М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 88

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

121.         Zencey E. Mr. Soddy's Ecological Economy : (текст) [Електронний
ресурс]          
/      E.             Zencey.       -                             Режим доступу:
http://www.nytimes.com/2009/04/12/opinion/12zencey.html?_r=3&pagewanted=1&r
ef=opinion

122.         Zucker L. Institutional Theories of Organization : (стаття) [Електронний ресурс] / L. Zucker // Annual Review of Sociology. - 1987. -Vol. 13.

-            P. 443-464. - Режим доступу до журн. : http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.so.13.080187.002303

123.         Абизов В.Є. Політичне рішення: механізми прийняття / В.Є. Абизов, В.Г. Кремень. - Препринт. - К., 1995. - 63 с.

124.         Азаров М.Я. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : у 6 т. / [упоряд. М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Амоша та ін.; ред. М.Я. Азаров]. - К. : НДФІ, 2004. - Т.1: Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні. - 640 с.Акименко О.Ю. Побудова інвестиційно-орієнтованої моделі регіонального розвитку (на матеріалах Чернігівської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / О.Ю. Акименко. - Київ, 2008. -

22 с.

126.         Акимова Т. О причинах нечувствительности экономической теории к экономическому кризису / Т Акимова // Механізм регулювання економіки. -2005. - № 3. - с.59 -69.

127.         Александров ГО. Кластеризация територіальних утворень України за рівнем економічної безпеки / І.О. Александров, О.В. Половян // Економічна

кібернетика. - 2000. - №5-6. - С. 40-47.

128.         Алексеев Ю.К. Введение в теорию катастроф / Ю.К. Алеексеев. -М. : Финансы и статистика, 1990. - 189 с.

129.         Алиева Н.З. Становление информационного общества и философия образования : (монографія) [Електронний ресурс] / Н.З. Алиева, Е.Б. Ивушкина, О.И. Лантратов. - Академия Естествознания, 2008. - Режим доступу : http://www.rae.ru/monographs/23

130.         Алтухова Н.В., Виробничі кластери в контексті інституціональної економіки / Н.В. Алтухова // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - №6 -

С. 85-87

131.         Аль-Наїф О.В. Організаційні та економічні основи створення екотехнопарків як інноваційних структур сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / О.В. Аль-Наїф. - Одеса, 2010. - 16 с.

132.         Амбросенко О.П. Забезпечення комплексного розвитку сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О. П. Амбросенко. - Київ, 2010. - 20 с.Амоша О. І. Концепція інноваційного розвитку регіону / О. І. Амоша. - Донецьк, 2002. - 172 с.

133.         Аналіз сталого розвитку - глобальний і регіональний контексти : [моногр.] / [Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. М. З. Згуровський]. -К. : НТУУ «КТП», 2010. - Ч.1.: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. -252 с.

134.         Аналіз сталого розвитку - глобальний і регіональний контексти : [моногр.] / [Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. М. З. Згуровський]. -К. : НТУУ «КПІ», 2010. - Ч.2.: Україна в індикаторах сталого розвитку. -368 с.

135.         Андрющенко К.А. Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / К. А. Андрющенко. - Київ, 2009. - 22 с.

136.         Антикризисное управление деятельностью антрацитовых шахт / А.И. Амоша, Я.В. Дробот, Ю.Б. Скаженик, И.Н. Лащенко. - Донецк : Ин-т экономики пром-сти НАН Украины, 2006. - 84 с.

137.         Аптекарь С. Обоснование механизма обеспечения эффективного экономического роста / С. Аптекарь, А. Яковчено // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. - 2007. - Вип.32(126). - С. 31-38.

138.         Аріков В.Г. Державне управління розвитком регіонального агропромислового комплексу на засадах сталості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / В.Г. Аріков. - Одеса, 2008. - 22 с.

139.         Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: [учеб. для втузов] / И.И. Артоболевский. - [4-е изд.]. - М. : Наука, 1988. - 640 с.

140.         Асоціація агенцій регіонального розвитку України : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.narda.org.ua/

Бабець І.Г. Інноваційна модель транскордонного співробітництва України та Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук :спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / І. Г. Бабець. - Тернопіль, 2006. - 22 с.

143.         Бавико О.Є. Депресія як феномен економічного розвитку -визначення, причини, прогнози / О.Є. Бавико // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». - 2011. - №26. - С. 49-56

144.         Бавико О.Є. Проблема сумісності завдань максимізації темпів росту національної економіки та мінімізації міжрегіональної диференціації / О. Є. Бавико // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». - 2012 - №27. -

С. 82-89.

145.         Бадрак О.С. Удосконалення фінансового механізму забезпечення сталого розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / О. С. Бадрак. - Київ, 2006. - 25 с.

146.         Баженова О.В. Економіко-математичне моделювання економічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / О.В. Баженова. - Київ, 2005. - 22 с.

147.         Базилевич В. Метафізика економіки: ідея, смисл, призначення / Базилевич В. // Банківська справа. - 2006. - №1. - С.28-35

148.         Бак Н.А. Регулювання міжбюджетних відносин: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Н.А. Бак. - Київ, 2001. - 16 с.

149.         Балашов А.М. Формування механізмів державного управління сталим розвитком регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / А.М. Балашов. - Запоріжжя, 2010. - 23 с.

150.         Бандур С.І. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика / С.І. Бандур, Т.А. Заяць, І.В. Терон. - К. : РВПС України НАН України. - ТОВ «Принт-експрес», 2002. - 250 с.Баранова В.В. Розвиток міжбюджетних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / В.В. Баранова. - Харків, 2005. - 21 с.

151.         Барановський М. О. Депресивні території: підходи до трактування, концепції формування, особливості типології : (стаття) [Електронний ресурс] / М.О. Барановський // Економічна теорія. - 2007 - С.3-12. - Режим доступу до журн. : http://ief.org.ua/Arjiv_ET/Baranovskiy307.pdf

152.         Барановський М. О. Депресивність регіонів України: теорія та
практика досліджень : (стаття) [Електронний ресурс] / М.О. Барановський. -
Режим            доступу            
: http://ukr-
tur.narod.ru/personalii/ukrgeo/b/webbaranovsk/depresregukr/depresregukr.htm

153.         Барановський М.О. До питання про типологію депресивних територій : (текст) [Електронний ресурс] / М.О. Барановський // Наукові записки Вінницького педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. -2008. - Вип.17. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nzvdpu geogr/2008 17/do%20putannya%20 pro%20tupologiy.pdf

154.         Барановський М.О. Методологічні засади аналізу процесів регіональної депресивності : (стаття) [Електронний ресурс] / М. О. Барановський // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. - 2008ю - №5. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chseg/2008_5/Baranovskiy.pdf

155.         Барановський М.О. Методичні аспекти дослідження депресивних
аграрних територій
: (стаття) [Електронний ресурс] / М.О. Барановський //
Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Географія. - 2008.
- Вип.55.        -                   Режим    доступу             до                         журн. :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VKNU_geograf/2008_55/5.pdf

Бардась А. В. Теоретико-методологічні засади формування стратегії еколого-економічного управління продуктивними потоками шахт: автореф. дис.д-ра. екон. наук: спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / А.В. Бардась. - Дніпропетровськ, 2011. - 35 с.

158.         Бауліна Т.В. Державна політика формування інтелектуального капіталу в контексті модернізації національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Т.В. Бауліна. - Київ, 2010. -43 с.

159.         Бачуріна І.В. Особливості формування та функціонування регіональних ринків плодоовочевої продукції (на матеріалах Чернігівської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / І.В. Бачуріна. -Чернігів, 2010. - 15 с.

160.         Бедность  :  (текст)  [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1 %81%D1%82%D1%8C

161.         Безгінова Л.А. Принципи та перспективи розвитку державного сектору економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Л. А. Безгінова. - Донецьк, 2011. - 23 с.

162.         Бём-Баверк О. Капитал и процент. Бесцветные теории. Избранные труды о ценности, проценте и капитале / О. Бём-Баверк ; [пер. с немец. С.В. Крапивникова]. - М. : Эксмо, 2009. - 912 с.

163.         Бережна І.В. Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання (на матеріалах АР Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / І.В. Бережна. - Львів, 2005. - 50 с.

164.         Бескид Й. Сучасний стан та фінансове забезпечення соціальних послуг в Україні / Бескид Й. // Світ фінансів.- 2005. - №1. - С.56-68

Бєлєнцов В.М. Роль держави у трансформації економіки регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец.08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / В.М. Бєлєнцов. - Донецьк, 2009. - 35 с.

166.         Бєляєва М.В. Економічний механізм регулювання підприємницької діяльності в торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / М.В. Бєляєва. - Харків, 2010. - 22 с.

167.         Бидельманова М.М. Предпосылки создания кластеров и их роль в развитии экономики Республики Казахстан / М.М. Бидельманова // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». - 2012. - №1(5). - С. 129­135.

168.    Бир С.Т. Кибернетика и менеджмент / С.Т. Бир ; [пер. с англ.

B. Я. Алтаева ; под ред. А.Б. Челюсткина]. - [2-е. изд.] - М. : «КомКнига», 2006.

- 280 с.

169.         Бистрякова Ю.І. Економіко-інституціональне забезпечення еколого-орієнтованого розвитку регіонів: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.06 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» /

Ю.І. Бистрякова. - К., 2008. - 21 с.

170.         Біла С.О. Структурна політика в системі державного регулювання економіки в умовах суспільної трансформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. наук    з держ. упр.: спец. 25.00.05 «Галузеве управління» /

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки