М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 64

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

Визначення державою цілей, завдань, пріоритетів та заходів забезпечення регіонального інвестиційного процесу називають регіональною інвестиційною політикою [554,414]. У більш широкому розумінні вона являє собою комплекс дій місцевої влади щодо реалізації конкурентних переваг регіону, мінімізації місцевих ризиків та стимулювання вкладення капіталу у пріоритетні галузі економіки, визначені стратегією розвитку регіону [276].

Результатом ефективної регіональної інвестиційної політики та інвестиційного процесу є формування у регіоні сприятливого інвестиційного клімату. Так, у роботі [529] автор представляє ієрархічну систему понять, пов' язаних з інвестиційною проблематикою, у якій інвестиційний клімат регіону містить у собі категорії інвестиційної привабливості, активності, потенціалу, ситуації та ресурсів, а також представляється «у трьох вимірах: як система відносин, середовище діяльності та система відліку інвестування». Автор підкреслює, що інвестиційний клімат регіону може мати різний ступінь сприятливості залежно від певної групи інвесторів. У [884] інвестиційний клімат складається з категорій інвестиційного потенціалу, інвестиційних ризиків та інвестиційної активності у розрізі регіональної економіки, виду економічної діяльності або галузі промисловості.

Загалом у наукових працях регіональний інвестиційний клімат визначається як комплекс умов, чинників та характеру відносин суб' єктів, що впливають на інвестиційні процеси в регіоні [545,884,779]. Але зустрічається думка про те, що інвестиційний клімат є характеристикою виключно рівня національної економіки та державного регулювання і не повинен розглядатися на рівні окремого регіону, оскільки властивостями інвестиційного клімату є, у першу чергу, правові та політичні умови для інвестиційних процесів [442].Найбільшу увагу науковці приділяють дослідженню понять інвестиційного потенціалу та інвестиційної привабливості регіону. При цьому існуючі визначення інвестиційного потенціалу території можна розділити на дві принципові групи: ті, що пояснюють його сутність через ресурси, які сконцентровані у регіоні та можуть бути інвестовані у інші об'єкти [545,125]; ті, що пояснюють його сутність через ресурси, сконцентровані у регіоні та у які можуть бути здійснені інвестиції [884,853,779].

Інвестиційну привабливість регіональної економіки визначають як: співвідношення економічного ефекту та ризиків інвестиційного стимулювання у регіоні, яке виникає через взаємодію регіонального інвестиційного потенціалу та інвестиційного клімату [779]; співвідношення інвестиційного потенціалу та інвестиційних ризиків, яке обумовлює положення території у світовому інвестиційному русі капіталів [884]; ситуацію, від стану якої залежить інвестиційний інтерес та прийняті рішення про інвестування [676].

Окрім наведених, категоріальний апарат інвестиційної проблематики складають й інші наукові поняття. Наприклад, для забезпечення національної безпеки у сучасних умовах набуває актуальності інвестиційна безпека, яка характеризує можливості та загрози, які виникають у регіональній економіці під час реалізації проектів державних стратегічних напрямів [503]. Фінансові ресурси банківських установ у певних просторових межах визначаються, як інвестиційний капітал території [515]. Для позначення складної системи структурних елементів регіону та взаємозв' язків між ними, що разом забезпечують ефективні інвестиційні процеси, введено поняття «інвестиційного комплексу» регіону, яке є значно ширшим за уявлення про регіональну інвестиційну інфраструктуру [570]. З метою підвищення ефективності державного управління процесом формування інвестиційного клімату регіону доцільно враховувати показники еластичності обсягів інвестицій за пільгами, що надаються підприємствам, та за витратами на регіональну інфраструктуру, запропоновані у [191]. У свою чергу, оцінку економічного розвитку регіону, як позитивної зміни його продуктивних сил та господарських відносин з приводуїх використання [779], запропоновано здійснювати за допомогою комплексного показника фінансової стійкості регіональної економічної системи. Цей показник характеризує темпи відтворення продукції, які прагнуть прискорення при існуючих обмеженнях у вигляді необхідності справедливого пропорційного розподілу цієї продукції між економічними агентами регіональної економіки та використання обмеженого продуктивного потенціалу регіону [908].

На наш погляд, дуже своєчасним в умовах економічної глобалізації є введення таких понять, як інвестиційний маркетинг регіону та вартість регіонального інвестиційного пакету. Під інвестиційним маркетингом регіону розуміють просування інвестиційного потенціалу регіону як товару на вітчизняному та світовому ринках інвестицій. Вартість регіонального інвестиційного пакету складається з набору показників, які характеризують сфери інвестування, окупність та прибутковість інвестицій, соціальну відповідальність інвестора перед регіональної громадою [853].

З метою формування сприятливого інвестиційного клімату у регіоні вченими вирішується низка проблем. Зокрема, розробляються основи державної регіональної інвестиційної політики [570,554,845,676,792,414], у т.ч. на територіях пріоритетного розвитку [276,515], механізми залучення та використання інвестиційних ресурсів [923,429], встановлюється вплив чинників на регіональні інвестиційні процеси [434,570,503,681,442], обґрунтовуються засади управління інвестиційною привабливістю, потенціалом та кліматом регіонів [434,570,276,515,681,383,529, 676,545,125,884,442,853,191,779], досліджуються закономірності просторового розміщення інвестицій [276] та дотримання балансу інтересів учасників регіональних інвестиційних процесів [515,845,908], формується концепція забезпечення фінансової стійкості регіональної економічної системи [908], розбудовується комплексна модель інвестиційного розвитку регіону [125].

Серед найвагоміших результатів останніх досліджень шляхів соціально-економічного розвитку регіонів України на основі формування сприятливого територіального інвестиційного клімату можна виділити наступні.Встановлено, що найбільш суттєво на інтенсивність протікання регіональних інвестиційних процесів впливають такі чинники, як характер функціонування регіональної інвестиційної інфраструктури та процеси приватизації [434], галузева структура регіональної економіки [276], обсяг кредитів, наданих банківською сферою, облікова ставка НБУ [503], пріоритети інвесторів, які виражаються у пошуку ресурсів, ринків або прагненні ефективності, а також орієнтири підприємств на зовнішні або внутрішні ринки [529], стан внутрішнього ринку, інноваційної системи та процесів світової кооперації [792], прямі іноземні інвестиції [434,884,442,779], регіональний коефіцієнт покриття експортом імпорту [442], внутрішні регіональні інвестиційні ресурси [191]. Оцінку інвестиційної привабливості підприємств регіону та їх подальше рейтингування запропоновано здійснювати на основі визначення їх внеску у загальні економічні результати регіону та спроможності повернути отримані інвестиційні ресурси [434].

Регіональну інвестиційну політику та економічні механізми для її реалізації рекомендується формувати на основі: оптимізації пропорцій капітальних вкладень, джерелом яких повинні бути амортизаційні відрахування підприємств, по регіонах України [570,503]; впровадження регресійного оподаткування, коли зменшення податкового навантаження прямо залежить від збільшення результатів інвестиційної діяльності, та надання підприємствам інвестиційного податкового кредиту [554]; збільшення кількості малих підприємств регіону, які формують внутрішні інвестиційні ресурси регіональної економіки [276]; оптимізації участі держави у інвестиційних процесах, що виражається у балансі між стабільністю та розвитком економіки, темпах структурних і технологічних перетворень, загальному рівні накопичення [845] оптимізації структури джерел інвестування [529]; страхування ризиків інвесторів за рахунок використання активів регіональних органів влади [923]; визначення інвестиційної активності та інвестиційної привабливості для групування об'єктів інвестування по регіонах та видах економічної діяльності [676]; залучення іноземних інвестицій шляхом продажуакцій діючих підприємств регіону або шляхом реалізації інвестиційних проектів у галузях регіону, що здатні швидко розвиватися та наповнювати місцеві бюджети [792]; партнерства між економічними суб'єктами, які формують інвестиційний потенціал регіону, з метою узгодження інвестиційних відносин [545]; оптимізації розподілу іноземних інвестицій між регіонами та галузями економіки [884]; децентралізації функцій та повноважень між органами державного управління та місцевого самоврядування [429]; «зведеного балансу інвестиційного забезпечення регіону», за допомогою якого можна оцінити відповідність обсягів джерел інвестиційних вкладень та структури об'єктів цих вкладень [853]; створення вигідних умов кредитування банківським сектором інноваційної галузі [191].

Інвестиційну привабливість та інвестиційний клімат регіонів дослідники оцінюють за допомогою: інтегральних індексів різних груп показників [554,276,442]; прогнозування обсягів виробництва у регіоні [681]; визначення інвестиційного потенціалу регіону, який складається з виробничо-фінансового, соціального, природно-ресурсного потенціалу і факторів негативного впливу (частки збиткових підприємств, малозабезпеченого населення, рівня безробіття, злочинності тощо) [383]; індикаторів, що визначають сприятливість інвестиційного середовища регіону та показників, що характеризують економічну та інноваційну активність суб' єктів господарської діяльності [529]; розрахунку інвестиційного потенціалу регіону, як сукупності внутрішніх та зовнішніх інвестицій по відношенню до регіональної економіки з урахуванням зміни вартості грошей у часі [125]; встановлення співвідношення рівня регіонального інвестиційного потенціалу та ступеню його використання [853].

Для оцінки ефективності спеціальних економічних зон запропоновано використовувати: показники бюджетної та соціальної ефективності, структурованості капіталовкладень та експортної орієнтованості інвестицій [276]; методику встановлення трибічного балансу інтересів учасників реалізації спеціального режиму інвестиційної діяльності у вигляді суми часток прибутку, які належать інвестору, банку та місцевому бюджету [515].Ефективними організаційними механізмами реалізації державної інвестиційної політики можна визнати створення системи державних інвестиційних банків [845], розробку програм реструктуризації великих промислових підприємств та координації інвестиційно-інноваційного процесу [923], кластеризацію регіонів за типами інвестиційного клімату, а також розробку сценаріїв розвитку регіональної економіки [529], ранжування галузей економіки регіонів залежно від щільності зв' язків підприємств галузі та етапу її життєвого циклу [792], формування інтеграційно-інвестиційної групи підприємств для акумулювання власних та залучених коштів [545], створення Державного банку реконструкції та розвитку для надання довгострокових кредитів на розбудову інфраструктури територій [429], застосування стимулюючих заходів залежно від того, на якій стадії життєвого циклу знаходиться інвестиційний потенціал регіону - формування, нарощування або оптимізація; створення Банку даних про інвестиційний потенціал регіонів України [853], створення при облдержадміністраціях Рад та Комітетів з інвестицій, Комісій з ризиків, інвестиційних аналітичних відділів та регіональних консультаційних маркетингових агентств [414], створення Фонду стимулювання бюджетних капіталовкладень в обласному бюджеті [908].

Враховуючи достатній науковий доробок, на нашу думку у складеній системі знань щодо формування регіонального інвестиційного клімату існують певні аспекти, що потребують удосконалення та подальшого розвитку.

Так, категоріальний апарат інвестиційної проблематики містить поняття, що відображають інвестиційний клімат статично, у той час, коли доцільно розглядати процеси та явища з динамічної точки зору їх розвитку та особливостей трансформацій. Дискусійним залишається питання побудови ієрархії понять, які відображають інвестиційні процеси у регіональній економіці, та визначення їх змісту, від чого залежить процес побудови комплексу механізмів регулювання інвестиційного клімату. З методичної точки зору й дотепер не існує єдиної методики визначення показників інвестиційної привабливості,    активності,    потенціалу,    клімату    регіону. Залишаєтьсянеобхідність встановлення параметричних характеристик цих складних об' єктів з метою їх декомпозиції, що, на нашу думку, зробить управління інвестиційними процесами у регіоні більш зручним та прозорим. Не вирішеною залишається проблема комплексного регулювання інвестиційними процесами у регіоні на основі єдиної концепції формування регіонального інвестиційного клімату з позицій динамічного підходу. Розробки потребують оптимізаційні моделі, які б дозволяли визначати оптимальні параметри регулювання інвестиційного клімату регіону в цілому, замість окремих його складових.

На рис.5.1 представлено систему ієрархічних взаємозв'язків існуючих та запропонованих автором понять, що мають відношення до розв' язання проблеми формування та поліпшення регіонального інвестиційного клімату.

На відміну від подібних існуючих, запропонована система, окрім внутрішньої, містить зовнішню по відношенню до регіону підсистему формування інвестиційного клімату; окрім статичних враховує динамічні характеристики інвестиційного клімату; окрім загальновідомих включає такі нові категорії, як процесний інвестиційний потенціал, інвестиційна динаміка, безперервність, швидкість, напрям, інтероперабельність та коректність, інвестиційна перспектива, інвестиційний конфлікт, інвестиційний атракційний сигнал, інтенсивність та поширюваність інвестиційного атракційного сигналу, інвестиційні очікування, полюс очікувань, траєкторія очікувань, інвестиційні ризики потенціалу, динаміки, перспективи, очікувань та сигналу.

Згідно рис.5.1 базовим індикатором комплексу інвестиційних процесів у регіональній економіці, на нашу думку, виступає інвестиційна привабливість. Вона є досить абстрактним поняттям, оскільки відображає бажання внутрішніх та зовнішніх інвесторів вкладати кошти у економіку регіону. Вимірювання інвестиційної привабливості за допомогою індексу інвестицій в економіку регіону за певний період часу, на наш погляд, є не досить коректним, оскільки ці індекси відображають активну стадію інвестиційних процесів, тоді як поняття «привабливість» характеризується певними передінвестиційними обставинами, які призводять до активних інвестиційних дій.Поширюваність сигналу


Траєкторія очікуваньІнвестиційний

Інвестиційна

потенціал

динаміка


Ризики

потенціалу

 

Інвестиційна політикаРесурсний потенціал

(потенціал факторів виробництва та

фінансових ресурсів)

Інвестиційна

безперервність

 

Інвестиційна швидкість

 

Інвестиційний

напрям


Ризики динаміки

 

Ризики

перспек­тиви


Інвестиційна стратегія

 

Інвестиційний правовий

КодексІнноваційний потенціал

 

Інвестиційна коннектність

Ризики очікувань

Інвестиційна інфраструктураПроцесний

потенціал

 

Інвестиційна інтеропера-бельність


Ризики

сигналу


Інвестиційний

конфліктІнвестиційні організаційно-економічні механізми

 

 

 

Рис.5.1.    Ієрархія    категорій    процесу    формування регіонального інвестиційного кліматуЗ одного боку, інвестиційна привабливість регіональної економіки формується під впливом об'єктивних характеристик тих інвестиційних процесів, які відбуваються у регіоні. В сумі ці характеристики дають іншу категорію - інвестиційний клімат. Таким чином, інвестиційний клімат є внутрішньою підсистемою регіональної економіки - складовою інвестиційної привабливості. З іншого боку, привабливість регіону для інвесторів формується під впливом зовнішніх характеристик, які є похідними від внутрішніх, тобто від інвестиційного клімату регіональної економіки. Разом зовнішні характеристики інвестиційної привабливості регіону складають його інвестиційний імідж або систему показників та образів, через яку сприймається регіон в уявленні інвестора. Особливо інвестиційний імідж регіону є важливим для іноземних інвесторів, які мають власну систему цінностей, бізнес-культури та традицій. Однак, сам по собі інвестиційний імідж регіону є лише відображенням регіонального інвестиційного клімату у зовнішньому середовищі.

Таким чином, під час регулювання регіонального інвестиційного клімату, формалізованого у показнику інвестиційної привабливості, опосередковано здійснюється регулювання регіонального інвестиційного іміджу.

У внутрішній регіональній системі інвестиційна привабливість складається з інвестиційної активності (інвестиційного потенціалу та динаміки), ризиків та перспективи. На відміну від існуючих підходів до декомпозиції поняття «інвестиційний потенціал», на нашу думку, у ньому слід розрізняти ресурсний, інноваційний та процесний потенціали.

Виокремлення у інвестиційному потенціалі регіональної економіки зазначених складових дозволяє доповнити структурну композицію продуктивного потенціалу розвитку регіону (див.рис.1.19) з метою підвищення ефективності державного управління розвитком регіональної економіки. Так, ресурсний потенціал загального інвестиційного потенціалу регіональної економіки відповідає фізичному капіталу у регіональному продуктивному потенціалі, інноваційний - інтелектуальному, процесний - частково відповідає інституціональному    капіталу    з    точки    зору організаційно-правовогозабезпечення протікання інвестиційних процесів, а частково є тією новою характеристикою, на яку слід звернути увагу під час побудови ефективної системи державного управління розвитком економіки регіонів.

Раніше зазначалося, що різні дослідники під інвестиційним потенціалом регіону розуміють обсяг фінансових ресурсів, які можуть інвестуватися, або обсяг виробничих ресурсів, які можуть бути об'єктом інвестицій. У запропонованій ієрархії понять (див.рис.5.1) ці два підходи об'єднано у ресурсний потенціал регіону.

Якщо ресурсний потенціал регіону відображає обсяг наявних матеріальних ресурсів, які у більшості своїй є не відновлювальними або мають межу відновлення (наприклад, модернізація основних виробничих засобів обмежується характеристиками нового технологічного укладу), то інноваційний потенціал представляє собою сукупність нематеріальних активів, які є відновлювальним ресурсом, та використання яких обумовлює інноваційний розвиток регіону.

З огляду на динамічний підхід до формування регіонального інвестиційного клімату, статична наявність певних видів ресурсів в регіоні не може повністю відображати його інвестиційний потенціал, оскільки важливими стають ті процеси, які відбуваються у регіоні за участю цих ресурсів. З метою аналізу всі процеси можна розділити на дві групи: процеси споживання ресурсів та процеси їх відновлення. Наприклад, процес споживання трудового ресурсу відбивається у рівні зайнятості, трудових відносинах, робочому навантаженні, а процес його відновлення - у рівні заробітної плати, якості соціальних послуг, доступності культурного відпочинку тощо. Процес комплексного використання ресурсів регіону відображається у рівні підприємницької ініціативи та показниках діяльності середніх та малих підприємств, і так далі. Отже, інвестиційний процесний потенціал регіону - це комплекс процесів за кількісною та якісною структурою, які відбуваються у регіональній економіці, пов' язані з використанням або відновленням наявних видів ресурсів, створенням нових ресурсів, а також забезпечують регіональнуінвестиційну та економічну динаміку. Процеси можуть впливати на формування регіонального інвестиційного клімату як позитивно, так і негативно. Тому оцінка саме процесного потенціалу регіону у загальному інвестиційному потенціалі є надзвичайно важливою та необхідною для застосування ефективних економічних та правових важелів для підвищення інвестиційної привабливості регіональної економіки.

Інвестиційна активність, як складова регіональної інвестиційної привабливості, не може включати тільки інвестиційний потенціал регіону, навіть з таким динамічним елементом, як процесний потенціал. Власне поняття «активність» передбачає рух у часі та просторі, інтенсивність певних дій, які, у свою чергу, не можливі без таких властивостей, як швидкість та напрям руху, відповідність елементів системи, що рухається, одне одному та їх здатність до взаємного поєднання. Саме такий комплекс параметричних характеристик інвестиційної активності виокремлено на рис.5.1 у складову «інвестиційна динаміка», особливості якої буде більш детально розглянуто нижче.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки