М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 89

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

C. О. Біла. - Київ, 2002. - 42 с.

171.         Білоскурський Р.Р. Економіко-математичне моделювання еколого-економічних систем в умовах невизначеності: автореф. дис. к-та екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Р.Р. Білоскурський. -Київ, 2005. - 23 с.

172.         Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Про суть понять «економічний розвиток» та «економічне зростання» / С.Л. Благодєтєлєва-Вовк : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://exsolver.narod.ru/Artical/Ecotheory/ecterms.html

173.         Благой В. В. Попередження кризових явищ в економіці регіону / В. В. Благой // Науково-технічний збірник. - 2012. - №102. - С. 260-264Богашко О.Л. Науково-методичні засади стратегії економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / О.Л. Богашко. - Київ, 2006. - 24 с.

174.         Боднарчук В.Д. Державне регулювання інноваційного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / В.Д. Боднарчук. - Київ, 2011. -

22 с.

176.         Божидарнік Н.В. Регіональна асиметрія в Європейському Союзі та механізми її регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Н. В. Божидарнік. - Київ, 2006. - 17 с.

177.         Божко Н.М. Глобалізація і концепція гуманітарної безпеки : (стаття) [Електронний ресурс] / Н.М. Божко // Викладання мов у вищих навчальних закладах України на сучасному етапі. - 2009. - Вип.15. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vmuvnz/2009_15/st15/09BojGlo.pdf

178.         Божкова В.В. Організаційно-економічні основи управління екологічними ризиками інновацій: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / В.В. Божкова. - Суми, 2002. - 19 с.

179.         Бойко Л.І. Управління розвитком кластерних утворень в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК)» / Л.І. Бойко. - Херсон, 2010. - 22 с.

180.         Бойко С.О. Фінансовий механізм стимулювання регіонального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / С.О. Бойко. - Суми, 2001. - 15 с.

181.         Большая украинская депрессия : (текст) [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://www.uceps.org/ukr/expert.php?news_id=47Большой англо-русский словарь : (текст) [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/709348/regional

182.         Большой экономический словарь / [ред.-сост. А.Н. Азрина]. - М. : Институт новой экономики, 2004. - 881c.

183.         Большой Энциклопедический Словарь : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.vedu.ru/BigEncDic/38501

184.         Бондаренко Л.М. Ресурсний потенціал регіону та напрямки удосконалення його використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Л.М. Бондаренко. - Київ, 2009. - 22 с.

185.         Бондарчук Н.В. Державна політика розвитку інноваційного потенціалу регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Н. В. Бондарчук. - Миколаїв, 2011. - 38 с.

186.         Борейко В.І. Державне регулювання соціально-економічного розвитку України (теорія, методологія, механізми) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / В.І. Борейко. - Львів, 2010. - 41 с.

187.         Борисенко М.Б. Механізми державного управління інноваційним розвитком регіональних промислових кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / М. Б. Борисенко. - Харків, 2009. - 21 с.

188.         Борщук Є.М. Теоретико-методологічні основи системного розвитку еколого-економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Є. М. Борщук. - Львів, 2009. - 43 с.

189.         Босенко В.А. Всеобщая теория развития / В.А. Босенко. - К., 2001. -

470с.

Брайловський І.А. Інвестиційна діяльність і економічний розвиток: методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон.наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / І. А. Брайловський. - Донецьк, 2010. - 16 с.

192.         Брикова І.В. Регіональна компонента підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / І.В. Брикова. - Київ, 2008. - 24 с.

193.         Броншпак Г.К. Стратегія формування та управління діяльністю кластеру молочного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Броншпак Г.К. - Харків, 2010. - 24 с.

194.         Буга Н.Ю. Державна політика інноваційного розвитку проблемних регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Н.Ю. Буга. - Київ, 2008. - 23 с.

195.         Будзяк В.М. Еколого-економічні проблеми використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (на прикладі вітрової енергії): автореф. дис. канд. екон. наук: 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / В.М. Будзяк. - Київ, 2000. - 18 с.

196.         Буднікевич І.М. Становлення регіонального ринку інновацій: теорія та практика (на прикладі Карпатського регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / І. М. Буднікевич. - Львів, 2002. - 23 с.

197.         Буковинський С. Удосконалення вирівнювання фінансового забезпечення територіальних громад / С. Буковинський // Фінанси України. -1999. - № 5. - С. 80-84.

198.         Буковинський С. Шляхи розвитку бюджетної системи України / С. Буковинський // Фінанси України. - 1998. - № 9. - С. 3-8.

Бурлакова І.М. Економічний механізм забезпечення сталого розвитку на основі екологізації життєвого циклу продукції : автореф. дис. на здобуття  наук.   ступеня  к-та.   екон.   наук   :   спец.   08.00.06 «Економікаприродокористування та охорони навколишнього середовища» / І. М. Бурлакова. - Суми, 2010. - 24 с.

200.          Буряченко А.Є. Бюджетне вирівнювання у реалізації регіональної політики держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / А.Є. Буряченко. - Київ, 2001. - 24 с.

201.          Бутирська І.В. Організаційно-економічні засади інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / І.В. Бутирська. - Львів, 2005. - 26 с.

202.          Бутурлакіна Т.О. Організаційно-економічний механізм бюджетного регулювання економікою регіону (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економікою» / Т.О. Бутурлакіна. -Ужгород, 2006. - 23 с.

203.          Бюджетний Кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 : за станом на 18 жовт. 2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

204.          В Украине появится третье «единое окно» - теперь уже для инвест-проектов : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://banker.ua/bank news/world/2010/10/25/1180443833/

205.          В Українці відбулася щорічна конференція малих міст України : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukrainka.org/goverment/v-ukrajintsi-vidbulasya-shosta-schorichna-konferentsiya-malyh-mist-ukraiiny/

206.          Вавдіюк Н.С. Діагностика забезпечення економічної безпеки держави на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Н.С. Вавдіюк. - Львів, 2005. - 26 с.

Валевський О. Двопалатний парламент для України: оцінка можливостей : (текст) [Електронний ресурс] / О. Валевський, С. Конончук,0.       Ярош.                                        Режим  доступу :
http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=
6032628&mode=thread&order=0&thold=0

208.          Валюх А.М. Стратегія регіонального розвитку інноваційної діяльності (організація та управління) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / А.М. Валюх. - Київ, 2005. - 22 с.

209.          Василенко В.М. Економічний механізм стимулювання розвитку виробничо-територіальних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / В. М. Василенко. - Донецьк, 2000. - 36 с.

210.          Василишен М.М. Реформування міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / М.М. Василишен. - Київ, 2003. - 22 с.

211.          Васильєва Н.К. Економіко-математичне моделювання системно-інформаційного оновлення аграрного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Н.К. Васильєва. - Київ, 2007. - 31 с.

212.          Ватаманюк-Зелінська У. З. Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємств (на прикладі Львівської області): автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / У.З. Ватаманюк-Зелінська. - Львів, 2003. - 19 с.

213.          Вахович І.М. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.10.01   «Розміщення   продуктивних   сил   і   регіональна   економіка» /

1. М. Вахович. - Львів, 2001. - 19 с.

214.     Вахович І.М. Теоретико-методологічні засади формування та
реалізації регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку :автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / І.М. Вахович. -

Одеса, 2008. - 38 с.

215.          Веклич О.О. Пропозиція щодо концептуального забезпечення майбутнього проекту Стратегії переходу України до сталого розвитку : (матеріали ІІ Науково-практичного семінару «Економічна безпека держави та науково-технологічні аспекти її забезпечення») [Електронний ресурс] / О.О. Веклич. - Режим доступу : http://www.scribd.com/doc/43783048/Веклич-О-О

216.          Вербицький Ю.С. Еколого-економічні компоненти глобалізації: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Ю.С. Вербицький. - Київ, 2003. - 18 с.

217.          Верховна Рада України : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua

218.          Верховная Рада создала новую лазейку для СЭЗ : (текст)
[Електронний                    ресурс].                   -                  Режим                   доступу :
http://www.ukrtobacco.kiev.ua/news/2289

219.          Вишиванюк М.М. Регулювання соціально-економічного розвитку малих міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / М.М. Вишиванюк. - Львів, 2010. - 25 с.

220.          Вільні економічні зони в Україні : (текст) [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=6502922

221.          Вовканич С. Регіоналізм і відродження України / С. Вовканич // Регіональна економіка. - 1998. - №.1. - С. 27-35.

222.          Войтович А.Д. Кластеризація регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку / А.Д. Войтович // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - №4, Т.1. - С.248-252.

223.          Волкова В.Н. Теория систем: учебное пособие / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. - М.: «Высшая школа», 2006. - 511 с.Волосюк М.В. Державна регіональна промислово-інноваційна політика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / М.В. Волосюк. - Київ, 2008. - 21 с.

224.          Волохова І.С. Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / І.С. Волохова. - Одеса, 2005. - 23 с.

225.          Воробйова Н.В. Визначення домінант у регіональній інноваційній політиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Н. В. Воробйова. - Донецьк, 2011. - 24 с.

226.          Галушкіна Т.П. Концептуальні основи та організаційно-економічний механізм екологічного менеджменту в Україні: автореф. дис. д-ра екон. наук: спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Т.П. Галушкіна. - Киів, 2001. - 37 с.

227.          Галущак В.Л. Організаційно-економічні засади формування та реалізації політики розвитку проблемних регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / В.Л. Галущак. - Полтава, 2006. - 22 с.

228.          Галущак В.Л. Факторний аналіз сталого розвитку регіонів України : (стаття) [Електронний ресурс] / В.Л. Галущак // Економічна наука. Серія «Регіональна економіка»: зб. наук. праць. - 2008. - №5 ч.1. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_re/2008_5_1/zbirnuk_RE_1_203.pdf

229.          Гаман М.В. Державне управління інноваційною діяльністю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / М.В. Гаман. - Київ, 2005. - 27 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки