М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 74

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

Для того, щоб валовий регіональний продукт збільшувався за рахунок заміщення ресурсомісткої продукції на наукомістку, у регіональній економіці Дніпропетровської області повинна скластися така ситуація, при якій відмова від однієї гривні, вкладеної у виробничий процес, заснований на використанні значної частки природних ресурсів, здатна забезпечити 100 грн доданої вартості, отриманої від створення та реалізації продукції та послуг, виробництво яких засноване на використанні нематеріальних активів.Визначення критичних станів економічної системи (за показником приросту ВРП) залежно від динаміки «малого» фактору норми заміщення ресурсомістких продукції та послуг на наукомісткі (на прикладіНорма заміщення ресурсомісткої продукції на наукомістку, грн / грн


 

 

10


 

 

20


 

 

30


 

 

40


 

 

50


 

 

60


 

 

70


 

 

80


 

 

90


 

 

100
Якщо норма заміщення ресурсомісткої продукції на наукомістку дорівнюватиме менше 10 грн/грн, то протягом десяти прогнозованих періодів, що прийняті у дослідженні, регіональна економіка буде спадати під впливом фактору втрати конкурентоспроможності продукції та послуг, виготовлених за допомогою технологій, які є екологічно не дружніми до навколишнього середовища, а відтак екологічно небезпечними для споживання.

Якщо відповідна норма складатиме 50 грн/грн, при існуючих економічних процесах приріст валового регіонального продукту за рахунок виготовлення і реалізації наукомісткої продукції почне зростати після сьомого прогнозного періоду, коли економічна система змінить свій вектор розвитку, сформує позитивний стан структурної еколого-економічної рівноваги та перейде на сценарну гілку більш високого рівня, чим забезпечить загальнійрегіональній системі динаміку типу «прогрес». У цьому випадку спостерігатиметься структурно-кількісна рівновага еколого-економічної системи регіону, яка відповідає принципам сталого розвитку.

Таким чином, з наведених даних можна зробити висновок, що чим більшим є значення економічного «малого» фактору норми заміщення ресурсомісткої продукції на наукомістку, тим швидше економічна система здійснить перехідний процес у стан структурної рівноваги.

 

1000

 

800

 

600

Приріст

 

валового

400

регіонального

 

продукту,

200

млн. грн

 

 

0

 

-200

 

-400

Рис.6.8 Динаміка приросту валового регіонального продукту залежно від фактору часу та «малого» фактору норми заміщення ресурсомістких продукції та послуг на наукомісткі (на прикладі Дніпропетровської області)

Джерело: розроблено автором

 

 

У ході проведених досліджень шляхом інтеграції отриманих результатів встановлено, що множина структурно врівноважених станів регіональної еколого-економічної системи у процесі її розвитку залежно від «малих» факторів норми використання природних ресурсів на одне підприємство (процес, операцію, угоду) та норми заміщення ресурсомісткої продукції та
послуг на наукомістку, згідно теорії особливостей X. Уітні про відображення функцій декількох змінних на площину має вигляд поверхні типу «згортка» (рис.6.9). На цій поверхні визначаються сектори станів регіональної еколого-економічної системи з точки зору її структурно-кількісної рівноваги, які було покладено в основу типізації динаміки розвитку еколого-економічної регіональної системи залежно від характеру впливу «малих» екологічних та економічних факторів (див.табл.6.1).

Рис.6.9 Поверхня критичних значень  «малих» еколого-економічних факторів розвитку регіональної економіки типу «згортка» Джерело: розроблено автором

 

 

Моніторинг характеру руху еколого-економічної системи відносно переламних точок біфуркацій, у яких виникає мультиплікація сценаріїв розвитку, згідно обґрунтованої у табл.6.1 типізації, а також визначення вихідного стану системи, від якого здійснюється цей рух згідно представлених на рис.6.9 секторів, складають теоретико-методологічну основу повного такомплексного регулювання регіонального економічного розвитку у межах наявної у регіоні природної ємності.

На рис.6.9 видно, що перетин зони критичних значень екологічного «малого» фактору норми використання природних ресурсів на одне підприємство від zi до z2 та зони критичних значень економічного «малого» фактору норми заміщення природомісткої продукції та послуг на наукомістку від Оі до О2 утворюють сектор 5, у якому еколого-економічна регіональна

система характеризується повною втратою структурної рівноваги, що відображено згорткою на відповідній поверхні. Залежно від прийнятих регулюючих рішень у подальшому може виникнути три сценарії розвитку регіональної економіки: вищий, середній та нижчий, які характеризують покращення, незмінність або погіршення динаміки розвитку та відображені у відповідних фалдах згортки.

Сектори 1,3,9,7 на рис.6.9 відповідають стану регіональної еколого-економічної системи з абсолютною структурною рівновагою, оскільки по обом «малим» факторам система має усталені структурні зв'язки і зміна цих факторів у припустимих межах, окреслених значеннями zi, z2, Оі, 02, не носить

руйнівного впливу.

Сектори 2,6,8,4 характеризують стан регіональної системи з частковою структурною рівновагою. Зокрема, у секторах 2 та 8 відсутня структурна рівновага у екологічній системі, а у секторах 6 та 4 - у економічній.

Залежно від того, у якому стані знаходиться еколого-економічна система певного регіону та який тип руху у існуючих умовах динаміки екологічних та економічних процесів їй притаманний, доцільно здійснювати територіальне районування, визначаючи райони зі структурною рівновагою, але негативними тенденціями у динаміці; структурною рівновагою та позитивними тенденціями у динаміці; відсутністю структурної рівноваги та негативними тенденціями у динаміці; відсутністю структурної рівноваги та позитивними тенденціями у динаміці. Причому, район у такому випадку втрачає свій зміст, як об'єднання територій   за   географічною   ознакою,   висвітлюючи   на   першому планіідентичність еколого-економічних проблем регіонів, які можуть виникнути під впливом «малих» факторів та привести до однакових наслідків (рис.6.10).
Стан структурної рівновагиРайони еколого-економічного лиха з негативними тенденціями

(відсутня структурна рівновага і регіональна система наближається до наступної точки біфуркації)

Райони входу у еколого-економічну кризу

(наявна структурна рівновага, але

регіональна система наближається до наступної точки біфуркації)Рис.6.10 Теоретичні основи територіального районування за ознакою еколого-економічної структурної рівноваги Джерело: розроблено автором

 

 

Таким чином, на підставі отриманих наукових результатів досліджень можна констатувати, що механізми регулювання розвитку регіональної економіки повинні бути у т.ч. спрямовані на те, щоб не допустити коливань екологічних та економічних  «малих»  чинників, у результаті яких буде

досягнута зона їх критичних значень. У свою чергу, зона критичних значень

«малих» екологічних та економічних факторів означає, що у випадку їх досягнення регіональна економіка потрапить у точку біфуркації, втратить свою структурну рівновагу та перейде на гіршу сценарну гілку розвитку у порівнянні з теперішньою. Слід зазначити, що оминути точки біфуркацій не можливо, а також достатньо складно передбачити час їх виникнення, оскільки це залежить від   зовнішніх    збурень,    ймовірність    яких    визначити    практично не

представляється можливим. Але регулювати перехідні процеси для виведення

регіональної економіки на новий рівень розвитку можливо і необхідно.6.3 Концептуальні засади розробки механізмів регулювання перехідних процесів сталого розвитку еколого-економічної системи регіону

 

 

Враховуючи поставлену мету дослідження, яка полягає у розробці теоретичних, методологічних засад та практичних рекомендацій щодо формування нових механізмів регулювання розвитку регіональної економіки, можна стверджувати, що отримані у п.п.6.1,6.2 закономірності, введені наукові категорії, запропоновані типи розвитку регіональної системи з точки зору необхідності досягнення абсолютної структурної рівноваги повинні бути покладені в основу нової концепції розробки механізмів регулювання перехідних процесів сталого розвитку еколого-економічної системи регіону, яка ґрунтується на важливих у сучасних умовах принципах (рис.6.11).

Комплекс визначених принципів, які стосуються об'єкту регулювання та характеристик власне інструментів управлінського впливу, дозволяє сформулювати ідею, мету та завдання розробки механізмів регулювання регіональних перехідних процесів сталого розвитку на прикладі тих, що відбуваються у еколого-економічній системі регіону.

Так, ідеєю розробки механізмів регулювання перехідних регіональних процесів є проникнення регулюючого впливу на їх структурний «атомарний» мікро-рівень, та управління конфігураціями елементів структур регіональних процесів. Це дозволить регулювати регіональну економіку на рівні її елементарних складових поряд з управлінням масштабними системними макропроцесами згідно засад державного регулювання, обґрунтованих у п.1.4.

Метою розробки механізмів регулювання перехідних процесів є забезпечення високого рівня контрольованості регіональної системи, наприклад, еколого-економічної, у періоди втрати нею структурної рівноваги під час здійснення переходів між гілками розвитку. Актуальність цих механізмів підтверджується тим, що існуючі механізми є ефективними стосовно системи, для якої передбачено знаходження у абсолютно рівноважному стані при позитивній динаміці руху (див.табл.6.1, рис.6.9).


ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОНЦЕПЦІЇ РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ РЕГІОНУ

Спрямованість на

* інтравертивну регіональну економіку

Динаміку та характер регіональної економіки визначають ті внутрішні екологічні та економічні процеси, які важко виявити та

оцінити внаслідок дії «малих» факторів. Регулюючі механізми повинні ідентифікувати та управляти «прихованими» внутрішніми чинниками регіональної системи

Структурна > процесна орієнтація

На відміну від орієнтації на кількісні параметри еколого-економічних процесів, об'єктом впливу у структурно-орієнтованих механізмах виступає структура цих процесів та зв'язок факторів

 

Регулюючі механізми повинні забезпечувати можливість моніторингу та регулювання критичних моментів переходу еколого-економічної системи від одного стану до іншого, під час яких повністю або частково порушується її структурна рівновага

Фокус трансформацій

 

Системне

прискорення та

системний

суб'єктивізм


Механізми регулювання переходів регіональної еколого-економічної системи від одного стану до іншого повинні

враховувати, що ці переходи супроводжуються прискоренням усіх внутрішніх процесів та підвищенням ролі особистості у здійсненні «стрибків» між альтернативними гілками розвиткуНелінійність

поведінки результуючих

показників

регулювання


Внаслідок нелінійного характеру поведінки еколого-економічної регіональної системи під час перехідних процесів регулюючі механізми повинні містити апарат для прогнозування рівня та вектору відхилень майбутнього результату від запланованогоЗначимість «малих» факторів та не значних регулюючих

впливів


Перехідні регіональні еколого-економічні процеси можуть бути викликані малими хвилюваннями «малих» факторів, які є частиною якісної структури регіональної системи. Разом з цим, механізми інтенсивного регулюючого впливу на фактори, що за своєю природою не здатні забезпечити регіональній системі необхідний перехід для розвитку, є не ефективнимиАльтернативність вибору сценаріїв маршруту

регіонального

розвитку


Механізми регулювання перехідних процесів - це комплекс інструментів та рішень, які відповідають декільком сценаріям розвитку еколого-економічної регіональної системи після набуття нею структурної рівноваги. Альтернативність сценаріїв розвитку породжує принцип альтернативності регулюючих механізмів для здійснення необхідного переходуТочковість впливу


Існуючі механізми регіонального розвитку повинні бути доповнені мікро-механізмами для точкового впливу на регіональну системуРис.6.11   Принципи   концепції   розробки механізмів перехідних регіональних еколого-економічних процесів Джерело: розроблено автором


регулюванняОднак, механізми, які б дозволяли зробити непередбачувані у теперішній час перехідні регіональні процеси, які характеризуються втратою регіональною еколого-економічною системою структурної рівноваги, керованими та прогнозованими хоча б з найменшою часткою ймовірності співпадіння у майбутньому прогнозу з фактом, відсутні.

Серед завдань, які повинні бути вирішені за допомогою механізмів регулювання перехідних регіональних процесів на прикладі тих, що відбуваються у еколого-економічній системі регіону під час її сталого розвитку, слід виокремити такі, як: забезпечення постійного уточнення комплексу «малих» екологічних та економічних факторів регіональної економіки на основі достовірних та своєчасних інформаційних потоків; підтримка функціонування структурної моделі процесів регіону, як сукупності зв'язків, та моніторинг коливань їх параметрів; впровадження набору стимулюючих інструментів для кожної групи економічних суб'єктів щодо дотримання припустимих меж екологічних та економічних «малих» чинників під час виникнення різноманітних ситуацій ведення господарської діяльності у регіоні; забезпечення районування територій країни за характеристиками їх динамічного розвитку на основі показників стану та руху регіональної еколого-економічної системи відносно траєкторії її структурної рівноваги; прогнозування альтернативних сценаріїв регіонального розвитку та варіацій управлінських рішень по кожному з них; інтеграція мікромеханізмів регулювання перехідних процесів у існуючі макромеханізми державного, ринкового внутрішнього організаційного регулювання, а також у існуюче регіональне інституціональне поле.

Реалізувати вище перелічені завдання складного механізму, який відноситься до класу регулювання перехідних регіональних процесів, можливо шляхом розробки та впровадження комплексу окремих механізмів, кожен з яких забезпечує взаємодію та динаміку відповідних елементів регіональної системи згідно заданих параметрів та визначених критеріїв ефективності для досягнення    загальної    мети    структурно-кількісної еколого-економічноїрівноваги (рис.6.12). Весь цей комплекс об'єднує механізми типу мікромеханізмів, дія яких спрямована на регулювання елементарних структурних часток економічних та екологічних процесів регіону.

На початковому етапі розробляється механізм, дизайн якого дозволяє виявляти, відстежувати та класифікувати незначні економічні та екологічні фактори у регіональній системі. Цей механізм імплементується у більш складний механізм інформаційного живлення процесу регулювання, тому що інформація отримана під час реалізації функцій першого механізму, повинна дійти до потрібних організаційних терміналів та бути інтерпретованою з точки зору ризиків або переваг для еколого-економічної структурної рівноваги.

На основі ефективної взаємодії двох описаних механізмів розробляється модель та механізм моніторингу та підтримки динаміки структурної сітки регіональної еколого-економічної системи.

Мікромеханізми аналізу «малих» факторів, інформаційного живлення та підтримки структурної сітки регіональної еколого-економічної системи складають фундаментальну основу для безпосереднього регулювання перехідних регіональних процесів шляхом застосування механізму балансу інтересів економічних суб'єктів. У цьому випадку інтереси економічних суб' єктів регіональної економіки повинні бути збалансовані за критерієм збереження рівня керованості еколого-економічної системи регіону у період перехідних процесів і втрати структурної рівноваги. Результати, отримані за допомогою цих механізмів, стають відправними принципами для дизайну таких правил поведінки приватного бізнесу, громадськості та органів місцевої влади, які, у свою чергу, є носіями еколого-економічних зв' язків, щоб у короткостроковій та довгостроковій перспективі було досягнуто стан еколого-економічної структурної рівноваги. Тому укрупнений механізм балансу інтересів містить механізми мотивації та стимулювання поведінки учасників регіональної економіки у потрібних межах та згідно заданих сценаріїв, організації їх ефективної взаємодії між собою, контролю за дотриманням встановлених правил господарювання у наявній екологічній ємності регіону.МІКРОМЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ

т

 

Завдання 1: Удосконалення комплексу «малих» факторів еколого-економічних процесів, забезпечення стійкості зв 'язків екологічної та економічної системи

            і            _І_        Механізм моніторингу

та сортування «малих» еколого-екон. факторів

Механізм інформаційного

живлення


Механізм аналізу та моніторингу структурної динаміки еколого-економічноїРегулювання перехідних еколого-економічних

процесів для стимулювання сталого розвитку регіону

Завдання 5: об 'єднання мікро- та макромеханізмів у єдиному інституц. полі

*

Спеціальний інтеграційний 1        інструментарій ^

МАКРОМЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ

ІНТЕГРАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКОЛОГІЧНИХ

ТА ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ

 

РЕГІОНАЛЬНЕ і

ІНСТИТУ-ЦІОНАЛЬНЕ ПОЛЕ

Рис.6.12 Комплекс механізмів регулювання перехідних процесів під час сталого розвитку еколого-економічної системи регіону Регулювання перехідних еколого-економічних процесів у регіональній системі на загальнодержавному рівні передбачено здійснювати на основі механізмів групування територій за ознакою наявності структурної рівноваги, механізмів міжтериторіального вирівнювання та механізмів прогнозування маршрутів розвитку кожної окремої території. Це дозволить управляти трансформаціями одразу декількох територіальних одиниць, що знаходяться у однаковому положенні, прогнозувати маршрут розвитку країни в цілому на сонові об'єднання комплексу регіональних маршрутів, попереджувати ризики виникнення багатовекторності цих маршрутів задля досягнення загальної структурної еколого-економічної рівноваги в рамках країни в цілому. На завершальному етапі розроблений комплекс мікромеханізмів (див.рис.6.12) інтегрується з макромеханізмами та існуючим регіональним інституціональним полем через спеціальний інтеграційний економіко-правовий інструментарій.

Розглянемо модель інформаційного сполучення складових механізму регулювання перехідних еколого-економічних процесів регіону, яка містить компоненти організаційної структури, інструменти еколого-економічного регулювання діяльності економічних суб' єктів, а також інформаційні потоки-сполучники названих складових, які стосуються екологічної та економічної інформації (рис.6.13). Як зазначено у [583], від типу взаємозв'язку елементів залежить динаміка всієї системи. Тобто, динаміка та вектор розвитку еколого-економічної системи регіону визначаються не тільки сукупністю змін, що відбуваються у її елементах, але й характером взаємозв' язків між ними.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки