М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 91

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

Довідка щодо стану інституційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=127481&cat_id=127480&search_param=%B3%ED%ED%EE%E2%E0%F6%B3%E9%ED%EE&searchPubl ishing=1

300.          Доклад Конференции ООН по окружающей среде и развитию. Рио-
де-Жанейро, 13-14 июня 1992 года : (текст)
[Електронний ресурс]. - Режим
доступу          :
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/836/57/PDF/N9283657.pdf?OpenElement

301.          Документ-Стратегия ОБСЕ в области экономического и экологического измерения №994 689 от 01.12.2003 : за станом на 01.12.2003 : (текст) [Електронний ресурс] / Одиннадцатая встреча Совета министров, Маастрихт, 2003. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_689

302.          Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети : (монографія) [Електронний ресурс] / М. Долішній. - К.: Наукова Думка, 2006. - Режим доступу : http://www.irr.org.ua/publication/index.php

303.          Домбровський В.С. Актуальні проблеми розробки автоматизованих систем контролю за виконанням місцевих бюджетів / В.С. Домбровський, А.В. Півень // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 6 - С. 26-31

304.          Дорофиенко В.В. Концепция «Post-mining» как основа политики развития угледобывающих регионов Украины / В.В. Дорофиенко, М.С. Пашкевич // Економічний вісник Донбасу. - 2012. - №.1. - С. 6-11

305.          Дорофієнко В.В. Соціальний аспект сталого розвитку регіональної економіки: теорія та моделі / В.В. Дорофієнко, М.С. Пашкевич // Сталий розвиток економіки: Всеукр. наук.-вир. журн. - 2012. - №4(14) - С. 109-116

306.          Древаль О. Проблеми управління екологічним потенціалом регіону
з урахуванням вимог екологічної безпеки : (стаття) [Електронний ресурс] /
О. Древаль,    І. Грищенко.                                   -                 Режим                  доступу :
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/17127/1/3.pdf

Дроздовська О.С. Бюджетний устрій держави та особливості його формування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О.С. Дроздовська. - Київ, 2005. - 23 с.

308.          Дудкіна К.А. Кластери як форма ринкової централізації в умовах сучасних світо господарських відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / К.А. Дудкіна. - Київ, 2004. - 15 с.

309.          Дутка С. Агроенергетична рекультивація порушених земель як
середовище підприємницької інноваційної діяльності : (стаття) [Електронний
ресурс]
/ С. Дутка // Інноваційна економіка : Всеукр. наук.-вир. журн. - 2010. -
№15.               -  Режим        доступу                 до                             журн. :
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc Gum/inek/2010 1/237.pdf

310.          Дутка С. Адаптація методології системного аналізу при розв'язанні і дослідженні складних еколого-економічних систем / С. Дутка // Актуальні

проблеми економіки. - 2009. - № 6(96). - С. 200-206.

311.          Дутка С. Сутність техногенно порушених земель і проблеми інформаційного забезпечення їх відтворення / С. Дутка, В. Дерев' янко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 10(88). - С. 55-68.

312.          Дутка С.М Розвиток енергозбереження в умовах ринкового господарювання на малопродуктивних землях: автореф. дис. к-та екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка, організація та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / С.М. Дутка. - Дніпропетровськ, 2008. - 24 с.

313.          Дьомін О.О. Методологічні основи регулювання потенціалу економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / О.О. Дьомін. - Харків, 2004. - 19 с.

314.          Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Т.Ф. Ефремова. - М. : Русский язык, 2000. - 989 с.

Євдокимов А. В. Формування системи еколого-економічних показників при переході до сталого розвитку регіону : автореф. дис. на здобуттянаук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / А.В. Євдокимов. - Суми, 1998. - 30 с.

316.          Євдокимова Д.М. Державне регулювання економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Д.М. Євдокимова. - Київ, 2002. - 21 с.

317.          Європейська Хартія місцевого самоврядування : (текст)
[ Електронний                   ресурс].                   -                  Режим                   доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994 036

318.          Євсєєва О.О. Стратегічні напрями сталого соціального розвитку України / О.О. Євсєєва / Економічний простір : зб. наук. пр. - 2012. - №57. -

С. 122-136.

319.          Єдина Європа: перспективи розвитку : [монографія / наук. кер. Амоша О.І.]. - Дніпропетровськ : НГУ, 2010. - 254 с.

320.          Єльчанінов Д.Б. Системологічний підхід до аналізу сталого розвитку держави / Д. Б. Єльчанінов // Стратегічні пріоритети. - 2010. - №1 -

С. 70-75.

321.          Єрмакова О.А. Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О.А. Єрмакова. - Одеса, 2010. - 17 с.

322.          Єрмошкіна О.В. Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика, перспективи: Монографія / О.В. Єрмошкіна. - Д. : Національний гірничий університет, 2009. - 479 с.

323.          Єфремов О.С. Забезпечення стійкості регіональних виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / О.С. Єфремов. - Луганськ, 2000. - 15 с.

324.          Жерліцин Д. М. Групування регіонів у прийнятті рішень в управлінні бюджетними ресурсами територій / Д.М. Жерліцин, Д.М. Жерліцина // Нове у економічній кібернетиці. - 2010. - №3. - С.16-26Жибер Т.В. Бюджетний процес та його оптимізація в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Т.В. Жибер. - Київ, 2006. - 22 с.

325.          Жихор О.Б. Типологія регіонів України за інноваційною проблемністю / О.Б. Жихор, О.М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. - 2009. - Вип. 19.10. - С. 117-123

326.          Жовнірчик Я.Ф. Державне регулювання розвитку регіонів України в умовах посилення міжрегіональних економічних зв' язків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Я.Ф. Жовнірчик. - Миколаїв, 2011. - 38 с.

327.          Журавський В. Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування // Право України. - 2001. - № 3. - С. 33-35.

328.          Журба О.С. Соціально-економічні засади формування міжбюджетних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / О.С. Журба. - Київ, 2007. - 22 с.

329.          Забедюк М.С. Формування те реалізація стратегії ендогенно орієнтованого розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / М. С. Забедюк. - Луцьк, 2011. - 23 с.

330.          Забезпечення виконання угод щодо регіонального розвитку : (текст)
[ Електронний                    ресурс].                   -                  Режим                   доступу :
http://vgolos.com.ua/economic/news/7223.html

331.          Загорський, В.С. Системний аналіз концепції сталого розвитку: монографія / В.С. Загорський, Є.М. Борщук. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. -

252 с.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» щодо розширення груп територій, які визнаються депресивними, та надання їм такого статусу» №3275-VI від 21.04.2011 : за станом на 21.04.2011 : (текст) [Електронний ресурс] / ВерховнаРада України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3275-17

334.          Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» №1602-ІІІ від 23.03.2000 : за станом на 10.06.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1602-14

335.          Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» №143-V від 14.09.2006 : за станом на 01.01.2011 : (текст) [ Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=143-16

336.          Закон України «Про державний бюджет на 2012 рік» №4282-VI від 22.12.2011 : за станом на 11.10.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-17

337.          Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» №2017-III від 05.10.2000 : за станом на 07.04.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2017-14

338.          Закон України «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік» №2278-VI від 20.05.2010 : за станом на 20.05.2010 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада Україна. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2278-17

339.          Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» №755-IV від 15.05.2003 : за станом на 15.08.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15

340.          Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» №2806-IV від 06.09.2005 : за станом на 07.10.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=2806-15Закон України «Про зайнятість населення» №803-XII від 01.03.1991 : за станом на 18.10.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12

341.          Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст» №1580-IV від 04.03.2004 : за станом на 10.06.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1580-15

342.          Закон України «Про індустріальні парки» №5018-VI від 21.06.2012 : за станом на 21.06.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5018-17

343.          Закон України «Про інноваційну діяльність» 40-IV від 04.07.2002 : за станом на 02.10.2011 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15

344.          Закон України «Про концепцію Національної програми інформатизації» №75/98-ВР від 04.02.1998 : за станом на 07.08.2011 : (текс) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=75%2F98-%E2%F0

345.          Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997 : за станом на 07.10.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0

346.          Закон України «Про місцеві державні адміністрації» №586-XIV від 09.04.1999 : за станом на 18.10.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14

347.          Закон України «Про наукові парки» №1563-VI від 25.06.2009 : за станом на 01.06.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. -Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1563-17Закон України «Про Національну програму інформатизації» №74/98-ВР від 04.02.1998 : за станом на 30.07.2010 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=74%2F98-%E2%F0

348.          Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» №2818-VI від 21.12.2010 : за станом на 21.12.2010 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2818-17

349.          Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» №537-V від 09.01.2007 : за станом на 09.01.2007 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16

350.          Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» J№2623-V! від 21.10.2010 : за станом на 21.10.2010 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://www.nau.kiev.ua/druk.php?name=344898-21102010-0.txt

351.          Закон України «Про ратифікацію угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами» №237/94-ВР від 10.11.1994 : за станом на 10.11.1994 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=998_012

352.          Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» №991-XIV від 16.07.1999 : за станом на 01.01.2011 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/991-14

353.          Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» №2850-IV від 08.09.2005 : за станом на 10.06.2012 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2850-15Закон України «Про транскордонне співробітництво» №1861-IV від 24.06.2004 : за станом на 09.03.2010 : (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України : Режим доступу. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1861-15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки