М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 68

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

Тоді динамічним показником оцінки розвитку природно-виробничого потенціалу регіону, Vp, за визначений період може бути відношення добутку

інтенсивності та швидкості процесу споживання природно-виробничих ресурсів, відповідно Icp та Vcp , до добутку інтенсивності та швидкості процесу їх відновлення, відповідно Irp та Vrp , за цей період:

 

 

 

Vp = '-f^ (5.5)

 

 

Доцільно зауважити, що динаміка показників стану складової «природно-виробничий потенціал» моделі формування сприятливого інвестиційного клімату залежить від вектору процесів споживання та відновлення ресурсів підприємствами. Тобто споживання ресурсів регіону повинно бути спрямоване у соціально-економічну систему регіону, а не за її межі. Наприклад, цінні ресурси не повинні вивозитися для споживання іншими підприємствами інших регіонів або країн, умови регіональної економіки повинні бути такими, щоб рівень відтоку кадрів з регіону був найменшим. Грошовий потік на відновлення ресурсів регіону повинен бути спрямований саме на досягнення цієї мети.

Наприклад, у разі розбіжностей між місцем реєстрації та фактичним функціонування підприємства виходить ситуація, при якій ресурси споживаються з одного регіону, а відновлюються за рахунок податкових платежів у іншому. Тому згідно концепції динамічного підходу до формування сприятливого інвестиційного клімату процеси споживання та відновлення природно-виробничих ресурсів регіону повинні бути векторно збалансовані.

Динаміку розвитку новоутворених або існуючих підприємств в регіоні можна охарактеризувати зростанням, застиганням та спадом їх основних показників діяльності, від яких залежить виручка та відрахування на відновлення природно-виробничого потенціалу регіону. На першому етапі,коли підприємства утворюються, щоб задовольнити певну потребу у попиті на їх продукцію та послуги або внаслідок суттєвих конкурентних переваг, доступних при впровадженні певної інноваційної технології, динаміку їх показників можна охарактеризувати як зростаючу. Тривалість цього періоду залежить від рівня унікальності продукції або послуги, що виробляється у цьому регіоні, рівня захищеності інтелектуального капіталу, обсягу регіонального ринку та наявних перешкод для виходу на ринки інших регіонів та країн, можливостей підприємств інших регіонів налагодити аналогічне виробництво та багатьох інших внутрішніх та зовнішніх факторів.

Під впливом перелічених чинників темпи зростання економічних показників підприємств регіону зменшуються і поступово застигають. Період застигання розвитку підприємств завершується з появою нової більш конкурентоспроможної продукції або послуги. Якщо ця продукція або послуга з' явилася на підприємствах інших регіонів, то для підприємств регіону, який аналізується, наступає третій період, який характеризується спадом економічної діяльності. Якщо, навпаки, конкурентоспроможна продукція та послуги з' являються на підприємствах регіону, який аналізується, то третій етап характеризується подальшим економічним зростанням.

Оскільки підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств у регіональній економіці пов' язане з впровадженням інноваційних технологій, то можна зробити висновок, що залежно від того, як протікає процес використання на підприємстві інновацій, можна спрогнозувати момент часу, коли подальший розвиток цих підприємств буде характеризуватися економічним спадом.

Таким чином, напрям та швидкість динамічного розвитку складової «нові підприємства» у моделі формування інвестиційного клімату регіону залежать від інтенсивності та швидкості протікання процесу використання на підприємстві інноваційних технологій та процесу надходження інноваційних технологій на підприємства від складової «інноваційні технології» (див. рис.5.2).    Під    інтенсивністю    процесу    використання інноваційнихтехнологій на підприємствах регіону слід розуміти такий питомий економічний ефект у вартісному виразі на одну грошову одиницю амортизаційних відрахувань по цих технологій за період часу, який реально отримано від впровадження цих інноваційних технологій на підприємствах регіону за цей же період часу. Під швидкістю цього процесу слід розуміти приріст частки фактичного питомого економічного ефекту від впровадження інноваційної технології у розрахунку на одиницю амортизаційних відрахувань по цій інноваційній технології за період часу по відношенню до планового питомого економічного ефекту за той же період часу.

Від швидкості опанування інноваційної технології на кожному окремому підприємстві регіону та введення її у експлуатацію залежатиме інтенсивність процесу використання інноваційних технологій в цілому. Адже простої у цьому процесі будуть викликати зниження ринкової вартості інноваційної технології, і у разі її продажу ринкова вартість буде меншою за балансову, що спричинить економічні втрати. Також з часом можуть змінитися фактори внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств регіону, чим збільшити або зменшити ефект від впровадження цієї технології. Наприклад, ефект від впровадження інноваційної технології отримання альтернативної енергії залежить від коливань ціни на газ, як основного палива для економіки регіонів України.

Якщо за період, поки на підприємстві впроваджувалася технологія, ціна на газ збільшилася, то автоматично ефект від її впровадження у вигляді економії витрат стане більшим за очікуваний, тобто швидкість процесу використання технології позитивно вплине на його інтенсивність. Якщо за цей період ціна на газ зменшилася, то невелика швидкість процесу впровадження технології у виробничий процес негативно вплине на отриманий від цього економічний ефект.

Під інтенсивністю процесу надходження інноваційних технологій на підприємства регіону слід розуміти величину питомого ефекту, що очікується від їх впровадження, у розрахунку на одну грошову одиницю початкової вартості  технології,  а під  швидкістю  цього  процесу  - приріст часткифактичного питомого економічного ефекту від технології, що надійшла на підприємства, по відношенню до планового питомого економічного ефекту.

На швидкість процесу надходження інноваційних технологій на підприємства регіону чинить значний вплив організаційно-правовий механізм передачі інноваційних технологій від розробника до покупця, якщо покупцем виступає діюче підприємство, а також механізм утворення та організації роботи нового підприємства, якщо інноваційна технологія є основою для його виникнення у регіональній економіці.

Чим меншою буде швидкість процесу надходження інноваційних технологій на підприємства регіону, тим меншою буде інтенсивність цього процесу, тобто меншим буде питомий ефект на вході у підсистему «нові підприємства» у моделі формування регіонального інвестиційного клімату від впровадження інноваційних технологій. Тоді динамічним показником оцінки розвитку підприємств регіону, Vn , за визначений період є відношення добутку

інтенсивності та швидкості процесу використання інноваційних технологій на підприємствах регіону, відповідно Icn та Vcn , до добутку інтенсивності та швидкості процесу надходження інноваційних технологій на підприємства регіону з підсистеми «інноваційні технології» моделі формування інвестиційного клімату регіону, відповідно Irn та Vrn , за цей період:

 

 

 

Vn = 'f^- (5.6)

 

 

В оцінці розвитку підприємств регіону також важливо врахувати вектор, за яким відбувається рух інноваційних технологій, як у межах так і поза межами підприємства. Доволі часто трапляються випадки, що ті або інші інноваційні технології більш успішно реалізуються у інших регіонах, складаючи позитивну динаміку розвитку інших підприємств. Або розроблені у цьому регіоні інноваційні технології не відповідають умовам регіону і фізично не можуть бути тут впроваджені. У межах самого підприємства дуже важливо,щоб та або інша інноваційна технологія була розподілена між виробничими дільницями у найефективніший спосіб. Тому з позицій регулювання регіонального розвитку на засадах динамічного підходу до формування сприятливого інвестиційного клімату, необхідно щоб вектор процесів використання та надходження інноваційних технологій на підприємство максимально сприяв досягненню цільового значення критерію оптимізації між складовими «нові підприємства» та «інноваційні технології».

Через великий масив нової інформації, що з'являється у світі за визначену одиницю часу, будь-які інноваційні технології мають тенденцію до старіння, оскільки, перш за все, являють собою задокументоване право на інтелектуальну власність, де відображено всі особливості цієї технології, тобто містять певний обсяг інформації. З часом з'являються нові удосконалені технології аналогічного напряму, які є більш конкурентоспроможними на ринку інноваційних технологій та сприяють потенційному отриманню більшого економічного ефекту у разі впровадження.

Таким чином, під старінням інноваційної технології будемо розуміти зниження економічного ефекту від її потенційно можливого використання з перебігом часу. Якщо розглядати складову «інноваційні технології» у моделі формування інвестиційного клімату регіону, як своєрідний парк інновацій, то можна стверджувати, що старіння парку інновацій відбувається за рахунок старіння кожної окремої інноваційної технології, що залишається у парку не реалізованою та не запитуваною підприємствами, а також за рахунок вибуття інноваційної технології з парку інновацій до підприємств регіону. Вибуття інноваційної технології свідчить про необхідність поповнення парку інновацій новими технологіями, які мають високий рівень потенційного економічного ефекту від можливого впровадження в умовах регіону, інакше загальний економічний ефект парку інновацій в цілому знизиться.

Слід окремо оговорити, що при умові налагодження процесу створення інновацій з метою їх подальшої реалізації, це можна представити у вигляді підприємств регіону, які спеціалізуються на випуску інновацій. У даному жконтексті розглядаються тільки ті інновації, які призначені для використання в умовах наявного природно-виробничого потенціалу регіону, тобто спрямовані на забезпечення його сталого розвитку.

Процес оновлення парку інновацій регіону прямо залежить від стану його природно-виробничого потенціалу, тому що інноваційні технології можуть бути придатними для впровадження та отримання економічного ефекту на підприємствах саме регіону, який розглядається, тільки у тому випадку, коли вони ґрунтуються на його природних ресурсах, відповідають наявному майновому комплексу у вигляді обладнання, машин та механізмів, а також людський капітал регіону має необхідний рівень підготовки та кваліфікації для створення, впровадження та користування інноваційних технологій.

З наведеного можна зробити висновок, що динаміка стану складової «інноваційні технології» у моделі формування регіонального інвестиційного клімату залежить від протікання процесів продажу інноваційних технологій та їх оновлення у регіональному парку інновацій.

Під процесом продажу інноваційних технологій слід розуміти сукупність заходів, необхідних для пошуку покупця цієї технології, розробку бізнес-плану тощо. Якщо на певному часовому проміжку процес продажу переважає над процесом оновлення, тобто вибуття інноваційних технологій з парку відбувається активніше, ніж його оновлення, то у цьому часовому періоді динаміка стану складової «інноваційні технології» характеризується як спадаюча. Якщо процес продажу співпадає за своїми показниками з процесом оновлення, то динаміка стану парку інновацій є незмінною у часі. Навпаки, при переважанні процесу оновлення над процесом продажу, можна констатувати, що інноваційні технології у регіоні характеризуються своїм розвитком.

Тоді динамічним показником оцінки розвитку процесів, пов'язаних зі створенням та використанням, інноваційних технологій регіону, Vjj , є відношення добутку інтенсивності та швидкості процесу продажу інноваційних технологій, відповідно ісіт та Vcjj , до добутку інтенсивності та швидкості процесу оновлення інноваційних технологій за рахунок елементів підсистеми«природно-виробничий потенціал» моделі формування інвестиційного клімату регіону, відповідно irit та Vrjt :Vit


ісіт vcit irit vrit


(5.7)

 

Показник інтенсивності продажу інноваційних технологій з регіонального парку інновацій на підприємства цього регіону відображає економічний ефект у вартісному виразі у розрахунку на одну грошову одиницю вартості технологій, для яких знайдено покупця. Швидкість процесу продажу інноваційних технологій характеризується приростом показника фактичної інтенсивності по відношенню до планової. Показник інтенсивності оновлення інноваційних технологій у регіональному парку інновацій відображає економічний ефект у вартісному виразі у розрахунку на одну грошову одиницю вартості технологій, які надійшли у парк інновацій та повністю відповідають характеристикам природно-виробничого потенціалу регіону. Швидкість процесу оновлення інноваційних технологій характеризується фактичним приростом показника фактичної інтенсивності по відношенню до планової інтенсивності. Динамічні показники та їх значення, які характеризують напрям розвитку складових динамічної моделі інвестиційного клімату регіону подано у табл.5.3.


Природно-виробничий потенціал

vp = 1

Процес споживання природно-виробничих ресурсів та процес їх відновлення у регіоні проходять з однаковою активністю. Напрям розвитку природно-виробничого потенціалу регіону незмінний, тобто спостерігається його підтримка на одному рівні

 

vp < 1

Процес споживання природно-виробничих ресурсів у регіоні проходить менш активно за рахунок меншої інтенсивності або швидкості, ніж процес їх відновлення. Напрям розвитку природно-виробничого потенціалу регіону зростаючий, тобто спостерігається його приріст

Нові підприємства

Vn

Дозволяє оцінити характер розвитку підприємств регіону за принципом динамічності

 

Vn > 1

Процес використання інноваційних технологій на підприємствах регіону проходить активніше за процес їх надходження на підприємства, на основі чого можна спрогнозувати подальший спадаючий напрям розвитку підприємств, тобто їх деградацію

 

Vn = 1

Процес використання інноваційних технологій на підприємствах регіону проходить однаково активно з процесом їх надходження на підприємства, на основі чого можна спрогнозувати подальший незмінний або позитивний напрям розвитку підприємств, тобто стабільну або зростаючу поведінку їх економічних показників

 

Vn < 1

Процес використання інноваційних технологій на підприємствах регіону проходить менш активно ніж процес їх надходження на підприємства. На основі чого можна спрогнозувати подальший зростаючий характер економічних показників підприємств, тобто їх розвиток, якщо витрати на придбання та утримання інноваційних технологій не перевищать подальший ефект від них, який знижується під впливом низького рівня швидкості процесу впровадження технологій у межах підприємства

Інноваційні технології

Vit

Дозволяє оцінити характер розвитку інноваційних технологій регіону за принципом динамічності

 

vit > 1

Процес продажу інноваційних технологій регіону відбувається активніше за процес їх оновлення, що призводить до спадаючого характеру їх розвитку в цілому, тобто до старіння

 

Vit = 1

Процес продажу інноваційних технологій регіону проходить однаково активно з процесом їх оновлення, що свідчить про незмінний напрям їх розвитку, тобто стабільну або зростаючу поведінку складової «інноваційні технології» моделі формування регіонального інвестиційного клімату

 

vit < 1

Процес продажу інноваційних технологій регіону проходить менш активно ніж процес їх оновлення. На цій основі можна спрогнозувати зростаючий характер їх розвитку

Таким чином, економіко-математичну модель оптимізації параметрів процесу формування інвестиційного клімату регіональної економіки згідно концепції динамічного підходу з метою ефективного регулювання розвитку у загальному вигляді можна представити як багатокритеріальну модель з наявними обмеженнями по динамічним характеристикам основних процесів:Zn min


m n

S (Fi -VFi) + S (Zi "№) +

i=1                       i=1

/ І

+ S (K ■№) + S (D -/d) - rep

i=1i=1b


b


h


pZit min[S ECi + S EGi - S ECITi - S EQITi ],

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки