М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 94

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

- 20 с.

478.          Лапко О.О. Державне регулювання інноваційної діяльності: економічний механізм та його вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / О.О. Лапко. - Київ, 2000. - 26 с.

479.          Ларина Н.И. Региональная политика в странах рыночной экономики / Н.И. Ларина, А.А. Кисельников. - М., 1998. - C. 4-8.

480.          Ларіна Т.В. Економічні засади комплексного розвитку продуктивних сил регіону на прикладі Автономної Республіки Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Т.В. Ларіна. - Київ, 2008. - 23 с.

481.          Лебедь К.О. Международные стратегии развития восточно­европейской экономики: опыт для Украины / К.О. Лебедь, С.А. Морозова / Економічний простір : зб. наук. пр. - 2012. - №57. - С. 68-76

482.          Лебідь В.М. Організаційно-економічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення екологічно сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / В.М. Лебідь. -

483.          Суми, 2006. - 22 с.Левковська Л.В. Формування корпоративного управління сталим регіональним розвитком України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Л. В. Левковська. - Київ, 2011. - 43 с.

484.          Лега Н.Ю., Розвиток Бюджетного потенціалу регіонів у контексті прийняття Податкового кодексу / Н.Ю. Лега // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». - 2012. - № 1(5) - С. 19-27

485.          Лелюк Ю.М. Використання традиційних та еволюційно-генетичних підходів для аналізу циклічної динаміки української економіки / Ю.М. Лелюк // Економічний простір : зб. наук. пр. - 2012. - №57. - С. 156-163.

486.          Леонов С.Н. Селективная региональная политика как самостоятельный тип региональной политики государства : (стаття) [Електронний ресурс] / С.Н. Леонов, О.В. Сидоренко // Электронный вестник «Государственное управление». - 2011. - Вып.28. - С.1-6. - Режим доступу до журн. : http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2011/28/Leonov_Sidorenko.pdf

487.          Лепіхов О.В. Відносини державної власності на засоби виробництва у перехідній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / О.В. Лепіхов. - Київ, 2002. - 14 с.

488.          Ликвидация шахт: за последствия - под следствие? : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://rakurs.pl.ua/ekonomiks/28837-likvidaciia-shakht-za-posledstviia-pod.html

489.          Линник С.О. Державне регулювання природокористування на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / С.О. Линник. -Харків, 2006. - 20 с.

490.          Лисюк О.М. Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / О.М. Лисюк. -Хмельницький, 2005. - 20 с.Лисяк Л., Концептуальні засади бюджетної політики у сфері державих видатків / Л. Лисяк // Формування ринкової економіки в Україні. -2009. - Вип.19. - С. 358-364

491.          Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Л.В. Лисяк. - Львів, 2010. - 37 с.

492.          Литвин В.В. Державне регулювання економіки України в умовах соціально-економічної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / В.В. Литвин. - Донецьк, 1999. - 19 с.

493.          Лісовий А.В. Державне регулювання розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / А.В. Лісовий. - Київ, 2009. - 27 с.

494.          Лісовський С.А. Економіко-географічні засади збалансованого розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. г-ф. наук : спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / С.А. Лісовський. - Київ, 2004. - 38 с.

495.          Логинова Л.В. Социальный механизм институционализации социально-экономических интересов субъектов экономического действия : диссертация д-ра соц. наук : спец. 22.00.03 «Экономическая социология и демография» / Логинова Л.В. - Саратов, 2009. - 416 с.

496.          Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь / Л.И. Лопатников. - М. : Изд-во «ABF», 1996. - 704 с.

497.          Лоскутова М.В. Особенности реализации экономических интересов в условиях экономического роста : дис. канд. экон. наук : спец. 08.00.01 «Экономическая теория и история экономической мысли» / М.В. Лоскутова. -Тамбов, 2004. - 172 c.

Лук'яненко І.Г. Системне моделювання механізму бюджетного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец.08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / І.Г. Лук'яненко. - Київ,

2005.   - 38 с.

500.         Лук'яшко П.В. Державне регулювання продовольчого комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / П. В. Лук' яшко. - Чернігів, 2011. - 23 с.

501.         Луніна І. Формування місцевих бюджетів у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи / І.Луніна // Економіка України. -

2006.   - №1. -С. 23-34

502.         Луцків О.М. Інноваційний розвиток виробничого потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / О.М. Луцків. - Львів, 2007. - 22 с.

503.         Лушкін В.А. Науково-методологічні основи державного регулювання інвестиційними процесами розвитку економіки (регіональний і галузевий аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / В.А. Лушкін. - Харків, 2003. - 26 с.

504.         Ляшевська О. Характеристика індикаторів сталого економічного розвитку регіону : (текст) [Електронний ресурс] / О. Ляшевська. - Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2011-1/doc/3/04.pdf

505.         Ляшенко О.М. Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / О.М. Ляшенко. - Київ, 2009. - 36 с.

506.         Мазур А. Г. Методологічні проблеми трансформації управління комплексним соціально-економічним розвитком регіонів в перехідний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / А.Г. Мазур. - Київ,

507.         2002. - 28 с.Макаренко І. О. Механізми реалізації державної промислової політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / І.О. Макаренко. - Київ, 2010. - 22 с.

508.         Макаренко Л.М. Забезпечення регіонального розвитку в системі міжбюджетних відносин України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Л. М. Макаренко. - Київ, 2007. - 24 с.

509.         Макаренко М. В. Методи забезпечення управління конкурентоспроможним розвитком регіонів / М.В. Макаренко // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». - 2012. - № 1(5) - С. 142­148

510.         Макогон В. Д. Формування доходів місцевих бюджетів у системі міжбюджетного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» / В.Д. Макогон. - Київ, 2009. - 23 с.

511.         Максимов В.В. Методологія оцінки та забезпечення ефективного використання економічного потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / В.В. Максимов. - Донецьк, 2002. - 43 с.

512.         Максимова Л.П.. Формування місцевих бюджетів області у механізмі бюджетного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Л.П. Максимова. - Київ, 2005. - 22 с.

513.         Максимова Т.С. Формування механізму діагностування та прогнозування соціального та економічного розвитку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Т.С. Максимова. - Донецьк, 2004.

514.         - 40 с.Малиняк Б.С. Інвестиційна складова Державного та місцевих бюджетів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит» / Б.С. Малиняк. - Тернопіль, 2007. -

23 с.

515.         Малишко О.В. Стимулювання інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / О.В. Малишко. - Донецьк, 2003. - 22 с.

516.         Маломуж Т.В. Моделі та інформаційні технології підтримки прийняття рішень з управління бюджетом регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» / Т. В. Маломуж. - Херсон, 2004. - 24 с.

517.         Малярчук А. К. Наповнення місцевих бюджетів в умовах розширення бюджетних прав органів місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / А.К. Малярчук. - Тернопіль, 2005. - 23 с.

518.         Мандрик В.О. Економічне регулювання рекультивації земель, порушуваних діяльністю підприємств вугільної промисловості: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.06 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / В.О. Мандрик. - Л., 2008. - 20 с.

519.         Маннапов Р.Г. Организационно-экономический механизм управления регионом: формирование, функционирование, развитие [монограф. / сост. Р.Г. Маннапов, Л.Г. Ахтариева]. - М. : КНОРУС, 2008. - 352 с.

520.         Маруняк Є.О. Вплив процесів глобалізації на розвиток регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. г-ф. наук : спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Є.О. Маруняк. - Київ, 2005. - 22 с.

Марущак В.П. Планування в системі державного регулювання ринкової економіки: організаційно-правові засади : автореф. дис. на здобуттянаук. ступеня д-ра. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / В. П. Марущак. - Донецьк, 2009. - 38 с.

522.         Матвієнко Р.О. Управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Р. О. Матвієнко. - Київ, 2005. - 20 с.

523.         Маханькова О.А. Інституціональні чинники інформаційної еволюції економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.01 «Розвиток Економічна теорія та історія економічної думки» / О. А. Маханькова. - Запоріжжя, 2011. - 23 с.

524.         Махновська Н. Д. Організаційно-економічні основи створення кластерної форми діяльності оператора поштового зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Н. Д. Махновська. - Одеса, 2011. - 26 с.

525.         Мацук З.А. Система бюджетного регулювання в Україні (на матеріалах західного регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / З.А. Мацук. - Київ, 2011.

- 21 с.

526.         Мединська Л. Л. Територіальна диференціація інтенсивності антропогенного навантаження в екологічно напружених регіонах (на прикладі Криворіжжя): автореф. дис. канд. геогр. наук: спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / Л.Л. Мединська. -Харків, 2001. - 21 с.

527.         Медих А. А. Моделі і методи управління загальносистемними характеристиками адаптивних виробничо-економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / А. А. Медих. - Донецьк, 2006. - 18 с.

Мезенцева Н. Кластеризація регіонів України за рівнем добробуту населення : (стаття) [Електронний ресурс] / Н. Мезенцева, О. Кривець //Географія. - 2009. - №56. - С.43-46. - Режим доступу до журн. : http://papers.univ.kiev.ua/geografija/articles/Clustering_of_Ukrainian_s_regions_by_ well being level 13567.pdf

529.         Мельник М. І. Теоретико-методологічні засади оцінки та моделювання інвестиційного клімату регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / М.І. Мельник. - Львів, 2005. - 29 с.

530.         Мельник Ю.М. Організаційно-економічні основи формування стратегій забезпечення екологічно сталого розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Ю.М. Мельник. - Суми, 2009. - 23 с.

531.         Мельниченко О. А. Державне регулювання щодо підвищення рівня та якості життя населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / О. А. Мельниченко. - Запоріжжя, 2010. - 30 с.

532.         Мельниченко О.С. Вдосконалення організаційного механізму управління корпоративними правами держави «регіональний аспект» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / О.С. Мельниченко. - Одеса, 2008. - 20 с.

533.         Меньшиков С.М. Длинные волны в экономике: когда общество меняет кожу / С.М. Меньшиков, Л.А.Клименко. - М., 1989. - 569 с.

534.         Мерзляк А. В. Державне управління іноземними інвестиціями: регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / А.В. Мерзляк. -Київ, 2003. - 29 с.

535.         Методические подходы к выбору стратеги устойчивого развития территории / [научн. ред. А.Г. Шапарь]. - Днепропетровск : Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины, 1996. - Т.1. - 162 с.Методические подходы к выбору стратеги устойчивого развития территории / [научн. ред. А.Г. Шапарь]. - Днепропетровск : Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины, 1996. - Т. 2. - 82 с.

536.         Минцберг Г. Структурирование организаций : (текст) [Електронний ресурс] / Минцберг Г. - Режим доступу : http://academy-document.narod.ru/org-proekt-met-mat/Mintsberg.htm

537.         Михайленко С.В. Актуальні проблеми розвитку бюджетного менеджменту як науки і мистецтва / С.В. Михайленко / Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №1(115). - С. 178-183.

538.         Мізіна І. В. Концептуалізація побудови та функціонування бюджетної системи місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ.упр. : спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування» / І. В. Мізіна. - Дніпропетровськ, 2010. - 23 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки