

Рис.3.17 Порівняння оптимальних стратегій регулюючих рішень (а.б.в) під час трансфертно-варіативного та існуючого бюджетного регулювання на прикладі Дніпропетровської областіПри дотриманні показників оптимального бюджетного регулювання, наведених на рис.3.17, на основі трансфертно-варіативного підходу виконується цільова функція максимізації обсягів бюджетних надходжень за визначений період. Динаміка загального ефекту (загальних бюджетних надходжень та витрат на їх адміністрування) від бюджетного регулювання при існуючому та трансфертно-варіативному підході наведена на рис.3.18. Порівняння показників ефективності бюджетного регулювання з метою розвитку економіки регіону дозволило встановити розбіжності між підходами.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки