М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 93

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

418.          Коваленко Е.Г. Региональная экономика и управление : [учеб. пособ.] / Е.Г. Коваленко. - СПб. : Питер, 2005. - 288 с.

419.          Коваленко Н.М. Впровадження кластерної моделі розвитку молокопереробних підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Н.М. Коваленко. - Київ, 2011. - 24 с.

420.          Коваленко О.О. Регіонально-інтеграційні пріоритети країн в процесі глобалізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / О. О. Коваленко. - Донецьк, 2009. - 22 с.

Ковальова Ю. М. Управління розвитком регіональної економіки на основі формування кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та.екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Ю.М. Ковальова. - Донецьк, 2009. - 22 с.

422.          Ковальова Ю. Кластер як новий інструмент модернізації економіки / Ю. Ковальова // Схід. - 2007. - № 5 (83) . - С. 56-69.

423.          Ковальська Л.Л. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Л. Л. Ковальська. - Львів, 2008. - 36 с.

424.          Когут І.А. Формування доходів місцевих бюджетів в умовах підвищення самостійності регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / І.А. Когут. - Донецьк, 2010. - 23 с.

425.          Кожухов В. Аккумулирование тепловой энергии в системе теплоснабжения теплицы / В. Кожухов, А. Себин, А. Семенов // Ползуновский вестник. - 2011. - № 2/1. - С. 153 -155.

426.          Козловський Л.В. Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Л. В. Козловський. - Вінниця, 2011. - 34 с.

427.          Козьменко О. Теоретичні аспекти формування фінансів міста та ідентифікація їх структури : (стаття) [Електронний ресурс] / О. Козьменко, Є. Балацький // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. - 2010. - Вип. 30. - С. 421-428 - Режим доступу до журн. : http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/30 2010.pdf

428.          Колесник Т.В. Міжрегіональний економічний розвиток та його регулювання (на матеріалах «Поділля») : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Т.В. Колесник. - Київ, 2010. - 21 с.

Колісник М.М. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / М.М. Колісник. - Харків, 2008. - 19 с.

430.          Колісник О.Я. Бюджетна безпека у забезпеченні стратегії соціально-економічного розвитку держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О. Я. Колісник. - Тернопіль, 2009. - 22 с.

431.          Коломийчук В.С. Соціально-економічні механізми управління адміністративним районом в системі регіонального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / В. С. Коломийчук / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. - Львів, 2000. - 50 с.

432.          Коломійчук В.С.                              Соціально-економічний розвитку
адміністративного району в умовах перехідної економіки (підходи до вивчення,
стратегії розвитку) / В. С. Коломійчук. - Тернопіль, 2001. - 440 с.

433.          Колосюк А.А. Державне стимулювання регіонального розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / А. А. Колосюк. - Запоріжжя, 2009. - 23 с.

434.          Колот І.П. Управління інвестиційним розвитком регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / І.П. Колот. - Харків, 2000. - 14 с.

435.          Комеліна О.В. Науково-методичні основи формування інноваційно-інвестиційного механізму соціально-економічного розвитку регіонів України: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О.В. Комеліна. - Київ, 2010. - 20 с.

436.          Кондратенко Н.О. Теоретико-методологічні засади стратегії ресурсозбереження у регіональних економічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Н.О. Кондратенко. - Київ, 2010. -

437.          41 с.Кононенко О.Ю. Суспільно-географічний аналіз депресивності промислового регіону України : (текст) [Електронний ресурс] / О. Ю. Кононенко, Г.М. Майборода. - Режим доступу : http://geograf.com.ua/uk/library/articles/319

438.          Кононова К.Ю. моделювання інвестиційних процесів у регіоні на основі енерговиробничих циклів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / К.Ю. Кононова. -Харків, 2002. - 19 с.

439.          Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 : за станом на
12.04.2012 : (текст)
[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим
доступу          :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

440.          Концепція сталого розвитку для України : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2002-02/7.htm

441.          Копилов В.А. Формування бюджетної стратегії економічного зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / В.А. Копилов. - Київ, 2008. - 22 с.

442.          Коренєва Н.О. Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.10 «Статистика» / Н.О. Коренєва. - Київ, 2008. - 19 с.

443.          Корецький Ю.М. Формування і реалізація інноваційної політики в регіоні (на прикладі Волинської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Ю.М. Корецький. - Львів, 2003. - 27 с.

444.          Корнєєва Т.М. Державна політика у сфері економіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Т.М. Корнєєва. -Київ, 2010. - 28 с.

Коробова М.В. Динамічні оптимізаційні та балансові моделі взаємодії економіки і довкілля: автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: спец. 01.05.0«Математичне моделювання та обчислювальні методи» / М.В. Коробова. - Київ, 2002. - 16 с.

446.          Королюк Ю.Г. До питань сутності та співвідношення понять «механізм» і «механізм управління» в галузі науки «Державне управління» / Ю. Г. Королюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №7. - С. 80 - 84.

447.          Королюк Ю.Г. Закономірності та принципи регіональної системи
управління : (стаття) [Електронний ресурс] / Ю.Г. Королюк // Електронне
наукове фахове видання «Державне
управління: удосконалення та розвиток». -
Режим            доступу    до                                         журн. :
http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=326

448.          Коротич О.Б. Державне управління регіональним розвитком країни:
визначення основних понять
: (стаття) [Електронний ресурс] / О.Б. Коротич //
Вісник економічної науки України : наук. журн. - 2010. - №2(18). - С.57-61. -
Режим            доступу     до                                        журн. :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/venu/2010_2/15.pdf

449.          Косаревич Н.Б. Державна політика щодо фінансового забезпечення місцевих бюджетів : (стаття) [Електронний ресурс] / Н.Б. Косаревич // Наукові праці НДФІ. - 2008. - №2(43). - С.21-25. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npndfi/2008_2/Statti/021-

025%20Kosarevich.pdf

450.          Костак З.Р. Інноваційне забезпечення розвитку економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / З.Р. Костак. - Львів, 2009. - 24 с.

451.          Костовська В.А. Удосконалення бюджетів місцевого самоврядування в процесі реформування міжбюджетних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А. В. Костовська. - Ірпінь, 2010. - 25 с.

Костюченко Н.М. Еколого-економічні основи формування інституційних механізмів сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Н.М. Костюченко. - Суми, 2010. - 24 с.

453.          Котковський В.Р. Державне регулювання економічної безпеки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / В.Р. Котковський. - Запоріжжя,

2007. - 22 с.

454.          Котляренко Д.В. Підвищення енергетичної ефективності української економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка ті управління національним господарством» / Д. В. Котляренко. - Донецьк, 2011. - 25 с.

455.          Кравченко В. Фінанси місцевих органів влади України. Основні поняття і терміни / В. Кравченко // Зб. наук. праць НДФІ при Міністерстві фінансів України. - 1996. - Вип.2. - С. 60-78.

456.          Кравченко Л.А. Державне фінансове регулювання економіки в умовах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Л.А. Кравченко. - Київ, 2002. - 17 с.

457.          Красовська Н.С. Регулювання поведінки еколого-економічних систем на принципах сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація, управління, планування та регулювання економікою» / Н.С. Красовська. - Донецьк, 2006. - 21 с.

458.          Краюшкін В.А. Державний механізм стимулювання стратегічного цілепокладання регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / В.А. Краюшкін. -

Донецьк, 2009. - 25 с.

459.          Кремень О.І. Особливості оцінювання інвестиційної привабливості регіонів : (стаття) [Електронний ресурс] / О.І. Кремень, В.І. Куберка. -Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/622/1/kremen5.pdfКривошеев В.П. Основы теории управления : (текст) [Електронний ресурс] / В.П. Кривошеев. - Режим доступу : http://abc.wsu.ru/Books/Osn2teor/page0012.asp

460.          Кропельницька С.О. Фінансово-економічні засади формування та функціонування нових виробничих систем (кластерів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / С. О.Кропельницька. - Тернопіль, 2006. - 25 с.

461.          Кубатко О.В. Еколого-економічні механізми забезпечення сталого розвитку на рівні регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / О.В. Кубатко. - Суми, 2010. - 23 с.

462.          Кубатко О.В. Оцінка еколого-економічної збалансованості регіонів України : (стаття) [Електронний ресурс] / О.В. Кубатко // Електронне наукове фахове видання «Проблеми системного підходу в економіці». - 2009. - №3. -Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_3/Kubatko_309.htm

463.          Кузьменко В.В. Економічна безпека та сталий розвиток: взаємодія на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / В. В. Кузьменко. - Донецьк, 2007. - 17 с.

464.          Кузьменко Л.М. Методологічні основи управління розвитком економіки регіону / Л. М. Кузьменко. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки». -НАН України. Ін-т економіки пром-сті. - Київ, 2004. - 381 с.

465.          Кузьменко Л.М. Методологічні основи управління розвитком економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.02.03 «Економіка та управління національним господарством» / Л.М. Кузьменко. - Київ, 2004. - 38 с.Кулай А.В. Механізм формування доходів бюджетів місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А.В. Кулай. - Львів, 2010. -

22 с.

468.          Кулєшова Л.М. Удосконалення системи професійної орієнтації молоді в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Л. М. Кулєшова. - Донецьк, 2010. - 25 с.

469.          Кулинич О.І. Теорія комплексних статистичних коефіцієнтів / О. І. Кулинич // Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської

діяльності. 2006. - №4. - С. 5-11.

470.          Кульчицька Н.Є. Фіскальна політика України на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Н.Є Кульчицька. - Тернопіль, 2004. - 23 с.

471.          Кульчицький Я. Цивілізаційний підхід до порівняння сучасних еколого-економічних систем / Я. Кульчицький // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. - 2005. - Вип.15.3. -С. 175 -179.

472.          Курганова О.П. Механізми управління державними цільовими комплексними програмами соціально-економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством» / О. П. Курганова. - Донецьк, 2010. - 19 с.

473.          Куценко В.І. Стратегія сталого розвитку крізь призму соціогуманітарної сфери / В.І. Куценко // Вісник НАН України. - 2012. - №2. -

С. 79 - 88.

474.          Кучеренко В.О. Організаційно-правові форми господарювання в регіоні України: стан і тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / В. О. Кучеренко. - Київ, 2009. - 19 с.Кучкова Н.В. Розвиток економічного механізму екологічного менеджменту регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Н. В. Кучкова. - Полтава, 2007. - 22 с.

475.          Лазарєва Є.В. Методологічні засади становлення і функціонування інноваційної системи регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Є.В. Лазарєва. - Одеса, 2011. - 32 с.

476.          Лазутін Г.І. Державне регулювання інноваційної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Г.І. Лазутін. - Київ, 2003.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки