М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 90

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

230.          Ганущак Ю. Обговорюємо програму реформ: реформа міжбюджетних відносин : (текст) [Електронний ресурс] / Ю. Ганущак. - Режим доступу : http://www.csi.org.ua/www/?p=1283Гахович Н.Г. Економічне регулювання екологізації промислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Н.Г. Гахович. - Київ, 2011. - 20 с.

231.          Геєць В.М. Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку / В.М. Геєць. - К., 1999. - 254 с.

232.          Геєць В.М. Цінова конкурентоспроможність чи цінова стабільність: дуалізм політики економічного зростання / В.М. Геєць // Економіка і прогнозування. - 2005. - № 4. - С. 9-31.

233.          Гелбрейт Дж. Экономическая теория и цели общества / Дж. Гелбрейт.- М. : «Прогресс», 1976. - 312 с.

234.          Герасименко Г.В. Гендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Г. В. Герасименко. - Київ, 2004. - 23 с.

235.          Герасимчук З. Стратегічні пріоритети фінансового стимулювання сталого розвитку Волинської області : (стаття) [Електронний ресурс] / З. Герасимчук, В. Поліщук // Економічний форум. - 2011. - №1. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_1/11.pdf

236.          Герасимчук З.В. Еколого-економічні основи формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання методології та методики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / З.В. Герасимчук. - Львів, 2002. - 40 с.

237.          Герасимчук З.В. Політика розвитку проблемних регіонів: методологічні засади формування та реалізації : [монограф.] / З.В. Герасимчук, В.Л. Галущак. - Луцьк : Надстир'я, 2006. - 248 с.

238.          Гершун А. Сбалансированная система показателей А. Гершун, Ю. Нефедьева // Контроллинг в России. - 2003. - №3.- С.24-32.Глобальная статистика украинского интернета : (текст)
[Електронний                    ресурс].                   -                  Режим                   доступу :
http://i.bigmir.net/index/UAnet_global_report_092011.pdf

239.          Глобальная экономическая перспектива: ГЕО 1-4 «Окружающая середа для развития» : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/428165/

240.          Глуська Н.А. Конкурентоспроможність регіону в трансформаційний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Н.А. Глуська. -Чернігів, 2010. - 16 с.

241.          Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман. - [9-е изд.]. - М. : Высшая школа, 2003. - 479 с.

242.          Гнатишин М. Еколого-економічний механізм впливу лібералізації міжнародної торгівлі на стан довкілля : (стаття) [Електронний ресурс] / М. Гнатишин. - Режим доступу : http://www.icp-ua.com/ru/node/457

243.          Гнатишин М. Сталий еколого-економічний розвиток: еволюція поглядів : (стаття) [Електронний ресурс] / М. Гнатишин // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». - 2010. - Режим доступу до журн. : http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=409

244.          Гоблик В.В. Формування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / В.В. Гоблик. - Ужгород, 2009. - 22 с.

245.          Гоблик-Маркович Н.М. Маркетингове забезпечення розвитку туризму у прикордонному регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Н.М. Гоблик-Маркович. - Ужгород, 2011. - 23 с.

246.          Голіяд Н.Ю. Моделі антикризового управління регіоном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Н.Ю. Голіяд. - Харків, 2005. - 18 с.Головко І.В. Економічний аналіз фінансового стану підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)» / І.В. Головко. - Київ, 2009. - 23 с.

247.          Головко Л.В. Економіко-екологічні проблеми розвитку агропромислового виробництва на радіаційно забруднених територіях регіону (на прикладі київської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Л.В. Головко. - Київ, 2001. - 17 с.

248.          Головне управління державної казначейської служби у Дніпропетровській області : (статистичні дані) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/reg/control/dnp/uk/index

249.          Головне управління статистики у Дніпропетровській області : (статистичні дані) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/nr/nr1.htm

250.          Гонтаржевська Л.І. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Л. І. Гонтаржевська - Київ, 2006. - 21 с.

251.          Гончаренко О.В. Розбудова міжбюджетних відносин на місцевому рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О.В. Гончаренко. - Київ, 2008. - 24 с.

252.          Гончаров В.М. Інвестиційна підтримка інноваційної стратегії у великих виробничих системах / В.М. Гончаров. - К. : Техніка, 1996. - 127 с.

253.          Гончаров В.М. Фінансовий та організаційно-інституційний механізм державного управління розвитком соціально-економічної інфраструктури / В.М. Гончаров. - Донецьк : СПД «Купріянов В.С.», 2010. -

220 с.

Горник В.Г. Державна промислова політика в умовах структурної трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к­та. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / В.Г. Горник. - Харків, 2005. - 19 с.

259.          Горняк О.В. Закономірності формування сучасних підприємств в умовах ринкової трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / О.В. Горняк. -

Одеса, 2004. - 42 с.

260.          Государственный регистр правовых единиц : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.registru.md/rsud ru/

261.          Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. - М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. - 495 с.

262.          Гризоглазов Д.В. Дохідна база регіональних бюджетів та напрями її оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Д.В. Гризоглазов. - Київ, 2009. -19 с.

263.          Грінченко Ю.Л. Вплив інституційного фактору на структуру та ефективність економічної політики ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Ю.Л. Грінченко. - Київ, 2003. - 16 с.

264.          Громоздова Л.В. Організаційно-економічні методи управління розвитком регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Л. В. Громоздова. - Харків, 2004. - 26 с.

265.          Груба Г.І. Державна політика розвитку інноваційної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Г.І. Груба. - Київ, 2010. - 39 с.

266.          Губані Г.Г. Діагностика й прогнозування розвитку продуктивних сил регіону (на матеріалах закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Г.Г. Губані. - Ужгород, 2008. - 22 с.Гулич О.І. Концептуальні засади екологічно збалансованого розвитку курортних територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / О.І. Гулич. - Львів, 2005. - 28 с.

267.          Гурій П.С. Науково-методичні засади формування механізмів державного управління проектно-програмним розвитком регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / П.С. Гурій. - Київ, 2008. - 22 с.

268.          Д'яконова І.І. Бюджетний дефіцит і його регулювання у перехідній економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / І.І. Д'яконова. - Суми, 2000. - 19 с.

269.          Давиденко І.В. Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку рекреаційної системи регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / І. В. Давиденко. - Одеса, 2006. - 21 с.

270.          Давидов І.Г. Механізм управління процесом приватизації як складова соціально-економічного розвитку регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / І.Г. Давидов. - Ужгород, 2008. - 18 с.

271.          Данилишин Б.М. Благосостояние нации: эволюция парадигмы развития / Б. М. Данилишин, Л. Б. Шостак. - К. : ЗАТ «Нічлава», 2002. - 355 с.

272.          Даніч В.М. Моделювання лавиноподібних процесів у соціально-економічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / В.М. Даніч. - Київ, 2006. - 36 с.

273.          Дацишин М. Конкурентні переваги структурно слабких територій України / М. Дацишин // Пріоритети. - 2003. - №5(11). - С. 26-3Дацишин М.Б. Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні : [монограф.] / М.Б. Дацишин, В.Ю. Керецман. - К. : «К.І.С.», 2007. - 102 с.

274.          Дацишин М.Б. Тенденції розвитку інвестиційної політики в Україні та її оцінка на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / М.Б.Дацишин. - Львів, 2003. - 29 с.

275.          Дацько О.І. Організаційно-економічне забезпечення формування міжрегіональних кластерів народних текстильних промислів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О. І. Дацько. - Львів, 2010. - 23 с.

276.          Дворянин В.М. Еколого-економічні засади збалансованого розвитку енергогенеруючих підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06 спец. «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» /

В.М. Дворянин. - Рівне, 2008. - 20 с.

279.          Дейч В.Б. Система та механізми державного управління в умовах значимої соціально-економічної диференціації України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / В. Б. Дейч. - Донецьк, 2007. - 25 с.

280.          Дем'янишин В.Г. Формування і реалізація бюджетної доктрини України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / В.Г. Дем'янишин. - Тернопіль, 2010. -

38 с.

281.          Демиденко В.В. Регулювання інноваційного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / В.В. Демиденко. -Полтава, 2006. - 23 с.

Демків О.І. Активізація бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Львівської області) :автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О.І. Демків. - Львів, 2006. - 26 с.

283.          Дергачова В.В. Енергоекономічні чинники сталого розвитку: аналіз та оцінка впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / В.В. Дергачова. - Київ, 2001. - 21 с.

284.          Державна Казначейська Служба України. Виконаня Державного зведеного бюджету : (статистичні дані) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147461

285.          Державна податкова служба у Дніпропетровській області : (статистичні дані) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dpsta.gov.ua/

286.          Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : [монографія / наук. ред. З.С. Варналій] [Електронний ресурс]. - К.:

НІСД,     2007.     -     820     с.     -     Режим     доступу :

http://old.niss.gov.ua/book/Varnalij/index.htm

287.          Державне управління в Україні: централізація і децентралізація : [ монограф. / відпов. ред. Н. Р. Нижник]. - К. : УАДУ при Президентові України, 1997. - 448 с.

288.          Державне управління регіональним розвитком України : [монографія / ред. В.Є. Воротіна, Я. А. Жаліла]. - К. : НІСД, 2010. - 288 с.

289.          Державний комітет статистики України : (статистичні дані) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

290.          Державний комітет телебачення та радіомовлення України. Інформаційна карта областей (регіонів) : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=74006&cat_id=63077

291.          Деркач М.І. Концепт сталого розвитку як домінантна ідеологія людської цивілізації у 21 столітті / М.І. Деркач // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка» - 2009. - Випуск 3/1 - С. 185-191.Дєєва Н.Е. Організаційно-економічний механізм управління екологічними ризиками: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Н. Е. Дєєва. - Дніпропетровськ, 2004. - 19 с.

292.          Джаферова Л.Р. Бюджетний механізм формування та використання фінансових ресурсів регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Л.Р. Джаферова. - Донецьк, 2009. - 17 с.

293.          Длинные волны: НТП и социально-экономическое развитие / [С.Ю. Глазьев, Г.И. Микерин, П.Н. Тесля и др.]. - Новосибирск: Наука, 1991.­224 с.

294.          Длугопольский О. Кластерна модель розвитку промислового виробництва регіону як фактор ефективних структурних реформ (на прикладі Тернопільської області) / О. Длугопольський // Економічний Часопис-XXI. -2003. -№2. - С. 65-79

295.          Длугопольський О.В. Організаційно-економічний механізм структурної корекції промислового виробництва регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.01 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / О.В. Длугопольський. -Львів, 2003. - 25 с.

296.          Для граждан должно быть создано единое электронное окно досутпа к информации : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://gorod.dp.ua/news/news.php?id=59365

297.          Дмитриченко Л.І. Державне регулювання економіки (соціально-економічний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Л.І. Дмитриченко. - Донецьк, 2002. - 25 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки