М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 95

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

539.         Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи : (монографія) [Електронний ресурс] / Н. Мікула. - Львів: ІРД НАН України, 2003. - 222 с. -Режим доступу : http://znc.com.ua/ukr/publ/book/book-mikula-2003/index.php

540.         Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво : [монограф.] / Н. Мікула. - Львів : ІРД НАН України, 2004. - 395 с.

541.         Мінекономіки визначатиме обсяг тіньової економіки по витратам електроенергії : (текст) [Електронний ресурс] // Українська правда.- 2006. -Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/articles/2006/08/3/3139265/

542.         Міністерство економічного розвитку іторгівлі України. Економічна ситуація та прогнози. Розвиток регіонів : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=32848

543.         Мірзодаєва Т.В. Антикризове регулювання соціально-економічного розвитку старопромислового регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Т.В. Мірзодаєва. - Чернігів, 2011. - 17 с.

Мірошниченко П. І. Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук :спец. 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / П. І. Мірошниченко. - Донецьк, 2007. - 20 с.

546.         Місцевий економічний розвиток: моделі для успіху / О. Вітер, Р. Дацьків, М. Дацишин. - К., 2003. - 40 с.

547.         Міщенко С.Г. Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / С.Г. Міщенко. -Донецьк, 2000. - 22 с.

548.         Модернізація України - наш стратегічний вибір : (текст) [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/Poslannya_sborka.pdf

549.         Моисеев Н. Н. С мыслями о будущем России : (текст) [Електронний ресурс] / Н. Н. Моисеев. - Режим доступу : http://www.yabloko.ru/Union/MMYA/Moiseev/moiseev.html

550.         Мокій А. І., Структурні реформи та інституційні зміни у транзитивних економіках - передумова економічного розвитку / А.І. Мокій, В. А. П' ятак, Г. О. Дідич // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. - 2005. - Вип.18, Ч.1. - С. 35-44.

551.         Моран О. І. Розвиток туристичного ринку в економічній системі регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О.І. Моран. -

Львів, 2008. - 22 с.

552.         Мороз О.М. Утворення нових територіально-виробничих форм оптимізації господарства регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О.М. Мороз. - Донецьк, 2009. - 36 с.

553.         Морщагін О.В. Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / О.В. Морщагін - Донецьк, 2008. - 22 с.Москалюк Н. П. Державна інвестиційна політика в умовах стабілізації національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Н.П. Москалюк. - Київ, 2002. - 24 с.

554.         Мохаммед Собхі Кдеір Хавамлех Державне регулювання галузі туристичних послуг як стратегія розвитку національних конкурентних переваг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Мохаммед Собхі Кдеір Хавамлех. - Харків, 2009. - 17 с.

555.         На меті - сталий розвиток України // Вісник НАН України. - 2007. -№2. - С. 14 - 44.

556.         Нагаева Е.А. Применение теории катастроф в антикризисном управлении : (стаття) [Електронний ресурс] / Е.А. Нагаева. - Режим доступу : http://sibac.info/files/2010_02_01_Menedgment/Nagaeva.pdf

557.         Надоша О.В. Теоретико-методологічний аналіз сталого розвитку у контексті сучасних дослідницьких підходів : (стаття) [Електронний ресурс] / О. В. Надоша // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». - Режим доступу до журн. : http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=341

558.         Найдыш В.М. Концепции современного естествознания : (текст) [Електронний ресурс] / В.М. Найдыш. - Режим доступу : http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/naydish-7.html

559.         Наука та інновації : (статистичні дані) [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

560.         Наука та інновації. Головне управління статистики у Волинській області : (статистичні дані) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/

561.         Наука та інновації. Головне управління статистики у Дніпропетровській області : (статистичні дані) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/ni/Наука та інновації. Головне управління статистики у Донецькій області : (статистичні дані) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.donetskstat.gov.ua/statinform/index.php

562.         Наука та інновації. Головне управління статистики у Львівській області : (статистичні дані) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/inf_2009.php?ind_page=si

563.         Науково-практичний коментар до Бюджетного Кодексу України : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://edu.minfin.gov.ua/LearningProcess/ShortTermCourses/Pages/BudgetCodex_ne w/Codex.aspx

564.         Науменко С.М. Механізми підвищення ефективності системи державного управління економікою: організаційно-методологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / С.М. Науменко. - Донецьк, 2006. - 24 с.

565.         Научные основы рационального природопользования при открытой разработке месторождений / Г. Пивняк, И. Гуменик, К. Дребенштедт, А. Панасенко. - Д. : НГУ, 2011. - 568 с.

566.         Національна доповідь про людський розвиток в Україні за 2011 р. «Україна на шляху до соціального залучення» : (текст) [Електронний ресурс] / [Е. Лібанова, Ю. Левенець, О. Макарова]. - Режим доступу : http://www.undp.org.ua/files/ua 95644NHDR 2011 Ukr.pdf

567.         Національна мережа трансферу технологій NTTN : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nttn.org.ua

568.         Недашківський М. М. Регіональні фактори реалізації інвестиційного процесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / М.М. Недашківський. - Київ, 2000. - 19 с.

569.         Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Нейман, О. Моргенштерн. - М. : Наука, 1970. - 707 с.Нескородєв С.М. Державне регулювання інноваційних процесів в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація регулювання, планування і управління економікою» / С. М. Нескородєв. - Харків, 2006. - 25 с.

570.         Несторенко О.В. Моделі формування ціни в кластерних утвореннях (на прикладі підприємств санаторно-курортної сфери) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / О. В. Несторенко. - Харків, 2003. - 19 с.

571.         Нетудихата К. Л.. Інноваційні аспекти регіонального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / К. Л. Нетудихата. - Дніпропетровськ, 2004. - 20 с.

572.         Нечаев В.Б. Формирование экономического механизма смягчения последствий от ликвидации угледобывающих предприятий : дис. к-та. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» / В.Б. Нечаев. - Иркутск, 2002. - 181 с.

573.         Николенко С.И. Теория экономических механизмов : (текст) [Електронний ресурс] / С.И. Николенко. - Режим доступу : http://www.intuit.ru/department/mathematics/thecins/2/

574.         Нілова Н.М. Еколого-економічні аспекти управління ефективністю інвестиційної діяльності в сучасних умовах : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Н.М. Нілова. - Суми, 1999. - 19 с.

575.         Новак А.Я. Взаємозв'язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів у стратегії економічного зростання України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / А.Я. Новак. - Київ, 2002. - 15 с.

576.         Новейший философский словарь. Развитие : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.slovopedia.com/6/208/771029.htmlНовиков Д.А. Рефлексивные игры / Д.А. Новиков, А.Г. Чхартишвили. - М. : СИНТЕГ, 2003. - 160 с.

577.         Нові форми організації територій з особливим податковим режимом : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/January2010/05.htm

578.         Новікова А. М. Депресивні території: європейський досвід та проблеми України / А.М. Новікова // Стратегічна панорама. - 2000. - №3-4. -

С. 115-121.

583.         Нужина И. Концептуальная модель региональной эколого-экономической системы / И. Нужина, О. Юдахина // Вестник Томского государственного университета. - 2008. - № 1(2). - С. 54 -67.

584.         Нямещук Г. Кластеризація регіонів України на основі економічного потенціалу : (стаття) [Електронний ресурс] / Г. Нямещук // Економічний аналіз. - 2010. - Вип.5. - С.141-144. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2010_5/pdf/nyameschuk.pdf

585.         Обласні державні адміністрації регіонів України : (текст) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : офіційні сайти обласних державних адміністрацій України

586.         Обласні ради регіонів України : (текст) [Електронний ресурс]. -Режим доступу : офіційні сайти обласних рад України

587.         Оболенський О.Ю. Організаційний механізм регулювання економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр. : спец. 08.02.03 «Організація регулювання, планування і управління економікою» / О. Ю. Оболенський. - Донецьк, 2001. - 26 с.

588.         Оболенський О.Ю. Системна концепція категорії «механізми державного управління» / О.Ю. Оболенський, Ю.Г. Королюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №10 - С. 79 - 84.

589.          Обсяг реалізованої промислової продукції в Україні за 2011 рік : (статистичні дані) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.Одинцова Н.О. Ефективність функціонування органів державного управління економікою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Н. О. Одинцова. - Донецьк, 2011. - 25 с.

590.          Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. - [4-е изд.]. - М. : Азбуковник, 1999. - 944 с.

591.          Олексів І.Б. Поняття, класифікація та види груп інтересів, які впливають на діяльність машинобудівного підприємства / І.Б. Олексів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2009. -№657. - С. 47-52.

592.          Олексюк Г.В. Соціально-економічні засади розвитку шахтарських міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Г.В. Олексюк. -Львів, 2005. - 22 с.

593.          Онищенко А. М. Економіко-математичне моделювання екологічно збалансованого розвитку економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / А.М. Онищенко. - К., 2003. -16 с.

594.          Онищенко В.О. Теоретико-методологічні засади просторової організації інноваційної діяльності / В.О. Онищенко, О.В. Комеліна // Економіка і регіон. - 2010. - № 1(24). - С. 3-9

595.          Оніщук І.Г. Формування інноваційної моделі інвестиційної політики регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / І.Г. Оніщук. - Харків, 2005. - 24 с.

Орлов А. В. Теоретичні основи сталого розвитку та функціонування мезоекономічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон.наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / А.В. Орлов. - Донецьк, 2010. - 18 с.

598.          Орлова Н.С. Розвиток багаторівневої системи державного регулювання інвестиційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Н.С. Орлова. - Донецьк, 2004. - 23 с.

599.          Орловська Ю.В. Інвестиційний маркетинг як інструмент залучення іноземних інвестицій в Україну та її регіони / Ю.В. Орловська, О.О. Зайченко Донецк : ДОННУ, 2007. - 126 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки