М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 56

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

Тому для формування кластерних та мережевих територіально-виробничих утворень на основі концепції агентно-процесного підходу необхідно розробити такий індекс оцінки рівня суспільної розрізненості, який би враховував багатомірні масиви параметрів показників, ґрунтувався на їх динамічних характеристиках поряд із статичними, передбачав не лінійністьзміни значень показників у часі, містив індивідуальний результат розвитку за певним показником кожного окремого регіону протягом визначеного періоду часу поряд з його відносним результатом у групі регіонів у визначений момент часу. Це дасть змогу оцінити рух регіональної системи, виявити його властивості як динамічної категорії у певний момент часу, який водночас є стартовим для подальших змін, які, таким чином, можуть бути прогнозованими; врахувати відмінні стартові потенціали регіонів. Адже згідно існуючих теоретичних поглядів збалансована система показників регіону складає фундаментальну основу механізмів формування політики регіонального розвитку та послідовності конкретних дій для її реалізації [240].

У відповідності до викладених положень побудови регіонального індексу суспільної розрізненості кожен первинний показник, Yj, який відображає стан

та динаміку суспільної розрізненості у регіональній системі та використовується для розрахунку індексу, характеризується параметрами (j = a, b, c, d), що є ідентичними до динамічних властивостей регіональних

процесів: швидкість (j = a), темп змін (j = b), прискорення (j = c), а також

статичної властивості системи: стан (j = d).

Динамічний параметр швидкості зміни первинного показника суспільної розрізненості характеризує здатність регіональних соціально-економічних процесів, які віддзеркалюються у ньому, до функціонування таким чином, щоб цей показник змінився (збільшився або зменшився) на певну величину за наступну одиницю часу. За допомогою цього параметру можна оцінити наскільки швидко поширюється або скорочується суспільна розрізненість у регіоні за даним показником.

Динамічний параметр темпів змін показника суспільної розрізненості характеризує інтенсивність та силу регіональних процесів, внаслідок чого приріст показника за наступну одиницю часу може скласти велику або малу частку від свого попереднього значення. Знаючи критичне значення показника регіональної суспільної розрізненості та темпи його змін, можна спрогнозуватикритичний момент часу, через який буде досягнута гранична фрагментарність інтересів економічних агентів, після якої спостерігатиметься підвищена конфліктність та надто ускладнені умови для об'єднання економічних агентів.

Динамічний параметр прискорення характеризує здатність регіональних процесів функціонувати динамічно, через що нарощується або зменшується приріст показника стану регіональної системи. На основі цього параметру корегується швидкість змін у суспільній розрізненості, що істотно впливає на прогнозований час досягнення показником критичного значення з точки зору загрози цілісності регіональної системи та її кластерного утворення.

Статичний параметр стану суспільної розрізненості відображає досягнутий регіональною системою рівень фрагментарності інтересів агентної сукупності на певний момент часу, що є стартовим потенціалом для подальших динамічних змін (поширення або скорочення суспільної розрізненості) і характеризує індивідуальні особливості економічних систем регіонів.

Врахування усіх наведених параметрів під час розрахунку індексу регіональної суспільної розрізненості дозволить зосередитися на аналізі та оцінці тенденцій у розвитку регіону поряд з нарощеним потенціалом певних показників у визначений момент часу. Саме тенденції розвитку, як було обґрунтовано у п.2.1, характеризують його динамічну сутність. Використання такого підходу у регулюванні регіонального розвитку дозволить більш ефективно формувати кластерні та мережеві територіально-виробничі або електронно-віртуальні утворення для реалізації цілей та завдань регіональної економічної політики.

Таким чином, індекс регіональної суспільної розрізненості можна представити як функцію від багатомірного масиву первинних даних:Укіа Ук1Ь Укіс yk1d yk1g Ук2а    yk2b    yk2c    yk2d yk2g


 

(4.1)ykma    ykmb    ykmc    ykmd ykmgде PFIk - індекс регіональної суспільної розрізненості к -го регіону; Ykj

-     багатомірний масив вхідних показників к -го регіону для побудови індексу суспільної розрізненості у момент часу t; yk1a - швидкість змін 1-го показника суспільної розрізненості у момент часу t для к -го регіону; yk2b - темп змін 2-го показника суспільної розрізненості у момент часу t для к -го регіону; yk2c -прискорення 2-го показника суспільної розрізненості у момент часу t для к -го регіону; y/and - індивідуальний рівень m -го показника суспільної розрізненості, досягнутий на момент часу t к - тим регіоном за період T; ykmg

-     груповий рівень m -го показника суспільної розрізненості, досягнутий на момент часу t к - тим регіоном відносно групи інших регіонів; m - кількість вхідних показників, відібраних експертним шляхом для оцінки регіональної суспільної розрізненості.

Кожен первинний показник, Ykj, перед тим, як бути включеним у кінцеву

модель визначення індексу регіональної суспільної розрізненості, розраховується як функція від параметрів швидкості, темпів змін, прискорення, які, у свою чергу, залежать від фактору часу, t , а також досягнутого індивідуального за період часу, T , та групового на момент часу, t , рівнів регіональної суспільної розрізненості:

 

 

Ykij = f (ykia; ykib; ykic; ykid; ykig ) =

df (t)      d ln( f (t)))   ;( d2 f (t)    ,      ,      ), (4.2)
= f   ~(ЇГ ki; (--------- dt------        ki; (dt ki; ykid; ykig )

 

 

df(t)

де (              ) ki  - похідна першого порядку функції зміни первинного

dt

vi           •              •   /d ln( f (t)) .
показника Yi k -го регіону у часі; (----------------- —)-j-l) - логарифмічна похідна від

dt

функції зміни первинного показника Yi   к -го регіону залежно від часу;( d 2 / (t)) 1   dt }


ki


похідна другого порядку функції зміни первинного показника Yik -го регіону у часі.

У загальному вигляді значення первинного показника, яке враховується під час розрахунку індексу регіональної суспільної розрізненості, можна записати як функцію зважених складових:V

Г


ki Ca +

dt

CO a +Сдс = 1


d ln( f (t)) )

(   dt )

 

ki Cb +


( dt )


ki Cc


) У kid ykig


 

(4.3)де ca ,cb ,cc - відповідно ваговий коефіцієнт динамічних параметрів швидкості,    темпів    та    прискорення    змін    показника    Yf    у часі;

(df(t))     d ln(f(t)))    (d2f(t))       .. ...

(——)ki;(----------- —)—LL)ki;(------------- )ki - відповідно значення швидкості, темпів змін

dt                    dt dt

та прискорення показника Yki у момент часу t .

Параметри швидкості, темпів змін, прискорення, індивідуального та групового рівня показників регіональної суспільної розрізненості мають різний порядок цифр у значеннях, а також змінюються у різних діапазонах. Для приведення їх до нормалізованого вигляду та підстановки у (4.3) використаємо модель нормалізації значень показників, запропоновану у [134]:

 

 

dfity dfity

(        ) kti   (        ) ki dt dt( dt } k


(1 + e


dt


)


(4.4)(df(t)) ( dt ) i


T

Z (

t=1

df

dt

T


ti


 

«і ^) ki)

dt


T

 

t=1


df (t))    _ ( df (t) 2

Jkti    \ )ki) dt dt

1 + T

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки