М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 81

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

Оптимально збалансоване співвідношення параметрів економічної, соціальної та екологічної складових у регіональній системі при різних внутрішніх та зовнішніх по відношенню до регіону трансформаціях запропоновано позначати поняттям «структурно сталий регіональний розвиток». Для повноти уявлення про рівні сталого розвитку економіки регіонів введено додаткове поняття «поведінково сталий регіональний розвиток», що характеризує такі трансформації у регіональній системі, при яких зберігається оптимальне співвідношення інтересів груп приватного бізнесу, влади та населення, і кожна з груп погоджується зі своєю часткою задоволення власного інтересу у загальному балансі.

З метою охоплення стратегічного, тактичного та оперативного регулювання сталого розвитку регіональної економіки розроблено складну та багаторівневу графічну інноваційну модель, яка має зворотні зв'язки між внутрішнім та зовнішнім середовищем регіону; складається з ієрархічно структурованих  та  взаємопов' язаних  підсистем  інтересів   основних групучасників регіональної економіки, сфер економічної структури регіону, державних та внутрішніх регіональних механізмів регулювання розвитку, глобальних та локальних організаційно-правових обмежень; враховує сигнали зовнішнього та внутрішнього середовища регіону щодо змін на кожному рівні регулювання, які пронизують регіональну систему та впливають на характер прийнятих регулюючих рішень.

Отримані наукові результати склали теоретико-методологічну основу концептуального структурно-біхевіоріального підходу до формування механізмів регулювання сталого розвитку регіональної економіки, який, на відміну від існуючих, дозволяє регулювати дворівневий розвиток економіки регіонів у площині взаємодії екологічної, економічної та соціальної підсистем, а також у площині інтересів груп основних економічних суб' єктів, що значно підвищує ефективність впровадження державної регіональної політики.ЛІТЕРАТУРА

1.                  Adams H. Study of the Principles that Should Control the Interference of the Public Debts / H. Adams. - New York, 1887. - 125p.

2.                  Agranoff R. Local Governments and their Intergovernmental Networks in Federalizing Spain / R. Agranoff. - Montreal: McGill-Queen's University Press, 2010. - 621p.

3.                  Aguirre M. Sustainable development: why the focus on population? : (стаття) [Електронний ресурс] / M. Aguirre // International Journal of Social Economics - 2002. - Vol. 29. - P. 923 - 945. - Режим доступу до журн. : http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable development

4.                  Amin A. Neo-Marshallian Nodes in Global Networks / A. Amin, N. Thrift // International Journal of Urban and Regional Research. - 1992. - №16. -

P. 571-587.

5.                  Anderson M. Sustainable development : (стаття) [Електронний ресурс] / M. Anderson // WFF Voices Online Edition - 2002. - Vol. XVII. - Режим доступу до журн. : http://www.wf-f.org/02-1-UNSustainableDev.html

6.                  Andersson T. The Cluster Policies / T. Andersson, E. Hansson, S. Serger, J. Sorvik. - Whitebook. Malmo : IKED, 2004. - 248 p.

7.                  Bennett R. Local Government in the New Europe / R. Bennett. - London : Belhaven Press, 1993. - 210 p.

8.                  Bergh J. Ecological Economics: Themes, Approaches, and Differences with Environmental Economics / J. Bergh // Regional Environmental Change. -2001. - 2(1). - P. 13-23

9.                  Bergman E. Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications : (монографія) [Електронний ресурс] / E. Bergman, E. Feser. - The Web Book of Regional Science, Regional Research Institute, West Virginia University. - Режим доступу : http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Bergman-Feser/contents.htmBertalanffy L. An Outline of General System Theory / L. Bertalanffy // British Journal for the Philosophy of Science. - 1995. - Vol. 1 (No. 2). - P. 431-456

10.              Binghem R. Local Government: Public Administration in Practice / R. Binghem. - USA : Sage Publications Inc., 1991. - 112 p.

11.              Blinder A. Keynesian Economics. The Concise Encyclopedia of Economics / A. Blinder // Library of Economics and Liberty. -2012. - July. - P. 45­89

12.              Botes P. Aspects of Supervision: A Guide to the Contemporary Public Management / P. Botes. - USA : Halfway House, 1994. - 356 p.

13.              Bruno C. Contre le developpement durable : (текст) [Електронний ресурс] / С Bruno, V. Cheynet. - Режим доступу : http://www.decroissance.org/index.php?chemin=textes/dev_en_question.htm

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки