М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 92

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

354.          Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» №2411-VI від 01.07.2010 : за станом на 01.07.2010 / (текст) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/12069.html

355.          Занфіров В.А. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / В.А. Занфіров. -Київ, 2006. - 19 с.

356.          Западный Донбасс - страницы истории : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://westdonbass.com.ua/ru/enterprise/stashkova.html

357.          Запатріна І. В. Бюджетне регулювання економічного зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.08 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / І.В. Запатріна. - Київ, 2008. - 35 с.

358.          Заставний Ф.В. Депресивні регіони України: аналіз, оцінка, проблеми / Ф.В. Заставний // Регіональна економіка. - 2005. - №1. - С.87-96.

359.          Захаркін О. О. Еколого-економічна оцінка технологічних рішень в машинобудуванні: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / О.О. Захаркін. -

Суми, 2003. - 22 с.

363.          Захарченко В.І. Процеси ринкової трансформації промислових територіальних систем україни: теорія, методологія, економічний аналіз і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / В.І. Захарченко. - Київ, 2006. - 39 с.Західна О.Р. Механізми забезпечення стійкості фінансової системи регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.Р. Західна. - Львів, 2010. - 23 с.

364.          Зварич І.Т. Моделювання процесу економічного зростання регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / І.Т. Зварич. - Київ, 2006. - 22 с.

365.          Звіт з конкурентоспроможності регіонів України за 2011 р. : (текст)
[Електронний                    ресурс].                   -                  Режим                   доступу :
http://www.feg.org.ua/docs/Presentation_of_the_Report_on_Competitiveness_of_Uk
raine 2011.pdf
;

http://www.feg.org.ua/docs/Report_on_the_Competitiveness_of_Regions_of_Ukrain e_2011.pdf

367.          Звіт з людського розвитку в Україні за 2008 р. : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.un.org.ua/files/File/ua_full-2.pdf

368.          Звіти про виконання Державного та місцевих бюджетів України :
(статистичні дані) [Електронний ресурс] / Комітет Верховної Ради України з
питань            бюджету.                               -                    Режим                     доступу :
http://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/control/uk/doccatalog/list

369.          Згуровский М. Общество знаний и информации: тенденции, вызовы, перспективы : (стаття) [Електронний ресурс] / М. Згуровский // Зеркало Недели. - 2003. - №19(444). - Режим доступу : http://www.zn.ua/2000/2675/38588/

370.          Зибарева О.В. Трансформація соціально-економічного розвитку регіону в період ринкових перетворень (на матеріалах Чернівецької області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / О.В. Зибарева. -Львів, 2003. - 26 с.

Злобін І.В. Визначення інтеграційних пріоритетів україни в контексті використання потенціалу старопромислових регіонів : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / І.В. Злобін. - Донецьк, 2008.

- 20 с.

372.          Злупко С.М. Українська регіоналістика: традиції, здобутки, проблеми // Регіональна економіка. - 1996. - № 1-2. - С. 124-131.

373.          ЗМІ України : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.tuugo.com.ua/Products/%D0%97%D0%BC%D1%96/%D0%94%D0%B D%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D 0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB

374.          Зульфугарова С.О. Моделі управління економічним розвитком регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / С.О. Зульфугарова. - Запоріжжя, 2010. - 22 с.

375.          Зятковський В.І. Податкова та бюджетна політика в системі інструментів державного регулювання відтворення капіталу підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / В.І. Зятковський. - Київ, 2005. - 23 с.

376.          Иванов П.М. Устойчивое региональное развитие: концепция и модель управления / П.М. Иванов // Экономика и математические методы. -2006. - №2, Т.42. - С. 51-59.

377.          Измалков С. Теория экономических механизмов / С. Измалков, К. Сонин, М. Юдкевич // Вопросы экономики. - 2008. - №1. - С. 4-26.

378.          Ильин В.В. Философия политики / В.В. Ильин, А.С. Панарин - М. : Издательство МГУ, 1994. - 284 с.

379.          Ильяшенко С. Инновации и риск: проявления, проблемы учета и управления экологическими рисками / С. Ильяшенко, В. Божкова // Методы решения экологических проблем. - 2001. - №1. - С. 82-97.Инновационные и классические теории катастроф и экономических кризисов : [монограф. / Н.А. Янковский, Ю.В. Макогон, А.М. Рябчин / ред. Макогон Ю.В.]. - Донецк : ДонНУ, 2009. - 331 с.

380.          Институт философии Российской Академии Наук. Информационное общество : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://iph.ras.ru/page46589323.htm

381.          Іванов Є.А. Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій: автореф. дис. канд. геогр. наук: спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / Є.А. Іванов. - Київ, 2001. - 14 с.

382.          Іванов С.В. Інвестиційна привабливість регіонів та видів економічної діяльності регіональної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / С.В. Іванов. - Сімферополь, 2005. - 26 с.

383.          Іванова Т.В. Державне управління еколого-економічною безпекою як умова сталого розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Т.В. Іванова. - Київ, 2011. - 37 с.

384.          Ігольніков А. Г. Управління економічними реформами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / А. Г. Ігольніков. - Донецьк, 2002. - 18 с.

385.          Інформаційний електронний ресурс ВРУ : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://rada.gov.ua

386.          Іорданов А. Є. Державне регулювання якості людських ресурсів на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / А.Є. Іорданов. -Харків, 2011. - 23 с.

Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць,   Ч.2   [Електронний   ресурс]   /   [С.О. Біла,   М.І. Сайкевич,В.М. Новіков та ін.]. - Київ, 2009. - 300с. - Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-10890.html

389.          Казюк Я. М. Державне регулювання міжбюджетних відносин: регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ.упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Я.М. Казюк. -

Харків, 2009. - 21 с.

390.          Калашник С.Д. Економічні основи формування торгових механізмів екологічного захисту: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / С.Д. Калашнік. -

Суми, 2002. - 21 с.

391.          Калашнікова Л.М. Формування регіональних фінансів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Л.М. Калашнікова. - Ірпінь, 2004. - 22 с.

392.          Калашнікова Т.М. Науково-методичне забезпечення формування стратегії розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Т.М. Калашнікова. - Донецьк, 2007. - 23 с.

393.          Каленська О. Еколого- економічна структура регіону: визначення, поняття, взаємодії / О. Каленська // Вісник СумДУУ. Серія «Економіка». -2010. - №1 - С. 83 -88.

394.          Калітієвська Л. А. Державне регулювання розвитку регіональних ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Л.А. Калітієвська. - Донецьк, 2008. - 23 с.

395.          Каніщенко Н.Г. Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Н.Г. Каніщенко. - Київ, 2009. - 15 с.

Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле. Очерк теории роста человечества:   (монографія)  [Електронний ресурс] /С. П. Капица.        -       М.,        1999.       -       Режим       доступу :

http://www.samomudr.ru/d/Kapica%20S.P.%20_Obshaja%20teorija%20rosta%20ch

elovechestva.pdf

397.          Карп Г.В. Формування місцевих бюджетів гірських населених пунктів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Г.В. Карп. - Київ, 2009. -

286 с.

398.          Карпіщенко Т.О. Економічний механізм інновацій екологічної спрямованості: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Т.О. Карпіщенко. - Суми, 2000. - 22 с.

399.          Карпухно І.О. Міжбюджетні відносини в структурі державних фінансів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / І.О. Карпухно. - Донецьк, 2005. - 15 с.

400.          Каталевский Д.Ю. Основы имитационного моделирования и системного анализа в управлении : [уч. пособ.] / Д.Ю. Каталевский. - М. : Издательство Московского государственного университета, 2011. - 304 с.

401.          Категории «процесс-механизм» в контексте исследования : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/40

402.          Качала Т.М. Економічні форми і методи регулювання соціального розвитку господарських систем: методологія і практика / Т.М. Качала, В. І. Дармограй // Вісник НУ «Львівська політехніка» Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». - 2009. -

№2. - С. 162-168

403.          Качала Т.М. Сучасні проблеми інституційного розвитку України : (стаття) [Електронний ресурс] / Т.М. Качала // Вісник економічної науки України. - 2009. - №2. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/venu/2009_2/13.pdfКвактун О.О. Інвестиційно-екологічна стратегія сталого розвитку регіону: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О. О. Квактун. - Дніпропетровськ, 2010. - 20 с.

404.          Керецман В. Проблеми формування регіональної політики та регіонального управління в Україні : (текст) [Електронний ресурс] / В. Керецман. - Режим доступу : univ.uzhgorod.ua/old/science/idurr/kerecman.doc

405.          Кириленко О.П. Місцеві бюджети в економічній системі держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О.П. Кириленко. - Київ, 2002. - 26 с.

406.          Кирюхін О. Транскордонне співробітництво у російсько-українських відносинах / О. Кирюхін // Україна:  стратегічні пріоритети.

Аналітичні оцінки. - 2006. - №4. - С. 432-438.

408.          Кислий В. Інтеграція соціо-еколого-економічних факторів в систему управління регіонами / В. Кислий, С. Рибальченко // Механізми регулювання економіки. - 2010. - №3, Т.1. - С. 250 -260.

409.          Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе : (текст) [Електронний ресурс] / М. Киттинг. - ЛОГОС, 2003. - 50 с. - Режим доступу : http://www.ruthenia.ru/logos/number/40/07.pdf

410.          Кількість користувачів Internet в Україні досягла європейського рівня : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tsn.ua/nauka_it/v-ukrayini-internetom-koristuyutsya-54-naselennya.html

411.          Кірін Р.С. Інтелектуальна власність / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М.

Коросташова. - Д. : НГУ, 2008. - 280 с.

412.          Классификация российских регионов  по  потенциалу развития
гражданского общества : (текст) [Електронний ресурс]. - Циркон, 2011. -
Режим            доступу :
http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/4/Klassifikacija_rossijskih_regi
onov_po_potencialu_razvitija_GO.pdf

Климахіна О.М. Використання потенціалу регіонів як чинник підвищення їх пропорційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / О.М. Климахіна. - Київ, 2006. - 21 с.

414.     Клименко О.М. Формування державної інноваціно-інвестиційної
промислової політики в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та.
наук з держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» /

0.  М. Клименко. - Київ, 2010. - 18 с.

415.          Книш Д.Я. Малий бізнес регіону в умовах стратегії інноваційного розвитку України (на матеріалах Львівської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Д.Я. Книш. - Львів, 2006. - 22 с.

416.          Кобушко І.М. Фінансово-економічний механізм екологізації промислового виробництва : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» /

1. М. Кобушко. - Суми, 2007. - 21 с.

417.          Кобушко Я.В. Організаційно-економічний механізм відтворення інвестиційного потенціалу регіону в умовах екологічних обмежень / Я. В. Кобушко // Економіка та держава. - 2012. - №5. - С. 104 - 107.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки